มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย

มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย หมายถึง การเดินไปเป็นหมู่ใหญ่ของพระภิกษุเพื่อเผยแผ่ธรรมและปฏิบัติธุดงควัตรอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งไปด้วย เพื่อชนะกิเลสด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า https://dmc.tv/a17203

บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์
[ 3 ม.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 16868 ]

ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 3

มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย
เส้นทางพระผู้ปราบมาร

 

โดย พระมหาสมเกียรติ วรยโส ป.ธ.9 อภิธรรมมหาบัณฑิต, พระมหาวีรวัฒน์  วีรวฑฺฒโก ป.ธ.9,
พระมหา ดร.สุธรรม  สุรตโน ป.ธ.9, พระ ดร.สมศักดิ์ จนฺทสีโล 


ธุดงค์ธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมาร พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ปีที่ 3

     มหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย หมายถึง การเดินไปเป็นหมู่ใหญ่ของพระภิกษุเพื่อเผยแผ่ธรรมและปฏิบัติธุดงควัตรอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่งไปด้วย เพื่อชนะกิเลสด้วยธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

       มหาธรรมยาตรานี้ เป็นวิธีจาริกในรูปแบบดั้งเดิม คือเดินไปด้วยเท้าเปล่าของพระภิกษุจำนวนมาก แม้ปัจจุบันจะมียานพาหนะพร้อมแล้วก็ตาม เป็นวิธีการเผยแผ่ธรรมะให้กว้างขวาง และทรงพลังในรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถสร้างความเลื่อมใสให้กับผู้ที่ยังไม่เลื่อมใส และปลูกความเลื่อมใสให้แน่นแฟ้นขึ้นสำหรับผู้ที่ลืมเลือนไปให้กลับมาเลื่อมใสใหม่ ส่วนผู้ที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็จะเลื่อมใสยิ่งๆ ขึ้นไป  ขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่พระเถระผู้นำจะได้ใช้เป็นบทฝึกฝนขัดเกลาอุปนิสัยของพระภิกษุในความปกครองของตนอีกรูปแบบหนึ่งไปด้วย

     มหาธรรมยาตรานี้ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นระเบียบประเพณีหลังออกพรรษาบ้างหรือหลังกฐินแล้วบ้างของพระภิกษุ เช่น เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จไประหว่างเมืองหนึ่งสู่เมืองหนึ่งก็จะมีพระภิกษุตามเสด็จไปด้วยเป็นจำนวนมาก ประมาณห้าร้อยรูปบ้าง หนึ่งพันรูปบ้างตามโอกาส เพื่อโปรดบุคคลผู้มีอุปนิสัยแห่งการบรรลุธรรมหรือเพื่อเจริญกุศลแก่บุคคลบางพวกสำหรับภิกษุปุถุชนผู้มีศีลก็จะถือโอกาสสมาทานธุดงค์ไปด้วยเพื่อฝึกหัดขัดเกลาตนเองให้ยิ่งขึ้นไป เมื่อแวะพักในที่ใดก็ทรงแสดงธรรมให้ประชาชนในที่นั้นให้สมาทานอาจหาญร่างเริงในกุศลธรรมตามสมควรแก่จริตอัธยาศัย ในกาลบางคราวประชาชนในบางท้องที่มีศรัทธาแก่กล้าหวังเจริญบุญเป็นพิเศษก็จะมีการโปรยดอกไม้บนหนทางที่จะเสด็จผ่านไปเพื่อสักการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหล่าพระภิกษุและให้ท่านได้เดินไปอย่างสะดวกสบายไม่ต้องร้อนพระบาท เช่น ในคราวที่เสด็จจากแคว้นมคธไปสู่เมืองไพสาลีแคว้นวัชชีซึ่งเกิดโรคระบาดอันเกิดแต่พวกอมนุษย์บันดาลเป็นต้น

      มหาธรรมยาตรานี้มีวัตถุประสงค์ดังปรากฏในคัมภีร์พุทธศาสนาว่า พระพุทธองค์เมื่อเสด็จจาริกไปพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ จึงไม่ใช่จาริกไปเพราะอยากได้ปัจจัยมีจีวรเป็นต้น  โดยที่แท้ เสด็จจาริกไปเพื่อทรงอนุเคราะห์ ด้วยพระพุทธประสงค์อย่างนี้ว่า คนเหล่าใดเป็นคนยากจน เป็นพาล เป็นคนแก่ เป็นคนเจ็บป่วย  คนเหล่านั้น จักมาเห็นตถาคต ก็เมื่อเราจาริกไปมหาชนก็จักได้เห็นตถาคต ในที่นั้น คนบางพวกก็จักทำจิตให้เลื่อมใส บางพวกก็จักบูชาด้วยดอกไม้เป็นต้น บางพวกจักถวายภิกษาสักทัพพีหนึ่ง บางพวกก็จักละความเห็นผิดเป็นสัมมาทิฏฐิ ข้อนั้นก็จักเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่คนเหล่านั้นตลอดกาลนาน

      พระเถระทั้งหลายในอดีตก็ได้ดำเนินตามอย่างเส้นทางแห่งพระพุทธองค์พระผู้ปราบมารรุ่นแล้วรุ่นเล่าสืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน แม้เหตุการณ์ สถานที่ รูปแบบและวิธีการอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามยุคตามสมัย แต่หลักการยังคงเหมือนเดิมคือปราบกิเลสปราบมารที่อยู่ในจิตใจตนเองของเหล่าพระภิกษุทั้งหลายและย่ำธรรมยาตราไปสอนวิธีปราบกิเลสปราบมารในจิตใจให้ชาวโลกสืบต่อไป
 
ผลดีที่ได้จากมหาธรรมยาตราธุดงค์ธรรมชัย
 
ด้านบุคคล

     - พระสงฆ์ ได้ฝึกฝนอบรมตนเอง อดทนต่ออำนาจกิเลสและความหิวกระหาย  บำเพ็ญตบะเพื่อขจัดกิเลสอาสวะ

     - พระสงฆ์ได้รู้ ได้เห็น ได้สัมผัสกับการดำเนินชีวิต วัฒนธรรมประเพณีของชาวพุทธหลากถิ่นหลากที่ ทำให้เห็นปัญหาชีวิตของการครองเรือนซึ่งมากไปด้วยทุกข์ ช่วยให้เกิดธรรมสังเวชได้ง่าย เป็นเหตุให้อยู่สืบต่อพรหมจรรย์เป็นอายุพระพุทธศาสนาสืบไป

     - ชาวพุทธแต่ละท่านได้โอกาสในการสั่งสมบุญหลากชนิดอย่างเต็มอิ่ม เช่น โปรยดอกไม้ ถวายภัตตาหาร  ถวายปานะ ถวายยารักษาโรค (นวด) ถวายความสะดวก (จราจร)  ถวายที่พักที่อาศัย ได้สวดมนต์ ทำภาวนาร่วมกับพระธุดงค์

ด้านสังคม / พระพุทธศาสนา


     - ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนทุกพื้นที่ที่พระธุดงค์ไปถึง  ชาวพุทธในท้องถิ่นได้โอกาสสร้างบุญพิเศษในรอบปี

     - ทำให้พุทธบริษัท 4 เกิดความสามัคคี ปรองดอง ร่วมแรงร่วมใจกันอุปัฏฐากดูแล อำนวยความสะดวกแก่พระธุดงค์

     - เกิดบรรยากาศในการสั่งสมบุญ สร้างคุณงามความดี เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลัง

     - เยาวชนได้เห็นต้นบุญต้นแบบพระที่มุ่งมั่นอบรมตนอย่างแท้จริง ได้เห็นพลังความสามัคคีของชาวพุทธที่ช่วยกันจรรโลง อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต

     - ทำให้พระพุทธศาสนาได้มีพระแท้ที่กอปรไปด้วยสมณสัญญา  มีมโนปณิธานเป้าหมายจะปราบมาร ประหารกิเลส ปรารถนาพระนิพพานเพิ่มขึ้น
 
  

 


http://goo.gl/Du1CPu


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี
      ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related