พระพุทธศาสนามีคำสอนที่เป็นเคล็ดลับหลักประกันความสำเร็จของการทำงานอยู่บ้างไหม

ใครจะทำงานอะไรให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ ความเข้าใจถูก ก่อน จะทำไร่ไถนาก็ต้องเข้าใจเรื่องการทำไร่ไถนาให้ถูก จะขับรถก็ต้องทำความเข้าใจถูกเรื่องการขับรถ จะขายตรงก็ต้องมาทำความเข้าใจถูกเรื่องขายตรง จะทำอะไรก็ตาม ต้องเข้าใจงานที่จะทำให้ถูกให้ชัดก่อน https://dmc.tv/a21368

บทความธรรมะ Dhamma Articles > หลวงพ่อตอบปัญหา
[ 27 เม.ย. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 2848 ]
พระพุทธศาสนามีคำสอนที่เป็นเคล็ดลับ
หลักประกันความสำเร็จของการทำงานอยู่บ้างไหม?
 
หลวงพ่อตอบปัญหา
เรื่อง : พระราชภาวนาจารย์ (หลวงพ่อทัตตชีโว)
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙
 

     ใครจะทำงานอะไรให้สำเร็จ ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ ความเข้าใจถูก ก่อน จะทำไร่ไถนาก็ต้องเข้าใจเรื่องการทำไร่ไถนาให้ถูก จะขับรถก็ต้องทำความเข้าใจถูกเรื่องการขับรถ จะขายตรงก็ต้องมาทำความเข้าใจถูกเรื่องขายตรง จะทำอะไรก็ตาม ต้องเข้าใจงานที่จะทำให้ถูกให้ชัดก่อน

     การที่เราจะเข้าใจถูกได้ ใจต้องใสก่อนใจของใครจะใสได้ ก็ต้องสะอาดก่อน ต้องเป็นระเบียบก่อน ไม่เช่นนั้นก็จะทำอะไรไม่ได้เต็มส่วนใจสะอาดมากเท่าไร ความเข้าใจก็ถูกก็ชัดมากเท่านั้น ยิ่งใจมีระเบียบเท่าไร ความเข้าใจถูกก็ชัดเจนมากเท่านั้น เคล็ดลับอยู่ตรงนี้

     เมื่อเข้าใจถูก จึงจะ คิดถูก วางแผนงานได้ถูก

     สมมุติจะทำไร่ ทำสวน ทำนา ของพวกนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลับ แต่ว่าต้องเข้าใจให้ถูกก่อนทำไร่ คือ การปลูกพืชล้มลุก ทำสวน คือการปลูกพืชยืนต้น ทำนา คือ ปลูกพืชล้มลุกแต่ว่าพืชล้มลุกนั้นเป็นข้าว แล้วจะทำนาข้าวนี่จะทำนาดอนหรือจะทำนาลุ่ม ถ้าจะทำการค้า จะค้าขายปลีกหรือค้าขายตรงหรือค้าขายส่ง

     การจะทำงานอะไรให้สำเร็จ งานทุกอย่างต้องเริ่มจากทำความเข้าใจให้ถูกต้องก่อน แล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันเรื่องวิธีการ

     ถ้ายังเข้าใจไม่ถูก อย่าเพิ่งไปทำ เมื่อเข้าใจงานที่จะทำถูกแล้ว จึงจะคิดถูก คือ คิดวางแผนงานที่จะทำได้ถูก ถ้าเข้าใจงานผิดแล้วคิดถูกนั้นเป็นไปไม่ได้

     เมื่อคิดถูกจึงจะสามารถ พูดถูก พูดถูกก็คือ สามารถอธิบายให้ทุกคนที่อยู่รอบข้างเข้าใจได้ อย่างน้อยอธิบายให้ตัวเองเข้าใจได้ชัดเจนเป็นขั้นเป็นตอน ถ้าอธิบายไม่ถูก จะเดินหน้าต่อไปไม่ได้ แต่ว่าจะอธิบายถูกได้นั้นต้องคิดถูกก่อน มันส่งผลกันอย่างนี้

     เมื่อพูดถูก อธิบายถูก จึงจะ ทำตัวได้ถูกจึงจะปฏิบัติตัวให้น่าเชื่อถือได้ถูกต้อง เป็นการเตรียมตัวก่อนที่จะประกอบอาชีพนั้น เพราะแต่ละอาชีพจะมีบุคลิกเฉพาะ เป็นทหารก็ต้องปฏิบัติตัวออกแนวบุคลิกทหาร จะเป็นตำรวจก็มีบุคลิกตำรวจ จะเป็นพ่อค้า เป็นครู เป็นชาวไร่ เป็นชาวประมง ทุกคนต้องวางตัวให้ถูกให้น่าเชื่อถือก่อน ไม่อย่างนั้นมันไปไม่ได้ ถ้าบุคลิกอย่างนี้เหมาะจะเป็นนักร้อง แต่จะไปเป็นนักกล้าม มันจะไปด้วยกันได้อย่างไร เพราะฉะนั้นทำตัวให้ถูก

     พอทำตัวให้ถูกจึงมาฝึกทำงานในอาชีพนั้นให้ถูก แล้วจึง เลี้ยงชีพถูก ฝึกเข้าไป งานอาชีพไหนก็ตามไม่มีใครเก่งได้เอง ต้องอาศัยการฝึกฝน แค่จะทำความสะอาดให้ได้ดียังต้องมาฝึกเลือกผ้าขี้ริ้วเลย งานอย่างอื่น ๆ ก็ต้องฝึกกันทั้งนั้น

     เมื่อเลี้ยงชีพถูกหรือทำงานนั้นได้สมกับที่จะเป็นอาชีพแล้ว ครั้นพอลงมือทำงานก็ต้องพยายามถูก ยังต้องเข็นงานให้เดินหน้า พยายามทำงานเข้าไป ยังต้องพัฒนาการทำงานกันอยู่เรื่อย ๆ เพราะว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา

     ระลึกถูก หรือระวังถูก ในขณะที่พยายามอยู่นี้ แม้จะเข้าใจเรื่องงานอย่างนั้นอย่างนี้ถูกแล้ว ขณะทำงานยังต้องระวังให้ถูก ทำไมจึงพูดเช่นนี้ ก็เพราะแม้แต่ข้าวที่อยู่ในปากของเรา และเราก็ฝึกเคี้ยวมาตั้งแต่เกิด เผลอนิดเดียวฟันงับลิ้นเฉยเลย เคยไหม ฉะนั้นในที่สุดแล้วไม่ว่าอะไรก็ตามเมื่อจะทำให้ดีต้องมีความระวังด้วย แม้เดินดี ๆ ยังไม่วายสะดุดขาตัวเองหัวทิ่มเลย เคี้ยวข้าวยังไม่วายงับกระพุ้งแก้มไมว่ ายงบั ลิ้น เมื่อพยายามถูกแลว้ ยังตอ้ งระวงัถูกหรือระลึกถูกตั้งใจถูก ทำงานประกอบด้วยความระวังเรียบร้อยแล้ว ต้องทุ่มเททำงานกันให้สุด ๆอย่าไปทำเหยาะแหยะ มันจึงจะได้ผล แล้วจึงจะประสบความสำเร็จ แล้วจะส่งผลให้เข้าใจถูกอีกยิ่งๆ ขึ้นไป

     วงจรแห่งความสำเร็จถ้าจะเขียนเป็นวงจรก็ได้อย่างนี้ ดูกันให้ชัด หาไม่แล้วจะมีความกังขาว่าที่เคยทำสำเร็จมาแล้ว ก็ไม่รู้ว่าสำเร็จได้เพราะอะไร และที่เคยสำเร็จมาแล้ว วันหลังมาทำอีกแล้วล้มเหลว ก็จะมาสงสัยว่าทำไม แล้วพาลไปคิดว่าเพราะดวงไม่ดี นั่นไม่ใช่หรอก แต่เป็นเพราะเรามองไม่ออกเอง

     เริ่มต้นจะทำงานอะไรก็ตาม ต้องทำความเข้าใจงานนั้นให้ถูกก่อน เมื่อเข้าใจถูกจึงคิดถูก คิดวางแผนการดำเนินงานได้ถูกเมื่อคิดถูกจึงพูดถูก อธิบายงานที่จะทำได้ถูกเมื่อพูดถูกอธิบายถูกจึงทำตัวถูก ปฏิบัติตัวได้ถูกพอปฏิบัติตัวได้ถูกจึงเลี้ยงชีพถูกหรือประกอบอาชีพถูก พอเลี้ยงชีพถูกหรือประกอบอาชีพได้แล้ว ก็ต้องพยายามดำเนินงานไปให้ได้ดีตลอดด้วย ขณะที่พยายามทำงานอยู่นั้นต้องระวังให้ถูกหรือระลึกถูก เพื่อป้องกันความผิดพลาดต่าง ๆ ที่จะเกิดจากความประมาท เมื่อได้ระวังอย่างดีแล้ว มั่นใจดีแล้วว่าไม่พลาดแน่ ก็ต้องตั้งใจทำให้ดี ให้ถูก พอตั้งใจลงไปอย่างนี้ก็ทุ่มเททำกันไปให้สุด ๆ ทั้งทุน ทั้งเรี่ยวแรงสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ กำลังพวกพ้องบริวาร งานที่ทุ่มเททำก็เลยออกดอกออกผลผลดีได้เกิดแล้วเมื่อความสำเร็จของงานเกิดขึ้น ออกผลดีมาแล้ว ก็เลยทำให้เข้าใจถูกในรอบที่ ๒ ส่งผลให้คิดถูกในรอบที่ ๒ ส่งผลให้อธิบายถูกได้ลุ่มลึกไปอีกในรอบที่ ๒ ส่งผลให้ทำได้ถูกวางตัวถูกในรอบที่ ๒ เลยเกิดทักษะความชำนาญในอาชีพในรอบที่ ๒ ส่งผลต่อทำให้เกิดความพยายามต่อไป สรรหาเทคนิค เทคโนโลยีสารพัดที่จะต้องทุ่มเทมาทำงานกันต่อในรอบที่ ๒ แล้วก็มีความชำนาญมากขึ้น รู้มากขึ้นด้วยว่าจะตอ้ งระวงั อะไรในรอบที่ ๒ และตั้งใจยิ่งขึน้ ทมุ่ เททำงานกันสุดตัวในรอบที่ ๒ แล้วก็จะประสบความสำเร็จออกผลมา ยิ่งเพิ่มความเข้าใจถูกให้เกิดขึ้นในรอบที่ ๓ แล้วก็เลยคิดถูกในรอบที่ ๓ พูดถูกในรอบที่ ๓ วนไปเป็นวงจร แต่ละรอบที่วนไปมีองค์ประกอบอยู่ ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖,๗, ๘ มีองค์ประกอบแห่งความสำเร็จอยู่ ๘ ประการ อย่างนี้

     งานในระดับทางโลกก็ต้องประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ แม้ในการปราบกิเลสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องประกอบด้วยองค์ ๘ ประการ เพียงแต่ว่าเพดานแห่งความทุ่มเทมันต่างระดับกัน อุปมาเหมือนอะไร เหมือนนกกระจอกนกกระจิบมันก็บินได้ แต่เพดานมันเตี้ย ถ้าพญาเหยี่ยวก็บินสูง พญาครุฑก็บินสูงขึ้นไปอีก แม้บินด้วยวิธีการเดียวกัน แต่ความชำนาญ กล้ามเนื้อ ความบึกบึนสารพัดมันต่างกัน คนละเพดานบิน ถ้าเป็นเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ก็บินระดับหนึ่ง เครื่องบินใบพัดก็บินระดับหนึ่ง เครื่องบินใบพัดเดียวกับสี่ใบพัดก็บินคนละระดับ เครื่องบินไอพ่นก็อีกระดับหนึ่งถ้าเป็นจรวดก็ไปอีกระดับหนึ่ง แต่ทั้งหมดนี้บินด้วยหลักการเดียวกัน

     เวลาทำงานเราละเอียดไม่พอที่จะมาสังเกตเรื่องเหล่านี้ ฉะนั้นบางครั้งก็ทำสำเร็จบางครั้งไม่สำเร็จ และที่ทำสำเร็จก็ไม่เคยได้มานั่งแยกแยะดูว่าเป็นเพราะอะไร แต่ถ้าเมื่อใดได้มาพิจารณาแยกแยะดู ก็จะพบว่ามันเป็นอย่างนี้ และผู้ที่จะแยกแยะดูได้อย่างนี้ ต้องฝึกตัวมาดีในระดับที่สะอาด ระเบียบ สุภาพตรงต่อเวลา จิตตั้งมั่นเป็นสมาธิ หรือความดีสากล ๕ ประการต้องแน่น

     บทสรุปความสำเร็จของการทำงานทุกอย่างจึงเริ่มที่ความเข้าใจถูก ที่เกิดจากการฝึกความดีสากลด้วยใจที่สะอาด ระเบียบสุภาพ ตรงต่อเวลา เป็นสมาธิ แล้วจะเจริญไม่มีที่สิ้นสุดทุกคน
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ทำอย่างไรจึงจะไม่ท้อไม่เหนื่อยในการทำงาน
      สาเหตุที่ทำให้โลกวุ่นวายมากขึ้น
      "สังคมเปลี่ยนไป" แนวทางการใช้ชีวิตเปลี่ยนตามพระพุทธศาสนามีคำแนะนำอย่างไร ?
      หลักการขยายกิจการให้เจริญรุ่งเรืองทั้งทางโลกและทางธรรม
      คำสอนของวัดพระธรรมกายถูกต้องตามแนวทางคำสอนดั้งเดิมของพระพุทธศาสนาหรือไม่
      อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยก
      การสวดมนต์ให้พรของพระสงฆ์มีส่วนช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอย่างไร
      ทำไม ? จีวรต้องเป็นสีเหลือง
      เราจะพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร ?
      เราจะปลูกฝังให้ลูกหลานทำหน้าที่ชาวพุทธให้สมบูรณ์ได้อย่างไร ?
      เราควรจะเลือกทำงานด้วยทัศนคติอย่างไรที่จะส่งผลให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง
      การเกิดขึ้นของนิสัยดี นิสัยชั่วมีที่มาอย่างไร
      การดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้เหมาะสมแก่การฝึกสมาธิและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงธรรม
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร