ไปที่เนื้อหา
- - - - -

มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑ รูปที่ ๖


มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑ รูปที่ ๖

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)