ผลสอบบาลี วัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก)

สรุปผลการสอบพระบาลี วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก) https://dmc.tv/a21248

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 29 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 16311 ]
สรุปผลการสอบพระบาลี
วัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี
ประจำปี พ.ศ. 2559 (รอบแรก)
 
 

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ.2559

 

  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2

รวม

สอบได้

คิดเป็น

ร้อยละ

ชั้นประโยค ส่งสอบ ขาดสอบ ขาดสิทธิ์ คงสอบ สอบได้ สอบซ่อม สอบได้
ป.ธ.9         1        
ป.ธ.8         -        
ป.ธ.7         8        
ป.ธ.6         10        
ป.ธ.5         21  10      
ป.ธ.4         34  22      
ป.ธ.3         7  36      
ป.ย. 1-2         44  33      
รวม         125  101      

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 9


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาศุภณัฐ จนฺทชโย ดวงจันทร์ 23 2 พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 8


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 7


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาภาณุรักษ์ คุตฺตสีโล ราญรอน 27 6 พระธรรมกาย
2 พระมหาวัชรพล วิริยชโย ดวงหม่อง 24 3 พระธรรมกาย
3 พระมหาอาริศร สาสนชโย ทองประสาร 21 1 พระธรรมกาย
4 สามเณรวิริทธิพล   อภิวิชญ์ชลชาติ 20   พระธรรมกาย
5 สามเณรภัควัฒน์   อำไพ 19   พระธรรมกาย
6 สามเณรธนกร   แก้วเจริญวิริยะ 19   พระธรรมกาย
7 สามเณรนำบุญ   ตั้งตระกูล 19   พระธรรมกาย
8 สามเณรณัฐดนัย   จันทะพันธ์ 18   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 6


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร ทองสมบัติ 30 9 พระธรรมกาย
2 พระมหากฤตนัย รตนปญฺโญ เอกรักษาศิลป์ชัย 24 5 พระธรรมกาย
3 พระมหาวิทยา ธมฺมวโร งามกฤตยา 21 2 พระธรรมกาย
4 พระมหาทนงศักดิ์ เนกฺขมฺมชโย เติมผล 22 2 พระธรรมกาย
5 สามเณรวรวัชร   นันติ 22   พระธรรมกาย
6 สามเณรธงชัย   นิยมพิทักษ์พงศ์ 20   พระธรรมกาย
7 สามเณรสุวินิจ   เลาหวงศ์ 19   พระธรรมกาย
8 สามเณรเมฑัต   ลาโส 19   พระธรรมกาย
9 สามเณรณัฐพล   ภูวนาฎภิญโญ 18   พระธรรมกาย
10 สามเณรภาสกร   ชาลาธราวัฒน์ 18   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 5


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหากิตติ กิตฺติญาโณ เถลิงเกียรติขจร 45 17 พระธรรมกาย
2 พระมหาวีรวุฒิ อมโร สายวิเศษ 26 7 พระธรรมกาย
3 พระมหาอิสระพงศ์ ธมฺมิสฺสโร สามหมอ 26 6 พระธรรมกาย
4 พระมหาวรพล กิตฺติปุญฺโญ บุญล้ำ 25 6 พระธรรมกาย
5 พระมหาอภิสิทธิ์ อาภาธโร ไบหนองฮี 25 5 พระธรรมกาย
6 พระมหาจตุรภัทร อาทิจฺจโรจโน แสงอุทัย 22 3 พระธรรมกาย
7 สามเณรวิทยา   เหลืองอร่าม 21   พระธรรมกาย
8 สามเณรอรรถรักษ์   อติชาต 21   พระธรรมกาย
9 สามเณรนิรัชฌาน   แก้ววชิราภรณ์ 21   พระธรรมกาย
10 สามเณรชนะชัย   บุญญา 20   พระธรรมกาย
11 สามเณรนันทวัฒน์   ทองโท 20   พระธรรมกาย
12 สามเณรต้นตระการ   พลาดี 19   พระธรรมกาย
13 สามเณรกัณฐ์   ขวัญทองยิ้ม 19   พระธรรมกาย
14 สามเณรโนบุ   ทาคาชินา 18   พระธรรมกาย
15 สามเณรเกียรติศักดิ์   เข็มขาว 18   พระธรรมกาย
16 สามเณรสิทธิชัย   ชำนาญพุทชา 18   พระธรรมกาย
17 สามเณรปุญญพัฒน์   มนวรรธน์ 18   พระธรรมกาย
18 สามเณรวรพงศ์   สิริศรีมงคล 17   พระธรรมกาย
19 สามเณรวัฒนะ   ดอกสะบา 17   พระธรรมกาย
20 สามเณรอภิสิทธิ์   เหล่าชินชาติ 16   พระธรรมกาย
21 สามเณรวาทิศ   คำแท้ 15   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 4


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระมหาสันติ เนปกฺโก สุภาชนะ 41 20 พระธรรมกาย
2 พระมหาจักรพัชร์ นนฺทวํโส ปฐมวงศ์ชวาล 33 11 พระธรรมกาย
3 พระมหากวีศักดิ์ กิตฺติรกฺโข เจริญจุฑารักษ์ 31 7 พระธรรมกาย
4 พระมหาวีระพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ 25 6 พระธรรมกาย
5 พระมหาทองเพียร สิริทตฺโต โพธิ์ทัด 24 5 พระธรรมกาย
6 พระมหามนตรี ธมฺมรกฺขิโต พายัพรักษ์ไพร 21 1 พระธรรมกาย
7 พระมหาพัฒทานัย ธมฺมธีโร เคนไชยวงค์ 20 1 พระธรรมกาย
8 สามเณรอำพล   เนาว์ศรีสอน 21   พระธรรมกาย
9 สามเณรอดินันท์   เสวนะบัณฑิตแพทย์ 20   พระธรรมกาย
10 สามเณรอภิวัฒน์   ขันทอง 20   พระธรรมกาย
11 สามเณรโกวิน   สอนโยธา 20   พระธรรมกาย
12 สามเณรชาญชัย   ชุ่มชื่น 19   พระธรรมกาย
13 สามเณรดุสิต   คชเดช 19   พระธรรมกาย
14 สามเณรสวัสดิ์   ดัชถุยาวัตร 19   พระธรรมกาย
15 สามเณรณัฐพล   จันทา 19   พระธรรมกาย
16 สามเณรภัคพล   ศิลปศิลานนท์ 19   พระธรรมกาย
17 สามเณรณัฐวุฒิ   มโนทัย 19   พระธรรมกาย
18 สามเณรชยันต์   นิราช 18   พระธรรมกาย
19 สามเณรสิทธิชัย   เดชคำพู 18   พระธรรมกาย
20 สามเณรปุญญพัฒน์   หงษ์ศรี 18   พระธรรมกาย
21 สามเณรธีรศักดิ์   รักสกุล 18   พระธรรมกาย
22 สามเณรกฤตภัค   อินใหม่ 17   พระธรรมกาย
23 สามเณรธนพล   อุ่นบุญเรือง 17   พระธรรมกาย
24 สามเณรธนบดี   ปัญญาดี 17   พระธรรมกาย
25 สามเณรปิยะวัฒน์   แปลงดี 17   พระธรรมกาย
26 สามเณรไพโรจน์   กุรกนก 16   พระธรรมกาย
27 สามเณรบรรชา   ครองพันธ์ 16   พระธรรมกาย
28 สามเณรอัครเดช   บุญกอง 16   พระธรรมกาย
29 สามเณรหมี   อายี 16   พระธรรมกาย
30 สามเณรอธิบุตร   ยอดพุดชา 16   พระธรรมกาย
31 สามเณรอดิเทพ   วิภาสพานิชกุล 16   พระธรรมกาย
32 สามเณรณัฐดนัย   เจริญศรี 15   พระธรรมกาย
33 สามเณรหงษ์ทอง   ไชยศรี 15   พระธรรมกาย
34 สามเณรจตุพร   ปากบั้น 15   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค ป.ธ. 3


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระเอกวศิน ธมฺมสุทฺโธ แจ่มเนียม 21 2 พระธรรมกาย
2 สามเณรสิริโชค   นุชเทียน 18   พระธรรมกาย
3 สามเณรญาณวุฒิ   กิ่งก้าน 17   พระธรรมกาย
4 สามเณรวีรดล   สมานมิตร 16   พระธรรมกาย
5 สามเณรศหัศวรรต   เอี่ยมสง่า 15   พระธรรมกาย
6 สามเณรโกมินทร์   ฉายยิ่ง 15   พระธรรมกาย
7 สามเณรวีรพงษ์   บัวศรี 15   พระธรรมกาย

 

รายชื่อประโยค 1-2


ลำดับ ชื่อ ฉายา นามสกุล อายุ พรรษา วัด
1 พระกัมพล อตฺถปาโล ชำนาญ 30 6 พระธรรมกาย
2 พระคงกระพัน วุฑฺฒิธโร เข่งพิมล 31 6 พระธรรมกาย
3 พระอนุสรณ์ อติสุโภ ศิริขจร 31 6 พระธรรมกาย
4 พระภูรัช ทนฺตวํโส ศรีเลิศรส 27 5 พระธรรมกาย
5 พระชาญชัย ปญฺญาวโร อยู่เจริญ 25 4 พระธรรมกาย
6 พระปกป้อง ทิตฺติวณฺโณ คำหอม 23 3 พระธรรมกาย
7 พระนิรุทธิ์ รตนสุโภ โสรัตน์ 23 3 พระธรรมกาย
8 พระสิทฺธิชัย วิชฺชุตฺตโม วารีทิพย์ 24 3 พระธรรมกาย
9 พระสุรนาท วุฑฺฒมโน วิจิตร 21 2 พระธรรมกาย
10 สามเณรเดชฤทธิ์   ฮ่องงยี่ซี่ 19   พระธรรมกาย
11 สามเณรณัชพน   มีศรีสุข 17   พระธรรมกาย
12 สามเณรพลากร   ดีประเสริฐ 17   พระธรรมกาย
13 สามเณรวุฒินนท์   ศิริมา 17   พระธรรมกาย
14 สามเณรปิยวัฒน์   ปลอดรอด 17   พระธรรมกาย
15 สามเณรศุภลักษณ์   บุรีขันธ์ 17   พระธรรมกาย
16 สามเณรสุรสิทธิ์   สุนทรพิทัก 17   พระธรรมกาย
17 สามเณรสุเมธ   ใจหล้า 16   พระธรรมกาย
18 สามเณรบัณฑิต   เนินทอง 16   พระธรรมกาย
19 สามเณรกมลวัฒน์   เลี้ยงประเสริฐ 16   พระธรรมกาย
20 สามเณรสุราช   ศรีวิเศษ 16   พระธรรมกาย
21 สามเณรอนิรุทธิ์   เต๋จ๊ะ 16   พระธรรมกาย
22 สามเณรจอเหล่   ทูทอง 16   พระธรรมกาย
23 สามเณรรณชัย   แสงวงศ์ 16   พระธรรมกาย
24 สามเณรกฤษฎิ์ธนพนธ์   ชุมพร 15   พระธรรมกาย
25 สามเณรมนต์ธร   ต่อสนิท 15   พระธรรมกาย
26 สามเณรภาราดร   วงษ์น้อย 15   พระธรรมกาย
27 สามเณรอภิสิทธิ์   คงเจริญ 15   พระธรรมกาย
28 สามเณรมงคล   กันทร 15   พระธรรมกาย
29 สามเณรชยันต์พล   เปรมธาวินัย 15   พระธรรมกาย
30 สามเณรสามารถ   พรายน้ำ 14   พระธรรมกาย
31 สามเณรสุบัณฑิต   ภูชิตธนิสร 14   พระธรรมกาย
32 สามเณรจิรษักดิ์   แป้นเพ็ชร 14   พระธรรมกาย
33 สามเณรบวรรัตน์   ลิขิตวิบูลย์ 14   พระธรรมกาย
34 สามเณรณัฐพงศ์   วิภาวิน 14   พระธรรมกาย
35 สามเณรพรหมมา   จางถาวร 14   พระธรรมกาย
36 สามเณรมฆวินทร์   อินทร์สา 14   พระธรรมกาย
37 สามเณรณัฐภัทร   จำปา 14   พระธรรมกาย
38 สามเณรณัชพล   เรียนรังษี 14   พระะธรรมกาย
39 สามเณรไนศวรรย์   จิ๋ววิเศษ 14   พระธรรมกาย
40 สามเณรนิธิพล   สายพินทอ 14   พระธรรมกาย
41 สามเณรนวพล   วิลัยเกษ 13   พระธรรมกาย
42 สามเณรภัคณัฐ   จันทร์สมบูรณ์ 13   พระธรรมกาย
43 สามเณรธนภูมิ   ผลิตวานนท์ 13   พระธรรมกาย
44 สามเณรโชคชัย   ชุมรัมย์ 13   พระธรรมกาย
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ตู้ปันสุข ขนไปหมดตู้ ผู้ให้ควรคิดอย่างไร
      ภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
      Timeline การป้องกัน COVID-19 ภายในวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก
      ประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราช
      8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน
      Corona Virus Precaution Procedure for attendees at Wat Phra Dhammakaya
      มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา วันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย เชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ 8-9 ก.พ.นี้
      รวมรีวิวสวนดอกไม้ วัดพระธรรมกาย
      สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส
      ภาพเด็กๆ ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส
      คำขวัญวันเด็ก 2563 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี