วัดเหนือ

วัดเหนือเป็นวัดเก่าแก่โบราณ ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาแล้ว สิ่งก่อสร้างและอาณาบริเวณที่เห็นถูกก่อสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนงดงาม เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมาแต่โบราณกาล https://dmc.tv/a16021

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา > วัดในพระพุทธศาสนา
[ 22 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 17744 ]

วัดเหนือ
วัดเหนือ
วัดไทย  ในจังหวัดร้อยเอ็ด


     เมืองร้อยเอ็ดถิ่นสถานบ้านเมืองเก่า     แหล่งต้นเค้าทวารวดีศรีสถาน

     พบจารึกอักษรมอญโบราณ              สืบเหตุการณ์เมืองพุทธสุดรุ่งเรือง

     แผ่นสีมลูกประคำสร้อยสัมฤทธิ์          ก็ต่อติดร้อยเข้าเป็นราวเรื่อง  

     พันปีผ่าน พันปีต่อ ก่อฟันเฟือง          หมุนต่อเนื่องธรรมจักรหลักโลกา


วัดเหนือวัดเหนือ
วัดเก่าแก่เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมาแต่โบราณ
 
 
     วัดเหนือเป็นวัดเก่าแก่โบราณมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่เศษตั้งอยู่ที่ถนนผดุงพาณิชย์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด มีคำกล่าวขานกันติดปากว่า "วัดเหนือพร้อมบ้าน วัดกลางพร้อมเมือง" แสดงว่าวัดเหนือเป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาวบ้านมาแต่โบราณกาล  วัดเหนือเป็นวัดโบราณเก่าแก่ที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรมาแล้ว  สิ่งก่อสร้างและอาณาบริเวณที่เห็นถูกก่อสร้างไว้อย่างเป็นระเบียบแบบแผนงดงาม
 
 
วัดเหนือ 
พระอุโบสถเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้อง
 
 
     พระอุโบสถทรงไทยมีขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๒ เมตรเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้องสร้างเมื่อราว ๑๐๐ ปีเศษโดยบุตรหลานในตระกูลเกษมทรัพย์ ตามประวัติว่าคุณก๋ง แซ่ตั้งซึ่งมาจากตำบลแต้จิ๋วได้สมรสกับคุณย่าทวดกีชาวร้อยเอ็ด ได้มาทำการค้าขายจนมีฐานะมั่งคั่ง เมื่อถึงแก่กรรมที่ประเทศจีนได้แบ่งสมบัติให้บุตรธิดา ๔ คน คนละ ๓,๐๐๐ บาท  ต่อมาบุตรธิดาร่วมกันบูรณะโบถส์นี้จากซากปรักหักพังที่เหลือแต่พระประธานและกองซากอิฐเศษปูนแล้วเสร็จเมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๖๐
 
 

พระอุโบสถวัดเหนือ


 
วัดเหนือ
ประตูหน้าโบสถ์มีแผ่นป้ายเขียนข้อความมงคลเป็นภาษาจีน
 
 
      ลดหน้าโบสถ์ตกแต่งเป็นซุ้มประตูโค้ง ๕ ซุ้ม เหนือประตูหน้าโบสถ์มีแผ่นป้ายเขียนข้อความมงคลเป็นภาษาจีน ใต้แผ่นป้ายตกแต่งเป็นรูปพระอาทิตย์ ๘ แฉกแต่ละแฉกจารึกอักษรจีนเช่นกัน ที่ประตูทางเข้าและบานหน้าต่างทั้ง ๖ บานแกะไม้เป็นลายพันธุ์พฤกษา สัตว์หิมพานต์แต่ละบานออกลายไม่ซ้ำกัน  บานหน้าต่างเป็นบานโค้งมีรูปมะหวดกั้นเป็นซี่กรง พระพุทธรูปเป็นพระประธานปางมารวิชัย ฉากหลังเป็นดวงแก้วแบบพระพุทธชินราชสร้างด้วยไม้ทาสี ติดกระจก มีพระมหาโมคคัลลานะ พระสารีบุตรและพระพุทธรูปอื่นๆบนฐานชุกชี
 
 
วัดเหนือ 
เจดีย์โบราณบรรจุพระบรมธาตุสมัยอยุธยาตอนต้น
 
 
     ด้านหลังโบสถ์มีเจดีย์โบราณเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔ เมตร ๗๓ เซนติเมตร สูง ๑๐ เมตร บรรจุพระบรมธาตุมีอายุเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนต้น  นักโบราณคดีเชื่อว่าเก่าแก่กว่าพระธาตุศรีสองรัก ถือว่าเจดีย์วัดเหนือเป็นต้นแบบศิลปะเจดีย์อีสาน ระเบียงคตเป็นอาคารระเบียงสร้างล้อมอุโบสถและศาลาการเปรียญมีความยาวทั้งสิ้น ๔๕ เมตรแบ่งเป็น ๔๕ ห้องได้รับการออกแบบอย่างลงตัวด้วยซุ้มช่อทรงไทย ประกอบด้วยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์แต่งหน้าบรรณด้วยปูนปั้นมีลวดลายสีขาวเรียบเพื่อลดความโดดเด่นต่อปีกซ้าย-ขวาเป็นระเบียง  ลดหลังคา ๒ ชั้น แบ่งพื้นที่ทางเดินด้วยแนวเสาเป็น ๒ ช่องทาง
 
 

พระพุทธรูป วัดเหนือ


 
วัดเหนือ 
ผนังประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆระหว่างระเบียงคตกับโบสถ์
 
 
     ผนังประดิษฐานพระพุทธรูปปางต่างๆ ระหว่างระเบียงคตกับโบสถ์มีศาลาการเปรียญ ๙๐ ปี สร้างเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ ขนาดใหญ่มีความกว้าง ๑๕ เมตรเศษ ยาว ๒๑ เมตรเศษสร้างแทนศาลาการเปรียญหลังเก่าซึ่งชำรุดทรุดโทรม  ศาลาหลังใหม่นี้ได้ใช้ในงานบุญพิธีต่างๆอยู่เสมอและใช้เป็นที่อบรมเยาวชนที่สถานศึกษาต่างๆส่งมา  นับได้ว่าเป็นคุณประโยชน์อย่างมาก
 
 
วัดเหนือ
แม้กาลเวลาจะผ่านไปก็ยังน่าร่มเย็นทั้งกายและใจ
 
 
     วัดเหนือได้สร้างเสนาสนะต่างๆด้วยการนำความงามแบบไทยเดิมแต่ลดความหรูหราอลังการปรับให้เป็นความมีรสนิยมแม้กาลเวลาจะผ่านไป  ก็ยังน่าดูน่าชมสัมผัสได้ทั้งความร่มเย็นทั้งกายและใจ ทั้งนี้ด้วยความเอาใจใส่ และเมตตาธรรมของท่านเจ้าอาวาสแต่ละองค์ที่ผ่านมาและเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน  รวมทั้งบุตรหลานสกุลเกษมทรัพย์ตลอดจนโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ซึ่งคอยเอาใจใส่ ผลัดแบ่งเวลามาดูแลวัดวาอารามในท้องถิ่นของตัว ทำให้คำว่า บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน เป็นที่ประจักษ์ที่วัดเหนือ
 
 
 
รับชมวิดีโอ
 
 

http://goo.gl/SxI2G


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมสานสายใย เชื่อมใจบ้าน วัด โรงเรียน ปีที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านติ้ว
      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร