คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน The Lord Buddha

ติดตามเรื่องเกี่ยวกับประวัติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า หรือ The Lord Buddha's History หากเราจะอธิบายเรื่องพุทธพระวัติให้ชาวต่างชาติฟัง มีคำศัพท์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ Aj. Hakan Bilgili https://dmc.tv/a16377

บทความธรรมะ Dhamma Articles > คําคมภาษาอังกฤษ
[ 12 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 16426 ]

คําศัพท์ภาษาอังกฤษ

The Lord Buddha's History
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ
ตอน The Lord Buddha's History

welcome to I like English
รายการที่จะทำให้คุณชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น

 โดย สุภักพร ตรีสุผล (สตาร์) & Aj.Hakan Bilgili
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ จากรายการ I like English 
 
 

ประโยคภาษาอังกฤษที่ต้องการอธิบายถึง "The Lord Buddha's History"

 
     The noble life of The Lord Buddha and his remarkable historic journey along the path to enlightenment is one of the most illustrious stories known to the world.
 
     ชีวิตที่สูงส่งของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และประวัติเส้นทางการสร้างบารมีที่ไม่ธรรมดาตลอดจนท่านได้ตรัสรู้ธรรม เป็นเรื่องราวที่ได้รับการสรรเสริญกันไปทั่วโลกมากที่สุดเรื่องหนึ่ง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Nble life แปลว่า ชีวิตอันประเสริฐ
Enlightenment แปลว่า ตรัสรู้ธรรม
 
 
The Lord Buddha's History 
 
 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "The Lord Buddha's History"
 
 
 
     We can separate his history into serveral parts for example; his birth, his childhood, his royal life, his ordination, his self-enlightenment, his teaching, his Nibbana and so on.
 
     เราสามารถแบ่งประวัติการสร้างบารมีของพระองค์ได้หลายส่วน เช่น การเกิด, ชีวิตในปฐมวัย, การออกบวช, การตรัสรู้ธรรม, การโปรดสัตว์โลก, การปรินิพพาน ฯลฯ

     Today we will talk about "The Lord Buddha's Birth".
When the Lord Buddha was still pursuing perfections as a Bodhisatta, it was his wish to one day become self-enlightened as the Buddha.

 
     การบังเกิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์ยังคงสร้างบารมีในฐานะพระโพธิสัตว์ เป็นความปรารถนาของท่านที่ตั้งสัจจะไว้ว่าจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมได้ด้วยพระองค์เอง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Pursue Perfection แปลว่า การสร้างบารมี
Self-enlightened แปลว่า การตรัสรู้ด้วยตนเอง
 
 
 
The Lord Buddha's History 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "The Lord Buddha's History"
 
 
 
     In the existence before his final rebirth, the Bodhisatta was reborn in the celestial realm of Tusita as its sovereign "King Santusit".
 
     ในการเวียนว่ายตายเกิดก่อนการมาเกิดในพระชาติสุดท้ายนั้น พระโพธิสัตว์ได้จุติเป็นเทวดาในสวรรค์ชั้นดุสิตาเทวภูมิ เป็นผู้ปกครองภพนั้นชื่อว่า "ท้าวสันตดุสิต"
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Rebirth แปลว่า การเกิดใหม่
Celestial realm แปลว่า ภพสวรรค์
 
 
     When the time was right, a host of Celestial and Brahma Beings had come together to request our great Bodhisatta to be reborn in the Human Realm.
 
     เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม เหล่าเทวดาและพรหมทั้งทั่วทุกชั้นฟ้าต่างมาประชุมพร้อมกัน เพื่อที่จะอาราธนาพระบรมโพธิสัตว์มาบังเกิดบนโลกมนุษย์
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Human Realm แปลว่า ภพมนุษย์

 
 
The Lord Buddha's History 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "The Lord Buddha's History"
 
 
 
     He considered the "Five important factors" which are, 1) the Human Continent 2) the country 3) the average human lifespan 4) the lineage and 5) the Birth mother. When all five factors were in place, he agreed to be reborn in the Human Realm.
 
     พระบรมโพธิสัตว์ได้พิจารณา ปัญจมหาวิโลกนะ คือ
1.ทวีปของโลกมนุษย์
2.ประเทศ
3.อายุเฉลี่ยของมนุษย์ยุคนั้นๆ
4.ตระกูล
5.พุทธมารดา
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Continent แปลว่า ทวีป
Average Lifespan แปลว่า อายุเฉลี่ย
Lineage แปลว่า วงศ์ตระกูล

     He determined that his father would be King Suddhodana and his mother would be Queen Sirimahamaya.

     On the day that our Bodhisatta entered Queen Sirimahamaya's womb, she dreamt that a white elephant king had brought her a white lotus.
 
     ท่านกำหนดว่าพุทธบิดาของท่านคือ พระเจ้าสุทโธทนะ และพุทธมารดาคือ พระนางสิริมหามายา และในวันที่พระบรมโพธิสัตว์ได้เข้ามาจุติในพระครรภ์ของพระนางนั้น พระนางฝันไปว่าได้มีพญาช้างเผือกมามอบดอกบัวสีขาวให้กับพระองค์
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Womb แปลว่า ครรภ์
 
 
 
The Lord Buddha's History 
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ "The Lord Buddha's History"
 
 
 
     When our Bodhisatta was conceived, his Perfection caused the landmasses to quake and there was great brightness everywhere.
 
     เมื่อพระบรมโพธิสัตว์ได้ลงมาจุติแล้ว บารมีอันเต็มเปี่ยมของท่านเป็นเหตุให้แผ่นดินสะเทือน และเกิดแสงสว่างไปทั่วทุกทิศ

     When it was near the time of delivery, Queen Sirimahamaya returned to the city of Devadaha.
     During the trip on the 15th day of the 6th waxing moon, 80 years before the Buddhist Era at a place called Lumbini Grove, which is Nepal in present, she gave birth to her son.
 
     เมื่อใกล้ครบกำหนดคลอด พระนางสิริมหามายาได้เดินทางกลับไปยังเมืองเทวทหะ ในระหว่างการเดินทางนั้นเองในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 แปดสิบปีก่อนพุทธศักราช ณ สวนลุมพินี ซึ่งอยู่ในประเทศเนปาลในปัจจุบัน และพระนางก็ได้ให้พระประสูติกาลแก่พระบรมโพธิสัตว์ในวันนั้นเอง
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Grove แปลว่า สวน
 
 
     He possessed the 32 attributes of the Perfect Man. As a result of his Perfection, the little Buddhisatta could take seven baby steps as soon as he was born. Each of the steps was cushioned by a lotus which appeared miraculously.
 
     พระบรมโพธิสัตว์ได้ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ ซึ่งเป็นผลจากการสร้างบารมีของท่าน หลังจากการประสูติแล้วท่านสามารถเดินได้ทันที 7 ก้าว ในแต่ละก้าวมีดอกบัวผุดขึ้นมารองรับใต้พระบาทของพระองค์เป็นอัศจรรย์

     The little Bodhisatta subsequently pronounced these words of grandeur, "I'm the superme being and the most sublime being in the world, this is my final rebirth. There's no more round rebirth for me."
 
     หลังจากนั้นท่านจึงได้เปล่งอาสภิวาจา ว่า "เรานั้นเป็นผู้เลิศที่สุด ประเสริฐที่สุดในโลก นี่คือชาติสุดท้าย ภพใหม่ของเราไม่มี"
 
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ คำว่า
 
Superme แปลว่า เลิศที่สุด
Sublime แปลว่า ประเสริฐมาก
Final rebirth แปลว่า ชาติสุดท้าย

http://goo.gl/5GhZ9s


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      Tips For vocab learning
      English Proverbs #2
      English Proverbs #1
      Short Life, Long Life อายุสั้น อายุยืน
      More Determination, More Merit ตั้งใจมาก ได้บุญมาก
      For Your Own Benefit And For The Benefit Of Others ประโยชน์ตน และผู้อื่น
      Super-Advanced Meditation ทำวิชชาได้
      Merit & demerit are the only things we can take with us
      No Nonsense Spoken ไม่เป็นสาระไม่พูด
      คำคมภาษาอังกฤษ English Quotes คำคมประกอบภาพสวยๆ
      It’s The Present That Counts สำคัญที่ปัจจุบัน
      คําศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ ตอน Five Hindrances in Meditation
      Youth Is Not A Factor If You Have Merit อายุน้อยไม่เป็นไร ขอให้บุญเยอะ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related