ลักษณะของชุดขาวที่สวมใส่เพื่อเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพลิกฟื้นวัฒนธรรมการสวมชุดขาวมาวัดให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้น ตลอดเวลาในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงได้รณรงค์ให้สาธุชนสวมชุดขาวมาวัดอย่างต่อเนื่อง

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 1 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18001 ]
 
สวมชุดขาว
บูชามหาปูชนียาจารย์

สวมชุดขาวล้วนเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี
(หลวงปู่ สด จนฺทสโร)
ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ
 
 
      ภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมอันดีงามนี้ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา                                      
 
  พระผู้พลิกฟื้นวัฒนธรรมชาวพุทธ

     พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพลิกฟื้นวัฒนธรรมการสวมชุดขาวมาวัดให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้น ตลอดเวลาในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงได้รณรงค์ให้สาธุชนสวมชุดขาวมาวัดอย่างต่อเนื่อง ตราบกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยเล็งเห็นว่า ถ้าชาวพุทธทุกคนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาวัด ย่อมเป็นสัญญาณอันเป็นมงคลว่า พุทธศาสนิกชนยังคงเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัย และยังคงยึดมั่นในการประพฤติปณิบัติตนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไปอีกนานนับพันปี
 
      จากวัฒนธรรมชาวพุทธ สู่วัฒนธรรมของชาวโลก

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ทุ่มแรงกายแรงใจ กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ด้วยความยากลำบากเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นบุญสถานที่เป็นศรีสง่าของชาวพุทธ บัดนี้การก่อสร้างศาสนสถานสำคัญภายในวัดใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว  ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ วัดพระธรรมกายกำลังจะกายเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญนับล้านจากทั่วโลก
      ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สาธุชนทุกท่านในฐานะเจ้าของวัดจะต้องช่วยกันสถาปนาวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมชุดขาวมาวัดอย่างพร้อมเพียง เพื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นระเบียบงดงาม และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ให้สมกับการเป็น "บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์" ของชาวโลก
      การสวมชุดขาวมาวัดจึงเป็นบุญพิเศษเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ผู้ที่มาในภายหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามนี้ขยายไปทั่วโลกพร้อมๆ กับวิชชาธรรมกาย จนกระทั่งกลายเป็น   "วัฒนธรรมของชาวโลก" ได้อย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต


***********************************************************************************

 
สวมชุดขาว
บูชามหาปูชนียาจารย์
 
 
 
     บัดนี้ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ได้เปิดให้สาธุชนทุกท่านเข้าไปกราบสักการะรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุดของเหล่าลูกหลานและศิษยานุศิษย์ทุกคน ในฐานะที่ได้เมตตาสั่งสอนให้รู้จักกับ"ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 " อันเป็นต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานที่มีผยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนจะได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวทุกครั้งเมื่อเข้าไปกราบไหว้สักการะรูปหล่อทองคำของท่านและปฏิบัติธรรมภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ครบบริบูรณ์ทั้งกาย วาจา ใจอันเป็นการปฏิบัติบูชาบุคคลผู้ควรบูชาอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ และเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดประการหนึ่งแก่ตัวเราอีกด้วย     จึงขอเรียนเชิญลูกหลานหลวงปู่ทุกคนได้ช่วยกันเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เชิญชวนและชี้แจงให้ผู้มีบุญที่มากราบสักการะรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าสู่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบุญพิเศษ ที่จะทำให้สาธุชนได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้ท่านคอยปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ให้มลายหายสูญ ให้ชีวิตของเราทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และได้ติดตามหลวงปู่สร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม****************************************************************************************

  คลิกฟังความสำคัญของการสวมชุดขาวมาวัด

โอวาทโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ให้ไว้ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2550

***********************************************************************************
อานิสงส์ของการแต่งกายชุดขาวสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
 
๑. ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติธรรม
๓. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๔. ทำให้เป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเกรงใจ
๕. ทำให้เป็นผู้ที่ได้เกิดในตระกูลสูง
๖.ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
๗. ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวม ระวังยิ่งๆยิ่งไป
๘. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย
๙. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 
 
ประเภทชุดอุบาสิกา


ประเภทชุดอุบาสกและชุดอุบาสิกาที่ถูกต้อง
ประเภทชุดอุบาสกและชุดอุบาสิกาที่ถูกต้องและอนุญาติให้เข้ามหาวิหารฯสี

สีขาวทั้งชุด ไม่มีสีอื่นปะปน ไม่มีลวดลาย-สัญลักษณ์ต่างๆ และไม่ใช่ชุดสีครีม หรือชุดสีขาวที่ใช้มานานแล้วจนเก่าและมีสีหมองคล้ำ


***********************************************************************************

ประเภทกางเกงที่ไม่เหมาะสม
แบบของกางเกงสุภาพ คือ กางเกงที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. กางเกงขาสั้น
2. กางเกง 3 ส่วน
3. กางเกงเอวต่ำ
4. กางเกงรัดรูป
5. ผ้าบาง
 
 

 
 
 


 
***********************************************************************************

 
ประเภทกระโปรงที่ไม่เหมาะสม

แบบของกระโปรง หรือ ผ้าถุงทรงสุภาพ คือกระโปรงหรือผ้าถุงที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. กระโปรงยาวไม่ถึงครึ่งแข้ง
2. กระโปรงผ่าเหนือเข่าขึ้นไป
3. ผ้าบาง
 
 
****************************************************************************************


ประเภทเสื้อที่ไม่เหมาะสม
แบบของเสื้อสุภาพ คือเสื้อที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. เสื้อรัดรูป หรือ รัดอก
2. เสื้อบางเห็นชุดด้านใน
3. เสื้อแขนกุดหรือแขนสั้นมาก คือ สั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของท่อนแขนด้านบน
4. เสื้อคอกว้าง หรือ คอลึก
5. เสื้อเอวลอย หรือ ชายเสื้อสั้น
6. เสื้อจักรแก้วทุกเวอร์ชั่น

****************************************************************************************

 
 


http://goo.gl/EUWJt


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดวรรณรังษี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
      ข่าวน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทุกภาคทั่วไทย ภาพน้ำท่วม
      งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
      ประมวลภาพพิธีปลงผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 71 ปี พระเทพญาณมหามุนี
      ภาพงานบวชพระและยี่เป็งถูกเลือกตีพิมพ์ในนิตยสาร FAHTHAI ของสายการบิน Bangkok Airways
      ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณร 1 แสนรูป ภาคฤดูร้อน ประจำปี พ.ศ.2558
      นสพ.ข่าวสด ลง "บวชเยาวชน 2 พันรูป สามเณรดีศรีเมืองเลย"
      วัดพระธรรมกายปฏิเสธการกล่าวอ้างในเฟซบุ๊กชื่อ "เรา รัก ธรรมกาย"
      อย่าเป็นคนป่วยที่ไม่มีทางเลือก
      ข่าววัดพระธรรมกาย "วันมาฆบูชา สาธุชนเนื่องแน่น"
      วันมาฆบูชา วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2558 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพตักบาตรมิตรภาพไทย-พม่า พระ 1,000 รูป ณ วัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) จ.ระนองโครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสถาปนาอาคารบุญรักษา


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ข่าวน้ำท่วม เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมล่าสุดทุกภาคทั่วไทย ภาพน้ำท่วม
  ข่าวน้ำท่วมล่าสุด น้ำท่วมนาทีต่อนาที ภาพน้ำท่วม ข่าวน้ำท่วม..
(14 ก.ย. 2554)    ชม 115,786 ครั้ง
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2558 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
  งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และงานสัปดาห์หนังสือนา..
(16 ต.ค. 2556)    ชม 58,223 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดเจ็ดยอด (พระอารามหลวง) จ.เชียงใหม่
  ประมวลภาพพิธีมอบผ้าไตรนาคลูกแก้ว โครงการบรรพชาสามเณรดีศรีเวี..
(27 มี.ค. 2558)    ชม 160 ครั้ง
ประมวลภาพพิธีบรรพชาสามเณรฟื้นฟูฯ ณ วัดวรรณรังษี อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
  ประมวลภาพโครงการบรรพชาสามเณร ฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย ณ วัด..
(27 มี.ค. 2558)    ชม 114 ครั้ง
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์