อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ

ความเลื่อมใสศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วในบุคคลผู้เลิศเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมของชีวิต ขณะยังอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะพรั่งพร้อมไปด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ https://dmc.tv/a21596

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 11 ก.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2645 ]
อานิสงส์บูชาพระพุทธสรีระ
 
เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ.๙
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
 

“บุญอันเลิศย่อมเจริญแก่ผู้เลื่อมใสในบุคคลผู้เลิศ
อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ ความสุขและกำลังอันเลิศก็ย่อมเจริญ
ผู้มีปัญญาให้วัตถุอันเลิศ ตั้งมั่นแล้วในธรรมอันเลิศ
เมื่อเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็จะถึงความเป็นเลิศ บันเทิงใจในที่ทุกสถาน
นี้เป็นขุมทรัพย์ที่อำนวยสมบัติทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย”
(กุมมาสปิณฑชาดก)

      ความเลื่อมใสศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วในบุคคลผู้เลิศเปรียบเสมือนบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราก้าวไปสู่ความเต็มเปี่ยมของชีวิต ขณะยังอยู่ในโลกมนุษย์ก็จะพรั่งพร้อมไปด้วยรูปสมบัติ คุณสมบัติ ทรัพย์สมบัติ หากละโลกไปแล้วก็จะได้สวรรค์สมบัติ เมื่อบุญบารมีเต็มเปี่ยมก็จะได้นิพพานสมบัติ หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏอีกต่อไป

     เมื่อเรามีจิตเลื่อมใสศรัทธาในบุคคลใดแล้ว เราย่อมอยากหาโอกาสแสดงความศรัทธาต่อบุคคลนั้นทั้งทางกาย วาจา และใจ เหมือนที่พวกเรามีความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาดังนั้นเราจึงควรหาโอกาสแสดงความเลื่อมใสต่อพระองค์ด้วยการสวดมนต์ทำวัตรเช้า-เย็นเป็นประจำทุกวัน การพนมมือไหว้หรือก้มลงกราบด้วยความนอบน้อมนั้น ถือเป็นการแสดงออกทางกายกรรม การเปล่งวาจาอันเป็นสิริมงคล สรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณพระสังฆคุณ ถือเป็นวจีกรรม ส่วนทางมโนกรรมคือ การส่งใจไปถึงพระผู้มีพระภาคเจ้า นึกถึงพุทธคุณอันประเสริฐที่นำความสว่างไสวมาสู่ดวงจิตของมวลมนุษยชาติ ทำให้เราตื่นจากความหลับใหล พ้นจากความมืดคือกิเลส ทำให้ได้พบแสงสว่างแห่งธรรม หรือจะตรึกระลึกตามบทสวดสรรเสริญก็ได้ ให้ในใจมีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์ บุญนี้ก็จะส่งผลให้เราเข้าถึงฐานะอันประเสริฐ เพราะผู้ที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากหรือผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลนั้นด้วย

     เราเลื่อมใสในธรรมอันเลิศ ซึ่งเป็นวิราคธรรม เป็นธรรมอันย่ำยีความมัวเมา กำจัดความกระหาย ถอนเสียได้ซึ่งอาลัย เข้าไปตัดวัฏฏะ เป็นที่สิ้นตัณหา เป็นที่คลายกำหนัด และเป็นที่ดับกิเลสอาสวะทุกอย่าง เมื่อเลื่อมใสในธรรมอันเลิศเช่นนี้ ผลอันเลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสนั้น
 

     เราเลื่อมใสในพระสงฆ์สาวก คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ จำพวก บุคคล ๘ ตั้งแต่ผู้ที่เข้าถึงกายธรรมพระโสดาบัน กายธรรมพระสกิทาคามีกายธรรมพระอนาคามี จนถึงกายธรรมพระอรหัตทั้งหยาบและละเอียด ซึ่งเป็นผู้ควรแก่การคำนับ ควรแก่การต้อนรับ เป็นผู้ควรแก่ของทำบุญ ควรแก่การทำอัญชลี เป็นนาบุญอันเลิศของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า ความเลื่อมใสในพระสงฆ์นี้ ชื่อว่าเป็นความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลอันเลิศย่อมบังเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้เลื่อมใสนั้นเมื่อมีใจเลื่อมใส สักการะเคารพ ทั้งกาย วาจาและใจ พร้อมทั้งบูชาด้วยสิ่งที่เลิศ บุญอันเลิศคือ อายุ วรรณะ ยศ เกียรติ ความสุข และพละกำลัง ย่อมเจริญแก่บุคคลนั้น ดังเช่นนางมัลลิกาผู้ได้บูชาสิ่งที่เลิศ คือ เครื่องประดับมหาลดาปสาธน์แด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แม้จะบูชาพุทธสรีระซึ่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้วก็ตาม แต่ผลบุญนั้นเป็นอจินไตย ส่งผลให้นางได้ทิพยสมบัติมากมายอย่างคาดไม่ถึง

     ในวันที่พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพพาน พวกเทวดาและมนุษย์ต่างพากันทำการบูชาพระสรีระของพระพุทธองค์ในสมัยนั้น นางมัลลิกาภรรยาของพันธุลเสนาบดีหลังจากที่สามีและบุตรชายถูกประหารชีวิตเพราะพระเจ้าปเสนทิโกศลเข้าพระทัยผิด นางจึงทูลลากลับมาอยู่ที่บ้านเกิด

     เมื่อเหล่ามัลลกษัตริย์และมหาชนอัญเชิญพระสรีระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านมาที่หน้าบ้าน นางมีจิตเลื่อมใส ปรารถนาที่จะบูชาพระสรีระของพระพุทธองค์ จึงเอาน้ำหอมล้างเครื่องประดับมหาลดาปสาธน์ของตน ซึ่งเป็นเครื่องประดับที่สวยงามและมีค่ามาก แล้วใช้ผ้าเนื้อดีขัดให้สะอาด พร้อมทั้งนำดอกไม้ของหอมชนิดต่าง ๆ น้อมเข้าไปบูชาพระสรีระของพระผู้มีพระภาคเจ้า มหาชนเห็นการบูชาอันยิ่งใหญ่ของนางเช่นนั้น ต่างอนุโมทนาสาธุการ แม้เหล่าทวยเทพต่างพากันสรรเสริญในทานอันเลิศของนาง

     พระสรีระของพระองค์ซึ่งมีพระฉวีวรรณดุจทองคำ เมื่อประดับด้วยมหาลดาปสาธน์ที่ทำด้วยรัตนะ ๗ ประการ ก็ยิ่งรุ่งเรืองสว่างไสว นางมัลลิกาเห็นแล้วก็มีจิตเลื่อมใสเพิ่มพูนเป็นทับทวี จึงตั้งความปรารถนาว่า “หากข้าพเจ้ายังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสาร ก็ขอให้เครื่องประดับจงบังเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้าอย่างง่ายดาย ขอให้เครื่องประดับจงอย่าแยกจากข้าพเจ้า ขอให้สรีระจงเป็นเช่นเดียวกับเครื่องประดับที่สวมใส่อยู่เป็นนิจเถิด”
 

     ต่อมาเมื่อนางละโลกนี้ไปแล้ว ก็ได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ด้วยอานุภาพแห่งการบูชาพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นทำให้นางมีทิพยสมบัติใหญ่โตมโหฬารเป็นพิเศษ เป็นสมบัติที่ไม่เหมือนใคร วิมานประดับด้วยรัตนะรุ่งเรืองด้วยแก้ว ๗ ประการ มีรัศมีสีทองสว่างไสวไปทั่วทุกทิศ

     สมัยนั้น พระนารทเถระเหาะขึ้นไปบนเทวโลก เห็นวิมานของเทพธิดาท่านนี้สว่างไสวเรืองรองเป็นพิเศษ จึงถามเทพธิดาว่า “ดูก่อนเทพธิดา ท่านนุ่งห่มผ้าประดับประดาด้วยเครื่องประดับสีทองเหลืองอร่ามงดงามรุ่งเรืองด้วยเส้นใยข่ายทองคำบริสุทธิ์ วิจิตรด้วยรัตนะนานาชนิด แม้ท่านไม่ประดับด้วยเครื่องประดับอันงดงามเหล่านี้ ท่านก็ยังงดงามด้วยรูปสมบัติโดยธรรมชาติอยู่แล้ว แต่เมื่อสวมเครื่องประดับเหล่านี้ซึ่งล้วนทำด้วยรัตนะทองคำ แก้วไพฑูรย์ จินดามณี ก็ยิ่งทำให้งดงามสว่างไสวเหลือเกิน

     “ดูก่อนเทพธิดาผู้ประดับประดาด้วยเครื่องประดับอันวิจิตร มือ แขน เท้าของท่านพรั่งพร้อมด้วยอาภรณ์ทองคำ ที่คอประดับด้วยพวงมาลัยทอง และศีรษะสวมมาลัยประดับมุกมีข่ายทองคำปกคลุมร่างกายไว้เป็นระเบียบงดงามด้วยสายแก้วสีต่าง ๆ สายแก้วเหล่านั้นแต่ละเส้นล้วนทำด้วยทองคำ แก้วทับทิม แก้วมุกดา แก้วไพฑูรย์ บางสายก็สำเร็จด้วยแก้วสีแดงสว่างสดใส บ้างก็ทำด้วยแก้วใสเหมือนตานกพิราบ เครื่องประดับทุกอย่างที่กายของท่านนี้ ยามต้องลมพัดมีเสียงไพเราะเหมือนเสียงนกยูงทองขับขาน ไพเราะเสนาะโสตยิ่งนัก

      “รถของท่านงดงามวิจิตร มีเพลา ล้อและงอนไถ ประดับด้วยทองคำล้วนแต่สีเหลืองอร่าม เปล่งปลั่งสุกใสงดงามตา หลากไปด้วยแก้วมณีรัตนะนานาชนิด ไม่ว่าท่านจะไปไหนที่นั้นก็สว่างไสวรุ่งโรจน์ตระการตา ดูก่อนเทพธิดา นี้เป็นผลแห่งกรรมอะไร”

     เทพธิดาตอบว่า “ที่ดิฉันมีเครื่องประดับที่สวยงามอลังการเช่นนี้ ทั้งร่างกายก็ปกคลุมด้วยข่ายทองคำ วิจิตรไปด้วยแก้วมณีและแก้วมุกดาที่เกี่ยวพันกันเป็นลำดับ ส่องแสงสว่างไสวเรืองรอง เพราะมีจิตผ่องใส ได้บูชาพระสรีระของพระบรมศาสดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งเสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว อานิสงส์ใหญ่นี้ส่งผลให้ดิฉันได้มาบังเกิดเป็นเทพธิดาบนสวรรค์ ได้เข้าถึงฐานะอันเลิศเช่นนี้”
 

     เราจะเห็นว่า การบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นบุญใหญ่ที่จะส่งผลให้เราเข้าถึงฐานะอันเลิศหากมีโอกาสสั่งสมบุญแล้ว ก็ให้ทุ่มเทกันให้เต็มที่ อย่าได้ตระหนี่หวงแหนทรัพย์ ให้คิดว่าเราได้สละสิ่งเล็กน้อยเพื่อจะได้สั่งสมบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาก็เพื่อมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม เราจึงควรสร้างบารมีให้เต็มที่ และมีศรัทธามั่นคง หนักแน่นในอุดมการณ์และมโนปณิธานตลอดไป

     โดยเฉพาะในสภาวการณ์ของโลกที่มีแต่ภยันตรายรอบด้านเช่นนี้ ต้องหมั่นเก็บเกี่ยวบุญทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาก่อนจะหมดชีวิตและท่ามกลางความไม่ปลอดภัยนี้ต้องยึดพระรัตนตรัยไว้เป็นสรณะอันสูงสุด อย่าปล่อยให้โอกาสที่ดีผ่านไป หมั่นเตือนตัวเองทุกวันอย่าประมาท ให้ใจของเราอยู่ในแหล่งแห่งบุญกุศล แหล่งแห่งความบริสุทธิ์ตลอดเวลาด้วยการบูชาพระพุทธเจ้านับอสงไขยพระองค์ไม่ถ้วนผ่านมหาธรรมกายเจดีย์ให้ได้ทุกวันนอบน้อมส่งใจไปถึงพระรัตนตรัยอันประเสริฐเพื่อให้บุญรักษา พระนิพพานคุ้มครอง เมื่อทำได้เช่นนี้ใจของเราย่อมผ่องใส มีที่พึ่ง มีแต่ความปลอดภัยทั้งจากภัยในชาตินี้และภัยในอบายภูมิ และจะทำให้ชีวิตการสร้างบารมีของเรารุ่งโรจน์โชตนาการไปจนกว่าจะถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคน
 
บทความที่เกี่ยวข้อง....
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      110 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2562 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต
      สรรเสริญพุทธคุณ บุญส่งถึงนิพพาน
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร