ไปที่เนื้อหา
- - - - -

มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑ รูปที่ ๗


มุทิตาสักการะพระมหาเถระและพระเถระ ครั้งที่ ๒๑ รูปที่ ๗

พระครูวิเทศสุธรรมญาณ วิ. (สุธรรม สุธมฺโม)