พุทธสุภาษิต

    พุทธสุภาษิต พร้อมอรรถาธิบายขยายความพุทธสุภาษิต ให้มีเนื้อหาสั้นกระชับ ได้สาระ และอรรถรส พุทธศาสนสุภาษิตที่เหมาะสมประชาชนในยุคที่มีเวลาน้อย ได้มีโอกาสศึกษาธรรม และนำไปปฏิบัติให้เกิดความสุขแก่ตนเองและสังคมโดยรวม

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธสุภาษิต

  มลทินที่ร้ายแรงที่สุด - ผู้อ่าน 18281
มลทินที่ร้ายแรงที่สุด มลทินที่ร้ายแรงที่สุด อวิชฺชา ปรมํ มลํ ความไม่รู้เป็นมลทินร้ายที่สุด (๒๓/๑๐๕) อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "เกียจคร้านเป็นมารชีวิต" - ผู้อ่าน 18324
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธศาสนสุภาษิต พุทธสุภาษิต สุภาษิตไทย พุทธศาสนสุภาษิตพร้อมความหมาย พุทธศาสนสุภาษิต คําอ่าน คําแปล อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "เกียจคร้าน เป็นสันดานคนเลว" - ผู้อ่าน 18284
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ อนุฏฺฐานมลา ฆรา เหย้าเรือน มีการไม่ขยัน เป็นมลทิน เหย้าเรือน หมายถึง โภคทรัพย์สมบัติสิ่งของ รวมไปถึงบุคคลทั้งหมดที่มีอยู่ในครอบครัวนั้น ซึ่งมีพ่อบ้านเป็นหัวหน้าผู้ปกครอง หรือพ่อบ้านจะมอบหมายให้แม่บ้าน เป็นผู้ปฏิบัติการก็ตามที อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "มนต์มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน" - ผู้อ่าน 18295
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ อสชฺฌายมลา มนฺตา มนต์ มีการไม่ท่องบ่นเป็นมลทิน มนต์ในที่นี้ หมายถึงวิชาความรู้ อันจะเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดี ในสมัยโบราณ จะมีการท่องบ่นเป็นหลักที่ว่านี้ มิใช่คาถาอาคม มาถึงในปัจจุบันนี้ไม่ค่อยได้ยินคนท่องหนังสือ แม้แต่สูตรคูณ ก็ยังไม่เห็นมีใครท่องกัน ใช้เครื่องคิดเลขแทน อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก" - ผู้อ่าน 18268
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ กิจฉา พุทธานมุปปาโท การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าเป็นการยาก อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ถึงจะรู้ว่าจริง ก็ชอบอิงของหลอก" - ผู้อ่าน 18280
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ กิจฺฉํ สทฺธมฺมสฺสวนํ การฟังธรรมของสัตบุรุษ เป็นการยาก การฟังธรรม เกิดจากบุคคล 2 ฝ่าย กล่าวคือ ฝ่ายหนึ่งพูด อีกฝ่ายหนึ่งฟัง บุคคลที่พูดหรือเทศน์ค่อนข้างจะมีน้อย ยิ่งผู้นั้นจะต้องเป็นสัตบุรุษด้วย นับว่าเป็นการหายากอย่างยิ่ง และการพูดบรรยายธรรมนั้น พูดให้คนฟังเข้าใจ ก็เป็นการยาก อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ชีวิตเกิดมาเหมือนขึ้นนาวาข้ามสมุทร" - ผู้อ่าน 18277
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ กิจฺฉํ มจฺจาน ชีวิตฺ การดำรงชีวิตอยู่ของสัตว์ เป็นการยาก โครงสร้างของร่างกายตัวตน จะเป็นมนุษย์หรือสัตว์ก็ตาม เป็นลักษณะอ่อนนุ่มบางเบา หากถูกของแข็งทับก็ตายแล้ว เช่น ถูกรถทับ เป็นต้น นอกจากนี้ในตัวของเรา ก็มีเชื้อโรคหลายชนิดปะปนอยู่ในอากาศ ในน้ำ ในแผ่นดิน ส่วนใหญ่จะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "การได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก" - ผู้อ่าน 18307
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "บุญลาภดี บารมีจะเด่น" กิจฺโฉ มนุสฺสปฏิลาโภ การได้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นของยาก มนุษย์ แปลว่า ผู้มีใจสูง หมายความว่า มีความคิดนึกความรู้สึกที่รับผิดชอบต่อตัวเอง รู้ว่าอย่างไรดี อย่างไรไม่ดี อยากทำความดี เกลียดกลัวความชั่ว ถือว่าส่วนนี้ เป็นสัญชาตญาณของมนุษย์ ซึ่งจะต่างจากสัตว์ดิรัจฉาน เพราะสัตว์ดิรัจฉานไม่มีอย่างนี้ อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "สักการะย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้" - ผู้อ่าน 18287
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ สกฺกาโร กาปุริสํ หนฺติ สักการะ ย่อมฆ่าคนชั่วเสียได้ สักการะ หมายถึง สิ่งที่มีคนนำมามอบให้ตอบแทนคุณ หรือเพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ หรือเพื่อบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่ง อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ของดีความดีต้องมีคู่กัน" - ผู้อ่าน 18280
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ หนนฺติ โภคา ทุมฺเมธํ โภคทรัพย์ ย่อมฆ่าคนมีปัญญาทราม ทรัพย์สมบัติทั้งหลาย ย่อมจะเป็นของดี ของมีค่าที่จะอำนวยประโยชน์สุข ให้แก่ผู้เป็นเจ้าของ และเป็นการประกาศฐานะของตน คนไหนมีทรัพย์สมบัติมาก ก็จะเป็นคนมีหน้ามีตา ไปไหนก็จะมีแต่คนรู้จักทักทาย ยกย่องสรรเสริญ ต่างก็มีคนยินดีรับใช้ อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "คนชั่วช้า ไม่พ้นตาสังคม" - ผู้อ่าน 18298
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ สพฺพญฺเจ ปฐวี ทชชา, นากตญฺญุมภิราธเย ถึงจะให้แผ่นดินทั้งหมด ก็ยังคนอกตัญญูให้ยินดีไม่ได้ อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "กตัญญูกตเวที เป็นคนดีของชาติ" - ผู้อ่าน 18315
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ นิมิตฺตํ สาธุรูปานํ, กตญฺญูกตเวทิตา, ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ต่างก็ต้องการจะเป็นคนดีด้วยกันทั้งนั้น เมื่อเป็นเช่นนั้น ก็จะต้องหมั่นรำลึกนึกถึงพระคุณของท่านอยู่เสมอ และสิ่งสำคัญยิ่งไปกว่านั้น ก็จะต้องสร้างความดีให้เกิดขึ้นกับตน ให้สังคมมองเห็นว่า เราเป็นคนดี อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ตามรอยยุคลบาท จะเป็นปราชญ์ที่ดี" - ผู้อ่าน 18266
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธสุภาษิต วันนี้ "มหาปุริสภาวสฺส ลกฺขนํ กรุณาสโห อัชฌาศัยที่ทนไม่ได้เพราะกรุณา เป็นลักษณะของมหาบุรุษ" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑิตควรศึกษาไว้... อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "อิจฉามี คนดีจะหายาก" - ผู้อ่าน 18312
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธสุภาษิต วันนี้ "อรติ โลกนาสิกา ความริษยา เป็นเหตุให้โลกพินาศ" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑิตควรศึกษาไว้... อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "ขาดเมตตาชาวประชาจะเห็นแก่ตัว" - ผู้อ่าน 18280
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธสุภาษิต วันนี้ "โลโกปตถมภิกา เมตตา เมตตา เป็นเครื่องค้ำจุนโลก" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑิตควรศึกษาไว้... อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "อายชั่วกลัวบาป สวรรค์รับบาปลา" - ผู้อ่าน 18279
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธสุภาษิต วันนี้ "หิริโอตฺตปฺปิยญฺเญว, โลกํ ปาเลติ สาธุกํ หิริโอตตัปปะ ย่อมรักษาโลกไว้ได้เป็นอันดี" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑิตควรศึกษาไว้... อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "หลักเกณฑ์เลือกเฟ้นคน" - ผู้อ่าน 18275
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธสุภาษิต วันนี้ "มตฺตญฺญุตา สทา สาธุ การรู้จักประมาณ ยังประโยชน์ให้สำเร็จทุกเมื่อ" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑิตควรศึกษาไว้... อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 
  พุทธสุภาษิตสะกิดใจ "คนทำจริงจะไม่ทิ้งหัวใจ 4" - ผู้อ่าน 18276
พุทธสุภาษิตสะกิดใจ พุทธสุภาษิต วันนี้ "สาธุ โข สิปฺปกํ นาม, อปิ ยทิสํ กีทิสํ, ขึ้นชื่อว่าศิลปะ แม้เช่นใดเช่นหนึ่ง จะยังประโยชน์ให้สำเร็จได้" พุทธศาสนสุภาษิต ที่บัณฑิตควรศึกษาไว้... อ่านเรื่องพุทธสุภาษิตต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม