ขอเชิญชาวพุทธร่วมสวดมนต์ บทเทศนากัณฑ์แรก "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

ขอเชิญทุกท่านสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ทุกวันไปจนถึงวันอาสาฬหบูชานี้ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา https://dmc.tv/a22439

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 24 พ.ค. 2560 ] - [ ผู้อ่าน : 4703 ]

ขอเชิญชาวพุทธร่วมสวดมนต์ บทเทศนากัณฑ์แรก "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร"

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

วันอาสาฬหบูชา

       ขอเชิญทุกท่าน ทุกครอบครัว ร่วมกันสวดมนต์ บทเทศนากัณฑ์แรก "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" พระพุทธมนต์แห่งความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต ไพเราะ สงบเย็น เป็นสมาธิ(Meditation) อันเป็นปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ เมื่อวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะ จนได้มีดวงตาเห็นธรรม เกิดพระสาวกองค์แรกของพระพุทธศาสนา คือ พระโกณฑัญญะ

     บทปฐมเทศนา "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" จึงเป็นแม่บทที่ทำให้เกิดพระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ในวันเพ็ญเดือนแปด

    ชาวพุทธควรจะได้มีความซาบซึ้งในปฐมเทศนาที่พระพุทธองค์ได้ทรงนำมาเทศนาเป็นกัณฑ์แรก ในเรื่องของ "อริยสัจ 4" ความจริง อันประเสริฐ 4 ประการ ที่ทำให้เข้าใจความจริงของชีวิต เห็นทุกข์ เข้าใจชีวิต ดับทุกข์ และมีแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยการปฏิบัติมรรคมีองค์ 8
ผู้ใดได้สวดเป็นประจำ จิตจะสงบ ใจจะสบาย ทำกิจการงานใดๆ ก็จะเจริญรุ่งเรือง แคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง

    ธัมมจักกัปปวัตนสูตร เป็นพระสูตร ในพระไตรปิฎก มีเนื้อหาที่เป็นประเด็นหลักในพระพุทธพจน์ที่ปรากฏในธัมมจักกัปปวัตนสูตรโดยสรุปมีดังนี้
   
" ...ภิกษุทั้งหลาย ทุกขอริยสัจ คือ ความจริงที่ช่วยมนุษย์ให้เป็นผู้ประเสริฐเกี่ยวกับการพิจารณาเห็นทุกข์ เป็นอย่างนี้ คือ การเข้าใจว่า "เกิด แก่ เจ็บ ตาย" ล้วนแต่ เป็นทุกข์ แม้แต่ความโศรกเศร้าเสียใจ ความร่ำไรรำพัน ความทุกข์กายทุกข์ใจ ทั้งความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์ ประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ พลัดพรากจากสิ่งที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ่งใด ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ ว่าโดยย่อ การยึดมั่นแบบฝังใจ ว่า เบญจขันธ์ (คือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) ว่าเป็น อัตตา เป็นตัวเรา เป็นเหตุทำให้เกิดความทุกข์แท้จริง

ภิกษุทั้งหลาย เหตุทำให้เกิดความทุกข์ (สมุทัย) มีอย่างนี้ คือ ความอยากเกินควร ที่เรียกว่า ทะยานอยาก ทำให้ต้องเวียนว่ายตายเกิด เป็นไปด้วยความกำหนัด ด้วยอำนาจความเพลิดเพลิน มัวเพลิดเพลินอย่างหลงระเริงในสิ่งที่ก่อให้เกิดความกำหนัดรักใคร่นั้นๆ ได้แก่

ความทะยานอยากในสิ่งที่ก่อให้เกิดความใคร่
ความทะยานอยากในความอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่
ความทะยานอยากในความที่จะพ้นจากภาวะที่ไม่อยากเป็น เช่น ไม่อยากจะเป็นคนไร้เกียรติ ไร้ยศ เป็นต้น อยากจะดับสูญไปเลย ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น อย่างนี้
ภิกษุทั้งหลาย นิโรธ คือ ความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ ดับความกำหนัดอย่างสิ้นเชิง มิให้ตัณหาเหลืออยู่ สละตัณหา ปล่อยวางตัณหาข้ามพ้นจากตัณหา ไม่มีเยื่อใยในตัณหา

ภิกษุทั้งหลาย ทุกขโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างแท้จริง คือ อริยมรรคมีองค์ 8 ได้แก่ (1) ความเห็นชอบ (2) ความดำริชอบ (3) วาจาชอบ (4) การงานชอบ (5) เลี้ยงชีวิตชอบ (6) ความเพียรชอบ (7) ความระลึกชอบ (8) ความตั้งจิตมั่นชอบ..." (วิกิพีเดีย)

     ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" ทุกวันไปจนถึงวันอาสาฬหบูชานี้  เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา

 

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
สวดมนต์แล้วใจจะสงบเย็นเป็นสมาธิ

 

วิธีสวดมนต์ให้ได้ผล

1. สวดเป็นประจำทุกวัน วันหนึ่งจะสวดกี่ครั้งก็ได้ สวดได้วันละหลายๆ ครั้ง
2. สวดจนคล่องปาก ขึ้นใจ จำบทสวดได้ จะทำให้มีสมาธิในการสวดมากยิ่งขึ้น
3. สวดด้วยใจที่สบาย ปล่อยวางจากเรื่องราวต่างๆ
4. สวดด้วยความซาบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม และพระสงฆ์
5. ชวนคนอื่นสวดด้วย ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว หรือเพื่อนบ้าน มาสวดร่วมกัน จะได้อานิสงส์มาก

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากการสวดมนต์

1. จิตสงบ ใจเป็นสุข เกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิต
2. ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี
3. กิจการงานเจริญรุ่งเรือง
4. ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆ เทวดาคุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย
5. มีอายุยืน สุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคภัย ด้วยธรรมโอสถ
6. พืชผลดี ค้าขายคล่อง เงินทองข้าวของบริบูรณ์
7. มีเสียงไพเราะก้องกังวาน หูไม่ตึง ผิวพรรณสดใส
8. เมื่อชักชวนผู้อื่นมาสวด จะมีพรรคมีพวก มีบริวาร เป็นคนเก่งคนดีมีศ๊ลธรรม
9. เมื่อละจากโลกมีสุคติเป็นที่ไป
10. อุทิศบุญไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับ

 

สวดมนต์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พระสูตรแรกที่ทรงแสดงแก่ปัญญจวัคคีย์


 

สำหรับท่านที่ยังไม่เคยสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร

 กรอกข้อมูลเพื่อร่วมกิจกรรมสวดมนต์ วันอาสาฬหบูชา ด้านล่าง

 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ [email protected] 

 

 

 

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
      กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561
      ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร