โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข ความเป็นมาและรายละเอียดโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 https://dmc.tv/a19874

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 8 เม.ย. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 17099 ]

โครงการหมู่บ้านศี ล 5

โครงการหมู่บ้านศีล5 ประชาเป็นสุข

ศีล 5 คืออะไร  การสมาทานและรับศีล 5

อานิสงส์ของการรักษาศีล 5

 

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5

 

ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

     จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด และอบายมุข การแตกแยกทางความคิด การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศีลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งผลให้สังคมเกิดความขัดแย้ง

โครงการหมู่บ้านศีล 5
หมู่บ้านศีล 5     คณะสงฆ์โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีดำริที่จะเสริมสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ ให้เกิดความสงบ สันติสุข มีความสามัคคีกลมเกลียวกัน โดยให้พุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวัน กอรปกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการให้ทุกภาคส่วนในประเทศร่วมมือกันดำเนินการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และทำให้ประชาชนมีความรักความสามัคคีกันโดยเริ่มจากครอบครัว หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ซึ่งจะนำพาประเทศก้าวไปข้างหน้าอย่างปลอดภัยยั่งยืนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โรางการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ชาวประชาเป็นสุข

     ในฐานะหน่วยงานราชการที่มีภารกิจในการส่งเสริมให้สังคมไทยมีศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม ตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจึงได้กำหนดกิจกรรมในการสนับสนุนส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกเพศทุกวัยได้นำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไปพัฒนาชีวิตครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยเน้นการรณรงค์ส่งเสริม และสนับสนุนให้มี “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ขึ้นในทุกส่วนของประเทศ ตามดำริที่เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ได้ประทานโอวาทไว้ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ความว่า ..

     “อันว่าศีล 5 เป็นการสำคัญมนุษย์ เมื่อทุกคนมีศีล 5 ด้วยกัน สังคมนั้นๆ คือ ประชาชนย่อมจะอยู่เย็นเป็นสุข เมื่อเป็นไปได้ ขอให้ชื่อหมู่บ้านนั้นว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่มอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก่ประชาชนในชาติ โดยกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินการพร้อมกันทั้ง 76 จังหวัด

วัตถุประสงค์ของโครงการหมู่บ้านศีล 5

1. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
2. เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง สร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ให้กับประชาชนในประเทศ
3. เพื่อให้ประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก รักและเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศอย่างมั่นคง

โครงการหมู่บ้านศีล 5
หมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการหมู่บ้านศีล 5

1. ประชาชนมีจิตสำนึกและได้แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สังคมถิ่นกำเนิดของตนเอง ด้วยการสร้างความรักความสามัคคี ความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
2. ประชาชนไทยทุกหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล และสังคมมีความรักความเข้าใจ เคารพในความคิดเห็นของกันและกัน มีความเอื้อเฟื้อ เป็นสังคมเครือญาติและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. ประชาชนเห็นคุณค่าและประโยชน์ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
4. ประชาชนมีความตระหนัก รักปกป้อง เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคงยั่งยืน

ภาพกิจกรรมโครงการหมู่บ้านศีล 5

     วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 เวลา 09.00  น.  คณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี  นำโดย พระครูภัทรปัญญาวุธ รองเจ้าคณะอำเภอโคกสำโรง  ปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าคณะจังหวัดลพบุรี    นายธนาคม จงจิระ  ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี  ประธานฝ่ายฆราวาส  พิธีมอบป้าย ตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ หอประชุมโรงเรียนโคกสำโรง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี  โดยมี นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ  นายธานี มาลีหอม  นายอำเภอบ้านหมี่  และหน.ส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี  ทั้งนี้ มีผู้แทนหมู่บ้านเข้ารับป้าย หมู่บ้านรักษาศีล 5  จำนวน  10 หมู่บ้าน  มีผู้เข้าร่วมพิธี ประมาณ 500 คน

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

 

     วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการ จ.ลพบุรี มอบหมายให้นายณัฐภัทร์ สุวรรณประทีป รองผู้ว่าฯเป็นประธานฝ่ายฆราวาส มอบป้ายตามโครงการสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ โดยใชัหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองม่วง โดยมีพระครูมโนสิทธิกร รก.จอ.หนองม่วง นางศิริพร เรืองวงษ์ ผอ.พศจ. นายคันชล ผ่องใส นอ.หนองม่วง หน.ส่วนและผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

โครงการหมู่บ้านศีล 5
โครงการหมู่บ้านศีล 5 จังหวัดลพบุรี

บทความที่เกี่ยวข้อง

พิธีมอบป้ายโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5

อานิสงส์ของการรักษาศีล 5


http://goo.gl/I6UQac


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      The Instragram of World Economic Forum posts a picture of the ceremony on Vesak Day 2021
      เว็บไซต์ GWR นำสถิติจุดประทีปวันคุ้มครองโลก 256,477 ดวง ขึ้นหน้าเว็บ
      วิธีใช้งานเว็บไซต์ zoom072
      ขั้นตอนพิธีกรรม “รักต้องลอย” “รักต้องฝัง”
      การใช้งาน Application Zoom072
      สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ 2564
      ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ ในการระมัดระวังป้องกันการติด Covid-19
      โครงการปลูกเบญจทรัพย์ เพื่อน้อมบูชาพระรัตนตรัย
      คำถวายสะพานบุญทรัพย์อนันต์
      คำถวายถนนบุญทรัพย์อนันต์
      ตู้ปันสุข ขนไปหมดตู้ ผู้ให้ควรคิดอย่างไร
      ภาพพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
      Timeline การป้องกัน COVID-19 ภายในวัดพระธรรมกายและศูนย์ส่งเสริมศีลธรรมทั่วโลก
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related