ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
- - - - -

=QUIZ= เรื่องของกัป


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 12 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 MiraclE...DrEaM

MiraclE...DrEaM
 • Members
 • 1368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 11:55 AM

อ้างอิงข้อมูลของคุณหัดฝัน ลิงค์
http://www.dmc.tv/fo...?showtopic=7627
โพสลำดับที่ 12
QUOTE
สำหรับพรหม 16 ชั้น แบ่งได้ตามนี้ครับ จากพจนานุกรมพุทธศาสตร์

พรหมโลก ที่อยู่ของพรหม ตามปกติหมายถึงรูปพรหม ซึ่งมี ๑๖ ชั้น (เรียกว่า รูปโลก) ตามลำดับดังนี้
๑. พรหมปาริสัชชา
๒. พรหมปุโรหิตา
๓. มหาพรหมา
๔. ปริตตาภา
๕. อัปปมาณาภา
๖. อาภัสสรา
๗. ปริตตสุภา
๘. อัปปมาณสุภา
๙. สุภกิณหา
๑๐. อสัญญีสัตตา
๑๑. เวหัปผลา
๑๒. อวิหา (สุทธาวาสชั้นที่ 1)
๑๓. อตัปปา (สุทธาวาสชั้นที่ 2)
๑๔. สุทัสสา (สุทธาวาสชั้นที่ 3)
๑๕. สุทัสสี (สุทธาวาสชั้นที่ 4)
๑๖. อกนิฏฐ (สุทธาวาสชั้นที่ 5)

นอกจากนี้ยังมี อรูปพรหม ซึ่งแบ่งเป็น ๔ ชั้น (เรียกว่าอรูปโลก) คือ
๑. อากาสานัญจายตนะ
๒. วิญญาณัญจายตนะ
๓. อากิญจัญญายตนะ
๔. เนวสัญญานาสัญญายตนะ

ผมขอ QUIZ ต่อเลยละกัน อ้างอิงข้อมูลของคุณหัดฝันนะครับ

1) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย ไฟบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดไฟบรรลัยกัลป์
2) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย น้ำบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดน้ำบรรลัยกัลป์
3) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย ลมบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดลมบรรลัยกัลป์
4) เมื่อถึงคราวใกล้สิ้นกัป หมู่สัตว์ทั้งหลาย มีอาการอย่างไร เอาตัวรอดกันอย่างไร
5) เมื่อกัปปัจจุบันตั้งขึ้นใหม่ๆ พรหมชั้นใดลงมายังโลกมนุษย์ ลงมาด้วยสาเหตุอะไร แล้วพรหมที่ลงมากลายเป็นมนุษย์ยุคแรกได้อย่างไร
6) มนุษย์ต้นกัปถือกำเนิดอย่างไร และ เมื่อใดที่ต้องอาศัยการเกิดแบบอาศัยครรภ์มารดา
7) กัปมีหน่วยวัดอย่างไร ขอจงอุปมา
8) 1 กัปแบ่งเป็นกี่ช่วง ยาวช่วงละเท่าไหร่ มีชื่อแต่ละช่วงว่าอย่างไร แปลว่าอะไร มนุษย์อาศัยอยู่ได้ในช่วงไหน

เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับ
สิ่งอัศจรรย์ ปรากฏ บนผืนหล้า
มหาวิหาร จรัสฟ้า ค่ายิ่งใหญ่
รูปทอง ผ่องผุด ดุจยองใย
สะท้อนถึง ห้วงดวงใจ สุดบูชา

*********************

รักษ์ร่างพอสร่างร้าย ..... รอดตน
ยอดเยี่ยม "ธรรมกาย" ผล ..... ผ่องแผ้ว

เลอเลิศล่วงกุศล ..... ใดอื่น
เชิญท่านถือเอาแก้ว ..... ก่องหล้าเรืองสกล


คำสอนของเดชพระคุณหลวงพ่อ
พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย

#2 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 12:03 PM

QUOTE
1) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย ไฟบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดไฟบรรลัยกัลป์

nerd_smile.gif เมื่อถึงคราวสิ้นกัป หากกัปถูกทำลายด้วยไฟบรรลัยกัลป์ ภพ ๓ ย่อมถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นปาริสัชชา ปุโรหิตา มหาพรหมา อันเป็นรูปพรหมภูมิชั้น "ปฐมฌาน" สำหรับเหตุในขณะสมัยที่โอกาสโลกถึงกาลแตกทำลายด้วยไฟประลัยกัลป์นั้น เป็นเพราะมนุษย์ในยุคดังกล่าวมีจิตอันระคนหนาแน่นด้วยราคะดำกฤษณา laugh.gif

QUOTE
2) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย น้ำบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดน้ำบรรลัยกัลป์

nerd_smile.gif เมื่อถึงคราวสิ้นกัป หากกัปถูกทำลายด้วยน้ำบรรลัยกัลป์ ภพ ๓ ย่อมถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นปริตตาภา อัปปมาณาภา อาภัสสรา อันเป็นรูปพรหมภูมิชั้น "ทุติยฌาน" สำหรับเหตุในขณะสมัยที่โอกาสโลกถึงกาลแตกทำลายด้วยน้ำประลัยกัลป์นั้น เป็นเพราะมนุษย์ในยุคดังกล่าวมีจิตอันระคนหนาแน่นด้วยโทสชาติ laugh.gif

QUOTE
3) เมื่อถึงคราวสิ้นกัป ถ้ากัปถูกทำลายด้วย ลมบรรลัยกัลป์ ภพ 3 จะถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นไหน เพราะเหตุใดจึงเกิดลมบรรลัยกัลป์

nerd_smile.gif เมื่อถึงคราวสิ้นกัป หากกัปถูกทำลายด้วยลมบรรลัยกัลป์ ภพ ๓ ย่อมถูกทำลายไปจนถึงพรหมชั้นปริตตสุภา อัปปมาณสุภา สุภกิณหา อันเป็นรูปพรหมภูมิชั้น "ตติยฌาน" สำหรับเหตุในขณะสมัยที่โอกาสโลกถึงกาลแตกทำลายด้วยลมประลัยกัลป์นั้น เป็นเพราะมนุษย์ในยุคดังกล่าวมีจิตอันระคนหนาแน่นด้วยโมหะ ดังได้พรรณนามาฉะนี้ laugh.gif
"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#3 tnawut

tnawut
 • Moderators
 • 2398 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:Laksi
 • Interests:Internet, Computer, Electronic, Security, Merit, Meditation, อินเตอร์เน็ต, คอมพิวเตอร์, ทำบุญ, ปล่อยปลา, บูชาเจดีย์, ฝันในฝัน, DOU, หมู่บ้านปฏิบัติธรรม, บวช, บรรพชา, Web, CU, Chula

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 01:54 PM

== QUIZ == นี้มีคำตอบใน DOU วิชาจักรวาลวิทยา ครับ
http://www.dou.us/th/home.php

ลองเปิดชมกันที่นี่ครับ
http://www.dou.us/el.../gl101fade.html

#4 เคยเข้าวัด

เคยเข้าวัด
 • Members
 • 1296 โพสต์
 • Interests:สร้างบุญบารมีอย่างยวดยิ่ง ตราบเท่าชีวีหมดอายุขัย

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 03:21 PM

7. 1กัป ไม่มีหน่วยวัดครับ อุปมาได้ดั่ง ภูเขาหินแท่งทึบ กว้าง ยาว สูง อย่างละ16โยชน์(1โยชน์เทียบได้กับ16กิโลเมตร ถ้าผมจำไม่ผิด) ทุก100ปีมีเทวดาเอาผ้าทิพย์บางๆมาลูบ1ครั้ง เมื่อใดที่ภูเขาหินแท่งทึบนี้เตียนราบนั่นเท่ากับ1กัปครับ หรืออุปมาได้ดั่งจำนวนเมล็ดผักกาดบรรจุใส่ภาชนะบางใส กว้าง ยาว สูงอย่างละ16โยชน์ คูณด้วย100ปีครับ

8. 1กัปแบ่งย่อยเป็น4ช่วง ช่วงละ64อันตรกัป รวมเป็น256อันตรกัป 1อันตรกัป เท่ากับอายุมนุษย์ลดจากอสงไขยปีเหลือ10ปี และจาก10ปีเพิ่มกลับขึ้นไปเป็น1อสงไขยปี 1รอบเรียก1อันตรกัปครับ และอสงขัยนั้นเปรียบเทียบได้เท่ากับจำนวนเม็ดฝนที่ตกหนักทั่วผืนฟ้าติดต่อกันเป็นระยะเวลา3ปี ซึ่งไม่อาจไม่ใครสามารถคำนวนได้ จึงได้มีการกำหนดแทนไว้ว่าเท่ากับ10ยกกำลัง140ครับ

ข้อ4 5 6 ไม่ขอตอบนะครับ เพราะถ้าจะให้ตอบร่ายยาวแน่ เอาเป็นว่าไปดูหรือศึกษาตามเวปที่คุณtnawutบอกเลยนะครับ

ปล. ที่ว่า 1โยชน์เทียบได้16กิโลเมตร เทียบได้เท่านั้นนะครับ ไม่ใช่เท่ากับเพราะระยะทางจริงนั้นไม่มีใครทราบแน่ชัด เลยต้องคิดเทียบเอา
1) พระปัญญาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 20 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 4 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน คือ พระสมณโคมสัมมาสัมพุทธเจ้า (อย่างน้อยที่สุด)
2) พระศรัทธาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 40 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 8 อสงไขย กับ แสนมหากัป) (อย่างน้อย)
3) พระวิริยาธิกพุทธเจ้า สร้างบารมีรวม 80 อสงไขย กับอีก แสนมหากัป (รวมระยะเวลาสร้างบารมีหลังรับพุทธพยากรณ์ คือ 16 อสงไขย กับ แสนมหากัป) เช่น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ต่อไป คือ พระศรีอาริยเมตไตรยสัมมาสัมพุทธเจ้า (เป้าหมาย

#5 niwat

niwat
 • Members
 • 1420 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 04:07 PM

QUOTE
4) เมื่อถึงคราวใกล้สิ้นกัป หมู่สัตว์ทั้งหลาย มีอาการอย่างไร เอาตัวรอดกันอย่างไร
มนุษย์และเทวดาทั้งหลายเกิดความสังเวชสลดใจ ชักชวนกันประกอบกุศลกรรมต่างๆ โดยเฉพาะเจริญพรหมวิหารธรรม เมื่อตายแล้วจึงพากันไปบังเกิดในเทวโลกบ้าง พรหมโลกบ้าง ที่บังเกิดในสวรรค์ชั้นกามาพจร หรือพรหมโลกชั้นต่ำก็ขวนขวายเจริญฌานจนตาย แล้วไปบังเกิดในพรหมภูมิชั้นสูงๆ อันพ้นจากความพินาศของโลกต่อไป

QUOTE
5) เมื่อกัปปัจจุบันตั้งขึ้นใหม่ๆ พรหมชั้นใดลงมายังโลกมนุษย์ ลงมาด้วยสาเหตุอะไร แล้วพรหมที่ลงมากลายเป็นมนุษย์ยุคแรกได้อย่างไร
พรหมในชั้นอาภัสสราชั้นที่ ๔ ลงมาด้วยสาเหตุสิ้นบุญบ้าง สิ้นอายุบ้าง. ที่กลายมาเป็นมนุษย์ได้เพราะมีคนที่มีกิเลสความโลภะเกิดขึ้น เห็นแผ่นดินมีสีสันงดงาม (ง้วนดิน) มีกลิ่นหอมน่ากลิ่น จึงหยิบใส่ปากลิ้มรส แค่วางที่ปลายลิ้น รสดินนั้นก็แผ่ซาบซ่านไปทั่วร่างกาย มีรสอร่อยเป็นที่ชอบใจยิ่งนัก อดใจไว้ไม่ได้ก็บริโภคอยู่เรื่อยไป คนอื่นๆ เห็นเข้าต่างก็พากันเอาอย่าง เมื่อบริโภคอาหารหยาบ รัศมีกายซึ่งเคยให้ความสว่างก็อันตรธาน ร่างกายซึ่งเคยโปร่งใสสวยงามก็เปลี่ยนแปลงไป บางพวกมีผิดพรรณเศร้าหมองมาก พวกที่ผ่องใสกว่าก็ดูหมิ่น ดูแคลน บาปธรรม ๒ ประการ จึงเกิดขึ้นในจิตใจ คือ สักกายทิฏฐิ (ความยึดมั่นในตัวตน) และมานะ (ความถือตัว) ร่างกายมีน้ำหนัก เหาะไม่ได้อีกต่อไป.

QUOTE
6) มนุษย์ต้นกัปถือกำเนิดอย่างไร และ เมื่อใดที่ต้องอาศัยการเกิดแบบอาศัยครรภ์มารดา
ถือกำเนิดมาแบบโอปปาติกะ จุติลงมาเป็นตัวโตเต็มที่เกิดขึ้นเอง ไม่มีบิดามารดา มีรูปร่างอย่างพรหมไม่มีเพศ ร่างกายมีแสงรุ่งเรือง.
การเกิดแบบอาศัยครรภ์มารดา....เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของอาหารจาก ง้วนดิน-->สะเก็ดดิน-->เครือดิน-->ข้าวสาลี.
ข้าวสาลีทีแรกงอกขึ้นเอง เป็นข้าวขาว ไม่มีเปลือก ไม่มีรำ ไม่ลีบ มีกลิ่นหอมเป็นรวงหุงได้ทันที .....ในเวลาที่หมู่มนุษย์บริโภคข้าวซึ่งเป็นอาหารหยาบ ทำให้มีกากอาหาร ร่างกายต้องขับถ่ายทิ้ง จึงมีทวารหนักทวารเบาเกิดขึ้น อวัยวะเพศก็เกิดตามขึ้นมา......เมื่อมีอวัยวะเพศเกิดขึ้น จิตที่เคยมีคุณภาพข่มกามราคะได้ก็เสื่อมลง กามคุณเกิดขึ้นในสันดาน ทำให้สนใจเพศตรงข้าม และเสพเมถุนธรรม .....เมื่อสมสู่กันทางเพศ อันเป็นอสัทธรรม ก็ต้องทำอย่างปกปิด ต้องสร้างบ้านเรือนปิดบัง......มนุษย์ที่เกิดหลังจากช่วงนี้จึงต้องอาศัยครรภ์มารดาเป็นทางผ่าน


หากคำตอบในข้างต้นไม่ถูกต้องเหมาะสม ขอท่านผู้รู้ช่วยชี้ขุมทรัพย์ด้วยครับ smile.gif

#6 หัดฝัน

หัดฝัน
 • Members
 • 4531 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:ธรรมะ

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 05:20 PM

Quiz เลยหรือนี่ ทฤษฎีแน่นปึ๊ก จริงๆ
ได้ดี เพราะมีกัลยาณมิตร

#7 panu

panu
 • Members
 • 530 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 06:21 PM

ความรู้ หาที่นี่ได้เลย ดีจริงๆ

#8 somchet

somchet
 • Members
 • 900 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 07:41 PM

ความรู้แน่นปั๊ก

#9 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 07:57 PM

อนุโมทนาด้วยนะครับ
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#10 ท่านต้นผู้ยิ่งใหญ่

ท่านต้นผู้ยิ่งใหญ่
 • Members
 • 265 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 October 2006 - 01:25 AM

อนุโมทนา สาธุครับ

#11 ลูกพระธัมฯ Merry Ma

ลูกพระธัมฯ Merry Ma

  The STRONGEST is the GENTLEST!!!

 • Members
 • 891 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Bangkok, Thailand

โพสต์เมื่อ 26 October 2006 - 01:52 AM

อ่าว... ตอบกันหมดละหรือนี่ อดเลย 555
อนุโมทนาบุญค่ะ

ขอเชิญไปตอบกระทู้นี้ต่อกันหน่อยนะคะ พระพุทธวงศ์ในกัปปัจจุบัน

http://www.dmc.tv/fo...st=0#entry59179
มีหลายคำถามยังว่างคำตอบอยู่ค่ะ

The Strongest is The Gentlest!

ผู้ที่มีจิตใจเข้มแข็งที่สุด ย่อมเป็นผู้ที่สุภาพนุ่มนวลที่สุด

#12 jane_072

jane_072
 • Members
 • 539 โพสต์

โพสต์เมื่อ 24 June 2007 - 07:20 PM

อนุโมทนากับเจ้าของกระทู้และผู้ตอบกระทู้ทุกท่านครับ สาธุๆๆ


#13 ว่างว่าง

ว่างว่าง
 • Members
 • 200 โพสต์

โพสต์เมื่อ 17 October 2007 - 11:57 AM

อนุโมทนาบุญครับ สาธุhappy.gif