สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง

งานด้านการปกครอง หมายถึง ศาสนากิจด้วนการสอดส่องดูแล รักษา ความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดหรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง กฎมหาเถรสมาคม หรือวัฒนาธรรมอันดีงามของสังคม https://dmc.tv/a21135

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 25 ก.พ. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 17073 ]
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
 
     งานด้านการปกครอง หมายถึง ศาสนากิจด้วนการสอดส่องดูแล รักษา ความเรียบร้อยดีงาม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดหรือในปกครองปฏิบัติตามพระธรรมวินัย  กฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ คำสั่ง กฎมหาเถรสมาคม หรือวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
    
     เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ไม่ว่าจะได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งไหน หรือได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไร เป็นต้นว่า เลขานุการสำเด็จสังฆนายก, ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ, พระอุปัชฌาย์, รองเจ้าคณะภาพ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ, คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช, ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ก็ตั้งใจอุทิศตนบำเพ็ญศาสนกิจในทุกๆ ด้าน อย่างเต็มศักยภาพ โดยอาศัยหลักธรรมในการ "ครองตน - ครองคน - ครองงาน"
   
     ครองตน : พระธรรมวินัย เช่น ศีล, สติ-สัมปชัญญะ, หิริ-โอตัปปะ, สัปปุริสธรรม รักษากฎหมาย ระเบียบ แบบแผน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของคณะสงฆ์ ทั้งของคณะสงฆ์และบ้านเมือง
     ครองคน : สังคหวัตถุ, พรหมวิหารธรรม
     ครองงาน : อิทธิบาทธรรม
 
 
 
 
 
บทความคัดลอกจากหนังสือ "การพระศาสนาด้านสาธารณูปการ" อภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี พรรษา ๗๐
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)
ภาพจาก http://www.watpaknam.org
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก