ไปที่เนื้อหา
- - - - -

มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑ รูปที่ ๒


มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑ รูปที่ ๒