แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก

    แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก เป็นประกายความคิด และพลังชีวิตที่พร้อมจะพิชิตอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จ แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกเป็นข้อคิดที่มาจากเนื้อหาในพระไตรปิฎก ซึ่งจะพาให้ทุกท่านเกิดแรงบันดาลใจดีๆขึ้นมาได้

  บทความธรรมะ Dhamma Articles > แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก

  อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา : ตอน พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์ - ผู้อ่าน 18299
อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชา : ตอน พระอนุรุทธเถระผู้มีจักษุทิพย์ อานิสงส์การจุดประทีปเป็นพุทธบูชานั้นมีมากมายมหาศาลเป็นบ่อเกิดทิพยสมบัติ มนุษย์สมบัติ ทำให้ได้สมบัติอย่างยิ่งคือนิพพานสมบัติ คือ การบูชาที่มนุษย์ทุกคนควรทำ ควรสั่งสมบุญพิเศษนี้ไว้ จะได้มีชีวิตที่รุ่งเรืองดังประทีปที่รุ่งโรจน์สว่างไสว เมื่อไปเกิดเทวโลกก็จะเกิดไปเป็นเทวดาที่มีทิพยจักษุที่พิเศษกว่าเทวดาทั้งหลาย อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  เพราะบูชาพระเจดีย์จึงมีรัศมีสว่างไสว บูชาด้วยดอกไม้แปดดอก - ผู้อ่าน 18271
เพราะบูชาพระเจดีย์จึงมีรัศมีสว่างไสว  บูชาด้วยดอกไม้แปดดอก ประวัติการสร้างและบูชาพระเจดีย์ของอุบาสก ในกาลก่อนว่าท่านทำอย่างไร และผลบุญที่อุบาสกท่านได้รับเป็นอย่างไร .. อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  พระปัญจทีปทายิกาเถรี กับอานิสงส์บูชาพระเจดีย์จึงมีทิพยจักษุ - ผู้อ่าน 18277
พระปัญจทีปทายิกาเถรี กับอานิสงส์บูชาพระเจดีย์จึงมีทิพยจักษุ ประวัติการสร้างและบูชาพระเจดีย์ของพระปัญจทีปทายิกาเถรี ในกาลก่อนว่าท่านทำอย่างไร และผลบุญที่พระปัญจทีปทายิกาเถรีท่านได้รับเป็นอย่างไร .. อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  พระอุปวาณเถระ กับอานิสงส์การบูชาพระเจดีย์ - ผู้อ่าน 18272
พระอุปวาณเถระ กับอานิสงส์การบูชาพระเจดีย์ ประวัติการสร้างและบูชาพระเจดีย์ของนักสร้างบารมีในกาลก่อนว่าท่านเหล่านั้นทำกันอย่างไร และผลบุญที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับเป็นอย่างไร อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  พระมหากัสสปะเถระ กับอานิสงส์สร้างพระสถูปเจดีย์ - ผู้อ่าน 18278
พระมหากัสสปะเถระ กับอานิสงส์สร้างพระสถูปเจดีย์ ประวัติการสร้างและบูชาพระเจดีย์ของนักสร้างบารมีในกาลก่อนว่าท่านเหล่านั้นทำกันอย่างไร และผลบุญที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับเป็นอย่างไร อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  บุญ คือ อะไร ? - ผู้อ่าน 18297
บุญ คือ อะไร ? บุญเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใส (เมื่อจิตผ่องใสย่อมไปสู่โลกสวรรค์) บุญเป็นคุณเครื่องแห่งความสำเร็จทั้งปวง (ความสุขทั้งมวลล้วนมาจากบุญ) อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ศีลดี คือ อะไร ? - ผู้อ่าน 18276
ศีลดี คือ อะไร ? ศีลมีประมาณเท่าใด ศีลที่พระอริยเจ้าใคร่แล้ว คือ ศีลที่ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  เมื่อสวรรค์มีจริง ทำอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ ? - ผู้อ่าน 18273
เมื่อสวรรค์มีจริง ทำอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ ? เมื่อจิตผ่องใสย่อมไปสวรรค์ สมดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ใน จิตตฌายีสูตร ว่าด้วยจิตผ่องใสย่อมไปสวรรค์ อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ถ้าจิตขุ่นมัวในขณะนั้น ตายแล้วไปไหน ? - ผู้อ่าน 18270
ถ้าจิตขุ่นมัวในขณะนั้น ตายแล้วไปไหน ? ถ้าจิตขุ่นมัวในขณะนั้น ตายแล้วไปสู่อบายภูมิ มีนรก เป็นต้น สมดังที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ใน ปุคคลสูตร ว่า... อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  นรก-สวรรค์ - ผู้อ่าน 18278
นรก-สวรรค์ บุคคลบางคนในโลกนี้ ประพฤติทุจริตด้วยกาย... ด้วยวาจา ... ด้วยใจ บุคคลนั้นครั้นประพฤติทุจริตด้วยกาย... ด้วยวาจา... ด้วยใจแล้ว เพราะกายแตก ตายไปย่อมเข้าถึงอุบาย ทุคติ วินิบาต นรก นิรยบาลทั้งหลาย ต่างก็จับบุคคลนั้นที่แขนไปแสดงแก่พญายมว่า อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  อานิสงส์ของการฟังธรรม - ผู้อ่าน 18278
อานิสงส์ของการฟังธรรม ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อานิสงส์ในการฟังธรรม 5 ประการนี้ 5 ประการเป็นไฉน ? อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทำทานอย่างไร จึงจะได้ บุญมาก ? - ผู้อ่าน 18282
ทำทานอย่างไร จึงจะได้ บุญมาก ? พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นอุบาสิกาชื่อ นันทมารดา ชาวเมืองเวฬุกัณฑกะ ถวายทักษิณาทานอันประกอบด้วยองค์ 6 ประการ ในภิกษุสงฆ์ อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทำไมคนจึงต่างกัน ? - ผู้อ่าน 18276
ทำไมคนจึงต่างกัน ? สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั่งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้ว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจัยให้พวกมนุษย์ที่เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ใคร คือ เนื้อนาบุญ ? - ผู้อ่าน 18276
ใคร คือ เนื้อนาบุญ ? วัจฉะ เราตถาคตกล่าวว่า ทานที่ให้แก่ผู้มีศีลมีผลมาก หาได้กล่าวอย่างนั้นในผู้ทุศีลไม่ และผู้มีศีลนั้นเป็นผู้ละองค์ 5 ประกอบด้วยองค์ 5 อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ต่างกันไหม คนที่ให้ทานกับไม่ให้ทาน - ผู้อ่าน 18269
ต่างกันไหม คนที่ให้ทานกับไม่ให้ทาน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูก่อนสุมนา คนทั้งสองนั้นพึงมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ ผู้ให้เป็นเทวดาย่อมข่มเทวดาผู้ไม่ให้ด้วยเหตุ 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตยที่เป็นทิพย์ อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  บุญเกิดขึ้นจากการให้ทาน - ผู้อ่าน 18269
บุญเกิดขึ้นจากการให้ทาน ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายพึงรู้ผลแห่งการจำแนกทาน เหมือนอย่างเรารู้ไซร้ สัตว์ทั้งหลายยังไม่ให้แล้วก็จะไม่พึงบริโภค อนึ่ง ความตระหนี่อันเป็นมลทิน อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทำอย่างไรผิวจึงจะสวยเป็นทอง - ผู้อ่าน 18265
ทำอย่างไรผิวจึงจะสวยเป็นทอง ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ในภพก่อน ในกำเนิดก่อน เป็นผู้ไม่มีความโกรธ ไม่มีความแค้นใจ แม้คนหมู่มากว่าเอา ก็ไม่ขัดใจ ไม่โกรธ ไม่พยาบาท ไม่จองผลาญ ไม่ทำความโกรธ ความเคือง และความเสียใจให้ปรากฏ อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะมีผิวพรรณที่สวยงาม น่าดู น่าชม ? - ผู้อ่าน 18267
ทำอย่างไรจึงจะมีผิวพรรณที่สวยงาม น่าดู น่าชม ? ดูก่อนมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทานให้ผลในปัจจุบัน - ผู้อ่าน 18269
ทานให้ผลในปัจจุบัน หากมีคำถามว่า ทานให้ผลในปัจจุบันด้วยหรือไม่ ? อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทานทำให้อายุยืน ผิวสวย มีความสุข แข็งแรง ฉลาด ได้หรือไม่ ? - ผู้อ่าน 18270
ทานทำให้อายุยืน ผิวสวย มีความสุข แข็งแรง ฉลาด ได้หรือไม่ ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ทายกผู้ให้โภชนะ (อาหาร) เป็นทาน ชื่อว่าให้ฐานะ 5 อย่างแก่ปฏิคาหก (ผู้รับ) 5 อย่างเป็นไฉน คือ อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทำอย่างไรจึงจะรวย สวย บริวารไม่ดื้อ ใช้แต่ของดี ไม่มีภัยอันตราย ? - ผู้อ่าน 18266
ทำอย่างไรจึงจะรวย สวย บริวารไม่ดื้อ ใช้แต่ของดี ไม่มีภัยอันตราย ? ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษครั้นให้ทานด้วยศรัทธาแล้ว ย่อมเป็นผู้มั่งคั่ง มีทรัพย์มาก มีโภคะมาก และเป็นผู้มีรูปสวยงามน่าดู น่าเลื่อมใส อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ทำไมจึงรวย ? - ผู้อ่าน 18269
ทำไมจึงรวย ? พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับสุภมาณพ โตเทยยบุตรว่า ดูก่อนมาณพ สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้. อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  ภิกษุผู้ยังป่าให้งาม - ผู้อ่าน 18271
ภิกษุผู้ยังป่าให้งาม พร้อมพระสาวกเถระทั้งหลาย พระสารีบุตรถามพระอานนท์ พระเรวตะ พระอนุรุทธะ พระมหากัสสปะ พระมหาโมคคัลลานะ ว่าป่าโคสิงคสาลวันจะพึงงามด้วยภิกษุเช่นไร อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  คุณสมบัติของกัลยาณมิตร - ผู้อ่าน 18267
คุณสมบัติของกัลยาณมิตร ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 7 ประการ ควรเสพ ควรคบเป็นมิตร ความเข้าไปนั่งใกล้ แม้ถูกขับไล่ ธรรม 7 ประการเป็นไฉนคือ.... อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 
  อย่าตามเขา - ผู้อ่าน 18262
อย่าตามเขา เมื่อผู้อื่นยกตน ควรถ่อมตน เมื่อผู้อื่นตกต่ำ ควรยกตนขึ้น เมื่อผู้อื่นไม่ประพฤติพรหมจรรย์ ควรประพฤติพรหมจรรย์ เมื่อผู้อื่นยินดีในกามคุณ ไม่ควรยินดีในกามคุณ อ่านเรื่องแรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎกต่อ 


   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม