วันเยาวชนแห่งชาติ 2561 ประวัติความเป็นมาคำขวัญภาพกิจกรรม

วันเยาวชนแห่งชาติ 2561 บทความ ประวัติความเป็นมาของวันเยาวชนแห่งชาติ กิจกรรม ประมวลภาพวันเยาวชนแห่งชาติ https://dmc.tv/a12007

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 20 ก.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 17070 ]

วันเยาวชนแห่งชาติ

วันเยาวชนแห่งชาติ 2561


20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
วันเยาวชนแห่งชาติ 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ
ภาพกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ
 
 
 

"เยาวชน คืออนาคตของโลก สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเยาวชนเติบโตขึ้นมาสร้าง ปัญหาให้โลกเสียเอง"

ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันเยาวชนแห่งชาติ

       วันเยาวชนแห่งชาติได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2528 หลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล ดังนั้น เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่ 20 กันยายน ของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2468 และพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
 
     เยาวชน หมายถึง คนในวัยหนุ่มสาว คือผู้ที่มีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2528 เยาวชนของชาติ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนและพัฒนาประเทศได้อย่างต่อเนื่อง
            
     นอกจากนี้ยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนที่กระจายกันทั่วประเทศ ได้ตระหนักว่าเยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงและเจริญรุ่งเรือง โดยเริ่มจากการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนและอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย รู้จักการอดออมและประหยัดรวมทั้งการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 
20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
วันเยาวชนแห่งชาติ เริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี พ.ศ. 2528
 
     นอกจากหน่วยงานของรัฐแล้ว หน่วยงานภาคเอกชนก็มีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้เยาวชนของชาติเป็นทรัพยากรบุคคลมีคุณภาพ และสถาบันทีมีความสำคัญเป็นอันดับแรกในการพัฒนา คือ สถาบันครอบครัว ซึ่งหากผู้ปกครองมีความเข้าใจ เอาใจใส่ ดูแล ทนุถนอม ให้ความรักความอบอุ่นแก่เยาวชนที่อยู่ในความปกครองอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะมีส่วนเป็นอย่างมากในการที่จะนำพาเยาวชนให้เป็นบุคคลที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม ซึ่งจะพาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในภายภาคหน้า

เป้าหมายของวันเยาวชนแห่งชาติ มี 3 ประการ คือ

        1. เพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ 15 - 25 ปี ได้ตระหนักนึกความสำคัญในการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชน พัฒนาประเทศ
 
        2. เพื่อให้ประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรม
 
        3. เพื่อให้นโยบายส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสัมฤทธิ์ผล
 
วันเยาวชนแห่งชาติ 2554
ภาพกิจกรรมของเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก

กิจกรรมต่าง ๆ ที่ควรปฏิบัติในวันเยาวชนแห่งชาติ

        1. จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความสำคัญ หน้าที่ ของเยาวชนเพื่อให้เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ตระหนักและเข้าใจ
 
        2. ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจการเพื่อการกุศล กิจกรรมในชุมชน ฯลฯ

คำขวัญวันเยาวชนแห่งชาติ

     องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี 2528 เป็นปีเยาวชนสากล โดยใช้คำขวัญ “Participation, Development and Peace” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ และมอบคำขวัญที่ถอดความเป็นภาษาไทยว่า “ร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนา ใฝ่หาสันติ” ซึ่งมีความหมายละเอียดลึกซึ้งต่อเยาวชนทุกคน สามารถยึดถือและนำไปปฏิบัติดังนี้
 
     ร่วมแรงแข็งขัน (participation) หมายถึง การยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคล ที่จะสามารถวินิจฉัยและตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง และตระหนักว่าตนมีโอกาส ได้ใช้โอกาสและพึงพอใจที่ได้ใช้โอกาสด้วยตนเองอย่างเกิดคุณค่าโดยไม่ตกเป็น เครื่องมือของผู้ใด การที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่ นั้น เป็นความสำเร็จของสังคมและประเทศชาติที่สำคัญ
 
     ช่วยกันพัฒนา (development) การพัฒนานั้นมองได้ 2 มิติ มิติหนึ่งคือ การพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคล และอีกมินิหนึ่งคือ การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ หากบุคคลพัฒนาตนเองได้ดีก็จะเป็นกำลังสำคัญ และอีกมิติหนึ่งคือการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ หากบุคคลพัฒนาตนเองได้ดีก็จะเป็นกำลังสำคัญและมีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและ ประเทศชาติ ขณะเดียวกัน การพัฒนาสังคมและประเทศชาติก็จะเป็นพลังขับเคลื่อนการพัฒนาของบุคคลด้วย กระบวนการพัฒนา 2 ส่วนนี้ จึงมีความต่อเนื่อง สัมพันธ์กัน และในสภาวะปัจจุบัน ความร่วมมือในระดับนานาชาติ จะมีผลอย่างสำคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศ
 
     ใฝ่หาสันติ (peace) สันติภาพเป็นหลักการพื้นฐานของชีวิต ความต้องการสันติภาพ เป็นความต้องการของสากลโลก ซึ่งทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพและดำรงคงไว้ คนหนุ่มสาวจึงต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้ ผลักดันให้เกิดมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในวิถีการพัฒนาด้วยสันติ และสร้างสำนึกสันติภาพ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังสั่งสอนเยาวชนให้รู้จักเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และสิทธิมนุษยชน มีความอดกลั้น ความเป็นประชาธิปไตย และเสรีภาพพื้นฐาน
 
เยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์
เยาวชนหมายถึง บุคคลที่มีอายุเกิน 14 ปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์

เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ
เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ

ความเป็นมาของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ
      ในปี พ.ศ.2517 สำนักเยาวชนแห่งชาติ ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาติว่า เพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดำเนินงานเยาวชนแห่งชาติ สมควรที่ขอรับพระราชทาน “เครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ” เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผูกพันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสักการบูชาร่วมกันของบรรดาเยาวชน กลุ่มเยาวชน และหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวกับเยาวชน จึงได้เสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อนำความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งสำนักพระราชเลขาธิการได้นำความกาบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระ บาท แล้ไม่ทรงขัดข้อง จึงมีพระบรมราชานุญาตให้นำพระมหาพิชัยมงกุฎประดับบนส่วนยอดเครื่องหมายเยวชน แห่งชาติ
ความหมายเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ
     เครื่องหมายเยาวชนนี้ได้รับพระราชทาน และพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมาย เพื่อเป็นมิ่งขวัญ กำลังใจ และศิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชน รูปลักษณะของเครื่องหมายนี้เป็นรูปโล่สีธงชาติ มีอักษรคำว่า “เยาวชน” สีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียว เบื้องบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎ มีรัศมีอุณาโลม เบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลังพัฒนาชาติ รองรับด้วยรวงข้าว 9 รวง แยกอยู่ทางด้านขวา 5 รวง ด้านซ้าย 4 รวง ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆ เหล่านี้อธิบายได้ดังนี้คือ
 
         1. พระมหาพิชัยมงกุฎ เป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ องค์ประมุขสูงสุดของประเทศ ซึ่งเป็นที่เคารพ สักการะ และเป็นจุดรวมน้ำใจของคนทั้งประเทศ
 
         2. รัศมีที่พระมหาพิชัยมงกุฎ หมายถึง พระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งหมายความว่า เยาวชนไทยนั้นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หรือได้รับพระบารมีปกเกล้าฯ
 
         3. อุณาโลม หมายถึง หว่างพระขนงของพระพุทธเจ้า ใช้เป็นเครื่องหมายแทนศาสนา
 
         4. อักษรเยาวชนสีขาวในพื้นวงกลมสีเขียวรูปโล่สีธงชาติ หมายถึง พลังอันบริสุทธิ์แห่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเยาวชนไทย อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาการกสิกรรม อันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
 
         5. รวงข้าวทั้ง 9 รวง มีความหมายถึง เป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนทั้ง 9 ประการ ตามนโยบายเยาวชนแห่งชาติ โดยที่รวงข้าวหมายถึง ความเติบโตงอกงาม ฉะนั้น คุณลักษณะ 9 ประการที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชน จึงเปรียบเสมือนคุณสมบัติที่จะงอดงามขึ้นตามตัวเยาวชน
 
         6. อักษรว่า พลัง พัฒนาชาติ เป็นคำขวัญ เพื่อเตือนใจเยาวชนให้ตระหนักว่า พวกเขานั้นมีพลังบริสุทธิ์อันหนักแน่น จริงจัง ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ

20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติ
เยาวชนคืออนาคตของโลก
นโยบายเยาวชนแห่งชาติ
         1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันครอบครัวมีบทบาทหลักในการอบรมเลี้ยงดูเยาวชน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่
 
         2.  สนับสนุนให้องค์กรสำคัญอื่น ๆ ของสังคม เช่นสถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันวิชาชีพ สถาบันการเมืองการปกครองทุกระดับ โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การภาคเอกชน และสถาบันสื่อมวลชนมีบทบาท และประสานร่วมมืออย่างจริงจังและต่อเนื่องในกระบวนการพัฒนาและในการเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตของเยาวชนอย่างสร้างสรรค์
 
         3.  สนับสนุนให้บริการแก่เยาวชนทั้งภาคราชการและนอกภาคราชการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ ทำงานอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้
 
         4.  สนับสนุนการออกกฎหมาย และการบังคับใช้กฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเยาวชน
 
         5.  สนับสนุนให้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเยาวชนโดยมีดัชนีชี้วัดอย่างเป็นระบบ
 
         6.  ส่งเสริมให้เยาวชนในแต่ละวัย ได้รับบริการตามสิทธิและความต้องการพื้นฐานตามมาตรฐานสากลทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ
 
         7. สนับสนุนให้เยาวชนรู้จักการวิเคราะห์ข้อมูล มีความคิด ความรับผิดชอบ และกล้าตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล คุณธรรม จริยธรรม ในกระบวนการปรับตัวให้เข้ากับสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลง ได้อย่างมีความสุข
 
         8.  สนับสนุนให้เยาวชนสามารถใช้ความรู้ด้านวิทยาการสมัยใหม่บนพื้นฐานภูมิปัญญา หลักธรรมทางศาสนาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต และประกอบอาชีพ
 
         9.  สนับสนุนให้เยาวชนแต่ละวัย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมสังคมอย่างสร้างสรรค์ในกิจการของชุมชน และการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างประเทศ
 
 1. ธนากิต. วันสำคัญของไทย. กรุงเทพฯ : ชมรมเด็ก,2541.
2. วรนุช อุษณกร. ประวัติวันสำคัญที่ควรรู้จัก. กรุงเทพฯ : โอ.เอส.พริ้นติ้ง เฮ้าส์,2528.
 
"เยาวชน คืออนาคตของโลก สันติภาพโลกจะเกิดขึ้นได้อย่างไร หากเยาวชนเติบโตขึ้นมาสร้าง ปัญหาให้โลกเสียเอง"
 
ผู้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้นำศีลธรรมโลก
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
 
     ด้วยดำริของพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเยาวชนผู้เป็นต้นกล้า แห่งสันติภาพ สู่การเป็นผู้นำเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรมและคุณธรรม หรือ V-Star (The Virtuous Star) ด้วยการปลูกฝังนิสัยดีๆ บนพื้นฐาน 3 ประการ คือ วินัย เคารพ อดทน ผ่านกิจวัตรประจำวันของเด็กๆ โดยร่วมมือกับ 3 สถาบันหลักของสังคมไทย คือ บ้าน วัด โรงเรียน จึงเป็นที่มาของโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 
     โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 1 โดยความทุ่มเทชีวิตและจิตวิญญาณของคุณครูผู้ร่วมบุกเบิกโครงการฯ ทุกๆ ท่าน ประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการปั้นเด็กดี V-Star หลายแสนคนขึ้นมาเป็นพลังขับเคลื่อนความดีให้ขยายสู่ครอบครัว และชุมชน อันนำมาซึ่งความชื่นชมยินดีของพ่อแม่ ชุมชน และแม้แต่คุณครูผู้ดูแลโครงการฯ เอง
เยาวชน (Youth) คือ ช่วงอายุระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่
     "วันนี้...เราได้ลูกที่ดีของพ่อแม่ ได้ลูกศิษย์ที่ดี ของครูบาอาจารย์ ได้ลูกบ้านที่ดีของชุมชน และได้ พุทธศาสนิกที่ดีของพระพุทธศาสนา" (คุณครูวรรษมน เฉลิมรัตน์มงคล โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)
                  
     แต่คนสำคัญที่เราจะมองข้ามความรู้สึกของเขา ไปไม่ได้เลย ก็คือเหล่าเด็กดี V-Star ซึ่งมีทั้งเด็กที่ดี อยู่แล้วจนถึง เด็กที่ดีแตกแล้ว พวกเขาได้เข้าร่วม โครงการฯ ด้วยหวังเพียงว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง ให้เป็นคนดียิ่งขึ้น
             
     "เมื่อก่อนผมเป็นคนหัวดื้อมากครับ แต่พอได้เข้าโครงการฯ นี้แล้ว รู้สึกภูมิใจที่ตัวเองเป็นคนดีขึ้น จึงได้รู้ว่าทำด ีทำได้ไม่ยากเลย" (นายวรวุธ กองเงิน โรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์)
             
      "แต่ก่อนผมเป็นหัวโจก พาเพื่อนก่อการเลวสารพัด วันนี้ผมก็ยังเป็นหัวโจกเหมือนเดิม แต่วันนี้ ผมชวนเพื่อนๆ มา ก่อการดีเท่านั้นครับ" (น้องกล่อง โรงเรียนบ้านเขาชะโงก อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์)
 
กลุ่มเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก
เยาวชนที่มาร่วมงานเด็กดี V star ฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 
     แต่ผลลัพธ์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการฯ ของ พวกเขานั้นยิ่งใหญ่เกินความคาดหมาย เพราะความดี ของพวกเขา ได้นำมาซึ่ง ความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี ขึ้นของคนใกล้ชิด คือ คุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง เพื่อนฝูง รุ่นน้อง และยังขยาย ออกไปสู่ชุมชนของเขา อีกด้วย
 
     "แต่ก่อนคุณพ่อคุณแม่ทำแต่งานไม่ค่อยมีเวลา กลับมาก็ไม่ค่อยได้คุยกัน สมุดบันทึกความดีเล่มนี้ทำให้ คุณพ่อคุณแม่หันมาเอาใจใส่กุ้งมากขึ้น เหมือนกับว่าครอบครัวของเราได้สิ่งที่หายไปกลับคืนมา" (ด.ญ.ชฎาพร ดีแพง โรงเรียนชลกันยานุกูล)
      
      "น้องอนุบาลอยากติดเข็ม V-Star บ้าง คุณครู ให้ยืมและบอกว่า เข็มนี้ติดแล้วต้องทำความดีนะคะ วันต่อมาผู้ปกครอง มาเล่าให้ครูฟังว่า ลูกช่วยงาน ไม่หยุดเลย จนต้องบอกให้ลูกเอาเข็มออกก่อน กลัวลูกจะเหนื่อย" (โรงเรียนสนิทวิทยา วิเศษชัยชาญ)
 
      "ท่านเจ้าอาวาสปลื้มใจมากที่เห็นเด็กๆ ชวนผู้ปกครองเข้าวัดมาทำบุญ และช่วยกันพัฒนาวัด ให้สะอาดเรียบร้อย ท่านยังเมตตานำน้ำหวานมาเลี้ยง เด็กๆ ด้วยครับ" (สพท.ตากเขต 1)
 
      โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกครั้งที่ 1 ไม่เพียงแต่ นำมาซึ่งเด็กดี V-Star เยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม เท่านั้น แต่ยัง ขยายผลไปถึงกิจกรรมต้นแบบมากมาย สื่อสีขาวต้นแบบที่หลากหลาย รวมถึงละครฟื้นฟูศีลธรรมโลกต้นแบบอีกหลายเรื่องอีกด้วย เพียงเสร็จสิ้นโครงการฯ ครั้งที่ 1 ในวันประเมิน มาตรฐานศีลธรรมเมื่อวันวิสาขบูชาที่ผ่านมาได้ไม่นาน พระเดชพระคุณพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ก็ได้เมตตาให้เดินเครื่องโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 2 ต่อเนื่องทันที      
 
      ด้วยกำลังใจอันมหาศาลจากความสำเร็จของโครงการฯ 1 ทุกฝ่ายจึงทุ่มกันสุดชีวิต เพื่อดำเนินโครงการฯ 2 ให้รุดหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ซึ่งโครงการฯ 2 นี้ มีโรงเรียนเข้าร่วมมากขึ้นเป็น 7,000 โรงเรียน ทั่วประเทศ มีเด็กดี V-Star เพิ่มขึ้นทวีคูณ
 
โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลกเป็นโครงการที่ดีสำหรับเยาวชน
เยาวชนคนเก่งและดีมาร่วมกันทำความดี ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
 
      แม้ปริมาณจะทับทวีขึ้น แต่คุณภาพหาได้ลดน้อยถอยลงไม่ หากแต่กลับเข้มข้นยิ่งขึ้น นับตั้งแต่... พระเดชพระคุณ พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้เมตตาติดตามความคืบหน้าและ ผลการดำเนินงาน อย่างใกล้ชิด และเมตตาให้กำลังใจ พร้อมทั้งกำลังสนับสนุนโครงการฯ อย่างเต็มที่
        
      พระเดชพระคุณพระภาวนาวิริยคุณ (หลวงพ่อทัตตชีโว) ได้เมตตานำสุดยอดธรรมะมาอบรม คณะผู้บริหารและ ครูอาจารย์ทุกรุ่นด้วยองค์ท่านเอง สร้างความประทับใจและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร และคุณครูทุกท่านเป็นอย่างสูง ที่จะกลับไประดมความคิดและพัฒนาเยาวชนภายใต้โครงการฯ 2 ให้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
 
      ส่วนเด็กดี V-Star ทุกคน ทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง ต่างรู้สึกภาคภูมิใจใน ประวัติศาสตร์ชีวิตอันงดงาม และภารกิจอันยิ่งใหญ่ของพวกเขา ความภาคภูมิใจ ของพวกเขาสะท้อนออกมาให้เห็นถึงความหวงแหน ในเข็ม V-Star ซึ่งพระเดชพระคุณหลวงพ่อเมตตามอบให้เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่เหล่าอัศวินเก่งและดีของท่าน เข็ม V-Star นี้จึงเป็นเสมือน เกียรติประวัติล้ำค่าในชีวิตของพวกเขาเลยทีเดียว
 
      วันนี้ V-Star รุ่นแรก ผลักดันตัวเองขึ้นมาเป็น V-Star รุ่นพี่ที่คอยดูแล แนะนำ และเป็นต้นบุญต้นแบบ ให้แก่ V-Star รุ่นน้องอย่างใกล้ชิดและอบอุ่น ภายใต้ชมรมที่พวกเขาจัดตั้งขึ้น คือ V-Star Club ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหนึ่งในการสืบทอดเจตนารมณ์ในการสร้างเยาวชนต้นแบบจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 
     แต่ในอีกไม่กี่วันนี้พวกเขาจะกลับมา รวมตัวกันอีกครั้งในงานประเมินมาตรฐานศีลธรรมครั้งที่ 5 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10 ธันวาคม ที่จะถึงนี้ และครั้งนี้พวกเขามาเพื่อตอกย้ำปณิธานอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง...นั่นก็คือ "สร้างสันติภาพโลก"

บทความที่เกี่ยวข้องกับวันเยาวชนแห่งชาติ


http://goo.gl/Xr9r9


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2564 World No Tobacco Day
      112 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
      พระพุทธศาสนากับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
      วันมาฆบูชา 2564 ประวัติความสำคัญ กิจกรรมวันมาฆบูชา
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      ทุกข์โทษภัยของวจีกรรม
      นกน้อยผู้มีจิตเลื่อมใส
      ทำถูกหลักวิชชา นำพาสู่สวรรค์
      Affiliate Marketing ทำอย่างไร
      อารมณ์กับการเกิดโรค
      ฝึกเด็กอย่างไรโตไปไม่โกง
      เศรษฐกิจฐานชีวภาพ
      ล้มแล้วลุก ข้อคิดดีๆ ในการแก้ปัญหาชีวิต