ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?

พระอัญญาโกณฑัญญะเดิมคือพราหมณ์ที่ทำนายว่า..เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่อุปัฏฐากพระ บรมโพธิสัตว์ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา https://dmc.tv/a7846

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ
[ 26 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18300 ]
พราหมณ์โกณฑัญญะ

 
ทำไมพราหมณ์โกณฑัญญะ
บรรลุธรรมก่อนใครๆ ?
 
 
 
 
 
พราหมณ์
โกณฑัญญะ


พระอัญญาโกณฑัญญะ
เดิมคือ พราหมณ์ที่ทำนายว่า.. เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
ท่านเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่อุปัฏฐากพระบรมโพธิสัตว์
ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
และเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
ท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
เป็นผู้เลิสกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้รัตตัญญู
หมายถึง เป็นผู้ได้บรรลุอมตธรรมก่อนสาวกรูปอื่น
เหตุที่ท่านบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
เพราะในอดีตชาติเคยทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระ
และพระภิกษุ 100,000 รูป ถึง 7 วัน
แล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
 

 http://goo.gl/zjDkg


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2567 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ