ไปที่เนื้อหา


รูปภาพ
* * * * - 2 คะแนน

คำอธิษฐานจิตประจำวันและคำอธิษฐานจิตของคุณยายอาจารย์ฯ


 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กรุณาลงชื่อเข้าใช้เพื่อตอบกระทู้
มี 38 โพสต์ตอบกลับกระทู้นี้

#1 สิริปโภ

สิริปโภ
 • Members
 • 1766 โพสต์
 • Gender:Male
 • Interests:เรื่องลึกลับ

โพสต์เมื่อ 22 September 2005 - 01:47 PM

คำอฐิษฐานจิตประจำวัน


บุญใด ที่ข้าพเจ้าใด้ทำในบัดนี้ เพราะบุญนั้น และการอุทิศแผ่ส่วนบุญนั้น ขอให้ข้าพเจ้า ทำให้แจ้ง โลกุตตระธรรม ๙ ในทันที ข้าพเจ้า เป็นผู้อาภัพอยู่ ยังต้องท่องเที่ยวไป ในวัฏฏสงสาร

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นเหมือนพระโพธิสัตว์ ผู้เที่ยงแท้ ได้รับพยากรณ์ แต่พระพุทธเจ้าแล้ว ไม่ถึงฐานะ แห่งความอาภัพ ๑๘ ประการ

ขอให้ข้าพเจ้า พึงเว้นจากเวรทั้ง ๕ พึงยินดีในการรักษาศีล ไม่เกาะเกี่ยวในกามคุณทั้ง ๕ พึงเว้นจากเปลือกตมดังกล่าว คือ กามคุณ

ขอให้ข้าพเจ้า ไม่พึงประกอบด้วย ทิฏฐิชั่ว พึงประกอบด้วย ทิฏฐิที่ดีงาม ไม่พึงคบมิตรชั่ว พึงคบแต่บัณฑิตทุกเมื่อ

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณ คือ ศรัทธา สติ หริ โอตัปปะ ความเพียร และขันติ พึงเป็นผู้ที่ ศัตรูครอบงำไม่ได้ ไม่เป็นคนเขลา คนหลงงมงาย

ขอให้ข้าพเจ้า เป็นผู้ฉลาดในอุบาย แห่งความเสื่อม และความเจริญ เป็นผู้เฉียบแหลม ในอรรถและธรรม ขอให้ญาณของข้าพเจ้า เป็นไปไม่ข้องขัด ในธรรมะที่ควรรู้ ประดุจลมพัดไปในอากาศฉะนั้น

ความปราถนาใดๆ ของข้าพเจ้า ที่เป็นกุศล ขอให้สำเร็จ โดยง่ายทุกเมื่อ คุณที่ข้าพเจ้า กล่าวมาแล้วทั้งปวงนี้ จงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ทุกภพทุกชาติ

เมื่อใด พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้แสดงธรรมเครื่องพ้นทุกข์ เกิดขึ้นแล้วในโลก เมื่อนั้น ขอให้ข้าพเจ้า พ้นจากกรรมอันชั่วช้าทั้งหลาย เป็นผู้ได้โอกาส แห่งการบรรลุธรรม

ขอให้ข้าพเจ้า พึงได้ความเป็นมนุษย์ ได้เพศบริสุทธิ์ ได้บรรพชา อุปสมบทแล้ว เป็นคนรักศีล มีศีล ทรงไว้ซึ่งพระศาสนา ของพระบรมศาสดา

ขอใด้เป็นผู้มีการปฏิบัติธรรมได้ โดยสะดวก ตรัสรู้ได้พลัน กระทำให้แจ้ง ซึ่งอรหัตผลอันเลิศ อันประกอบด้วยธรรมะ มีวิชชา เป็นต้น

ถ้าหากพระพุทธเจ้า ไม่บังเกิดขึ้น แต่กุศลธรรม ของข้าพเจ้า เต็มเปี่ยมแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ ขอให้ข้าพเจ้า พึงได้ญาณ เป็นเครื่องรู้เฉพาะตน อันสูงสุดเทอญฯ

นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ


คำอธิษฐานนี้ ใช้ตั้งจิตอธิษฐานทุกวัน เมื่อสมัยบวชเป็นธรรมทายาทครับ


คำอธิษฐานจิตของ
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง


สิ่งใดเป็นบุญกุศล ขอให้ได้รู้ ได้เห็น และได้ทำด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ

ความประมาทอย่าได้เกิดขึ้นแก่ตัวเรา ให้เราสั่งสอนตัวเราได้ตลอดเวลาว่า สิ่งใดถูก สิ่งใดผิดจากธรรมะของพระพุทธเจ้า

ให้เราสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ภายนอก ทรัพย์ภายใน อริยทรัพย์ โภคทรัพย์สมบัติ บริวารสมบัติ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข พละ ให้บริบูรณ์ทั้งหมด ให้มีบริจาคทานได้ไม่รู้จักหมดจักสิ้น ผลแห่งทานของเราเมื่อได้ตกในมือเขา ขอให้เขาสิ้นอาสวะกิเลส

คำว่า "ไม่ดี" คำว่า "ตกต่ำ" อย่าให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเลยให้มีแต่สิ่งที่ดีๆ ที่ทำให้ก้าวหน้าติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม

ขออย่าให้มารปิดรู้ปิดญาณของเราได้

คำว่า "แพ้" อย่าได้รู้จัก ไม่รู้จักคำว่า "แพ้มาร" ไปทุกภพทุกชาติ ให้ชนะไปทุกชาติๆ ตราบกระทั่งปราบมารสำเร็จ
ขอให้หูดี ตาดี โรคภัยไข้เจ็บไม่มี ให้อาการ 32 ครบบริบูรณ์ ขอให้ได้เกิดเป็นชาย ได้เพศบริสุทธิ์ ไม่หลงใหลในเพศตรงข้าม ไม่ยินดีในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ของฝ่ายอกุศล

เกิดมาปุ๊บก็ขอให้มีศีล 5 ศีล 8 ศีล 227 รู้หมดตั้งแต่เกิด รู้พระไตรปิฎก 84,000 พระธรรมขันธ์ หมดทุกอย่างให้เชี่ยวชาญตั้งแต่เกิดเลย

ให้ร่างกายสมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ให้กาย วาจา ใจ ของเราบริสุทธิ์สะอาด ทั้งธาตุ ทั้งธรรม ทั้งเห็น ทั้งจำ ทั้งคิด ทั้งรู้ ให้ได้เป็นยอดนักสร้างบารมี ได้สร้างบุญบารมีทั้งสามัญบารมี อุปบารมี ปรมัตถบารมี ให้เต็มเปี่ยมบริบูรณ์ครบทั้ง 30 ทัศ ตลอดชีวิต

ขอให้ได้ปฎิบัติภาวนาได้โดยสะดวก ให้มีดวงตาเห็นธรรม รู้ถูก เห็นถูก รู้ได้รอบตัว เห็นได้รอบตัว ให้ได้สำเร็จมรรคผล นิพพาน ได้โดยง่าย โดยเร็วพลัน ไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญฯ

นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุ:) :) :) :) :) :) :) ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ :) :) :) :) :) :) :)

เพราะหนทางชีวิตยังอีกยาวไกล
แต่ด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น
จะเคียงบ่าเคียงไหล่กัน
จึงได้รวบรวมคำสำคัญนี้ไว้
มามอบให้แด่... ทุกท่าน

ไฟล์แนบ#2 extra

extra
 • Members
 • 409 โพสต์

โพสต์เมื่อ 01 October 2005 - 11:00 PM

อยากรู้ว่าคำอธิษฐานนี้ คือ อธิษฐานล้อมคอก หรือไม่คะ

#3 ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

  "ความเพียรเครื่องเผากิเลสพึงกระทำเสียแต่วันนี้"

 • Members
 • 2171 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:ราชอาณาจักรสยามประเทศ
 • Interests:ADVANCE MEDITATION

โพสต์เมื่อ 02 October 2005 - 03:56 AM

QUOTE
อยากรู้ว่าคำอธิษฐานนี้ คือ อธิษฐานล้อมคอก หรือไม่คะ?

nerd_smile.gif ถูกต้องนะครับ

"ปญฺญา นรานํ รตนํ ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน"
พระพุทธภาษิต


ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง ของแท้ แต่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นไม่เป็นที่รัก ไม่เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด ไม่จริง ไม่แท้ ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตไม่ตรัสวาจานั้น

ตถาคตรู้วาจาใด แม้เป็นของจริง เป็นของแท้ และไม่ประกอบด้วยประโยชน์
แต่วาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ แม้วาจานั้นตถาคตก็ไม่ตรัส

อนึ่ง ตถาคตรู้วาจาใด เป็นของจริง เป็นของแท้ ประกอบด้วยประโยชน์
ทั้งวาจานั้นเป็นที่รัก เป็นที่เจริญใจของคนอื่นๆ ตถาคตย่อมรู้กาลอันควรที่จะใช้วาจานั้น
พระอมตะวจนา แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า


[/color]
"...พระพุทธศาสนา บริบูรณ์ด้วยสัจธรรมที่เป็นสาระ และเป็นประโยชน์ในทุกระดับ
แต่จะต้องศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติให้เหมาะสมแก่ภาวะปัจจุบัน
ด้วยศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง จึงจะเกิดเป็นประโยชน์ขึ้นได้..."

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๑๗ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๒"รู้ใดก็ไม่ประเสริฐ เท่ารู้แจ้งด้วยปัญญาธรรมอันเกิดมีในตน"

"อัศวินปฏิญาณตนเป็นคนกล้า
ดวงใจเปี่ยมคุณธรรม
ซื่อตรงยึดมั่นในวาจาสัตย์
อุทิศชีวิตพิชิตมาร"

[color="#990000"]ไชยานุภาพ ปราบหงสาวดี

#4 LiL' Faery

LiL' Faery
 • Members
 • 1160 โพสต์
 • Location:@ Time : Europe
 • Interests:Basic and Advance Meditation;วิชชา ธรรมกาย<br />Birth Day : 19 January

โพสต์เมื่อ 02 October 2005 - 08:12 AM

'dee khah sisters, brother, uncle, and aunt, (wai)
happy.gif
I think I have the most ล้อมคอก คำอธิษฐาน ประจำวัน....it's longer than this posted one but it's surely worth it. I try to typ it in the computer right now but it will take a little more time to finish it . Because it take make forever to typ in Thai, I'm not use to it.
I got a bit dissy by all the Thai alphabets and it take me time find it.
If you still want it I can email it to you and I will put it up on the forum too.

bye khah

คุณครูไม่ใหญ่ บอกว่า :
1. อดีตที่ผิดพลาด ลืมให้หมด 2. บาปทุกชนิดไม่ทำเพิ่มเด็ดขาด 3. หมั่นนึกถึงบุญอย่างสม่ำเสมอ
4. บุญทุกบุญทำให้เข้มข้นทับทวี 5. ปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกาย

ขออนุโมทนาบุญด้วยนะค่ะ _/|\_ สาธุ สาธุ สาธุ ^_^ ด้วยรักจากใจ ด้วยห่วงใย จากใจจริง

#5 thanasub

thanasub
 • Members
 • 47 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 August 2006 - 08:04 PM

เหอๆ

#6 พิมพ์บุญ

พิมพ์บุญ
 • Members
 • 73 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 01:52 PM

จะได้เก็บไว้ อธิฐานบ้างค่ะ
จะได้เดินตามรอยเท้ายาย
อนุโมทนาบุญค่ะ
¤นักเรียนใหม่***
รักบุญ เชื่อในบุญ
mata072 windowslive.com

#7 pundit_tuy

pundit_tuy
 • Members
 • 24 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 02:03 PM

สาธุ ครับ

จะได้นำมาเป็นแบบอย่างฯ ครับ

#8 บุญโต

บุญโต
 • Members
 • 2192 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:อนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
 • Interests:ปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 03:09 PM

สาธุ ขอบคุณค่ะ

#9 niwat

niwat
 • Members
 • 1420 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 04:14 PM

สาธุ... ขอบคุณพี่ V-active สำหรับคำอธิษฐานจิตของคุณยายครับ smile.gif

#10 ฝันที่เป็นจริง

ฝันที่เป็นจริง
 • Members
 • 436 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 06:12 PM

สาธุ

ดีจังเลยโหลดไว้แล้วครับ
"หยุด เป็น ตัวสำเร็จ"

สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต อุกาสะ ทวารัตตะเยนะ กะตัง
สัพพัง อะปะราธัง ขะมะถะ เม ภันเต้ อุกาสะ ขะมามิ ภันเตฯ


หากข้าพระพุทธเจ้า ได้เคยประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่อพระรัตนตรัย อันมีพระพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ พระธรรม และพระอริยสงฆ์ทั้งหลาย ในชาติก่อนก็ดี ชาตินี้ก็ดี ด้วยกายก็ดี วาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ด้วยเจตนาก็ดี ไม่เจตนาก็ดี ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ดี
ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆ พระองค์ พระธรรม พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย และผู้มีพระคุณทุกท่าน ได้โปรดยกโทษให้แก่ข้าพระพุทธเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานด้วยเทอญ#11 นักท่องเที่ยว

นักท่องเที่ยว
 • Members
 • 2378 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้อยู่กะที่อ่ะ มาดูอารายกานอ่ะ
 • Interests:มาสร้างบารมีตามติดหมู่คณะดีกว่า

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 07:55 PM

เยี่ยมเลยครับขอก๊อปไว้ด้วยนะครับ
กายธรรมควรเทิดไว้ ในใจ
เป็นสรณะภายใน เทียงแท้
กว่านี้ บ่ มีใด เทียบได้
น้อบนบท่านไว้แล ค่ำเช้าสุขเสมอ


เอาบุญมาฝากจ้า นั่งสมาธิเยี่ยมไปเลย แถมไปติดจานมาอีกด้วย เด็กชาวเขานี้น่ารักนะแม้คุยไม่รู้เรื่องก็ตามล่ะ สนุกดี

#12 บารมีธรรม

บารมีธรรม
 • Members
 • 212 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 25 October 2006 - 10:38 PM

ขอ Copy ไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

#13 จริยคุณกุลภัทร์

จริยคุณกุลภัทร์
 • Members
 • 368 โพสต์

โพสต์เมื่อ 26 October 2006 - 07:06 PM

สาธุๆๆๆ ขอบคุรมากค่ะ

#14 ปลึ้มในบุญ

ปลึ้มในบุญ
 • Members
 • 52 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 October 2006 - 02:49 AM

ขออนุโมทนาสาธุค่ะ จะจดจำและอธิษฐานแบบคุณยายค่ะ สาธุ สาธุ สาธุ

#15 อินทัช

อินทัช
 • Members
 • 161 โพสต์
 • Gender:Male

โพสต์เมื่อ 27 October 2006 - 09:21 AM

โห...มี file เสียงด้วยเหรอครับ

#16 สิทฺธิกโร(V-active)

สิทฺธิกโร(V-active)
 • Members
 • 486 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:สมุทรปราการ
 • Interests:ธรรมมะ และการปฏิบัติธรรม

โพสต์เมื่อ 27 October 2006 - 09:30 AM

ผมนำมาจาก หนังสือ ที่ชื่อว่า ผังสำเร็จ ครับ
โดยคณะผู้จัดทำ คือ ภาคนครหลวง 7 ครับ ลองไปหาดูได้นะครับ มีคำอธิษฐานและก็อานิสงส์ของบุญต่างๆๆ ด้วยครับ เล่มเล็กๆครับ

#17 ปัจเจกชน บนทางสายกลาง

ปัจเจกชน บนทางสายกลาง
 • Members
 • 4109 โพสต์
 • Gender:Male
 • Location:จ. สงขลา

โพสต์เมื่อ 04 February 2007 - 04:27 PM

กราบอนุโมทนาบุญครับ สาธุ ได้ท่องทุกวันเลย

#18 preechabia

preechabia
 • Members
 • 17 โพสต์

โพสต์เมื่อ 30 March 2007 - 03:31 PM

ขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับ

#19 jane_072

jane_072
 • Members
 • 539 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 May 2007 - 10:41 PM

สาธุๆๆ

#20 เพื่อบุญ

เพื่อบุญ
 • Members
 • 154 โพสต์

โพสต์เมื่อ 16 May 2007 - 09:41 AM

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ

#21 noon

noon
 • Members
 • 29 โพสต์

โพสต์เมื่อ 25 May 2007 - 10:37 PM

สาธุค่ะ ขออนุญาต copy ด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

อนุโมทนาบุญค่ะ ^^


#22 DMCchild

DMCchild
 • Members
 • 270 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Singapore

โพสต์เมื่อ 23 July 2007 - 09:26 AM

อนุโมทนาบุญค่ะ
สาธุ
ด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจบำเพ็ญ ขอให้ตามติด ติดตาม หลวงพ่อธัมมฯ ใกล้ชิด ทั้งหยาบและละเอียดตราบวันที่สุดแห่งธรรมเทอญ...สาธุ

#23 JaiKaeW

JaiKaeW
 • Members
 • 149 โพสต์

โพสต์เมื่อ 11 September 2007 - 10:35 PM

Sa Dhu ka _/l\_

#24 suppy001

suppy001
 • Members
 • 2210 โพสต์

โพสต์เมื่อ 27 September 2007 - 06:19 PM

ดีจังเลยครับ...สาธุ

#25 อยู่ในบุญ

อยู่ในบุญ
 • Members
 • 8 โพสต์
 • Gender:Female
 • Location:Aurora, ON Canada
 • Interests:Meditation, yoga, drawing

โพสต์เมื่อ 30 September 2007 - 07:04 AM

ดีมากเลยค่ะสาธุ


#26 วัดในดวงใจ

วัดในดวงใจ
 • Members
 • 1199 โพสต์

โพสต์เมื่อ 19 December 2007 - 09:31 AM

กราบอนุโมทนาบุญครับ สาธุ ได้ท่องทุกวันเลย
พระพุทธเจ้ารู้
และท่านก็ตรัสสรุป
ว่าทางเดียวที่จะรู้ตามท่าน
ตลอดจนหยุดตามท่าน
คือการมองเข้าข้างใน
และการหยั่งรู้สรรพสิ่งออกมาจากภายใน
คือสัญลักษณ์สำคัญของพุทธแท้
พุทธแท้จะรู้ว่าการพยายามมองออกข้างนอก
เป็นวิธีที่ไม่ทำให้รู้จักประโยชน์สูงสุด
อันพึงมีพึงได้จากความเป็นมนุษย์

#27 JaiKaeW

JaiKaeW
 • Members
 • 149 โพสต์

โพสต์เมื่อ 20 December 2007 - 02:26 AM

Sadhu ka. I'll copy for daily praying ka..

#28 พุทธรักษา

พุทธรักษา
 • Members
 • 78 โพสต์

โพสต์เมื่อ 07 April 2008 - 05:02 AM

สาธุ สาธุ สาธุ

#29 คนค้นบุญ

คนค้นบุญ
 • Members
 • 49 โพสต์

โพสต์เมื่อ 16 September 2008 - 12:53 AM

สาธุคะ ต้องการมากๆค่ะ
"เราเกิดมาสร้างบารมี เราก็ต้องสร้างบารมี"
Love kunkhrumaiyai mak mak ka

#30 usr24659

usr24659
 • Members
 • 3 โพสต์

โพสต์เมื่อ 13 November 2008 - 09:29 PM

ขอคำอธิฐานได้ที่ไหนคับ