ทำไมพราหมณ์โกณฑัญะบรรลุธรรมก่อนใครๆ?

พระอัญญาโกณฑัญญะเดิมคือพราหมณ์ที่ทำนายว่า..เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนท่านหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่อุปัฏฐากพระ บรมโพธิสัตว์ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยาเป็นมนุษย์คนแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน และเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา https://dmc.tv/a7846

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > พุทธประวัติ > เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับพุทธประวัติ
[ 26 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 20382 ]
พราหมณ์โกณฑัญญะ

 
ทำไมพราหมณ์โกณฑัญญะ
บรรลุธรรมก่อนใครๆ ?
 
 
 
 
 
พราหมณ์
โกณฑัญญะ


พระอัญญาโกณฑัญญะ
เดิมคือ พราหมณ์ที่ทำนายว่า.. เจ้าชายสิทธัตถะจะได้ตรัสรู้
เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอน
ท่านเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ที่อุปัฏฐากพระบรมโพธิสัตว์
ขณะที่ทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา
เป็นมนุษย์คนแรกที่ได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน
และเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา
ท่านได้รับการยกย่องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า
เป็นผู้เลิสกว่าภิกษุทั้งหลายในด้านผู้รัตตัญญู
หมายถึง เป็นผู้ได้บรรลุอมตธรรมก่อนสาวกรูปอื่น
เหตุที่ท่านบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
เพราะในอดีตชาติเคยทำบุญกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปทุมุตระ
และพระภิกษุ 100,000 รูป ถึง 7 วัน
แล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าขอบรรลุธรรมก่อนผู้อื่น
 

 http://goo.gl/zjDkg


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2563 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2564 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2564 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2564 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2564 ประวัติวันวิสาขบูชา