มหกรรมวันลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ

สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง แสงสว่างเป็นสัญญาลักษณะแห่งการเริ่มต้นและการดำรงอยู่ทั่งยังเป็นพลังสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ https://dmc.tv/a12517

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 1 พ.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 25140 ]

วันลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง 2557

มหกรรมวันลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ

วันลอยกระทง 2554


ประเพณีลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ
       สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง แสงสว่างเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นและการดำรงอยู่ทั่งยังเป็นพลังสำคัญที่ให้คุณประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ วิถีชีวิตของมนุษย์จึงมีความผูกพันกับการใช้แสงสว่างเป็นส่วนประกอบของการดำเนินชีวิต ส่วนหนึ่งจึงมีการใช้ประทีปเป็นสัญลักษณ์ในงานประเพณีมากมายทั่วโลก ประเพณีต่างๆ ที่ใช้แสงประทีปในการบูชานั้นมีความแตกต่างไปตามคติ ความเชื่อของแต่ละสังคม
 
 
      ในประเทศไทย วิถีชีวิตของคนไทยมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการบูชาแสงสว่างหรือประทีปมาทุกยุคทุกสมัย เช่นในภาคเหนือมีการลอยโคมโดยมีความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบน สรวงสวรรค์ หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกข์โศกและสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิต ในภาคอีสานมีประเพณีไหลเรือไฟซึ่งมีที่มาจากความเชื่อเกี่ยวกับการบูชารอยพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ณ หาดทรายริมฝังแม่น้ำนัมมทานที ประเทศอินเดีย หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการเผ่าพานความชั่วร้ายและความทุกข์โศก ให้ลอยไปกับสายน้ำ และในภาคกลางนอกเหนือจากความเชื่อทางศาสนาแล้วยังมีความเชื่อว่าการลอยกระทงในแม่น้ำ ลำคลองเป็นการลอยเคราะห์ต่างๆ ทิ้งไปและอธิษฐานขอพรให้สมหวังในเรื่องที่ตนปรารถนา ประเพณีการบูชาด้วยประทีปในแต่ละภูมิภาคของไทย แม้จะมีวิธีปฏิบัติตามความเชื่อที่แตกต่างกันไปของแต่ละท้องถิ่น โดยมักปฏิบัติในช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกัน คือคืนพระจันทร์เดือนเพ็ญของต้นฤดูหนาว
 
ประเพณียี่เป็ง
 
ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่
 
     
      ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ 8 -11 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 เป็นประเพณีอันยิ่งใหญ่แห่งเมื่อล้านนาที่ได้ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั่งแต่ครั้งโบราณกาล ยี่เป็งหรือวันเพ็ญเดือนยี่ของชาวล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือน 12 ของภาคกลางอันเป็นช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวอากาศปอดโป่ง ท้องฟ้าแจ่มใส ทำเนียมปฏิบัติของชาวล้านนาหนึ่งนอกเหนือจากการลอยกระทงในแม่น้ำก็คือการจุดประทีปขึ้นไปสว่างบนท้องฟ้า บูชาพระเกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ หรือบ้างก็เชื่อว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยทุกข์โศกและสิ่งอัปมงคลออกจากชีวิต
 
ลอยกระทงสายที่จังหวัดตาก
 
ประเพณีลอยกระทงสาย ที่จังหวัดตาก
 
      ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง จังหวัดตาก 9 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ประเพณีลอยกระทงสาย จังหวัดตาก เป็นประเพณีที่นำเอาพระพุทธศาสนา ภูมิปัญญาชาวบ้าน งานศิลปวัฒนธรรมมาหล่อหลอมรวมกันจนเป็นรูปแบบที่โดดเด่นปฏิบัติสืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งจะแตกต่างจากจังหวัดอื่นเพราะส่วนประกอบของกระทงที่ใช้กะลามะพร้าว ประกอบกับแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านจังหวัดตากจะมีสันทรายใต้น้ำทำให้เกิดเป็นร่องน้ำที่สวยงามตามธรรมชาติ เมื่อนำกระทงลอย กระทงจะไหลไปตามร่องน้ำดังกล่าว เกิดเป็นสายยาวต่อเนื่องของกระทงทำให้แสงไฟของกระทงส่องแสงระยิบระยับเป็นสายยาวตามความยาวของร่องน้ำมีความสวยงามมาก จึงได้มีการพัฒนารูปแบบจากการลอยในชุมชนมาเป็นการแข่งขันลอยกระทงสาย
 
ประเพณีลอยกระทงที่จังหวัดสุโขทัย 
 
ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ ที่จังหวัดสุโขทัย
 
      ประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย 8 - 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ไม่มีหลักฐานระบุแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่เมื่อใด แต่เชื่อว่าประเพณีนี้ได้สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยในรัชสมัยพ่อขุนรามคำแหง เรียกประเพณีลอยกระทงนี้ว่า "พิธีจองเปรียญ" หรือ "การลอยพระประทีป" และมีหลักฐานจากศิลาจารึกหลักที่ 1 กล่าวถึงงานเผาเทียนเล่นไฟว่าเป็นงานรื่นเริงที่ใหญ่ที่สุดของกรุงสุโขทัย ทำให้เชื่อกันว่างานดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน จังหวัดสุโขทัย กรมศิลปากร และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดงานประเพณีลอยกระทง เผาเทียนเล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 เพื่อเป็นการฟื้นฟูประวัติศาสตร์ประเพณีลอยกระทงและส่งเสริมการเดินทางท่อง เที่ยวจังหวัดสุโขทัย โดยให้ชื่องานตามคำในศิลาจารึกว่า "งานเผาเทียน เล่นไฟ" จุดเน้นที่สำคัญของงานนี้ คือ การฟื้นฟูประเพณีลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ พลุ ตะไล ไฟพะเนียง ดอกไม้ไฟชนิดต่าง ๆ จังหวัดสุโขทัย
 
โคมไฟนานาชาติ สีสันเมืองใต้ อำเภอหาดใหญ่
 
โคมไฟนานาชาติ สีสันเมืองใต้ อำเภอหาดใหญ่
 
         เทศกาลโคมไฟนานาชาติ สีสันเมืองใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบกับ “ 9 มหัศจรรย์โคมไฟแห่งความสุข” โคมไฟน้ำแข็ง ต้นตำรับจากเมืองฮาร์บิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน โคมไฟ 14 จังหวัด สีสันเมืองใต้ โคมไฟไทย 4 ภาค พบกับมิติใหม่กับความคิดสร้างสรรค์โคมไฟ “มงคลชีวิต มงคลแห่ง ท้องถิ่น” ใน 4 ภาคของประเทศไทย โคมไฟจิตนาการโลกของเด็ก โคมไฟนานาชาติ โคมไฟโลกของสัตว์ โคมไฟสัตว์ที่อยู่ในโซนทวิปต่างๆ โคมไฟกลางน้ำ “สัตว์มงคลแห่งเทพนิยายทั่วโลก” โคมไฟ Hi Light จำลองงานเทศกาลต่างๆ ของประเทศไทย การประกวดโคมไฟร่วมสมัยและโคมไฟแบรนด์สินค้าต่างๆ เลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานอีกมากมาย
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับมหกรรมวันลอยกระทง เทศกาลสีสันแห่งสายน้ำ
 
ประเพณีไหลเรือไฟ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการไหลเรือไฟ 

http://goo.gl/Ztj7j


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันดินโลก ( World Soil Day)
      การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน
      พุทธศาสนากับภาษาไทย
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน
      ผ้าห่อถักทอเชื่อมสายบุญ
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๒)