ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

พระธรรมทินนาเถรี


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 7 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 สาหร่าย

สาหร่าย
 • Members
 • 123 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 15 October 2009 - 11:02 AM

พระธรรมทินนาเถรี
เอตทัคคะในฝ่ายผู้เป็นธรรมกถึก พระธรรมทินนาเถรี เกิดในตระกูลเศรษฐี ในเมืองราชคฤห์ เมื่อเจริญวัยแล้ว ได้เป็น
ภริยาของวิสาขเศรษฐี ผู้ซึ่งเป็นพระสหายของพระเจ้าพิมพิสาร แห่งพระนครราชคฤห์นั้น
 • ถูกสามีตัดเยื่อใยจึงออกบวช
  วิสาขเศรษฐี ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ครั้งแรกโดยการชักชวนของพระเจ้าพิมพิสาร
  และได้ร่วมฟังพระธรรมเทศนาด้วยกัน เมื่อจบพระธรรมเทศนาลงแล้ว วิสาขเศรษฐีได้บรรลุ
  โสดาปัตติผล ต่อมาภายหลังได้ไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์อีกและได้บรรลุเป็นพระอนาคามี
  เมื่อกลับจากวัดมายังบ้าน โดยปกติทุก ๆ ครั้ง นางธรรมทินนาจะยืนคอยท่าอยู่ที่เชิง
  บันได เมื่อวิสาขเศรษฐีมาถึงก็ยื่นมือให้เกาะกุมแล้วขึ้นบันไดไปด้วยกัน แม้วันนั้น
  นางธรรมทินนาก็ยังปฏิบัติเช่นเดิม แต่ฝ่ายวิสาขเศรษฐีผู้สามีไม่เกาะมือ และไม่แสดงอาการยิ้ม
  แย้ม ดังเช่นเคยทำมา แม้แต่เวลาบริโภคอาหาร ซึ่งนางคอยนั่งปฏิบัติอยู่ ท่านเศรษฐีก็ไม่ยอมพูด
  จาอะไรทั้งสิ้น ทำให้นางคิดหวั่นวิตกว่า “ตนคงจะทำผิดต่อสามี” ครั้นวิสาขเศรษฐีผู้สามี
  บริโภคอาหารเสร็จแล้วนางจึงถามว่า:-
  “ข้าแต่นาย ดิฉันทำสิ่งใดผิดหรือ วันนี้ท่านจึงไม่จับมือและพูดจาอะไรเลย ?”
  ท่านเศรษฐีกล่าวตอบว่า:-
  “ธรรมทินนา เธอไม่มีความผิดอะไรหรอก แต่นับตั้งแต่วันนี้เราไม่ควรนั่งไม่ควรยืน
  ในที่ใกล้เธอ ไม่ควรถูกต้องสัมผัสเธอ และไม่ควรให้เธอนำอาหารมาให้แล้วนั่งเคี้ยวกินในที่ใกล้
  ๆ เธอ ต่อแต่นี้ไป ถ้าเธอประสงค์จะอยู่ที่เรือนนี้ก็จงอยู่ต่อไปเถิด แต่ถ้าไม่ประสงค์จะอยู่ก็จงรวบ
  รวมเอาทรัพย์สมบัติตามความต้องการแล้วกลับไปอยู่ที่ตระกูลของเธอเถิด”
  นางธรรมทินนา จึงกล่าวว่า “ข้าแต่นาย ดิฉันไม่ขอรับเอาขยะหยอกเยื่ออันเปรียบ
  เสมือนน้ำลายที่ท่านถ่มทิ้งแล้วมาเดินบนศีรษะหรอก เมื่อเป็นเช่นนี้ขอท่านได้โปรดอนุญาตให้
  ดิฉันบวชเถิด”
  วิสาขเศรษฐี ได้ฟังคำของนางแล้วก็ดีใจ ได้กราบทูลพระเจ้าพิมพิสารขอพระราชทาน
  วอทอง นำนางธรรมทินนา ไปยังสำนักของนางภิกษุณี เพื่อขอบรรพชาอุปสมบท
  เมื่อนางธรรมทินนา ได้บรรพชาอุปสมบทสมดังความปรารถนาแล้ว อยู่ในสำนักของ
  อุปัชฌาย์ (ภิกษุณีสงฆ์) เพียง ๒-๓ วัน ก็ลาไปจำพรรษาอยู่ในอาวาสใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่ง
  บำเพ็ญเพียรเจริญวิปัสสนากรรมฐาน ไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้ง
  หลาย
 • พระเถรีถูกอดีตสามีลองภูมิ
  ต่อมาพระนางธรรมทินนาเถรี คิดว่า “กิจของเราบรรลุถึงความสิ้นสุดแล้ว เราควรกลับ
  ไปกรุงราชคฤห์ เพื่อหมู่ญาติได้อาศัยเราแล้วทำบุญกุศลให้กับตนเอง”
  วิสาขอุบาสก ทราบว่านางกลับมาจึงไปหานางยังที่พัก มีความประสงค์ที่จะทราบว่านาง
  ได้บรรลุคุณธรรมวิเศษอย่างใดหรือไม่ แต่มิกล้าถามตรง ๆ จึงเลี่ยงถามปัญหาว่าด้วยเรื่อง
  เบญจขันธ์ พระนางธรรมทินนาเถรี ก็วิสัชนาอย่างคล่องแคล่วชัดเจนทุกประเด็นปัญหา
  วิสาขอุบาสกก็ทราบว่า พระนางธรรมทินนาเถรี มีฌานแก่กล้า จึงถามปัญหาในลำดับของ
  พระอนาคามีที่ตนได้บรรลุแล้ว เมื่อพระเถรีวิสัชนาได้อีก จึงก้าวล้ำถามปัญหาในวิสัย
  พระอรหัตมรรค
  พระเถรีทราบว่า อุบาสกมีวิสัยเพียงอนาคามีนั้นแต่ถามปัญหาเกินวิสัยของตน จึงกล่าว
  เตือนว่า:-
  “วิสาขะ ท่านยังไม่อาจกำหนดที่สุดแห่งปัญหาได้ ถ้าท่านยังหวังที่จะก้าวหยั่งลงสู่
  ประตูพระนิพพานแล้ว ขอท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วกราบทูลถามข้อความนั้นเถิด เมื่อ
  พระพุทธองค์ทรงพยากรณ์อย่างไร ก็จงจำไว้อย่างนั้น”
  วิสาขอุบาสก ทำตามคำแนะนำของพระเถรี ไปเฝ้าพระบรมศาสดาแล้วกราบทูลเนื้อ
  ความตามนัยแห่งปุจฉาและวิสัชนาถวายให้ทรงสดับทุกประการ
 • ทรงยกย่องเป็นผู้เลิศทางแสดงธรรม
  พระผู้มีพระภาค ทรงสดับแล้วตรัสว่า:-
  “ธรรมทินนาเถรีธิดาของเรานี้ ไม่มีตัณหาในขันธ์ทั้งหลาย ทั้งในอดีตปัจจุบัน และ
  อนาคต เธอเป็นบัณฑิต มีปัญญามาก ถ้าวิสาขอุบาสก ถามข้อความนั้นกับเรา แม้เราเองก็จะ
  พยากรณ์ เหมือนอย่างที่ธรรมทินนาเถรีพยากรณ์แล้วนั้นทุกประการ ขอท่านจงจำเนื้อความนั้นไว้
  เถิด”
  ต่อมา เมื่อพระบรมศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตะวันมหาวิหาร เมื่อทรงสถาปนาบรรดา
  ภิกษุณีในตำแหน่งต่าง ๆ ตามลำดับ ทรงพิจารณาความสามารถในการวิสัชนาปัญญาของพระนาง
  ธรรมทินนาเถรี ในครั้งนั้นเป็นเหตุ จึงทรงสถาปนาพระเถรีนี้ในตำแหน่งเอตทัคคะ เป็นผู้เลิศ
  กว่าภิกษุณีทั้งหลายในฝ่าย ผู้เป็นธรรมกถึก


#2 Nee-Sansanee 2

Nee-Sansanee 2
 • Members
 • 893 โพสต์
 • Gender:Female

โพสต์เมื่อ 15 October 2009 - 09:17 PM

สาธุ ค่ะ

#3 Tree

Tree
 • Members
 • 2076 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 October 2009 - 02:58 AM

สาธุ ครับผม

#4 หมอป๊อง

หมอป๊อง
 • Members
 • 761 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:กทม.

โพสต์เมื่อ 30 October 2009 - 02:31 PM

happy.gif สาธุ สาธุ

#5 usr23182

usr23182
 • Members
 • 114 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 November 2009 - 11:37 PM

อ่านแล้วปลื้มจังเลยค่ะ อยากทำได้เช่นท่านบางจัง

จะทำได้เช่นท่าน ก็ต้องสร้างบารมี ใช้เวลา 1 อสงไขย แสนมหากัป

ทุกท่านที่ได้ตั้งความปราถนา ตามติดการสร้างบารมี กับ หลวงปู่ หลวงพ่อ คุณยาย

ท่านได้เริ่มต้นสร้างบารมีแล้วหรือยังค่ะ ถ้ายัง เวลาผ่านไปเร็วน่ะค่ะ เดี๋ยวตามไม่ทันน่ะค่ะ

ขออนุโมทนาบุญ กับ นักสร้างบารมี ทุกคนค่ะ สาธุ

#6 usr21238

usr21238
 • Members
 • 233 โพสต์

โพสต์เมื่อ 12 December 2009 - 05:39 AM

สาธุ ค่ะ ปลื้มมากๆจริงๆค่ะ สาธุ ขออนุโมทนากับธรรมทานนี้ด้วยค่ะ ปลื้มมมมม

#7 ~{ TID }~

~{ TID }~
 • Members
 • 34 โพสต์

โพสต์เมื่อ 15 December 2009 - 02:26 PM

สาธุ ครับบ
ทาน ศีล ภาวนา
วินัย เคารพ อดทน

#8 เดือนฉายงามแสง

เดือนฉายงามแสง
 • Members
 • 214 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 February 2010 - 08:05 PM

สาธุ สาธุ สาธุ
อ่านแล้วได้แรงบันดาลใจดีมากเลยค่ะ
เป้าหมายชัดเจน แม้จะต้องหมั่นฝึกฝนตนเองอีกเยอะ