คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน อริยสัจ 4

เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths แปลว่า อริยสัจ 4 (เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ) หากเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้ชาวต่างชาติได้ฟังจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง ติดตามพร้อมๆกันกับวิทยากรรับเชิญ Aj. Puul Adams https://dmc.tv/a16178

บทความธรรมะ Dhamma Articles > คําคมภาษาอังกฤษ > I like English
[ 17 ก.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 63565 ]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths
 

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน อริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

 
โดย นันทน์ภัส ภาวนาภรณ์ (ซิน) &
Aj.Sebastian Copija
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English

เรื่องอริยสัจ 4 หรือ The Four noble Truths (เป็นความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ)

     หากเราจะอธิบายเรื่องนี้ให้ชาวต่างชาติได้ฟังจะมีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง ติดตามพร้อมๆกันกับวิทยากรรับเชิญ Aj. Puul Adams 
 
     I should explain about the overview the 4 Noble Truths. For example;
The Four Noble Truths contain the essence of the Buddha's teachings.
It was these four principles that the Buddha came to understanding during his meditation under the bodhi tree on the day of enlightenment.
 
     เราควรที่จะอธิบายภาพรวมของ อริยสัจ 4 ยกตัวอย่างเช่น อริยสัจ 4 เป็นคำสอนที่สำคัญ 4 ประการ ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เขาใจในระหว่างที่ท่านนั่งสมาธิ(Meditation)ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ในคืนวันที่ตรัสรู้
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
     Nobel แปลว่า ประเสริฐ, สูงส่ง 
     Truth แปลว่า ความจริง
 
 
 
ความ<a href=http://www.dmc.tv/search/ทุกข์ title='ทุกข์' target=_blank><font color=#333333>ทุกข์</font></a> 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 (ความทุกข์)
 

ประโยคการอธิบาย "อริยสัจ 4" ในภาษาอังกฤษ

 
Then you can explain in detail.
 
First, the truth of suffering or "Dukkha" in Pali.
จากนั้นก็สามารถอธิบายรายละเอียดได้ อริยสัจข้อแรก คือ ความทุกข์ทรมาน หรือในภาษาบาลีว่า ทุกข์
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
     Suffer แปลว่า ความทุกข์
 
 
 
ความทุกข์ 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 (ความทุกข์)
 

     Because human nature is not perfect, during our lifetime we can inevitably have to endure physical suffering such as pain, sickness, injury, tiredness, old age, and eventually death.
 
we have to endure psychological suffering like sadness, fear, frustration, disappointment, and depression.
 
All these things are natural kinds of suffering everyone has to face in like.
 
     เพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นยังไม่สมบูรณ์แบบ ในช่วงชีวิตเราต้องอดทนกับความทุกข์ทั้งทางร่างกาย เช่น ความเจ็บปวด, ป่วยไข้, บาดเจ็บ, เหน็ดเหนื่อย, ความแก่ และความตาย ความทุกข์ทางจิตใจ เช่น ความเศร้า, ความกลัว, ความลังเล, ความผิดหวัง และความตกต่ำ ทั้งหมดนี้เป็นความทุกข์ที่ทุกๆคนต้องประสบในชีวิต
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
     Physical แปลว่า ทางร่างกาย 
     Psychological แปลว่า ทางจิตใจ
     Endure แปลว่า ความอดทน
     Deperssion แปลว่า ความตกต่ำ
 
 

สมุทัย (เหตุแห่งการเกิดทุกข์) 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ (เหตุแห่งการเกิดทุกข์)
 
 

Second, the truth of the origin of suffering or "Samudaya" in Pali.
อริยสัจข้อที่ 2 คือ เหตุแห่งการเกิดทุกข์ หรือสมุทัย 

 

The origin of suffering is attachment.
 
Because of attachment, humans struggle in many ways trying to hold everything around them.
And this is the reason why humans suffer by desire, passion, ardour, pursuit of wealth and prestige, striving for fame and popularity.
 
     เหตุแห่งทุกข์ที่แท้จริงก็คือ ความยึดมั่นถือมั่น เพราะว่าความยึดมั่นนี้เองมนุษย์จึงต้องดิ้นรนในทุกวิธีทางเพื่อที่จะรักษาทุกสิ่งรอบตัวของพวกเขาเอาไว้ และนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมมนุษย์จึงประสบทุกข์จากความปรารถนา, ความลุ่มหลง, ความรักใคร่, ความอยากที่จะมั่งมีสูงส่ง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
     Attachment แปลว่า ความยึดติด 
     Struggle แปลว่า ความดิ้นรน
 
 
นิโรธ (ความดับทุกข์) 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ นิโรธ (ความดับทุกข์)
 
 

Third, the truth of the cessation of suffering or "Nirodha" in Pali.
อริยสัจข้อที่ 3 คือ ความดับทุกข์ หรือนิโรธในภษาบาลี

 
 
The third noble truth expresses the idea that suffering can be ended by attaining dispassion, suffering can be overcome through human activity simply by removing the cause of suffering.
 
Attaining and perfecting unattachment is a process of many levels that ultimately results in the state of Nirvana.
 
     อริยสัจข้อที่ 3 นี้แสดงถึงแนวทางที่ความทุกข์สามารถสิ้นสุดด้วยการเข้าถึงการไม่ปรารถนาความทุกข์สามารถขจัดได้ด้วยการกระทำง่ายๆของมนุษย์โดยการขจัดสาเหตุแห่งทุกข์ให้หมดไป เข้าถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่นอย่างสมบูรณ์แบบ นี่เป็นกระบวนการที่มีหลายลำดับขั้นซึ่งผลสูงสุดนั้นก็คือการบรรลุนิพพานนั่นเอง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
     Passion แปลว่า ความปรารถนา ลุ่มหลง
     Ultimate แปลว่า ถึงที่สุด
 


มรรค (ทางแห่งการพ้นทุกข์)
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 มรรค (ทางแห่งการพ้นทุกข์)
 

Forth, the truth of the path to cessation of suffering or "Magga" in Pali.
อริยสัจข้อที่ 4 คือ ทางแห่งการพ้นทุกข์ หรือมรรค

 
 
     There is a path to the end of suffering and a gradual path of self-improvement, which is the Eightfold Path.
 
It is the middle way detween the two extremes of excessive self-indulgence hedonism and excessive self-mortification or ascetioism, and it leads to the end of the cycle of rebirth.
 
     มรรค เป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ และเป็นทางที่มนุษย์จะค่อยๆพัฒนาตนเองไปได้ ซึ่งเรียกว่า อริยมรรค 8 ทางนี้เป็นทางสายกลางไม่สุดโต่งไปทางใดทางหนึงคือ การเสวยสุขจากกามคุณมากเกินไป หรือลัทธิสุขนิยม การทรมานตนเองมากเกินไป อริยมรรค จึงทำให้หยุดวงจรแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า 
 
     Eightfold Path แปลว่า อริยมรรค 8
     Hedonism แปลว่า ลัทธิสุขนิยม
     Asceticism แปลว่า การบำเพ็ญทุกรกิริยา
 อริยสัจ ๔

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ 4 ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 

The Buddha is often compared to a physician.
 
In the first two Noble Truths he diagnosed the problem (suffering) and identified it's cause.
 
The third Noble Truth is the realization that there is a cure.
 
     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ่อยครั้งได้รับการเปรียบว่าเป็นผู้แพทย์ ข้อแรกเป็นการวินิฉัยปัญหาและสาเหตุของปัญหานั้น และอริยสัจข้อที่ 3 คือการรักษาโรคและทำให้เป็นจริง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
      Diagnose แปลว่า วินิฉัย
      Realization แปลว่า ทำให้เป็นจริง
 
 
 
อริยสัจข้อ ๔ เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หลักเอาไว้ 
 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับอริยสัจ ๔ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค
 
 
 
     The fourth Noble Truth, in which the Buddha set out the Eightfold Path, is the prescription, the way to achieve a release from suffering.
 
     อริยสัจข้อ 4 เป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ให้หลักเอาไว้คือ อริยมรรค 8 เป็นหนทางแห่งการพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
     Presciption แปลว่า การบัญญัติ กำหนด
 

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับอริยสัจ 4

 
 Today we got a lot of vocabulary about "The fourth Noble Truth" For example; 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Nobel = ประเสริฐ, สูงส่ง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Truth = ความจริง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Physical = ทางร่างกาย
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Psychological = ทางจิตใจ
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Attachment = ความยึดติด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Passion = ความปรารถนา, ลุ่มหลง
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Ultimate = ถึงที่สุด
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Eightfold Path = อริยมรรค ๘
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Hedonism = ลัทธิสุขนิยม
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Asceticism = การบำเพ็ญทุกรกิริยา
คำศัพท์ภาษาอังกฤษคำว่า Prescription = การบัญญัติ หรือ กำหนด
 
  

บทสรุป ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค  

 
     And we have learnt many sentences to explain the 4 Nobel Truths, such as;
First, the truth of suffering or "Dukkha".
This is the suffering during our lifetime, enduring physical suffering and enduring psychological suffering.
แปลว่า อริยสัจข้อแรก ทุกข์ เป็นความทุกข์ของชีวิตมนุษย์ทั้งทางกาย  และทางใจ

Second, the truth of the origin of suffering or "Samudaya".
The origin of suffering is attachment.
แปลว่า อริยสัจข้อที่ 2 คือ สมุทัย ซึ่งสาเหตุแห่งการเกิดทุกข์คือ ความยึดมั่นถือมั่น

Third, the truth of the cessation of suffering or "Nirodha", which is suffering that can be ended by attaining dispassion.
แปลว่า อริยสัจข้อที่ 3 คือ นิโรธ เป็นความดับทุกข์ ซึ่งทุกข์สามารถดับด้วยการเข้าถึงความไม่ยึดมั่นถือมั่น

Forth, the truth of the path to cessation of suufering or "Magga"
There is a path to the end of suffering which is Eightfold Path.
แปลว่า อริยสัจข้อที่ 4 คือ มรรค เป็นทางแห่งการพ้นทุกข์ ที่เรียกว่า อริยมรรค 8
 
 
 
รับชมวิดีโอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
 
 
 

http://goo.gl/VTTKK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Tips For vocab learning
      English Proverbs #2
      English Proverbs #1
      Short Life, Long Life อายุสั้น อายุยืน
      More Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมาก
      For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่น
      Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้
      Merit & demerit are the only things we can take with us
      No Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูด
      คำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆ
      It’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบัน
      คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation
      Youth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร