กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"

กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" โดย วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย https://dmc.tv/a28817

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 3 มี.ค. 2566 ] - [ ผู้อ่าน : 18763 ]
วัดพระธรรมกาย
 
กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒
"เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
โดย วัดพระธรรมกาย และ มูลนิธิธรรมกาย
 
 
 
คำปรารภ

      ด้วยความตั้งใจที่จะทำความปรารถนาของหลวงปู่ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)ให้สําเร็จคือ “ขยายวิชชาธรรมกายไปให้ทั่วโลก” คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง พร้อมด้วยศิษยานุศิษย์ จึงได้รวมใจกันบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย ขึ้นที่ตำบล คลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อรองรับสาธุชนที่จะมาปฏิบัติธรรมเป็นจํานวนมาก โดยท่านได้ให้แนวทางในการสร้างวัดไว้ว่า เราจะต้องสร้างวัดให้เป็นวัดที่ดีสร้างพระให้เป็นพระแท้ และสร้างคนให้เป็นคนดีที่โลกต้องการ วัดพระธรรมกายได้ถือกำเนิดจากแนวทางทั้งสามนี้ นับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนกระทั่งปัจจุบัน รวมเวลาได้ 50 ปีแล้ว

       วัดพระธรรมกาย ในฐานะเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งภาคปริยัติและภาคปฏิบัติไปทั่วโลก ภายใต้การนำของหลวงพ่อธัมมชโย โดยมีพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิการวมทั้งทีมงานกัลยาณมิตรและสาธุชนทั้งหลายที่ได้ร่วมกันขยายงานพระศาสนาให้กว้างไกลไปทุกด้าน ในรูปแบบของกิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ที่จัดให้มีนั้น เพื่อจรรโลงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้ยั่งยืน เป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องมาตลอด 50 ปี ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก และจะต้องทำต่อไปเพื่อยังสันติสุขให้บังเกิดขึ้นแก่ชาวโลก ควบคู่ไปกับการสอนและฝึกอบรมธรรมปฏิบัติในแนววิชชาธรรมกาย

      หนังสือ 50 ปี วัดพระธรรมกายนี้ ได้รวบรวมผลงานอันเป็นคุณูปการต่อพระพุทธศาสนาด้วยเนื้อหาและรูปภาพ ซึ่งจะยังความปลื้มปิติและภาคภูมิใจ พุทธศาสนิกชนและพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ

     ขอกราบขอบพระคุณพระมหาเถระทุกๆรูปที่ให้ความสนับสนุนเป็นอย่างดี ให้แนวความคิดดีๆ และให้กำลังใจดีๆ ในการทำงานเพื่อจรรโลงพระศาสนามาโดยตลอด และขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกๆท่าน ที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆมาตลอดจนสำเร็จลุล่วงด้วยดี

ระตะนัตตะยานุภาเวนะ...

     ขออำนาจคุณของพระรัตนตรัยอันมีคุณไม่มีประมาณ จงดลบันดาลให้ทุกท่าน มีความสุข ความเจริญ สมปรารถนาในธรรมปฏิบัติ เข้าถึงพระธรรมกายภายใน ได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน เทอญฯ

 
พระครูสังฆรักษ์รังสฤษดิ์ อิทธิจินฺตโก
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 
*******************************************************************************************
 
 
 
สืบสานพระราชปณิธานบูรพมหากษัตริย์ไทย

"ตั้งใจจะอุปถัมภก ยอยกพระพุทธศาสนา
จะป้องกันขอบขัณฑสีมา รักษาประชาชนและมนตรี"

พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
 

*********************************************************************************************
 
 
"เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

พระปฐมบรมราชโองการของ
"พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร"
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓
 
 
**********************************************************************************************

 

 

"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระปฐมบรมราชโองการของ
"พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"
เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
 
***********************************************************************************************
 
 
      สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีเป็นผู้แทนพระองค์ทรงวางศิลาฤกษ์อุโบสถวัดพระธรรมกาย เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๐

      เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๖ หลวงพ่อทัตตซีโว รองเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ารับพระราชทานราชวัลเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา (เสมาธรรมจักร) สาขาการเผยแพร่พระพุทธศาสนาในประเทศจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 
      ปัจจุบันอุโบสถแห่งนี้เป็นที่รวมพระไตรบิฎก ๘ ฉบับ ๕ ภาษา รองรับพระภิกษุเข้าประกอบสังฆกรรมพร้อมกันได้คราวละหลายพันรูป นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่บรรพชาอุปสมบทกุลบุตรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแล้วเป็นจำนวนหลายหมื่นรูป ได้สร้างศาสนทายาทสืบอายุพระพุทธศาสนาและสร้างคนดีแก่สังคมเป็นจำนวนมาก
       ในปี พ.ศ.๒๕๒๕ คณะกรรมการชมรมพุทธศาสตร์ สถาบัน ประกอบด้วยชมรมพุทธศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรต ประสานมิตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพได้ร่วมกันจัดนิทรรศการทางก้าวหน้าขึ้น ณ ศาลาพระเกี๋ยว จุฬาฯ เพื่อผยแผ่ธรรมะขององค์สมเด็จพระล้มมาสัมพุทธเจ้า ในหัวข้อมงคลสูตร ๘ ประการ โดยจัดกิจกรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ครูบาอาจารย์ ประชาชนที่สนใจมาศึกษาธรรมะ ชมนิทรรศการมงคลชีวิต และการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า ครูบาอาจารย์ส่งนักเรียนเข้าร่วมสอบ จำนวนถึง ๓๘๒ คน และมีผู้ชมนิทรรศการกว่า ๘,๐๐๐ คน เกิดเป็นปรากฏการณ์ใหม่ทำให้เกิดการตื่นตัวทางศีลธรรม โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร้ตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเมื่อครั้งดำรงพระราชอิสริยยศที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเป็นการส่วนพระองค์
 
 
 
 
      จากสถิติจำนวนพระภิกษุสามเณรที่ลดลง เหลือเพียง ๒.๕ แสนรูป จากเดิมมี ๓ แสนรูป ส่งผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา โครงการบรรพชาสามณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย จำนวน ๑๐,๐๐๐ รูป จึงจัดขึ้นอบรมระหว่าง ๑-๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีพิธีบรรพชาในวันที่ ๖ เมษายน ณ วัดพระธรรมกาย

 
 
 
      โครงการอุปสมบทรุ่นบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ จำนวน ๕,๐๐๐ รูป พื้นฟูประเพณีการบวชเข้าพรรษาของชายไทย อุบรมระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม - ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ พิธีบรรพชาจัดขึ้นในวันที่ ๑๐ สิงหาคม โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระมหาโพธิวงศาจารย์ (ป.ธ.๙,ราชบัณฑิต) เจ้าอาวาสวัดราชโอรสารามราชวรวิหาร เป็นพระอุปัชฌาย์ จากนั้นธรรมทายาทเข้าพิธีอุปสมบทในวัดต่าง ๆกว่า ๑๐๐ วัด และเข้าปฏิบัติธรรมจำพรรษา (ปัจฉิมพรรษา) ณ วัดพระธรรมกาย
 
 
 
     การศึกษา คือ รากแก้วของพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดพระธรรมกาย จึงจัดการเรียนการสอนทั้งแผนกบาลี แผนกธรรม แผนกอภิธรรม และแผนกภาษาต่างประเทศ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๕ - ๒๕๖๓ มีพระภิกษุสามณรวัดพระธรรมกายสอบผ่นการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะสงฆ์ไทย คือเปรียญธรรม ๙ ประโยค (ป.ธ.๙) จำนวน ๘๗ รูป และมีอุบาสิกาสอบผ่านบาลีศึกษา ๙ จำนวน ๘ ท่าน นอกจากนี้ยังจัดให้มีพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคระดับโลกและมอบทุนการศึกษาแด่สำนักเรียนบาลีดีเด่นเป็นประจำทุกปีโดยปี พ.ศ.๒๕๖๒ จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓๑

 
      บริหารจัดการวัดตามหลักปฏิรูปเทศ ให้วัดเป็นสถานที่หมาะแก่การบำเพ็ญบุญและฝึกอบรมศีลธรรมแก่เยาวชนและประชาชน ตามมติมหาเถรสมาคม ใน โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข สร้างสับปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส ได้แก่ สะสาง, สะดวก, สะอาด , สร้างมาตรฐาน และสร้างวินัยสร้างสุข
 
 
      คณะสงฆ์ อุบาสก อุบาสิกา และก้ลยาณมิตรวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ร่วมบริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทยมาตลอดต่อเนื่อง โดยวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๓๗ มูลนิธิธรรมกาย ได้รับใบประกาศเกียรติคุณในฐานะองค์กรที่ร่วมบริจาคโลหิตเป็นปริมาณมากอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน ๓ ปี จากสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณลังวร เมื่อครั้งดำรงพระอิสริยยศที่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (เจริญ สุวทุฒโน)
 
 
 
      จากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ ส่งผลให้พระสงฆ์ทหาร ตำรวจ ครู และประชาชนเดือดร้อน "พิธีถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ ๓๒๓ วัด ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้" และพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์จากเหตุการณ์ความไม่สงบ จึงจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ ปัจจุบันจัดติดต่อกันเป็นปีที่ ๑๖ ครั้งที่ ๑๖ รวมมูลค่าความช่วยเหลือกว่า ๓๐๐ ล้านบาท และจะจัดต่อเนื่องทุกเดือนจนกว่าเหตุการณ์จะสงบ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้ รวม ๑๓ ปี มอบแล้วกว่า ๖๐ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๓)
 
 
      สืบเนื่องจาก "พายุโซนร้อนโพดุลและคาจิกิ" ส่งผลให้หลายพื้นที่ภาคอีสานถูกน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง ระหว่างวันที่ ๔-๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายนำข้าวสารหารแห้งบรรจุถุงยังชีพ จำนวน ๑๒,๙๕๐ ชุด น้ำหนักรวมกว่า ๓๙ ตัน มอบช่วยเหลือพระสงฆ์และพี่น้องประชาชนใน ๘ จังหวัดได้แก่ กาพสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร สกลนคร นครพนม อำนาจเจริญ อุบลราชธานี พร้อมมอบเรือท้องแบนสองลำ นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพช่วยเหลือชาวเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวด้วย
 
 
 
      "กฐินสัมฤทธิ์โดยเด็กดี V-Star ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒" โครงการกฐินสัมฤทธิ์ได้จัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อแก้ปัญหากฐินตกค้างของวัดที่ไม่มีเจ้าภาพทอดกฐิน กิจกรรมดังกล่าวจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี ถือเป็นภารกิจสำคัญในการทำหน้าที่ปกป้องทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และเป็นต้นบุญต้นแบบในการทำความดีของเหล่าเด็กดี V-Star โดยปีนี้ มีนักเรียนจากโรงเรียนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ๗๗ จังหวัด จำนวน ๓๙๐ โรงเรียน จัดทอดกฐินสัมฤทธิ์ รวม ๔๓๖ วัด เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๙,๘๑๖,๓๑๔.๕๐ บาท
 
 
 
      "โครงการถวายปัจจัยสมทบทอดกฐินสามัคคีแด่คณะสงฆ์ปทุมธานี" จำนวน ๑๘๖ วัด ปีที่ ๔ เพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาและสืบอายุพระพุทธศาสนาให้วัฒนาสถาพรสืบไป
 
 
 
 
"พุทธบริษัท ๔ ต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน เหมือนดวงตะวันที่มีดวงเดียว"

     นานาอารยะประเทศต่างยกย่องให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เพื่อแสดงถึงความสามัคคีของชาวพุทธและเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมโลก จึงจัดให้มี "โครงการทอดกฐินสมทบถวายวัดในต่างประเทศ" ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ เมียนมา ลาว กัมพูชา รวมทั้งสิ้น ๑๑๙ วัด
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      คำขวัญวันเด็ก 2567 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2566 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
      กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
      วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      Be Part of History in the Making