โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย ประจำปี พ.ศ.2559

พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) มีดำริให้โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป ขยายโครงการฯ เป็น 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ คือ ฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง รวมพลังชาวพุทธเป็นขวัญและกำลังใจส่งไปยังพุทธบุตร 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนใต้ และผู้ประสบภัยทั่วโลก เข้าสู่ปีที่ 9 https://dmc.tv/a21243

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 28 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 16557 ]
โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
ประจำปี พ.ศ. 2559 เข้าสู่ปีที่ 9
 
หลักการและเหตุผล
 
        การทำบุญตักบาตรต่อพระภิกษุสามเณร สาวกแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นอริยประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน  ถือว่าเป็นการให้กำลังแก่พระภิกษุสามเณรผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเลิศ เป็นแบบแผนอันดีของบรรพบุรุษไทยตั้งแต่สมัยโบราณ ทั้งเป็นการต่ออายุพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นศาสนาแห่งเหตุและผล  ที่นำมาซึ่งสันติสุขอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์

     1. เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
     2. เพื่อฟื้นฟูจิตใจ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
     3. เพื่อช่วยเหลือคณะสงฆ์ 323 วัดและพุทธบริษัทใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศ
     4. เพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนา   ส่งเสริมวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง  สืบสานอริยะประเพณี การตักบาตร ให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป
     5. เพื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว  ให้ พ่อแม่ ลูก มีกิจกรรมที่สร้างความอบอุ่น  โดยมาทำบุญใหญ่ร่วมกัน  ปลูกฝังศีลธรรมให้กับ เยาวชน และ ประชาชนทั่วไป

      โครงการตักบาตรพระ 2,000,000 รูป 77 จังหวัด ทุกวัดทั่วไทย เกิดขึ้นโดยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธฟื้นฟูศีลธรรมโลก สืบสานอริยประเพณี และสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่คนไทยสืบไปโครงการเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีการจัดตักบาตรพระไปแล้ว 589 ครั้ง รวมจำนวนพระภิกษุสามเณรที่เข้าร่วมโครงการ 1,425,462 รูป
 
 
*************************
 
 
 
คำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

(พิธีกรกล่าวนำ)  หันทะมะยัง  พุทธัสสะ  ภะคะวะโต  ปุพพะภา  คะนะมะการัง  กะโรมะเสฯ


นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,
นะโมตัสสะ  ภะคะวะโต,  อะระหะโต,  สัมมาสัมพุทธัสสะ,

เอสาหัง  ภันเต ,    สุจิระปะรินิพพุตัมปิ,
ตัง  ภะคะวันตัง,   สะระณัง  คัจฉามิ,
ธัมมัญจะ  ภิกขุสังฆัญจะ,   มัง พุทธมามะกัง,
 สังโฆ  ธาเรตุ, อัชชะตัคเค, ปาณุเปตัง, สะระณัง คะตัง.

     แปล : ข้าแต่ท่านผู้เจริญ,  ข้าพเจ้าขอถึง,  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า, แม้เสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว,  กับทั้งพระธรรม,  และพระสงฆ์,ว่าเป็นที่พึ่ง, ขอพระภิกษุสงฆ์, จงจำข้าพเจ้าไว้ว่า, เป็นพุทธมามะกะ,  ผู้ถึงพระรัตนตรัย, ว่าเป็นสรณะตลอดชีวิต,ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป,  ข้าพเจ้าทั้งหลาย,  จะปฏิบัติตนสมเป็นพุทธมามกะ ,  ผู้มีศรัทธาในพระรัตนตรัย,  ตั้งใจรักษาศีล, ไม่เชื่อถือมงคลตื่นข่าว , ไม่แสวงบุญนอกพระพุทธศาสนา, หมั่นสร้างบุญกุศล, ในพระพุทธศาสนา,  ตลอดกาลนานเทอญฯ

คำอธิษฐานจิตตักบาตร

    ด้วยบุญกุศล, ที่ข้าพเจ้าตั้งใจ, ถวายมหาสังฆทาน, โครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป, 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทยเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนา, ถวายเป็นพุทธบูชา, รักษาวัฒนธรรมชาวพุทธ, และฟื้นฟูศีลธรรมโลก, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลาย, มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง, อายุขัยยืนยาว, ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข, ให้ประสบความสำเร็จในชีวิต, ในธุรกิจหน้าที่การงาน, และสิ่งที่พึงปรารถนา, ให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญ, ค้ำจุนพระพุทธศาสนา, ไปทุกภพทุกชาติ,

    ขอให้เป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้, โดยสะดวก, บรรลุธรรมได้โดยง่าย, ให้สมบูรณ์พร้อม, ด้วยรูปสมบัติ, ทรัพย์สมบัติ, คุณสมบัติ, บริวารสมบัติ, ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข, มรรคผลนิพพาน,

       ขอความปรารถนาทั้งปวง, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, จงเป็นผลสำเร็จ, ทุกประการเทอญ,  นิพพานะ ปัจจะโย  โหตุฯ
 
อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

    1. เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
    2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
    3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
    4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
    5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
    6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
    7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
    8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์
    9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร


     - แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
     - อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
     - ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
     - งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
     - งดใส่ปัจจัยลงในบาตรท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
     - รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
     - ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน
 
 
ตารางตักบาตรพระประจำปี พ.ศ. 2559
 
วัน/เดือน/ปี
สถานที่
จังหวัด
จำนวน (รูป)
โทร.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ประมวลภาพ
5 เม.ย. 59
หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ เชียงใหม่ 10,000
081-671-9688 , 094-759-4759 , 083-540-4613 ตักบาตรพระภิกษุ-สามเณร กว่า 10,000 รูป 5 เม.ย. ณ หอคำหลวง อุทยานราชพฤกษ์ ประมวลภาพทำบุญ 720 ปี เมืองเชียงใหม่ตักบาตรพระภิกษุ สามเณร กว่า 10,000 รูป
9 เม.ย. 59
ณ ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช ราชบุรี 10,000
083-5406608-10
ตักบาตรสามเณร 10,000 รูป 9 เมษายนนี้ ประมวลภาพตักบาตรสามเณร 10,000 รูป จ.ราชบุรี
22 เม.ย. 59
วัดพระธรรมกาย
ปทุมธานี
100,000
02-831-1000 ตักบาตรพระภิกษุสามเณรภาคฤดูร้อน AEC 100,000 รูป ณ วัดพระธรรมกาย       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพวันมาฆบูชา ประจำปี พ.ศ.2563 ณ วัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย ส่งบุญและกำลังใจถึงชาวโคราช
      8 ข้อ ป้องกันตนเองจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนาระบาดในปัจจุบัน
      Corona Virus Precaution Procedure for attendees at Wat Phra Dhammakaya
      มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา วันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย เชิญร่วมงานมาฆบูชานานาชาติ 8-9 ก.พ.นี้
      รวมรีวิวสวนดอกไม้ วัดพระธรรมกาย
      สวนทุ่งสวรรค์ ตะวันใส
      ภาพเด็กๆ ณ ทุ่งสวรรค์ ตะวันใส
      คำขวัญวันเด็ก 2563 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      กำหนดการสวดมนต์ข้ามปีวัดพระธรรมกาย ปี พ.ศ. 2563
      รวมภาพ "อนุโมทนาบุญ" มากมาย
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562