อานิสงส์ถวายดอกบัวและธงชัย

การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิต เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกล้วนเป็นบุคคลผู้บังเกิดขึ้น ได้ยากในโลก ... https://dmc.tv/a21832

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 6 ก.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 9990 ]

อานิสงส์ถวายดอกบัวและธงชัย


เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์
วารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙

 

“ใคร ๆ ก็ไม่สามารถคำนวณบุญของผู้บูชาบุคคลผู้ควรบูชา

คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเหล่าพระสงฆ์สาวกผู้ก้าวล่วงธรรมเครื่องเนิ่นช้าได้แล้ว
ผู้ข้ามพ้นความเศร้าโศกและความคร่ำครวญ ผู้ถึงพระนิพพานแล้ว
ด้วยการนับหรือแม้ด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม ว่าบุญนี้มีประมาณเท่าใด”
 

      การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นอุดมมงคลสำหรับชีวิต เป็นทางมาแห่งมหากุศลอันยิ่งใหญ่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระอรหันตสาวกล้วนเป็นบุคคลผู้บังเกิดขึ้นได้ยากในโลก เป็นเนื้อนาบุญอันประเสริฐ เป็นทักขิไณยบุคคล ฉะนั้นบุคคลใดที่สักการบูชาท่านด้วยจิตที่เลื่อมใสศรัทธา ไม่ว่าท่านจะยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือดับขันธปรินิพพานไปแล้วบุญใหญ่ย่อมเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น และอานิสงส์แห่งการบูชาย่อมทำให้เขาบังเกิดอยู่แต่ในสุคติภูมิ ไม่ตกไปสู่ทุคติภูมิเลย

     การทำบุญให้ทานที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายมักปฏิบัติกันเป็นธรรมเนียม คือเมื่อเรามีโอกาสไปไหว้พระพุทธปฏิมากรหรือถวายปัจจัยไทยธรรม เราก็มักจะมีดอกไม้ติดไปกับปัจจัยไทยธรรมด้วย ส่วนใหญ่ดอกไม้ที่เรานำไปบูชาพระก็คือ ดอกบัว เพราะเราถือกันว่าดอกบัวเป็นดอกไม้ที่สูงค่า เป็นดอกไม้ที่คู่มากับพระพุทธศาสนา เป็นดอกไม้ต้นกัป และยังบ่งบอกถึงจำนวนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะลงมาตรัสรู้ในกัปนั้น ๆ ได้อีกด้วย แม้บนพระเศียรขององค์พระธรรมกายก็ยังมีลักษณะเป็นรูปเกตุดอกบัวตูม

     ครั้งนี้ ขอนำประวัติของนักสร้างบารมีท่านหนึ่งที่ได้สร้างบุญพิเศษด้วยการนำดอกบัวไปบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระเถระรูปนี้มีนามว่า ปทุมเถระ ในอดีตท่านได้สั่งสมบุญอันเป็นอุปนิสัยแห่งพระนิพพานมาเรื่อย ๆ จนมาถึงในยุคของพระปทุมุตตรพุทธเจ้า ท่านได้เกิดในตระกูลเศรษฐีที่มีชื่อเสียงมากในยุคนั้น

     วันหนึ่ง เศรษฐีหนุ่มผู้มีบุญมีโอกาสไปฟังธรรมในสำนักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตระเตรียมดอกบัวและนำธงติดมือไปด้วยขณะที่ท่านกำลังฟังธรรมพร้อมกับสาธุชนอยู่นั้น ท่านได้ไตร่ตรองเนื้อความแห่งธรรมที่พระพุทธองค์ทรงแสดง ก็เกิดความรู้สึกประหนึ่งว่า พระบรมศาสดาทรงแสดงธรรมกับตนเพียงผู้เดียว พระธรรมเทศนาละเอียดลึกซึ้งกินใจ มีความลุ่มลึกไปตามลำดับ ทรงชี้ให้เห็นถึงกรรมและผลของกรรมอย่างแจ่มแจ้งทำให้ท่านคิดได้ว่า เราช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดมาพบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธองค์ หากไม่ได้มาฟังธรรมในวันนี้แล้ว เราคงเป็นผู้ที่ประมาทอยู่
 

     เพราะฉะนั้นการเกิดมาในชาตินี้มีความหมายมาก หากได้สร้างบารมีอย่างเต็มที่ก็จะเป็นกุศลใหญ่ ดังนั้นเราไม่ควรประมาทในการสั่งสมบุญ แต่วันนี้ในมือของเรามีเพียงแค่ดอกบัวและธงเท่านั้นที่พอจะบูชาพระศาสดาได้ และบริเวณที่เรานั่งฟังธรรมนี้ก็อยู่ไกลจากพระพุทธองค์มากเหลือเกิน เพราะมหาชนที่มาฟังธรรมมากมายยิ่งนัก เราจะทำอย่างไรดีหนอถึงจะได้ถวายดอกบัวบูชาพระองค์
 
     ฟังธรรมไปก็คิดหาวิธีการที่จะเข้าไปถวายดอกไม้และธงแด่พระพุทธองค์ให้ได้ขณะนั้นท่านมองเห็นพระวรกายที่ผ่องใส มีฉัพพรรณรังสีสว่างเปล่งออกมาจากพระวรกายของพระพุทธองค์ เศรษฐีหนุ่มก็ยิ่งมีความปีติเพิ่มพูนทับทวีขึ้น ท่านตั้งใจมั่นทีเดียวว่า วันนี้เป็นอย่างไรเป็นกัน เราจะต้องบูชาพระพุทธองค์ด้วยดอกไม้ของเราให้ได้

     ขณะเดียวกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกำลังประกาศอริยสัจ ทรงยังธรรมอันประเสริฐให้เป็นไป และทรงยังสายฝนแห่งอมฤตธรรมให้ตก ดับความเร่าร้อนของมหาชนเศรษฐีหนุ่มยืนถือดอกปทุมพร้อมด้วยธงอยู่ไกลจากพระพุทธองค์ถึง ๒๕๐ ชั่วธนู แม้จะไกลลิบเช่นนั้น แต่ท่านมีใจผูกพันอยู่กับพระศาสดาอย่างไม่หวั่นไหว มีความปีติโสมนัสท่านอธิษฐานว่า “ตัวข้าพระองค์นี้ไม่สามารถเข้าไปถวายกับมือได้ แต่ไม่ปรารถนาที่จะพลาดบุญในวันนี้ ขอพระผู้มีพระภาคเจ้าโปรดรับบรรณาการของข้าพระองค์ด้วยเถิด”

     ทันทีที่อธิษฐานจบ เศรษฐีหนุ่มโยนดอกบัวพร้อมธงขึ้นไปบนอากาศ หมายจะบูชาพระมุนีปทุมุตตระ แล้วความอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นขณะนั้นดอกบัวและธงไม่ตกลงมาเลย ยังคงลอยไปในอากาศจนถึงที่ประทับของพระศาสดาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบความดำริของเศรษฐีนั้น จึงทรงเหยียดพระหัตถ์รับดอกปทุมอันอุดมด้วยพระหัตถ์อันประเสริฐ ประทับยืนในท่ามกลางภิกษุสงฆ์ ปรารถนาจะให้พุทธบริษัทและเจ้าของบุญรู้อานิสงส์ที่จะบังเกิดขึ้น จึงตรัสพยากรณ์ว่า
 

     “ผู้ใดมีจิตเลื่อมใส ตั้งมั่นในเราตถาคตได้โยนดอกปทุมนี้เพื่อบูชาเราด้วยความเคารพอย่างสูงสุด เราขอพยากรณ์ผู้นั้น ท่านทั้งหลายพึงทราบอานิสงส์ที่เขาจะได้รับ ท่านทั้งหลายจงฟังเรากล่าว ผู้นั้นจักเป็นจอมเทพเสวยทิพยสมบัติตลอด ๓๐ กัป จักได้เป็นพระราชาในแผ่นดิน ครอบครองพสุธา ๗๐๐ กัป จักถือเอาอัตภาพในภพนั้นแล้วจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ สมบูรณ์ด้วยสมบัติจักรพรรดิในกาลนั้นสายฝนดอกปทุมจักตกลงมาจากอากาศมากมายอย่างน่าอัศจรรย์ เพื่อบูชาผู้มีบุญนั้น
 
     ในแสนกัปนับจากกัปนี้ไป พระศาสดาพระนามว่าโคดม จักเสด็จอุบัติขึ้นในโลกสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นจำนวนมาก มีดวงตาเห็นธรรม จักได้ดื่มรสพระธรรม ผู้นั้นจักเป็นโอรสผู้เป็นทายาทในธรรมของพระศาสดาพระองค์นั้น กำหนดรู้อาสวะทั้งปวงแล้ว ไม่มีอาสวะ และได้บรรลุพระนิพพาน จักถึงพร้อมด้วยคุณวิเศษทั้งหลาย นี้เป็นผลบุญที่ได้นำ ดอกปทุมและธงบูชาเราตถาคต”

     เศรษฐีหนุ่มได้ฟังพุทธพยากรณ์เช่นนั้นก็เกิดมหาปีติอย่างไม่มีที่เปรียบ ความปีติได้แผ่ซ่านไปทั่วสรรพางค์กาย และตั้งใจมั่นทีเดียวว่า ต่อแต่นี้ไป เราจะต้องสร้างบุญใหญ่ให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอ นับจากวันนั้น ท่านบำเพ็ญบุญกุศลจนตลอดชีวิต ท้ายที่สุดของชีวิตก็ได้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ และไม่ว่าจะอยู่ชั้นใดในสวรรค์ทั้ง ๖ ชั้น ก็เป็นที่เคารพบูชายกย่องของเหล่าทวยเทวาเหมือนธงที่โบกสะบัดในวิมานดอกบัวที่สวยงาม เมื่อเป็นมนุษย์ก็ได้เสวยจักรพรรดิสมบัตินับชาติไม่ถ้วน
 

     จนมาถึงสมัยพุทธกาลนี้ ท่านได้มาบังเกิดในตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยสมบัติทุกอย่างถึงพร้อมด้วยศรัทธา พอเจริญวัยมีอายุเพียง๕ ขวบเท่านั้น ก็ออกบวช บำเพ็ญเพียรได้ไม่นานก็บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ สมดังพุทธพยากรณ์ทุกประการ

     เราจะเห็นว่า การบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีอานิสงส์ยิ่งใหญ่อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีอานุภาพไม่มีประมาณ พระตถาคตเจ้าทรงเป็นที่พึ่งของสรรพสัตว์ทั้งหลาย เมื่อมีทุกข์ให้เราระลึกนึกถึงพระองค์ ก็จักพึ่งพระองค์ได้ เพราะพระองค์ทรงหมดกิเลสแล้ว อีกทั้งทรงยังผู้อื่นให้ล่วงพ้นจากทุกข์ตามไปด้วย ทรงเต็มเปี่ยมด้วยพระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ หากในภพชาติที่ได้บังเกิดไปพบพระองค์ แม้จะยังไม่สามารถบรรลุธรรมในชาตินั้น แต่พระองค์ก็ทรงเป็นเนื้อนาบุญอย่างดีเยี่ยม ให้นักสร้างบารมีทั้งหลายตักตวงบุญจากพระพุทธองค์ได้อย่างเต็มที่

     สิ่งที่เราชาวพุทธบำเพ็ญบุญกันมาอันแสดงถึงความเลื่อมใสในพุทธคุณ ทั้งทางกาย วาจา และใจ ดังเช่น สวดมนต์สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำวัตรเช้า-เย็น หาดอกไม้ของหอมไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ หรือเจดียสถานต่าง ๆ มายาวนานนั้น ล้วนทำถูกต้องแล้ว และควรทำต่อไปให้ยิ่งขึ้น เพราะจะเกิดอานิสงส์ใหญ่ที่จะได้รับในภพชาติต่อ ๆ ไป วันเวลาที่เหลืออยู่ในโลกมนุษย์นี้ เราควรสร้างบุญผ่านการบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์ พระมหา-เจดีย์พระพุทธเจ้าล้านพระองค์ อย่างเต็มที่เต็มกำลัง อย่าได้ขาดแม้เพียงวันเดียว เมื่อบุญส่งผลก็จะทำให้เรามีความสุขทุกวันเช่นกัน
 
อานิสงส์บูชาการอุบัติขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อานิสงส์การบูชาเจดีย์ด้วยดอกผักตบ
อานิสงส์การให้ทานเพื่อขจัดความตระหนี่ อานิสงส์บูชาเจดีย์ด้วยดอกบัว ๘ กำ
อานิสงส์แห่งการสดุดียกย่องพระพุทธคุณ อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว
อานิสงส์การจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชา อานิสงส์บุญถวายสังฆทาน
อานิสงส์บูชาพระรัตนตรัยด้วยรัตนชาติ อานิสงส์การรักษาศีล 5
อานิสงส์ถวายความหอม อานิสงส์บูชาพระเจดีย์ทุกวัน
อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ ดาวน์โหลดวารสารอยู่ในบุญ
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร