โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย

การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป https://dmc.tv/a18744

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 3 มี.ค. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 30680 ]
โครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
 
 
     จากสถานการณ์ปัจจุบัน สื่อสังคมออนไลน์มีอิทธิพลต่อทุกชีวิตของครอบครัว การถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารโดยขาดการใช้วิจารณญาณส่งผลให้แต่ละคนแยกตัวเองออกมาจากสังคมปกติ และยังส่งผลกระทบต่อคุรภาพการศึกษา อันเนื่องมาจากขาดวินัยในตนเอง ขาดความอบอุ่นจากครอบครัว เกิดความคิดเห็นแตกแยก โดยได้รับข้อมูลไม่ครบรอบด้าน ทำให้เกิดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์กลายเป็นปัญหาสังคม แบบไม่รู้จบ

      ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาครัฐและเอกชน จึงได้จัดโครงการ "บรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย" ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายยกระดับคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ความสำนึกในความเป็นไทย มีจิตสาธารณะอยู่อย่างพอเพียง มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม พหุวัฒนธรรม ด้วยการปฏิบัติตามหลักธรรมเป็นนิสัย

     การบรรพชาสามเณรทั่วไทย เป็นการสร้างพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมใหม่ให้กับเยาวชน หลังลาสิกขาจึงเป็นการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงาม เป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ เป็นศิษย์ที่ดีของครูอาจารย์ เป็นพลเมืองดีของชาติและเกิดพลังสืบสานพระพุทธศาสนาสืบไป
 
 
วัตถุประสงค์
 
     1. เพื่อปลูกฝัง ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความสามัคคี ในหมู่เยาวชน ให้มีจิตสาธารณะ ใฝ่สันติ และมีที่พึ่งอย่างแท้จริงในตนเอง
 
     2. เพื่อหล่อหลอมเด็กและเยาวชนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติให้เป็นคนดีมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จนติดเป็นนิสัย
 
     3. เพื่อปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยให้เข้าสู่วิถีชีวิตที่ดีงามโดยการสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่
 
     4. เพื่อสร้างภุมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมพหุวัฒนธรรม
 
     5. เพื่อตระหนักรู้ในคุณค่าของประเพณี วัฒนธรรมไทยและสามารถนำไปใช้ได้อย่างภาคภูมิ
 
    6. เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมชาวพุทธ และสามารถนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตามหลักศีล 5 ไปใช้ในวิถีชีวิตได้อย่างภาคภูมิ
 
ระยะเวลาการอบรม

23 มีนาคม - 23 เมษายน 2559
 
วันบรรพชา

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2559

คุณสมบัติ

- นักเรียนชายแท้
- กำลังศึกษาในระดับประถมหรือมัธยม
- สุขภาพแข็งแรง
- ไม่ติดยาเสพติด
- ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
- ได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
- สามารถท่องคำขานนาคได้
 
สิ่งที่ต้องเตรียม

- เสื้อขาวไม่มีลาย จำนวน 2 ตัว
- กางเกงวอร์ม หรือกางเกงขายาว ใส่สบาย ลุกนั่งสะดวก 2 ตัว
- เสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาวไม่มีลาย หรือเสื้อนักเรียน จำนวน 1 ตัว (ใช้ในวันบรรพชา)
- กางเกงขาสั้นหรือผ้าขาวม้าสำหรับใส่อาบน้ำ
- มีดโกนหนวดพร้อมใบมีด ผ้าห่ม จำนวน 1 ผืน
- ของใช้ส่วนตัว เช่น ขันน้ำ สบู่ แชมพู ผงซักฟอก แปรงสีฟัน ยาสีฟัน ผ้าเช็ดตัว ไฟฉายพร้อม ถ่านไฟฉาย (ถ้ามี) และรองเท้าแตะ
- ยาประจำตัว เช่น ยาแก้แพ้ ยาทากันยุง ยาแก้โรคกระเพาะ ฯลฯ 
 
     สอบถามโทร. 02-831-1234, 09-9107-8001-2 e-mail :
 
 
สิ่งที่สามเณรจะได้เรียนรู้จากโครงการ
 

 

 

พุทธประวัติ
ศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งแต่ความรู้ทั่วไปของการเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณสมบัติ คุณธรรมของความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

 

 

สมาธิ(Meditation)เบื้องต้น
ศึกษาความรู้พื้นฐานของการฝึกสมาธิ ประโยชน์ของสมาธิ บทฝึกสมาธิในชีวิตประจำวันรวมทั้งหลักคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกเบื้องต้นในการทำสมาธิ

 

 

เดินบิณฑบาต
กิจวัตรของพระภิกษุสงฆ์และสามเณรในพระพุทธศาสนา โดยพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญการบิณฑบาตว่าเป็นกิจอันประเสริฐ หรือในสามัญเรียกว่าการโปรดสัตว์

     

 

 

สวดมนต์
การกล่าวคำบูชาสรรเสริญ เพื่อระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย ทำให้เกิดพุทธานุสติ ธัมมานุสติ สังฆานุสติ ด้วยจิตที่บริสุทธิ์

 

 

การรักษาสุขภาพ
ศึกษาเกี่ยวกับการรักษาสุขภาพด้วยตนเอง ความสำคัญของนิสัยต่อการรักษาสมดุลโครงสร้างของร่างกาย

 

 

โทษภัยอบายมุข
รู้ถึงเหตุแห่งความเสื่อม เห็นถึงภัยจากอบายมุขที่พุทธศาสนิกชนควรงดเว้นจากอบายมุขเหล่านี้

     

 

 

พระคุณพ่อแม่
เรียนรู้ถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ รู้จักการตอบแทนพระคุณ และการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้ให้กำเนิด ผู้เป็นครูคนแรกของลูก และเปรียบเสมือนพระพรหมของลูกด้วย

 

 

มารยาทชาวพุทธ
หลักการและวิธีการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันเพื่อใช้ในการฝึกฝนพัฒนานิสัยของชาวพุทธ และข้อควรปฏิบัติต่อพระรัตนตรัย รวมถึงการปฏิบัติศาสนพิธีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา

 

 

กฏแห่งกรรม
ศึกษาองค์ประกอบสำคัญของกฏแห่งกรรม ประเภทของกรรมและการให้ผลของกรรม และศึกษากฏแห่งกรรมผ่านเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน

     

 

 

การรักษาศีล
ศึกษาองค์แห่งศีล เป็นการเพียรพยายามเพื่อระงับโทษทางกายและวาจา อันเป็นความตั้งใจที่งดเว้นจากความชั่ว ความทุจริต และสิ่งที่ไม่ดีทุกประการ

 

 

การทำงานเป็นทีม
เรียนรู้ความสำคัญของการทำงานเป็นทีม บทบาท ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารงานการทำงานเป็นทีม อันจะนำไปสู่ความสำเร็จของงาน

 

 

หน้าที่พลเมืองดี
เรียนรู้หลักในการดำรงชีวิต ปฏิบัติตนอยู่ในจริยธรรมที่ดีงาม ประพฤติตนในกรอบของสิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของการเป็นพลเมือง

 
สิ่งที่จะได้จากการบวชสามเณร
 
 
 
ความประทับใจจากการบวชสามเณร
บรรยากาศบวชสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
 
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ วัดบ้านอุ่มเม้า จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์บวชสามเณร 7 แห่งใน จ.มหาสารคาม
ศูนย์บวชสามเณรโรงเรียนวัดมะเกลือ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
สามเณร ณ ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา
ภาพบรรยากาศพิธีขอขมามอบผ้าไตร ณ ศูนย์อบรมวัดป่าหมาก. อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมโรงเรียนทับปุดวิทยา อ.ทับปุด จ.พังงา
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรม ร.ร.อนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
ภาพบรรยากาศการอบรมสามเณร ณ ศูนย์อบรมวัดรามประดิษฐ์ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ศูนย์วัดใต้ตาเณร อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์ ร.ร.นาทรายวิทยาคม อ.พิบูลย์รักษ์ จ.อุดรธานี
ศูนย์เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด
ศูนย์วัดอนามัย อ.แคนดง จ.บุรีรัมย์
ศูนย์อบรม ร.ร.มาบตาพุดพันพิทยาคาร
ศูนย์อบรมต่างๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ
วัดเทพจันดาราม บ้านห้วยขอบ อ.ปากชม จ.เลย
ธุดงคสถานปราจีนบุรี
วัดศรีธรรมาราม บางละมุง จ.ชลบุรี
ศูนย์อบรมวัดเทพจันดาราม จ.เลย
ศูนย์บวช ร.ร.โชคชัยพรหมบุตรบริหาร จ.นครราชสีมา
ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม
ศูนย์อบรมวัดคลองภูมิ กรุงเทพมหานคร
วัดหนองปลาไหล จ.นครสวรรค์
 
 
Scoop สามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ประมวลภาพการอบรม "สามเณร"

 
ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.thainovice.com
 
เพลง ผู้ได้โอกาส
 
 
 
 

รับชมคลิปวิดีโอโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย
ชมวิดีโอโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย   Download ธรรมะโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย


http://goo.gl/HPoyJx


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เปิดรับสมัครอาสาสมัครริ้วขบวน "วันมาฆบูชา"
      รับสมัครอาสาสมัคร ต้อนรับสาธุชนชาวต่างชาติ ในวันมาฆบูชา
      กำหนดการวันมาฆบูชา 49 ปี วัดพระธรรมกาย
      โครงการหน่อแก้วเปรียญธรรม รุ่นที่ 8
      บวชสามเณรปิดภาคเรียน ยุวพุทธศาสตร์ รุ่นที่ 7 (ภาคฤดูร้อน)
      ขอเชิญร่วมสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเนื่องใน วันมาฆบูชา
      กิจกรรมงานบุญวันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
      โครงการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ วันคุ้มครองโลก 2562
      พิธีถวายโคมมาฆประทีป วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
      กำหนดการพิธีบูชาข้าวพระ วันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
      ทำบุญวันพระใหญ่ ขอเชิญร่วมทำบุญปุพพเปตพลี ณ วัดพระธรรมกาย
      ขอเชิญร่วมพิธีปล่อยสรรพสัตว์ ณ หอฉันคุณยายอาจารย์ฯ
      รับสมัครผู้แทนเวียนประทักษิณ เนื่องในวันมาฆบูชา