แหล่งกำเนิดกำลังใจ

กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ ยอดเขาหิมาลัยเคยสูงเสียดฟ้าจนไม่มีผู้ใดไปถึง แต่สุดท้ายก็สูงไม่เกินเข่าของผู้พิชิต https://dmc.tv/a11005

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก
[ 24 พ.ค. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 18139 ]
แหล่งกำเนิดกำลังใจ
 
 
ยอดเขาหิมาลัยเคยสูงเสียดฟ้าจนไม่มีผู้ใดไปถึง 
 
 
          กำลังใจเป็นเรื่องสำคัญ  ยอดเขาหิมาลัยเคยสูงเสียดฟ้าจนไม่มีผู้ใดไปถึง  แต่สุดท้ายก็สูงไม่เกินเข่าของผู้พิชิต  เหตุที่สร้างความอัศจรรย์เช่นนั้นให้เกิดขึ้น  ส่วนสำคัญที่สุดคือ “กำลังใจ”  เมื่อมีกำลังใจย่อมชนะอุปสรรคทั้งมวลได้
 
          แต่กระนั้นกำลังใจ ก็ใช่ว่าจะเกิดขึ้นเอง  หรือซื้อหาได้ตามท้องตลาด  แล้วหากเราอยากสร้างกำลังใจ  ต้องทำอย่างไรเล่า
 
          ในเรื่องนี้  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยตรัสเล่าถึง  วิธีการสร้างกำลังใจของเทวดาในยามทำสงครามกับอสูร  แล้วตรัสแสดงวิธีการสร้างกำลังใจที่แท้จริงในพระพุทธศาสนา ปรากฏใน ธชัคคสูตร  ดังนี้
 
          สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตะวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐี  เขตกรุงสาวัตถี ณ ที่นั้น  พระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่า
 
          “ภิกษุทั้งหลาย  เรื่องเคยมีมาแล้ว  สงครามระหว่างเทพกับอสูรประชิดกันครั้งนั้น  ท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งกับเทพชั้นดาวดึงส์ว่า
 
           “ท่านผู้นิรทุกข์ทั้งหลาย  ถ้าความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง  หรือความขนพองสยองเกล้า  จะพึงเกิดขึ้นแก่พวกเทพผู้ไปในสงคราม  สมัยนั้น  พวกท่าน  พึงแลดูยอดธงของเรา  เพราะว่า  เมื่อพวกท่านแลดูยอดธงของเราทีนั้น  พวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชเถิด...
  
          ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของเรา ทีนั้น  พวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชเถิด...
 
          ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราช ทีนั้น  พวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราชเถิด...
 
          ถ้าพวกท่านไม่แลดูยอดธงของท้าววรุณเทวราช ทีนั้น  พวกท่านพึงแลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชเถิด...
 
          เมื่อพวกเทพแลดูยอดธง  ของท้าวสักกะจอมเทพก็ดี  แลดูยอดธงของท้าวปชาบดีเทวราชก็ดี  แลดูยอดธงของท้าววรุณราชก็ดี  แลดูยอดธงของท้าวอีสานเทวราชก็ดี  ความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง  หรือความขนพองสยองเกล้า  ที่จักเกิดขึ้น  พึงหายไปบ้าง  ไม่หายไปบ้าง
 
          ข้อนั้นเพราะเหตุไร
 
          เพราะว่า  ท้าวสักกะจอมเทพยังไม่ปราศจากราคะ ไม่ปราศจากโทสะ  ไม่ปราศจากโมหะ  เป็นผู้มีความกลัว  มีความหวาดสะดุ้ง  หนีไปอยู่
 
          ภิกษุทั้งหลาย  ส่วนเรากล่าวอย่างนี้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย  หากว่าความกลัว ความหวาดสะดุ้งกลัว  หรือความขนพองสยองเกล้า  พึงบังเกิดแก่พวกเธอผู้อยู่ในป่า  อยู่ที่โคนไม้  หรืออยู่ในเรือนว่าง  ทีนั้น  พวกเธอพึงระลึกถึงเราตถาคตเนืองๆ  เท่านั้นว่า “แม้เพราะเหตุนี้  พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ  เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ  เสด็จไปดี  รู้แจ้งโลก  เป็นสารถีฝึกผู้ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม  เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย  เป็นพระพุทธเจ้า(ผู้รู้  ผู้ตื่น  ผู้เบิกบาน)  แล้วผู้จำแนกธรรม”
 
          เพราะว่า  เมื่อพวกเธอระลึกถึงเราตถาคตเนืองๆ  อยู่ความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง  หรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป
 
          ถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงเราตถาคตเนืองๆ ทีนั้น  พวกเธอพึงระลึกถึงพระธรรมเนืองๆ ว่า “พระธรรม  อันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้ว  ผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเอง  ไม่ประกอบด้วยกาล  ควรเรียกให้มาดู  ควรน้อมเข้ามาในตน  อันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตน”
 
          เพราะว่า  เมื่อพวกเธอระลึกถึงพระธรรมอยู่เนืองๆ  ความกลัว  ความหวาดสะดุ้งหรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้นก็จักหายไป
 
          ถ้าพวกเธอไม่ระลึกถึงพระธรรมเนืองๆ  ทีนั้น  พวกเธอพึงระลึกถึงพระสงฆ์เนืองๆ  ว่า “พระสงฆ์  สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นผู้ปฏิบัติดี  ปฏิบัติตรง  ปฏิบัติถูกทาง  ปฏิบัติสมควร  ได้แก่  อริยบุคคล ๔ คู่ คือ ๘ บุคคล  พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้  เป็นผู้ควรแก่ของที่เขานำมาถวาย  เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับ  ควรแก่ทักษิณา  ควรแก่การทำอัญชลี  เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก”
 
           เพราะว่า  เมื่อพวกเธอระลึกถึงพระสงฆ์อยู่เนืองๆ  ความกลัว  ความหวาดสะดุ้ง  หรือความขนพองสยองเกล้าที่จักเกิดขึ้น ก็จักหายไป
 
         ข้อนั้นเพราะเหตุไร
 
         เพราะว่า  พระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  เป็นผู้ปราศจากราคะ  ปราศจากโทสะ  ปราศจากโมหะ  เป็นผู้ไม่มีความกลัว  ไม่หวาดเสียว  ไม่สะดุ้ง  ไม่หนีไป”
 
 
           วิธีการสร้างกำลังใจ คือ การระลึกถึงพระพุทธ พระธรรม  พระสงฆ์
 
 
        คำตอบของวิธีการสร้างกำลังใจ  คือ  การระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์  ซึ่งมีอานุภาพไม่มีประมาณแต่ทว่า  การระลึกถึงพระรัตนตรัย  ก็มีอยู่  ๒  แบบ  คือ  ระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ภายนอก  เป็นแบบ “ขอถึง” ซึ่งอานุภาพก็เกิดเพียงบางส่วน  แต่อีกประการเป็นแบบ “เข้าถึง”  ระลึกถึงพระพุทธ  พระธรรม  พระสงฆ์ภายใน  ซึ่งเป็นพระรัตนใสบริสุทธิ์  ที่สิงสถิตอยู่ที่ศูนย์กลางกายของเราทุกคน  เช่นนี้  อานุภาพและกำลังใจย่อมเกิดขึ้นอย่างไม่มีประมาณ  ไม่มีสิ้นสุด
 
          ดังนั้น  แหล่งกำเนิดกำลังใจอันมหาศาล  ไม่มีประมาณก็อยู่ที่  “ศูนย์กลางกาย”  ของเราเอง
 
 
 
แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก
โดยพระมหาเถระ รุ่นปี พ.ศ. 2534 หน้า 17 - 21 

http://goo.gl/u81kK


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพราะบูชาพระเจดีย์จึงมีรัศมีสว่างไสว บูชาด้วยดอกไม้แปดดอก
      พระปัญจทีปทายิกาเถรี กับอานิสงส์บูชาพระเจดีย์จึงมีทิพยจักษุ
      พระอุปวาณเถระ กับอานิสงส์การบูชาพระเจดีย์
      พระมหากัสสปะเถระ กับอานิสงส์สร้างพระสถูปเจดีย์
      บุญ คือ อะไร ?
      ศีลดี คือ อะไร ?
      เมื่อสวรรค์มีจริง ทำอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ ?
      ถ้าจิตขุ่นมัวในขณะนั้น ตายแล้วไปไหน ?
      นรก-สวรรค์
      อานิสงส์ของการฟังธรรม
      ทำทานอย่างไร จึงจะได้ บุญมาก ?
      ทำไมคนจึงต่างกัน ?
      ใคร คือ เนื้อนาบุญ ?   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร