ไปที่เนื้อหา


พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี

เป็นสมาชิกตั้งแต่ 08 Nov 2008
ออฟไลน์ ใช้งานล่าสุด Nov 30 2009 06:07 PM
*****

กระทู้ที่ฉันเริ่ม

ถามมา ตอบไป1

17 February 2009 - 06:36 PM

นมัสการครับ...
ความสุข กรรมชั่ว ให้ผลคือความทุกข์
หรืออย่างที่ชอบพูกกันว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
โดยทางทุกศาสนาได้สอนให้คน ละความชั่ว ทำแต่ความดี
แต่ทุกคนย่อมต้องการความสุข เกลียด หลีกเลี่ยงความทุกข์ แล้วอะไรบ้างที่เป็นความชั่ว ให้ผลคือความทุกข์
อะไรบ้างเป็นความดี ให้ผลคือความสุข
ทั้งในปัจจุบัน อนาคต และโลกหน้า .
ขอนมัสการขอรับ
ตอบ การกระทำ พูด คิด ด้วยจิตอันเป็นอกุศลนั้นคือความชั่ว และผลที่จะได้รับคือความทุกข์ ส่วนการทำ พูด คิด ด้วยใจที่เป็นกุศลนั้นคือความดีเพราะผลที่จะได้รับนั้นคือความสุข การสั่งสมความดีทุกวันๆก็ต้องเริ่มโดยการประกอบกรรมที่สุจริต คือการทำพูดและคิดด้วยใจที่บริสุทธิ ในบางครั้งเราอาจจะมีความสงสัยกับหลักธรรมกันมากมายพยายามแสวงหาคำตอบที่ให้ได้ตรงกับตามที่ใจของตนเองนั้นคิดฝันนั้นบางทีก็จะเสียเวลาเปล่าๆโดยใช่เหตุ หากเราควรที่จะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของตนเองเสียใหม่ โดยให้ชีวิตของตนเองนั้นให้ตั่งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่ดีกว่าหรือ บางคนมีความสงสัยทั้งนรก ทั้งสวรรค์ โดยที่สุดแม้กระทั้งหนทางแห่งพระนิพพานว่ามีจริงหรือไม่ เที่ยวเดินเวียนวนมองหาคำตอบ เที่ยวเดินเวียนวนหาว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่ บางทีอาจจะสายไปมากโดยที่ไม่ได้คำตอบตามที่เราคิดไว้ก็มี แต่บางคนไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่มามองดูภายในจิตใจของตนเองว่าได้ละหรือสละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลได้มากน้อยแค่ไหน โดยที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมดี กรรมชั่วเลย แต่เขากับสนใจอยู่กับแค่การสร้างบารมีและการปฏิบัติที่นำตนให้พ้นจากทุกข์ โดยที่ไม่สนใจว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสุข แต่จะสนใจว่า บัดนี้เราได้กระทำตนให้ออกจากทุกข์แล้วหรือยัง บางคนอาจจะแสวงหากับคำตอบที่ตนเองสงสัยโดยที่ไม่รู้จักรักษาใจของตนเองไม่ให้ตกไปตามความฟุ้งซ่านของจิตใจที่คอยแต่ตั้งคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ แต่บางคนกลับรักษาใจของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน ที่ตกไปตามอำนาจของความคิดและความสงสัย แต่กลับพยามรักษาใจของตนไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ดังพระพุทธพจน์ที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่เหล่าภิกษุว่า จงรักษาจิตของตนที่เป็นธรรมชาติไว มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ การฝึกจิตของตนนั้นเป็นความดี จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้.

ถามมา ตอบไป1

17 February 2009 - 06:34 PM

นมัสการครับ...
ความสุข กรรมชั่ว ให้ผลคือความทุกข์
หรืออย่างที่ชอบพูกกันว่า ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
โดยทางทุกศาสนาได้สอนให้คน ละความชั่ว ทำแต่ความดี
แต่ทุกคนย่อมต้องการความสุข เกลียด หลีกเลี่ยงความทุกข์ แล้วอะไรบ้างที่เป็นความชั่ว ให้ผลคือความทุกข์
อะไรบ้างเป็นความดี ให้ผลคือความสุข
ทั้งในปัจจุบัน อนาคต และโลกหน้า .
ขอนมัสการขอรับ
ตอบ การกระทำ พูด คิด ด้วยจิตอันเป็นอกุศลนั้นคือความชั่ว และผลที่จะได้รับคือความทุกข์ ส่วนการทำ พูด คิด ด้วยใจที่เป็นกุศลนั้นคือความดีเพราะผลที่จะได้รับนั้นคือความสุข การสั่งสมความดีทุกวันๆก็ต้องเริ่มโดยการประกอบกรรมที่สุจริต คือการทำพูดและคิดด้วยใจที่บริสุทธิ ในบางครั้งเราอาจจะมีความสงสัยกับหลักธรรมกันมากมายพยายามแสวงหาคำตอบที่ให้ได้ตรงกับตามที่ใจของตนเองนั้นคิดฝันนั้นบางทีก็จะเสียเวลาเปล่าๆโดยใช่เหตุ หากเราควรที่จะเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตของตนเองเสียใหม่ โดยให้ชีวิตของตนเองนั้นให้ตั่งมั่นอยู่ในคุณงามความดีไม่ดีกว่าหรือ บางคนมีความสงสัยทั้งนรก ทั้งสวรรค์ โดยที่สุดแม้กระทั้งหนทางแห่งพระนิพพานว่ามีจริงหรือไม่ เที่ยวเดินเวียนวนมองหาคำตอบ เที่ยวเดินเวียนวนหาว่าสิ่งนั้นมีจริงหรือไม่ บางทีอาจจะสายไปมากโดยที่ไม่ได้คำตอบตามที่เราคิดไว้ก็มี แต่บางคนไม่สนใจกับสิ่งเหล่านั้นแต่มามองดูภายในจิตใจของตนเองว่าได้ละหรือสละสิ่งที่เป็นบาปอกุศลได้มากน้อยแค่ไหน โดยที่ไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องกรรมดี กรรมชั่วเลย แต่เขากับสนใจอยู่กับแค่การสร้างบารมีและการปฏิบัติที่นำตนให้พ้นจากทุกข์ โดยที่ไม่สนใจว่าอะไรคือทุกข์ อะไรคือสุข แต่จะสนใจว่า บัดนี้เราได้กระทำตนให้ออกจากทุกข์แล้วหรือยัง บางคนอาจจะแสวงหากับคำตอบที่ตนเองสงสัยโดยที่ไม่รู้จักรักษาใจของตนเองไม่ให้ตกไปตามความฟุ้งซ่านของจิตใจที่คอยแต่ตั้งคำถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้ แต่บางคนกลับรักษาใจของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่าน ที่ตกไปตามอำนาจของความคิดและความสงสัย แต่กลับพยามรักษาใจของตนไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจของตนเอง ดังพระพุทธพจน์ที่องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้แก่เหล่าภิกษุว่า จงรักษาจิตของตนที่เป็นธรรมชาติไว มักตกไปในอารมณ์ที่น่าใคร่ การฝึกจิตของตนนั้นเป็นความดี จิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำสุขมาให้.

ธรรมะประจำวัน

15 February 2009 - 05:38 PM

ธรรมะประจำวัน

การนำหลักธรรมาใช้เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก บางคนอาจจะมีความคิดอยู่ในใจว่าคงจะไม่จำเป็นหรอกสำหรับธรรมที่จะนำมาใชในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้ เพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ในชีวิต อาตมาได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้วางอยู่ตามแผงทั่วไปตามร้านหนังสือคือเรื่องจะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้ของคุณกรรณิกา ธรรมเกษร ซึ่งได้เขียนเกี่ยวกันมรสุมของชีวิตที่เธอสามารถผ่านพ้นด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้เห็นได้ว่าการนำหลักธรรมมาใช้แก้ปัญหาของชีวิตมีความจำเป็นอยู่อย่างมาก แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่คนกลุ่มใหญ่พากันหลงระเริงไปกับสิ่งที่ไม่มีสาระในชีวิตเป็นอย่างมาก พากันทิ้งในสิ่งที่มีสาระในชีวิตกันหมด ไม่มองเห็นความจริงของโลกที่มีแต่ความทุกข์มีความปราถนากับสิ่งที่ไม่มีสาระประโยชน์ในชีวิตกันเลย ถ้าท่านใดมีเวลาลองมานั่งสงบใจคิดทบทวนไปว่าเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราได้ทำอะไรลงไปและเราต้องการอะไรอย่างแท้ในชีวิตของเรา ลองคิดทบทวนให้ดีเราก็จะพบกับคำตอบนั้น.

โดย พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี.

ธรรมะประจำวัน

14 February 2009 - 11:13 PM

ธรรมะประจำวัน
การนำหลักธรรมาใช้เป็นแนวทางของการดำเนินชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก บางคนอาจจะมีความคิดอยู่ในใจว่าคงจะไม่จำเป็นหรอกสำหรับธรรมที่จะนำมาใชในชีวิตประจำวัน ความเข้าใจนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ได้ เพราะว่าธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการนำมาใช้ในชีวิต อาตมาได้อ่านหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งตอนนี้ได้วางอยู่ตามแผงทั่วไปตามร้านหนังสือคือเรื่องจะมืดกี่ด้านก็ผ่านได้ของคุณกรรณิกา ธรรมเกษร ซึ่งได้เขียนเกี่ยวกันมรสุมของชีวิตที่เธอสามารถผ่านพ้นด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทำให้เห็นได้ว่าการนำหลักธรรมมาใช้แก้ปัญหาของชีวิตมีความจำเป็นอยู่อย่างมาก แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายที่คนกลุ่มใหญ่พากันหลงระเริงไปกับสิ่งที่ไม่มีสาระในชีวิตเป็นอย่างมาก พากันทิ้งในสิ่งที่มีสาระในชีวิตกันหมด ไม่มองเห็นความจริงของโลกที่มีแต่ความทุกข์มีความปราถนากับสิ่งที่ไม่มีสาระประโยชน์ในชีวิตกันเลย ถ้าท่านใดมีเวลาลองมานั่งสงบใจคิดทบทวนไปว่าเวลาที่ผ่านมาในชีวิตเราได้ทำอะไรลงไปและเราต้องการอะไรอย่างแท้ในชีวิตของเรา ลองคิดทบทวนให้ดีเราก็จะพบกับคำตอบนั้น.
โดย พระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี.

ธรรมะประจำวัน

02 February 2009 - 11:46 PM

ธรรมะประจำวัน
การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับชีวิตของมนุษย์เรา เพราะการปฏิบัติสามารถที่จะนำเราผ่านพ้นกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นได้อย่างมาก คนส่วนใหญ่ในสังคมเห็นว่าการเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญกับชีวิตของเขา ซึ่งความคิดเช่นนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างมาก เพราะการปฏิบัติธรรมคือการฝึกหัดใจของเราไม่ให้มีความว้าวุ่น ถ้าท่านใด้มีความว้าวุ่นอยู่ในใจขณะนี้ลองนั่งสมาธิสักหนึ่งนาทีเพื่อบทบทวนดูว่าวันนี้ที่ผ่านมาชีวิตเรามีความวุ่นวายมากหรือน้อย มีความสงบเข้ามาหรือยัง เราจะพบกับคำตอบได้เลยว่า ยังไม่ความสงบที่เกิดขึ้นกับเราเลยมีแต่ความวุ่นวายไปหมด เมื่อมีแต่ความวุ่นวาย เราก็ควรที่จะนึกดูอีกว่าเรามีความสุขหรือไม่กับความวุ่นวายที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าเราไม่มีความสุขเลยแม้แต่นิดเดียวกับความวุ่นวายนั้น เราจะสละความวุ่นวายนั้นได้ต้องอาศัยสติเป็นตัวกำกับในการดำเนินชีวิต ฝึกหัดพิจารณาให้ดีก่อนที่จะทำอะไรลงไป ตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสสอนเอาไว้ ดังนั้นการดำเนินชีวิตด้วยหลักธรรมจึงมีความสำคัญและเป็นการทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอย่างมาก เพราะฉะนั้นท่านที่ยังประมาทอยู่เราจึงควรเปลี่ยนวิถีของการดำเนินชีวิตกันใหม่อย่าให้ความทุกข์เข้าครอบงำกันมากไปกว่านี้ ถ้าเราคิดทบทวนดีๆก็จะเป็นดังคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนเอาไว้.
โดยพระมหาวัฒนวงศ์ อาภสฺสรเมธี