ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

‘วันอาสาฬหบูชา’ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ https://dmc.tv/a27794

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 26 มี.ค. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 17538 ]

ความสำคัญ
วันอาสาฬหบูชา

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
 

ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
 
     ‘วันอาสาฬหบูชา’ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ตรงกับวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘

      ในสมัยพุทธกาลมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้น ๔ ประการคือ

๑.เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเป็นครั้งแรก เรียกว่าปฐมเทศนา ทรงแสดงธรรมชื่อ ‘ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร’ แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี

๒.เป็นวันที่พระบรมศาสดาทรงได้พระสาวกองค์แรก คือ ท่านโกณฑัญญะ ได้ดวงตาเห็นธรรม บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันองค์แรก

๓.เป็นวันที่มีพระสงฆ์เกิดขึ้นเป็นรูปแรก คือพระอัญญาโกณฑัญญะ ภายหลังจากที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันแล้ว ก็ได้ทูลขอบรรพชาอุปสมบท พระพุทธองค์ทรงประทานการบวชด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทา

๔. เป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ ๓ บริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์


ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
 
     พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงธรรมปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ ๒ ประการ คือ
 
๑. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง เป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลาง ๆ ถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ มิใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด ๒ อย่าง หรืออย่างหนึ่งอย่างใด คือ
 
 - การหมกมุ่นในความสุขทางกาย มัวเมาในรูป รส กลิ่น เสียง รวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามสุข หรือกามสุขัลลิกานุโยค
 
 - การสร้างความลำบากแก่ตน ดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอย เช่น การบำเพ็ญตบะทรมานตน คอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นต้น ซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงกาย แรงสมอง แรงความคิด รวมเรียกว่า อัตตกิลมถานุโยค


ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
 
     ดังนั้น..เพื่อละเว้นห่างจากการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ ต้องใช้ทางสายกลาง ซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตด้วยปัญญา โดยมีหลักปฏิบัติเป็นองค์ประกอบ ๘ ประการ เรียกว่า อริยอัฏฐังคิกมัคค์ หรือ มรรคมีองค์ ๘ ได้แก่
 
     ๑. สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
 
     ๒. สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
 
     ๓. สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
 
     ๔. สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
 
     ๕. สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต

     ๖. สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่ว บำเพ็ญดี
 
     ๗. สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
 
     ๘. สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน


ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
 
๒. อริยสัจ ๔ แปลว่า ความจริงอันประเสริฐของอริยะ คือบุคคลที่ห่างไกลจากกิเลส ได้แก่
 
     ๑. ทุกข์ ได้แก่ ปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่าคืออะไร ต้องยอมรับรู้ กล้าสู้หน้าปัญหา กล้าเผชิญความจริง ต้องเข้าใจในสภาวะโลกว่าทุกสิ่งไม่เที่ยง มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่น ไม่ยึดติด
 
     ๒. สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ หรือสาเหตุของปัญหา ตัวการสำคัญของทุกข์ คือ ตัณหาหรือเส้นเชือกแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่น ๆ 
 
     ๓. นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ เริ่มด้วยชีวิตที่อิสระ อยู่อย่างรู้เท่าทันโลกและชีวิต ดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญา
 
     ๔. มรรค ได้แก่ กระบวนวิธีแห่งการแก้ปัญหา อันได้แก่ มรรคมีองค์ ๘ ประการที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น


ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา
 
     เมื่อพุทธศาสนิกชนทั้งหลายทราบถึงความสำคัญในวันอาสาฬหบูชาแล้ว ดังนั้น จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมกันระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการสวดมนต์ รักษาศีล นั่งสมาธิเจริญภาวนา ทำบุญถวายสังฆทาน ฟังพระธรรมเทศนา และร่วมเวียนประทักษิณ  เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ตามคำสอนของพระบรมศาสดา
 

 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      วันคล้ายวันละสังขารคุณยายอาจารย์ฯ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 ครบ 22 ปี
      ดอกมะลิ ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันแม่
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      การ์ดภาพฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
      ครบรอบ 20 ปี โรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
      วันฉัตรมงคล
      ประวัติสุนทรภู่ ความเป็นมาของวันสุนทรภู่ กวีเอกของโลก
      วันพืชมงคล เสี่ยงทายพระโคกินเหล้าหญ้าอาหารบริบรูณ์
      ภาพวันสงกรานต์ 2565
      ประเพณีวันสงกรานต์ สงกรานต์ประเพณีไทย
      วันสงกรานต์ 2565 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
      วันจักรี 6 เมษายน ประวัติวันจักรี ความเป็นมาความสำคัญของวันจักรี


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related