พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า ตอนที่ 14 อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน

ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายทานที่เฉพาะเจาะจง) จะมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแบบสังฆทานเป็นอย่างมาก https://dmc.tv/a8235

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ช่วงเด่นฝันในฝัน > ปกิณกธรรม > พระศรีอริยเมตไตรย์
[ 20 ก.ย. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 19067 ]
ทบทวนฝันในฝัน วันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2553
พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14 อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน
 
 
พระศรีอริยเมตไตรย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
ตอนที่ 14 "อานิสงส์แห่งปาฏิปุคคลิกทาน"
เรียบเรียงจากรายการโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา
 
 
        ความเดิมจากตอนที่แล้ว... เมื่อต้นฝ้ายเริ่มเจริญงอกงามขึ้น จนผลิดอกออกบานสะพรั่ง พระนางก็จะทรงเก็บดอกฝ้ายนำมาใส่ในผอบทองคำ แล้วทรงนำดอกฝ้ายเหล่านั้นไปหีบ ดีด และปั่น ทำให้เป็นเส้นใยด้วยพระองค์เองอย่างพิถีพิถัน และด้วยกรรมวิธีในการผลิตเส้นใยที่มีความละเอียดประณีตถึงขนาดนี้ จึงทำให้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกของพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีความละเอียดประณีต ยากที่จะให้เส้นใยใดมาเสมอเหมือน
 
        ในขั้นตอนสุดท้าย หลังจากที่พระนางมหาปชาบดีโคตมี ได้เส้นใยสำหรับทอผ้าสาฎกทั้งสองผืนแล้ว พระนางก็จะทรงเฟ้นหาช่างทอผ้าชั้นเลิศที่มีฝีมือในการทอผ้าแบบหาตัวจับยาก เมื่อได้ตัวช่างทอผ้าฝีมือดีแล้ว พระนางจะทรงดูแลช่างทอผ้าเหล่านั้นเป็นอย่างดี โดยให้ช่างเหล่านั้นรับประทานแต่อาหารเลิศรส อีกทั้งพระนางยังทรงมอบเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องประดับที่สวยงาม เพื่อเป็นของกำนัลและเป็นกำลังใจให้แก่ช่างเหล่านั้น เป็นจำนวนมากอีกด้วย
 
 
        ในทุกๆวัน พระนางมหาปชาบดีโคตมีก็จะเสด็จเดินทางไปคุมการทอผ้าด้วยพระองค์เองมิได้ขาด จนกระทั่งการทอผ้าสาฎกทั้งสองผืนเสร็จสมบูรณ์ และด้วยกรรมวิธีในการผลิตผ้าสาฎกทั้งสองผืนของพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีความละเอียดประณีตและพิถีพิถันในทุกๆขั้นตอน จึงทำให้ผ้าสาฎกทั้งสองผืนมีเนื้อผ้าที่สวยงาม มีความละเอียดอ่อนประณีต และมีความนุ่มนวลน่าสัมผัสเป็นอย่างมาก อีกทั้งสีของผ้าสาฎกทั้งสองผืน ยังเป็นสีทองเหลืองอร่ามที่มีประกายเปล่งปลั่งงดงามประดุจทำด้วยเส้นใยทองคำ ที่แลดูมีมูลค่ามหาศาลจนมิอาจจะประเมินราคาได้
 
 
        เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ผ้าสาฎกทั้งสองผืนมาแล้ว พระนางก็ได้นำผ้าสาฎกคู่นั้นใส่ไว้ในผอบแก้ว แล้วรีบนำไปถวายแด่พระบรมศาสดาในทันที ฝ่ายพระบรมศาสดา...เมื่อพระนางมหาปชาบดีโคตมีน้อมนำผ้ามาถวาย พระพุทธองค์ก็ทรงหาได้รับผ้าสาฎกคู่นั้นไม่ แม้พระนางจะทูลอ้อนวอนให้พระพุทธองค์ทรงรับถึงสามครั้งแล้วก็ตาม แต่พระพุทธองค์กลับทรงตรัสบอกให้พระนางถวายผ้าสาฎกคู่นั้นแด่คณะสงฆ์แทน
 
 
        สาเหตุที่พระบรมศาสดาไม่ทรงรับผ้าสาฎกคู่นั้น เป็นเพราะว่า พระพุทธองค์ทรงหวังจะให้พระน้านางได้อานิสงส์ใหญ่ เนื่องจากพระพุทธองค์ทรงเล็งเห็นแล้วว่าพระน้านางทรงถึงพร้อมไปด้วยบุพพเจตนา (คือ ก่อนให้ก็ดีใจ)_มุญจนเจตนา (คือ ขณะให้ก็เลื่อมใส)_และ อปราปรเจตนา (คือ ครั้นให้ไปแล้วก็มีจิตที่แช่มชื่นเบิกบาน)_ดังนั้น หากพระนางมหาปชาบดีโคตมีได้ถวายวัตถุทานอันประณีตนี้แด่คณะสงฆ์เป็นสังฆทานแล้ว บุญก็จะบังเกิดขึ้นอย่างมากมายมหาศาลกับตัวของพระนางเอง
 
 
        อีกทั้ง ปาฏิปุคคลิกทาน (การถวายทานที่เฉพาะเจาะจง)_จะมีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายทานแบบสังฆทานเป็นอย่างมาก ซึ่งการถวายทานแบบปาฏิปุคคลิกทาน จะมีอานิสงส์ที่ไล่เรื่อยไปตามลำดับ ดังนี้...
 
1เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่สัตว์เดียรัจฉาน ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 100 เท่า
 
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้ทุศีล ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 1,000 เท่า
 
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่ปุถุชนผู้มีศีลเป็นปกติ ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ 100,000 เท่า 
 
เมื่อบุคคลใดให้ทานแก่นักบวชนอกพระพุทธศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดในกาม ผลแห่งทานนั้นจะย้อนกลับมาส่งผลแก่ผู้ให้ แสนโกฏิเท่า
 
(1ให้ทานกับสัตว์เดรัจฉานมีอานิสงส์ 100 เท่า หมายความว่า มีอานิสงส์ตามส่งผล 100 อัตภาพ หรือ 100 ชาติ ดังนั้น คำว่า เท่า หมายถึง อัตภาพ หรือ ชาติ (ซึ่งหมายถึงแดนเกิด) นั่นเอง ปกติการให้ทานจะได้อานิสงส์หลัก 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ และ ปฏิภาณ กล่าวคือ จะมีอายุยืนยาวตามกำลังแห่งบุญ มีวรรณะผ่องใส มีความสุขกายสุขใจ มีกำลังกายกำลังใจ และมีปฏิภาณไหวพริบ มีความเฉลียวฉลาด ทานที่ให้แก่สัตว์เดรัจฉานหนึ่งตัว จะตามส่งผล 100 ชาติ ผู้ให้จะได้อายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ อย่างละ 100 ชาติ)
 
 
        ยิ่งไปกว่านั้น บุคคลใดให้ทานแด่ผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้เกิดขึ้น แม้ผู้ปฏิบัติจะเป็นพระภิกษุสามเณรที่พึ่งบวชในวันนั้นก็ตาม แต่พระภิกษุสามเณรผู้นั้นก็ได้ชื่อว่า เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อทำโสดาปัตติผลให้แจ้ง ทายก (หรือผู้ให้ทานนั้น)_จะได้รับอานิสงส์แห่งบุญอย่างจะนับจะประมาณมิได้
 
 
        ดังนั้น จึงไม่จำเป็นที่จะต้องกล่าวถึงผลแห่งทานที่ทำกับพระโสดาบัน (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำสกทาคามิผลให้เกิดขึ้น)_ในพระสกทาคามี (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำอนาคามิผลให้เกิดขึ้น)_ในพระอนาคามี (หรือผู้ปฏิบัติเพื่อทำอรหัตผลให้เกิดขึ้น)_และในพระอรหันต์ ในพระปัจเจกพุทธเจ้า ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...ว่าจะมีผลมากมายเพียงใด
 
 
 
 
ชม Video Scoop พระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14
 

รับชมคลิปวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14
ชมวิดีโอพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14  MP3 ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14   Download ธรรมะพระศรีอริยเมตไตรย์ ตอนที่ 14

http://goo.gl/s1G7C


พิมพ์บทความนี้

ไปหน้าทบทวนฝันในฝันบทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมพัฒนาวัดพิชิตปิตยาราม ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      กิจกรรมพัฒนาวัดอู่ข้าว ต.คลอง 7 จ.ปทุมธานี
      อานุภาพบุญจากการมาสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร ตอนที่ 1
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ได้ตึก 18 ล้านแค่เพียงกระพริบตา
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน ความทรงอภิญญาของคุณยายฯที่ผมเจอกับตัวเอง
      ประกาศผลสุดยอดสามเณรแสดงธรรมระดับโลก
      เปิดใจสามเณรแชมป์แสดงธรรมระดับภาค ชิงชัยสู่เวทีแสดงธรรมระดับโลก
      ซุปเปอร์บิ๊กบุญ ตักบาตรแสนรูป ครั้งประวัติศาสตร์
      เส้นทางสามเณร สู่เวทีแชมป์เทศน์ระดับโลก
      เล่าเรื่องคุณยาย ตอน เรื่องเหลือเชื่อของการบูชาข้าวพระที่คุณยายฯฝากไว้
      บวชเณรล้านตักบาตรแสน สานฝันคุณยาย สร้างพระแท้
      เล่าเรื่องคุณยายฯ ตอน แค่มองหน้า..ก็รู้ทั้งหมด
      แฝด 4 บวชเณรล้านอ่างทองทำลายสถิติโลก