ลักษณะของชุดขาวที่สวมใส่เพื่อเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี

พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพลิกฟื้นวัฒนธรรมการสวมชุดขาวมาวัดให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้น ตลอดเวลาในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงได้รณรงค์ให้สาธุชนสวมชุดขาวมาวัดอย่างต่อเนื่อง https://dmc.tv/a1488

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 1 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18539 ]
 
สวมชุดขาว
บูชามหาปูชนียาจารย์

สวมชุดขาวล้วนเข้าสักการะพระมงคลเทพมุนี
(หลวงปู่ สด จนฺทสโร)
ณ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีฯ
 
 
      ภายในวัด ซึ่งเป็นสถานที่เงียบสงบ เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมแต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป วัฒนธรรมอันดีงามนี้ได้ถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา                                      
 
  พระผู้พลิกฟื้นวัฒนธรรมชาวพุทธ

     พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย)ท่านมีความปรารถนาเป็นอย่างยิ่ง ที่จะพลิกฟื้นวัฒนธรรมการสวมชุดขาวมาวัดให้คงอยู่คู่กับพระพุทธศาสนาตลอดไปดังนั้น ตลอดเวลาในการบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกาย พระเดชพระคุณหลวงพ่อ จึงได้รณรงค์ให้สาธุชนสวมชุดขาวมาวัดอย่างต่อเนื่อง ตราบกระทั่งถึงปัจจุบันด้วยเล็งเห็นว่า ถ้าชาวพุทธทุกคนพร้อมใจกันแต่งชุดขาวมาวัด ย่อมเป็นสัญญาณอันเป็นมงคลว่า พุทธศาสนิกชนยังคงเคารพบูชาต่อพระรัตนตรัย และยังคงยึดมั่นในการประพฤติปณิบัติตนตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งจะมีผลต่อความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไปอีกนานนับพันปี
 
      จากวัฒนธรรมชาวพุทธ สู่วัฒนธรรมของชาวโลก

          ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ที่ผู้มีบุญทุกท่านได้ทุ่มแรงกายแรงใจ กำลังใจ กำลังทรัพย์ และกำลังสติปัญญา ด้วยความยากลำบากเพื่อสร้างวัดพระธรรมกายให้เป็นบุญสถานที่เป็นศรีสง่าของชาวพุทธ บัดนี้การก่อสร้างศาสนสถานสำคัญภายในวัดใกล้จะเสร็จสมบูรณ์ทุกอย่างแล้ว  ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ วัดพระธรรมกายกำลังจะกายเป็นศูนย์รวมใจของผู้มีบุญนับล้านจากทั่วโลก
      ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่สาธุชนทุกท่านในฐานะเจ้าของวัดจะต้องช่วยกันสถาปนาวัฒนธรรมชาวพุทธ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสวมชุดขาวมาวัดอย่างพร้อมเพียง เพื่อช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งความเป็นระเบียบงดงาม และเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธา ให้สมกับการเป็น "บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์" ของชาวโลก
      การสวมชุดขาวมาวัดจึงเป็นบุญพิเศษเป็นต้นบุญต้นแบบให้แก่ผู้ที่มาในภายหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้วัฒนธรรมชาวพุทธที่ดีงามนี้ขยายไปทั่วโลกพร้อมๆ กับวิชชาธรรมกาย จนกระทั่งกลายเป็น   "วัฒนธรรมของชาวโลก" ได้อย่างเต็มภาคภูมิในอนาคต


***********************************************************************************

 
สวมชุดขาว
บูชามหาปูชนียาจารย์
 
 
 
     บัดนี้ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี ได้เปิดให้สาธุชนทุกท่านเข้าไปกราบสักการะรูปหล่อทองคำ พระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายมหาปูชนียาจารย์ผู้เป็นที่รักและเคารพอย่างสูงสุดของเหล่าลูกหลานและศิษยานุศิษย์ทุกคน ในฐานะที่ได้เมตตาสั่งสอนให้รู้จักกับ"ศูนย์กลางกายฐานที่ 7 " อันเป็นต้นทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานที่มีผยู่ภายในตัวของมนุษย์ทุกคนซึ่งเป็นพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาทดแทนได้ดังนั้น จึงสมควรอย่างยิ่งที่ลูกหลานหลวงปู่ทุกคนจะได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวทุกครั้งเมื่อเข้าไปกราบไหว้สักการะรูปหล่อทองคำของท่านและปฏิบัติธรรมภายในมหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีและความเคารพที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงปู่ให้ครบบริบูรณ์ทั้งกาย วาจา ใจอันเป็นการปฏิบัติบูชาบุคคลผู้ควรบูชาอีกทางหนึ่ง ซึ่งจะมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ และเป็นมงคลชีวิตอันสูงสุดประการหนึ่งแก่ตัวเราอีกด้วย     จึงขอเรียนเชิญลูกหลานหลวงปู่ทุกคนได้ช่วยกันเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโยในการทำหน้าที่กัลยาณมิตร เชิญชวนและชี้แจงให้ผู้มีบุญที่มากราบสักการะรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ ได้พร้อมใจกันสวมชุดขาวเข้าสู่มหาวิหารพระมงคลเทพมุนีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็นบุญพิเศษ ที่จะทำให้สาธุชนได้เชื่อมสายบุญกับพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้ท่านคอยปกป้องคุ้มครองจากภยันตรายตลอดจนอุปสรรคต่างๆ ให้มลายหายสูญ ให้ชีวิตของเราทุกคนประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป และได้ติดตามหลวงปู่สร้างบารมีไปตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม****************************************************************************************

  คลิกฟังความสำคัญของการสวมชุดขาวมาวัด

โอวาทโดยพระราชภาวนาวิสุทธิ์ ให้ไว้ เมื่อวันที่ 3 มี.ค. 2550

***********************************************************************************
อานิสงส์ของการแต่งกายชุดขาวสืบสานวัฒนธรรมชาวพุทธ
 
 
๑. ทำให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. ทำให้เกิดบรรยากาศที่เหมาะสมในการ ปฏิบัติธรรม
๓. ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
๔. ทำให้เป็นคนที่น่ารัก น่าเคารพ น่าเกรงใจ
๕. ทำให้เป็นผู้ที่ได้เกิดในตระกูลสูง
๖.ทำให้มีบุญได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนา
๗. ทำให้เกิดสติ และมีความสำรวม ระวังยิ่งๆยิ่งไป
๘. ทำให้มีจิตใจผ่องแผ้ว สามารถเข้าถึงธรรมะได้โดยง่าย
๙. ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย
 
 
 
ประเภทชุดอุบาสิกา


ประเภทชุดอุบาสกและชุดอุบาสิกาที่ถูกต้อง
ประเภทชุดอุบาสกและชุดอุบาสิกาที่ถูกต้องและอนุญาติให้เข้ามหาวิหารฯสี

สีขาวทั้งชุด ไม่มีสีอื่นปะปน ไม่มีลวดลาย-สัญลักษณ์ต่างๆ และไม่ใช่ชุดสีครีม หรือชุดสีขาวที่ใช้มานานแล้วจนเก่าและมีสีหมองคล้ำ


***********************************************************************************

ประเภทกางเกงที่ไม่เหมาะสม
แบบของกางเกงสุภาพ คือ กางเกงที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. กางเกงขาสั้น
2. กางเกง 3 ส่วน
3. กางเกงเอวต่ำ
4. กางเกงรัดรูป
5. ผ้าบาง
 
 

 
 
 


 
***********************************************************************************

 
ประเภทกระโปรงที่ไม่เหมาะสม

แบบของกระโปรง หรือ ผ้าถุงทรงสุภาพ คือกระโปรงหรือผ้าถุงที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. กระโปรงยาวไม่ถึงครึ่งแข้ง
2. กระโปรงผ่าเหนือเข่าขึ้นไป
3. ผ้าบาง
 
 
****************************************************************************************


ประเภทเสื้อที่ไม่เหมาะสม
แบบของเสื้อสุภาพ คือเสื้อที่ไม่มีลักษณะดังนี้

1. เสื้อรัดรูป หรือ รัดอก
2. เสื้อบางเห็นชุดด้านใน
3. เสื้อแขนกุดหรือแขนสั้นมาก คือ สั้นเกินกว่าครึ่งหนึ่งของท่อนแขนด้านบน
4. เสื้อคอกว้าง หรือ คอลึก
5. เสื้อเอวลอย หรือ ชายเสื้อสั้น
6. เสื้อจักรแก้วทุกเวอร์ชั่น

****************************************************************************************

 
 


http://goo.gl/EUWJt


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพลงวันสงกรานต์
      คำขวัญวันเด็ก 2566 รวมคำขวัญวันเด็กทุกปี
      โอวาทหลวงพ่อธัมมชโย เนื่องในวันเข้าพรรษา
      พระประวัติ "สมเด็จพระสังฆราช” องค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
      โทษภัยของบุหรี่ ทำไมต้องมีกิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่
      วัดพระธรรมกาย เชิญชวนประชาชน ร่วมสวดธรรมจักร ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราช ในเวลา 19.00 น. พร้อมกันทั่วโลก
      โครงการธัมมจักกัปปวัตตนสูตร [ประวัติความเป็นมาของโครงการ]
      วันสงกรานต์ 2566 ประเพณีวันสงกรานต์ ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์
      สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2566
      กิจกรรมเพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ระหว่างกรกฎาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓
      กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ "เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
      วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
      Be Part of History in the Making
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related