โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,136 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ในวันที่ 2-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 https://dmc.tv/a25634

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ธรรมยาตรา
[ 22 ธ.ค. 2562 ] - [ ผู้อ่าน : 18293 ]
 
โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8
“รักษ์บวร รักษ์ศีล 5
 
ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563
 
 
    ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมต้อนรับพระภิกษุธรรมยาตรา 1,136 รูป ถวายเป็นพุทธบูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เสริมความเป็นสิริมงคลต้อนรับศักราชใหม่ สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน ในวันที่ 2-31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

 
     สืบเนื่องจากเทศกาลเริ่มพุทธศักราช 2563 คณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกาย จึงได้ประสานความร่วมกับ องค์การพุทธโลก (พล), องค์กรทางพระพุทธศาสนา ภาคีเครือข่ายคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม จำนวน 30 องค์กร ร่วมกันดำเนินงาน “โครงการ ธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8 รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ถวายเป็นพุทธ-บูชา และบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563” ขึ้น โดยกำหนดดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ.2563 ในพื้นที่ 6 จังหวัด ตามเส้นทางมหาปูชนียาจารย์ ประกอบด้วย จังหวัดปทุมธานี, จังหวัดนนทบุรี, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดสุพรรณบุรี, จังหวัดนครปฐม, และกรุงเทพมหานคร ด้วยรูปแบบกิจกรรม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” เพื่อสืบสานวีถีวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง ทั้งยังเป็นการหนุนเสริมการขับเคลื่อนภารกิจของคณะสงฆ์ ในด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณสงเคราะห์ และด้านสาธารณูปการ

     ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะสงฆ์ เยาวชน ประชาชน และภาคีเครือข่ายฯ ได้ร่วมทำกิจกรรม “ธรรมยาตรา” ถวายสังฆทาน สวดมนต์ ปฏิบัติธรรม ส่งเสริมศีลธรรม สร้างความเป็นสิริมงคล ต้อนรับเทศกาลขึ้นปีใหม่ รู้รักสามัคคี ฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธให้กลับคืนสู่ “บ ว ร” คือ “บ้าน วัด โรงเรียน” อย่างยั่งยืน ฝึกประชาชนให้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนตามหลักธรรม “อปจายนมัย” ทำให้สังคมไทย สงบสุข ยั่งยืนด้วยบารมีธรรมของพระพุทธองค์
 
 
 
เส้นทางพระผู้ปราบมาร

    คือเส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของท่าน จึงพร้อมใจสถาปนาสถานที่ 7 แห่ง ขึ้นเป็นสถานที่สำคัญในเส้นทางพระผู้ปราบมาร


วัตถุประสงค์
 
     1. เพื่อน้อมถวายเป็น “พุทธบูชา” เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ สืบสานวีถีวัฒนธรรมชาวพุทธให้เข้มแข็ง สืบทอดอายุของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรือง
     2. เพื่อบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ “พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)” หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ ในเส้นทางพระผู้ปราบมาร
     3. เพื่อให้พระภิกษุบวชใหม่ได้ฝึกตนตามพุทธวิธี เป็นศาสนทายาทที่ดีแก่พระพุทธศาสนา
     4. เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านศีลธรรมตามหลัก “บวร” ผ่านการสร้างภาคีเครือข่ายคณะสงฆ์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม “รักษ์บวร รักษ์ศีล 5” 
     5. เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้กับเยาวชน ประชาชน ให้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
     6. เพื่อสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับประเทศชาติ

ระยะเวลา
 
     ระหว่างเวลาตั้งแต่ วันที่ 2 - 31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563

 
สถานที่
 
     พระนครศรีอยุธยา, สุพรรณบุรี, นครปฐม, ปทุมธานี, นนทบุรี และ กรุงเทพมหานคร

     ภายในอนุสรณ์สถาน “เส้นทางพระผู้ปราบมาร” คือ เส้นทางซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ที่เกี่ยวเนื่องกับชีวประวัติของ “พระมงคลเพทมุนี (สด จนฺทสโร)” หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย พระผู้ปราบมาร ซึ่งคณะศิษยานุศิษย์พร้อมใจกันสถาปนาขึ้น 7 แห่ง ดังนี้
 
     1. มหาวิหารบ้านเกิดพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) : สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ ตั้งอยู่บนแผ่นดินรูปดอกบัว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
     2. อนุสรณ์สถานคลองบางนางแท่น : สถานที่ตั้งมโนปณิธานว่าจะบวชตลอดชีวิต ตั้งอยู่ริมคลองบางนางแท่น อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
     3. พระอุโบสถวัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) : สถานที่เกิดใหม่ในเพศสมณะ ตั้งอยู่วัดสองพี่น้อง (พระอารามหลวง) อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี
     4. อนุสรณ์สถานวัดโบสถ์บน : สถานที่เกิดใหม่ด้วยกายธรรม ตั้งอยู่วัดโบสถ์บน ตำบลบางคูเวียง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
     5. อนุสรณ์สถานบางปลา : สถานที่เผยแผ่วิชชาธรรมกายครั้งแรก ตั้งอยู่บนแผ่นดินตรงข้ามวัดบางปลา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
     6. วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) : สถานที่ค้นคว้าและเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ตั้งอยู่วัดปากน้ำ (พระอารามหลวง) เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร
     7. มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) : สถานที่ขยายวิชชาธรรมกาย ตั้งอยู่วัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 
     รวมถึง วัด โรงเรียน ชุมชน ในเส้นทางและพื้นที่วงรอบของอนุสรณ์สถานฯ ทั้ง 7 แห่ง


ข้อแนะนำในการโปรย
กลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นอย่างถูกหลักวิชชาในพื้นที่อนุสรณ์สถาน

      1. ควรเตรียมกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นใส่พาน ถาดหรือภาชนะที่สะอาดไว้ล่วงหน้า
      2.ควรเตรียมที่รองนั่งให้พร้อม และนั่งในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดให้
      3. ควรสวมชุดขาวเพื่อแสดงความเคารพต่อพระธรรมยาตรา
      4. เมื่อไปถึงบริเวณรอต้อนรับพระธรรมยาตรา ควรทำความสะอาดพื้นที่ด้วยการเก็บกวาดเศษหินหรือหนามต่างๆ ออกจากพื้นที่ และเก็บใส่ถุงให้เรียบร้อย
      5. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นบนเสื่อที่เจ้าหน้าที่เตรียมไว้ให้ เพื่อความเป็นระเบียบ
      6. ควรโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น เมื่อพระธรรมยาตราใกล้เข้ามาในระยะห่างประมาณ 50 เมตร และไม่ควรโปรยบนหลังเท้าหรือโปรยใกล้ท่าน เพราะจะทำให้ขบวนหยุดชะงัก
      7. ไม่ควรปูผ้าหรือวัสดุใด ๆ บนกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ให้มีเฉพาะกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่นล้วน ๆ
      8. ก่อนที่พระธรรมยาตราจะมาถึง ควรอฐิษฐานจิตสวดสรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย และสวดสรรเสริญคุณของพระมงคลเทพมุนี
      9. ระหว่างร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา ไม่ควรทักทายหรือชวนพระธรรมยาตราสนทนา ไม่ควรถวายจตุปัจจัย และน้ำปานะ หากมีจิตศรัทธาให้ถวายแด่ที่รถพระเจ้าหน้าที่ หรือถวายที่พักของพระ
     10. ควรประนมมือและกล่าวคำว่า "สาธุ" ตลอดเวลาที่ต้อนรับพระธรรมยาตรา และทำใจให้ผ่องใส นึกกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงปู่ไว้ที่ศูนย์กลางกายตลอดเวลา


ข้อควรปฏิบัติในการร่วมกิจกรรมธรรมยาตรา

    1. ควรศึกษาตารางกิจกรรมของพระธรรมยาตราล่วงหน้า
    2. ควรศึกษาตำแหน่งของอนุสรณ์สถานทั้ง 6 แห่งที่มีการจัดกิจกรรม
    3. ควรถึงพื้นที่ของอนุสรณ์สถาน ที่จัดงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 ชั่วโมง
    4. ควรรวมตัวกันมาเป็นหมู่คณะด้วยรถบัส เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการร่วมงาน กรณีวัดโบสถ์บน พิธีตักบาตร วันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม ให้มาโดยรถตู้ เพราะรถบัสเข้าพื้นที่ไม่ได้
    5. ให้จอดรถในสถานที่จอดรถของอนุสรณ์สถานแต่ละแห่งตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้
    6. ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่จราจรอย่างเคร่งครัด
    7. ให้เคารพสิทธิและเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่สัญจรไปมาและผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในสถานที่นั้นๆ
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร.02-831-1234
 
และติดตามภาพกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.dhammakaya.net , www.dmc.tv ,  www.gbnus.com
 
 
 
 
 
"คำถามที่คนอยากรู้มากที่สุด เกี่ยวกับธรรมยาตรา"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

    

  

    

  

  

 

 

 

 


 

 

 

                                      ธรรมยาตรา มหากุศล
                                      คำอธิษฐานจิตบำรุงศาสนสถาน

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      คำอธิษฐานจิต "โปรยดอกเบญจทรัพย์ และทรัพย์บานชื่น"
      แผนที่ และผังจราจร เส้นทางเดินพระธรรมยาตรา ปีที่ 12
      พิธีตักบาตรพระธรรมยาตรา 1,139 รูป (ธรรมยาตราปีที่ 11)
      โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 11
      แผนที่ และผังจราจร เส้นทางเดินพระธรรมยาตรา ปีที่ 11
      ข้อแนะนำในการโปรยกลีบดอกเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ธรรมยาตรา ปีที่ 11
      คำอธิษฐานจิตบำรุงศาสนสถาน
      คำอธิษฐานจิต โปรยกลีบเบญจทรัพย์และทรัพย์บานชื่น ต้อนรับพระธรรมยาตรา
      อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง เส้นทางมหาปูชนียาจารย์
      โครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 9
      พิธีทอดผ้าป่า บำรุงพระพุทธศาสนา 40 วัด ในโครงการธรรมยาตรา เส้นทางพระผู้ปราบมาร ปีที่ 8
      ประมวลภาพธรรมยาตรา ปีที่ 8 ประจำวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563
      ประมวลภาพธรรมยาตรา ปีที่ 8 ประจำวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2563