บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

เมื่อยังไม่หมดกิเลส ต้องสร้างบุญให้เต็มที่ เพราะ "การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า" นั่นเอง ...และที่สำคัญ "บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง" https://dmc.tv/a7694

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 18 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 16664 ]
บุญ ไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

พระสนิทวงศ์ วุฑฺฒิวํโส

บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง


พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาว่า "ปุญญฺญฺ เจ ปุริโส กยิรา กยิราเถถนํ ตมหิ ฉนฺทํ กยิราถ สุโข ปุญญสฺส อุจฺจโย" แปลความว่า ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้, พึงทำบุญนั้นบ่อยๆ พึงทำความพอใจในบุญนั้น, เพราะว่าความสั่งสมบุญทำให้เกิดสุข

ถวายข้าวตอก มีวิมานประดับขันและข้าวตอก

เหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตรัสบทนี้มาจากเรื่องราวของ "ลาชเทวธิดา" ที่ถวายข้าวตอกแด่ พระมหากัสสปเถระ ที่เพิ่งออกจากฌานสมาบัติ ระหว่างทางเดินกลับบ้านเธอถูกงูพิษกัดตาย ละโลกด้วยจิตผ่องใสเพราะนึกถึงบุญได้ ไปบังเอิญเป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ มีวิมานทอง ๓๐ โยชน์ ประตูวิมานประดับด้วยขันทองคำ เต็มด้วยข้าวตอกทองคำห้อยระย้าอยู่ เทพธิดาตรวจดูทิพยสมบัติด้วยจักษุแล้วทราบว่า ด้วยผลแห่งข้าวตอกที่ได้ถวายพระมหากัสสปเถระนั่นเอง จึงมายังโลกมนุษย์เพื่ออุปัฏซากพระเถระ เพื่อหวังสั่งสมบุญกุศลเพิ่มขึ้น แต่โดนพระเถระไล่ เพราะเห็นว่า ไม่เหมาะสมที่มีผู้หญิง แม้เป็นเทพธิดามาดูแล พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบด้วยข่ายพระญาณ จึงทรงแผ่พระรัศมีดุจประทับเฉพาะหน้าเทพธิดา ทรงตรัสพระคาถา "ปุญญญฺ เจ ปุริโส กยิราฯ" เมื่อจบพระเทศนา เทพธิดาได้บรรลุโสดาปัตติผล (ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท)

อยากประสบความสุข ต้องสั่งสมบุญบ่อยๆ

จากประวัติชีวิตของ "ลาซเทวธิดา" เราจะเห็นได้ว่า บุญที่เธอได้ทำคือ การถวายทานกับพระเถระ ทำให้บังเกิดในสวรรค์ เมื่อเทพธิดารู้ว่าบุญตัวเองยังน้อยและยังไม่หมดกิเลสต้องสั่งสมบุญต่อ จึงมาตามอุปัฏฐากพระเถระ และด้วยบุญจากการฟังธรรมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน ดังนั้น การสั่งสมจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะบุญเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จของสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งโลก นี้และโลกหน้า เมื่อเราทราบดังนี้ จึงต้องหมั่นสั่งสมบุญบ่อย ๆ ต้องมีความอุสาหะในการทำบุญ และด้วยความรู้อันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทำให้เราทราบความจริงของชีวิตที่ว่า เราและสรรพสัตว์ทั้งหลาย ที่ต้องเวียนเกิดเวียนตายเพราะยังไม่หมดกิเลส ชีวิตที่เกิดมาจึงมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ นอกเหนือจากการดำรงชีวิตทำมาหากินแล้ว นั่นคือ ทำพระนิพพานให้แจ้ง แสวงบุญ สร้างบารมี เพราะ บุญ เป็นพลังงานบริสุทธิ์ เกิดขึ้นที่ใจของเรา ทุกครั้งที่เราสั่งสมความดี ด้วยการทำงาน รักษาศิล และเจริญภาวนา เป็นเครื่องชำระล้างใจให้ใสสะอาด บริสุทธิ์ผ่องใส ห่างไกลจากกิเลส เครื่องเศร้าหมองทั้งหลาย เมื่อสั่งสมบุญมากเข้า ๆ ใจก็บริสุทธิ์มากขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งหมดกิเลสในที่สุด

ทางมาแห่งบุญ ๑๐ ประการ

บุญกิริยาวัตถุ แปลว่า เหตุ เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญ หมายถึง เหตุเกิดบุญ หรือ ทางมาแห่งบุญ วิธีการทำบุญ วิธีเมื่อทำแล้วได้ชื่อว่าทำบุญแล้วจะได้รับผลเป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลก หน้า บุญกิริยาวัตถุโดยย่อมี 3 ประการคือ ทาน ศิล ภาวนา โดยพิสดาร มี ๑๐ ประการ คือ

๑.ทานมัย บุญสำเร็จด้วยการให้ทาน
๒.ศิลมัย บุญสำเร็จด้วยการรักษาศิล
๓.ภาวนามัย บุญสำเร็จด้วยการเจริญสมาธิ(Meditation)ภาวนา 
๔.อปจายนมัย บุญสำเร็จด้วยการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตน 
๕.เวยาวิจมัย บุญสำเร็จด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นในกิจการที่ชอบ
๖.ปัตติทานมัย บุญสำเร็จด้วยการอุทิศแผ่ส่วนบุญกุศล
๗.ปัตตานุโมทนามัย บุญสำเร็จด้วยการอนุโมทนาบุญ
๘.ธัมมัสสวนมัย บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรม
๙.ธัมมเทสนามัย บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรม
๑๐.ทิฏฐุชุกรรม บุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงตามความเป็นจริง หรือเป็นสัมมาทิฏฐิ
 
สร้างวัด-สร้างพระ-สร้างคน-สร้างบุญ
 
วัดพระธรรมกาย สร้างมาได้ ๔๐ ปีแล้ว โดยการนำของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและประธานมูลนิธิธรรมกาย ด้วยมโนปณิธานที่ว่า "สร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ สร้างคนให้เป็นคนดี" เพื่อชวนคนสร้างบุญสร้างบารมี
 
เรื่องการสร้างวัดให้เป็นวัด ในส่วนอาคารสถานที่ ใช้หลักที่ว่า "ประโยชน์สูง ประหยัดสุด" ดูแลรักษาง่าย สร้างเท่าที่จำเป็นต้องใช้ ในส่วนของกิจกรรม ทุกพิธีกรรมที่ทางวัดจัดขึ้นต้องมีการนั่งสมาธิก่อนเสมอ หรือการฟังธรรมต่าง ๆ เพื่อให้ทุกคนสั่งสมความบริสุทธิ์ของใจตลอดต่อเนื่อง
 
เรื่องการสร้างพระให้เป็นพระ ก่อนบวชต้องได้รับการฝึกอบรมก่อนเสมอ ในเรื่องวินัย เคารพ อดทน ซึ่งเป็นหลักคุณธรรมพื้นฐานของ ศิล สมาธิ ปัญญา  ผ่านการอบรมเรื่องศิลาจารวัตรแล้วจึงจะได้รับการพิจารณาให้บวชเป็นพระภิกษุ ได้ และเมื่อบวชแล้วก็ปลูกฝังการบวชตลอดชีวิต เพื่อให้ฝึกหัดขัดเกลาตัวเองได้เต็มที่และเป็นกำลังเผยแผ่พระพุทธศาสนาเป็น ที่พึ่งให้กับตนเองและชาวโลกได้
 
เรื่องการสร้างคนให้เป็นคนดี สาธุชนที่มาวัดต้องไม่นำเรื่องร้อนใจเข้าวัด คือ ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มเหล้า ฯลฯ และใส่ชุด ขาวมาวัด โดยชี้แนะให้หมั่นสั่งสมบุญให้เต็มที่ทั้งทาน ศีล และภาวนา เช่น ให้กำลังใจในการรักษาศีล ๕ เป็นปกติทุกวัน จากนั้นชักชวนมาถือศีล ๘ ในวันพระหรือมาอยู่ธุดงค์ที่วัดในวันหยุดศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ ส่วนกุลบุตรชายที่มีกุศลศรัทธา ก็เชิญชวนมาบวชเพื่อรักษศีล ๑๐ ของสามเณร และศีล ๒๒๗ ข้อของพระภิกษุ เป็นต้น
 
บางคนเห็นแต่ว่า วัดพระธรรมกาย ชวนทำงานอย่างเดียว แต่ถ้าพิจารณาให้ลึกซึ้งจะเห็นชัดว่า เรื่องศีล ทางวัดได้สอนตั้งแต่ศีล ๕ จนถึงศีล ๒๒๗ ข้อ จนปัจจุบัน พ.ศ.๒๕๕๓ ที่วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุสามเณรจำพรรษากว่า ๒,๐๐๐ รูป และยิ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาจากโครงการอุปสมบทหมู่เข้าพรรษา ๑๐๐,๐๐๐ รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย และโครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ๑๐๐,๐๐๐ คน และ ๕๐๐,๐๐๐ คน ทั่วประเทศและทุกทวีปทั่วโลก
 
เหตุผลสำคัญที่วัดพระธรรมกาย มีพระภิกษุ สามเณร อุบาสิกา อุบาสิกา และสาธุชน มาปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอและเป็นจำนวนมาก เพราะสอนเรื่องสมาธิเป็นหลัก เมื่อผู้ปฏิบัติได้รับความสงบแห่งจิตใจ ย่อมรักในการปฏิบัติธรรม รักในการฟังธรรม รักและมีกำลังใจในการสร้างบุญข้ออื่น ๆ ตามมาเป็นลำดับ ๆ
 
เป็นความจริงที่ว่า เป้าหมายของทุกคน คือ ทำความบริสุทธิ์ให้กับตนเองเพื่อให้หมดกิเลสเข้าพระนิพพาน จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีก แต่ระหว่างที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสาร จำเป็นต้องมีเสบียงในการเดินทาง ซึ่งในปรโลกหรือโลกหน้า มีเพียงบุญและบาปเท่านั้น ผู้สั่งสมบุญย่อมมีสุคติเป็นที่ไป ผู้สั่งสมบาปเท่านั้น ผู้สั่งสมบุญย่อมมีสุคติเป็นที่ไป ผู้สั่งสมบาปย่อมมีทุคติเป็นที่ไป ...ดังนั้น เมื่อยังไม่หมดกิเลส ต้องสร้างบุญให้เต็มที่ เพราะ "การสั่งสมบุญเป็นเหตุนำมาซึ่งความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า" นั่นเอง ...และที่สำคัญ "บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง" และไม่มีบุญหล่นทับ ต้องทำเองทุกประการดังที่ยกมานี้แล
 
สื่อเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ติดตามกิจกรรมของโครงการได้ทางสื่อสีขาวช่อง DMC ช่องรายการธรรมะผ่านเทียมที่ออกอากาศตลอด 24 ชั่วโมง สามารถรับชมได้ 6 ช่องทาง
 
1.ผ่านทางโทรทัศน์ดาวเทียมชั้นนำทั่วโลก (Thaicom, n556, C Band, KU Band) 
2.โทรศัพท์มือถือระบบ  Dtac: wap.dmd4u.com
3.Cable ทีวีชั้นนำ ใกล้บ้านท่าน
4.วิทยุ AM 1521 ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑาล, สถานีวิทยุชุมชนใกล้บ้านท่าน 
5.True Vision ช่อง
6.www.dmc.tv  
 
 
 
---------------------------------------------
บุญไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง
 


http://goo.gl/1wwbr


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
      ประมวลภาพวันคุ้มครองโลก ประจำปี 2561
      ธรรมะวันคุ้มครองโลก
      กำหนดการวันคุ้มครองโลกประจำปี 2561
      ประโยชน์ของการแต่งกายชุดขาวเข้าวัด
      ประมวลภาพวันมาฆบูชา ปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพตักบาตรพระทั้งเมืองเมียวดี ตักบาตรพระ 3,000 รูป
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 จ.ปทุมธานี
      พรปีใหม่ 2561 สมเด็จพระสังฆราช
      ประมวลภาพพิธีตัดปอยผมธรรมทายาท รุ่นบูชาธรรม 109 ปี คุณยายอาจารย์ฯ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร