มหกรรมวันลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง แสงสว่างเป็นสัญญาลักษณะแห่งการเริ่มต้นและการดำรงอยู่ทั่งยังเป็นพลังสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ https://dmc.tv/a12517

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 1 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 22987 ]

วันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง 2557

มหกรรมวันลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ

วันลอยกระทง 2554


ประเพณีลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ
       สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและการดำรงอยู่ทั่งยังเป็นพลังสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ วิถีชีวิตของมนุษย์จึงมีความผูกพันกับการใช้แสงสว่างเป็นส่วนประกอบของการดำเนินชีวิต ส่วนหนึ่งจึงมีการใช้ประทีปเป็นสัญลักษณ์ในงานประเพณีมากมายทั่วโลก ประเพณีต่างๆ ที่ใช้แสงประทีปในการบูชานั้นมีความแตกต่างไปตามคติ ความเชื่อของแต่ละสังคม
 
 
      ในประเทศไทย วิถีชีวิตของคนไทยมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการบูชาแสงสว่างหรือประทีปมาทุกยุคทุกสมัย เช่นในภาคเหนือมีการลอยโคมโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบน สรวงสวรรค์ หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกข์โศกและสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิต ในภาคอีสานมีประเพณีไหลเรือไฟซึ่งมีที่มาจากความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ณ หาดทรายริมฝังแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการเผ่าพานความชั่วร้ายและความทุกข์โศก ให้ลอยไปกับสายน้ำ และในภาคกลางนอกเหนือจากความเชื่อทางศาสนาแล้วยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงในแม่น้ำ ลำคลองเป็นการลอยเคราะห์ต่างๆ ทิ้งไปและอธิษฐานขอพรให้สมหวังในเรื่องที่ตนปรารถนา ประเพณีการบูชาด้วยประทีปในแต่ละภูมิภาคของไทย แม้จะมีวิธีปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่น โดยมักปฏิบัติในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน คือคืนพระจันทร์เดือนเพ็ญของต้นฤดูหนาว
 
ประเพณียี่เป็ง
 
ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
 
     
      ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ 8 -11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งเมื่อล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั่งแต่ครั้งโบราณกาล ยี่เป็งหรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของภาคกลางอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศปอดโป่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ทำเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือการจุดประทีปขึ้นไปสว่างบนท้องฟ้า บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกข์โศกและสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิต
 
ลอยกระทงสายที่จังหวัดตาก
 
ประเพณีลอยกระทงสาย ที่จังหวัดตาก
 
      ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก 9 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก เป็นประเพณีที่นำเอาพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจนเป็นรูปแบบที่โดดเด่นปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นเพราะส่วนประกอบของกระทงที่ใช้กะลามะพร้าว ประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากจะมีสันทรายใต้น้ำทำให้เกิดเป็นร่องน้ำที่สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อนำกระทงลอย กระทงจะไหลไปตามร่องน้ำดังกล่าว เกิดเป็นสายยาวต่อเนื่องของกระทงทำให้แสงไฟของกระทงส่องแสงระยิบระยับเป็นสายยาวตามความยาวของร่องน้ำมีความสวยงามมาก จึงได้มีการพัฒนารูปแบบจากการลอยในชุมชนมาเป็นการแข่งขันลอยกระทงสาย
 
ประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัย 
 
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่จังหวัดสุโขทัย
 
      ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน จังหวัดสุโขทัย กรมศิลปากร และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการเดินทางท่อง เที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยให้ชื่องานตามคำในศิลาจารึกว่า "งานเผาเทียน เล่นไฟ" จุดเน้นที่สำคัญของงานนี้ คือ การฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟชนิดต่าง ๆ จังหวัดสุโขทัย
 
โคมไฟนานาชาติ สีสันเมืองใต้ อำเภอหาดใหญ่
 
โคมไฟนานาชาติ สีสันเมืองใต้ อำเภอหาดใหญ่
 
         เทศกาลโคมไฟนานาชาติ สีสันเมืองใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบกับ “ 9 มหัศจรรย์โคมไฟแห่งความสุข” โคมไฟน้ำแข็ง ต้นตำรับจากเมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โคมไฟ 14 จังหวัด สีสันเมืองใต้ โคมไฟไทย 4 ภาค พบกับมิติใหม่กับความคิดสร้างสรรค์โคมไฟ “มงคลชีวิต มงคลแห่ง ท้องถิ่น” ใน 4 ภาคของประเทศไทย โคมไฟจิตนาการโลกของเด็ก โคมไฟนานาชาติ โคมไฟโลกของสัตว์ โคมไฟสัตว์ที่อยู่ในโซนทวิปต่างๆ โคมไฟกลางน้ำ “สัตว์มงคลแห่งเทพนิยายทั่วโลก” โคมไฟ Hi Light จำลองงานเทศกาลต่างๆ ของประเทศไทย การประกวดโคมไฟร่วมสมัยและโคมไฟแบรนด์สินค้าต่างๆ เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานอีกมากมาย
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมวันลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ
 
ประเพณีไหลเรือไฟ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการไหลเรือไฟ 

http://goo.gl/Ztj7j


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๑)
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๐)
      กลอนสดุดีสุนทรภู่ กวีเอกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      กิจกรรมวันอัฏฐมีบูชา ในประเทศไทย
      มินิฮาร์ท (MINI HEART) คืออะไร หมายถึงอะไร