31 ม.ค. 2566 750

โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7 International Buddhist Society Thammatayat Ordination Program (IBSTOP#7) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุระหว่าง 18-28 ปี) ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม 256631 ม.ค. 2566 750

โครงการอุปสมบทหมู่ ธรรมทายาทพุทธศาสตร์สากล รุ่นที่ 7 International Buddhist Society Thammatayat Ordination Program (IBSTOP#7) เปิดรับสมัครนิสิตนักศึกษาชาย ที่กำลังศึกษา หรือ จบการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรีขึ้นไป (อายุระหว่าง 18-28 ปี) ภาคฤดูร้อน : อบรมระหว่างวันที่ 3 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2566

Top of Week

ทันโลกทันธรรม ข้อคิดรอบตัว แนะนำเรื่องเด่น