สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์

งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การกิจในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา https://dmc.tv/a21175

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 5 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 17070 ]
 
สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
 
     งานด้านการศึกษาสงเคราะห์ หมายถึง การกิจในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ การศึกษาแผนกธรรมศึกษา หรือบาลีศึกษา ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด โรงเรียนเอกชนการกุศลของวัด ตลอดถึงการมองทุน วัสดุ และอุปกรณ์ทางการศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นต้น
     
     เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ มีความประสงค์ จะส่งเสริมการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นเยาวชนของชาติ โดยได้มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ชั้นอุดมศึกษา-มัธยมศึกษาและชั้นประถมศึกษา ที่มีการเรียนดี มีความประพฤติดีแต่ขาดทุนทรัพย์
     
     ในประจำปี พ.ศ. 2558 นี้มองทุนการศึกษาสงเคราะห์ โดยแยกเป็นมหาวิทยาลัย 5 แห่ง รวม 10 ทุนๆละ 10,000 บาท โรงเรียนมัธยมศึกษา 45 โรงเรียนๆ ละ 10 ทุนๆละ 2,000 บาท รวม 450 ทุน และโรงเรียนประถมศึกษา 71 โรงเรียน ๆละ 10 ทุนๆละ 1,000 บาท รวม 710 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,710,000 บาท
     
     อนึ่ง ได้มอบทุนนักเรียนพยาบาลตำรวจ และนักเรียนนายร้อยและเยาวชนชาวไทยภูเขา พร้อมทั้งมอบคอมพิวเตอร์ให้แก่หน่วยงานและสถานศึกษา ตลอดถึง การสร้างห้องเรียน อาคารเรียนตามสถานศึกษาต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยสงฆ์ รวมทั้งโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา


 
 
 
 
 
 
บทความคัดลอกจากหนังสือ "การพระศาสนาด้านสาธารณูปการ" อภิลักขิตสมัยอายุวัฒนมงคล ๙๐ ปี พรรษา ๗๐
เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)
ภาพจาก http://www.watpaknam.org
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      รร.ในจังหวัดอำนาจเจริญ จัดสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก