แก้กรรม วิธีแก้กรรม ตัดกรรม แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม?

แก้กรรม วิธีแก้กรรม ตัดกรรม แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม? การแก้กรรมมีผลดีอย่างไรบ้าง? มีวิธีตัดกรรมแก้กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาบ้างไหม? อย่างไร? เราจะพิสูจน์เรื่องนี้ได้อย่างไร https://dmc.tv/a18860

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 30 ก.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 18524 ]
ชาติก่อนและการแก้กรรม

จากรายการข้อคิดรอบตัว
เรื่อง : พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ (M.D.; Ph.D.)

 
แก้กรรม วิธีแก้กรรม ตัดกรรม แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม?
แก้กรรม วิธีแก้กรรม ตัดกรรม แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม?

เรื่องการแก้กรรมที่เขาพูดกันเชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหน?

      คำสอนเรื่องกรรม แก้กรรม เรื่องชาติก่อนชาตินี้ เป็นคำสอนหลักอย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ความเข้าใจว่า โลกนี้โลกหน้ามีจริง กฎแห่งกรรมมีจริง นรกสวรรค์มีจริง คือความเชื่อที่เป็นสัมมาทิฐิพื้นฐานใครไม่เชื่อเรื่องนี้ถือว่าเป็นมิจฉาทิฐิ คือมีความเห็นผิด เข้าใจผิด เพราะคำสอนหลักในพระพุทธศาสนาเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าใครทำอะไรแล้วจะเกิดผลอย่างไร ทั้งชาตินี้ ชาติหน้า เป็นสิ่งที่โยงใยกันหากตัดตอนว่าชาติก่อนไม่มี ชาติหน้าไม่มี ตายแล้วสูญ ต้องถือว่าหลุดไปจากคำสอนในพระพุทธศาสนาเลย

เราจะพิสูจน์เรื่อง ชาติก่อน กรรม &แก้กรรมได้อย่างไร

     ถ้าจะพิสูจน์ให้ไปเห็นชัด ๆ เลยว่า ชาติก่อนเป็นอย่างไร ก็ต้องตั้งใจนั่งสมาธิ(Meditation) เกิดญาณทัสสนะเมื่อไรไปดูด้วยตัวเองได้ ในระหว่างที่ยังไม่เข้าถึง เราสามารถตรองคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกข้อได้ด้วยเหตุด้วยผล และจะเห็นว่าเป็นจริงทั้งหมด ไม่มีเหตุผลอะไรที่พระองค์จะทรงมาหลอกเรา และไม่เฉพาะพระองค์เท่านั้น ตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนถึงปัจจุบัน มีพระอรหันต์จำนวนมหาศาล พระอรหันต์เหล่านี้บางรูปเป็นพระมหากษัตริย์มาก่อน บางองค์เป็นมหาเศรษฐี เป็นมหาเสนาบดี ฯลฯ ท่านเหล่านี้สละสิ่งที่ตนเคยมีทั้งหมดไปอยู่ป่าบำเพ็ญสมณธรรม แล้วยืนยันตรงกันว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนเป็นเรื่องจริง แม้ปัจจุบันผู้ที่ปฏิบัติเข้าถึงธรรมได้ก็มีอยู่ และยืนยันตรงกันมาตลอด

     จริง ๆ แล้วอย่าว่าแต่ชาวพุทธเลย ในอเมริกาและยุโรปก็มีการสำรวจและพบว่าคนที่เชื่อเรื่องตายแล้วไม่สูญ ชาตินี้ชาติหน้ามีจริง มีถึง 70 - 80 เปอร์เซ็นต์ ทั้งที่ตรงข้ามกับคำสอนในศาสนาของเขา แล้วยังมีกลุ่มที่ทำการศึกษาเรื่องนี้ ที่เป็นนักศึกษา นักวิทยาศาสตร์ รวมทีมกันไปเก็บข้อมูลที่ไหนมีคนระลึกชาติได้ เขาจะไปเก็บข้อมูลทุกอย่าง และมีการพิสูจน์ด้วย เช่น เด็กที่จำเรื่องราวในอดีตได้ ก็ทำการพิสูจน์ ซึ่งยืนยันได้ว่าไม่ใช่การแต่งเรื่องขึ้น เพราะไม่ใช่วิสัยที่เด็กอายุขนาดนี้จะแต่ง
เรื่องต่าง ๆ ได้ แล้วมีกรณีอย่างนี้เป็นร้อยกรณี เขารวบรวมขึ้นมาเป็นเล่ม เป็นหลักฐานว่า ชาติก่อนมีจริง ถ้าคนเราไม่เชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้า จะทำบาปได้ง่าย แต่ถ้าเชื่อแล้วจะมีสติยับยั้ง มีกำลังใจทำความดี ความเชื่อเรื่องโลกนี้โลกหน้าจึงเป็นประโยชน์ต่อโลก ต่อสังคม แต่ที่สำคัญที่สุดคือมันเป็นความจริง ไม่ใช่ความเชื่อ นี้คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายยืนยันกับเรา
 
วิธีแก้กรรม
วิธีแก้กรรมตามหลักพระเดชพระคุณหลวงพ่อธัมมชโย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเรื่องกรรม การแก้กรรมไว้อย่างไรบ้าง?

     กรรม แบ่งได้หลายประเภท ในที่นี้จะแบ่งประเภทตามลำดับการให้ผลของกรรมก่อน ซึ่งมีทั้งหมด 4 ประเภท คือ

     1. ครุกรรม คือกรรมหนัก ใครทำครุกรรม ถ้าเป็นกรรมฝ่ายดีก็ปิดอบายไปเลย ละโลกแล้วไปสู่สุคติภูมิแน่นอน คือ ไปสวรรค์ ไปเป็นพรหม อรูปพรหม เคยทำบาปเท่าไรก็ตาม ปิดประตูเลย ตัวอย่างของครุกรรมฝ่ายดี คือการได้ฌานสมาบัติ นั่งสมาธิจนได้ดวงสว่างใส ๆ ได้ปฐมฌานเป็นต้นไป ใครเคยทำกรรมไม่ดีอะไรมาก็ตาม ถ้านั่งสมาธิจนได้ปฐมฌาน เกิดดวงใส ๆ นิ่งที่กลางท้องปิดอบายเลยชาตินี้

     ส่วนครุกรรมฝ่ายบาป ได้แก่ อนันตริยกรรม 5 คือ 1.ฆ่าพ่อ 2.ฆ่าแม่ 3.ฆ่าพระอรหันต์ 4.ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อพระโลหิต .ทำสงฆ์ให้แตกกัน (สังฆเภท) ใน 5 ข้อนี้ ใครทำลงไปต่อให้เคยทำความดีเท่าไรหรือภายหลังไปทำบุญอีกเท่าไรก็ตาม ตกนรก 100 เปอร์เซ็นต์ ปิดสวรรค์ปิดนิพพาน ชาตินั้นไม่มีทางขึ้นสวรรค์และหมดสิทธิ์เข้าพระนิพพาน

     ที่หนักที่สุด คือ สังฆเภท ทำให้สงฆ์แตกกัน ใครไปยุให้พระทะเลาะกัน รู้เถอะว่ากรรมหนักที่สุด ยิ่งกว่าฆ่าพ่อ ฆ่าแม่ ฆ่าพระอรหันต์ หรือทำร้ายพระพุทธเจ้าจนห้อเลือดเสียอีก การทำให้สงฆ์แตกกันเป็นกรรมหนักมาก และสร้างความเสียหายใหญ่หลวง ถ้าหากไปทำผิดเข้าแล้ว บุญไม่ได้ช่วยอะไรเลยหรือ ช่วยเหมือนกัน แต่ช่วยแค่ให้พ้นจากนรกขุมลึกมาอยู่ขุมตื้น อย่างไรก็ต้องตกนรก

     2. อาสันนกรรม กรรมก่อนตาย ก่อนตายคิดถึงอะไร สิ่งนั้นจะให้ผลก่อน คนเราทำทั้งบุญทั้งบาปมามากมาย ถ้าก่อนตายใจนึกถึงบุญกุศล ใจสว่างผ่องใส จะทำให้ไปสวรรค์ แต่ถ้าก่อนตายนึกถึงเรื่องที่ไม่ดี เป็นอกุศล เศร้าหมอง ก็จะต้องไปอบาย โบราณจึงบอกคนใกล้ตายว่าให้นึกถึงพระเพราะรู้หลักนี้ดี รู้ว่านึกถึงพระรัตนตรัย ใจจะได้สว่าง แล้วจะได้ไปดี แล้วบาปที่ทำหายไปไหนหรือเปล่า ไม่หาย แต่จะให้ผลทีหลัง

     ตัวอย่างเช่น พระภิกษุรูปหนึ่งชื่อพระติสสเถระ โยมพี่สาวของท่านเอาจีวรเนื้อดีมาถวาย ท่านชอบมาก ตั้งใจจะใช้วันรุ่งขึ้น แต่คืนนั้นท่านมรณภาพไปก่อน ด้วยความที่ใจเกาะอยู่กับจีวร ผลคือตายแล้วไปเกิดเป็นเล็นเกาะอยู่ที่จีวร ทั้ง ๆ ที่สร้างบุญไว้มาก

     พอท่านมรณภาพแล้ว ข้าวของที่มีอยู่คณะสงฆ์จะนำมาแบ่งกัน เช่น จีวรก็ตัดแบ่งกัน ขณะที่พระท่านเตรียมจะแบ่งจีวรกันนั้น พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าให้ชะลอไว้ก่อน พอถึงวันที่ 8 ทรงรับสั่งให้แบ่งกันได้ เพราะขณะที่พระภิกษุคุยกันว่าจะแบ่งจีวรนั้น พระติสสเถระที่เกิดเป็นเล็นก็วิ่งวุ่นอยู่บนจีวร เพราะความหวง หากมีการแบ่งจีวรในตอนนั้น เล็นจะผูกโกรธพระภิกษุทั้งหลาย และจะทำให้ไปเกิดในมหานรก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงรับสั่งให้รอ 7 วัน พอวันที่ 7 เล็นก็ตาย แล้วไปเกิดที่สวรรค์ชั้นดุสิต เพราะมีบุญเก่ามาก แต่ที่ไปเกิดเป็นเล็น เพราะใจเกาะอยู่ที่ผ้าจะเห็นได้ว่า อาสันนกรรมเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เราจึงไม่ควรยึดติดอะไรมากเกินไปเอาแค่พอประมาณ แล้วให้ใจเราเกาะกับเรื่องที่ใส ๆ อยู่เสมอ

     3. อาจิณณกรรม บางคนรู้หลักว่า ทำใจใส ๆ นึกถึงพระ นึกถึง สัมมา อะระหัง แล้วจะไปดี เลยคิดว่าต่อจากนี้ไปทำอะไรตามใจชอบได้เลย ใกล้ตายเมื่อไรค่อย “สัมมา อะระหัง” ค่อยนึกถึงพระ ไปดีแน่นอน แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ตั้งตัวไม่ติด แล้วถ้าทุกขเวทนาบีบคั้นก็จะนึกถึงบุญไม่ออกจะนึกถึงแต่สิ่งที่ทำจนคุ้นเคย เสี่ยงมาก มีโอกาสไปอบายมาก ถ้าจะให้ปลอดภัยแน่นอน ต้องทำดีเป็นอาจิณณกรรม คือทำบ่อย ๆ สม่ำเสมอ พอใกล้ตายเราจะนึกถึงบุญออก

     4. กตัตตากรรม คือกรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่ผู้ทำไม่มีเจตนา ให้ผลเป็นลำดับสุดท้าย ถ้าไม่มีกรรมอย่างอื่นมากมาย กรรมเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ก็จะส่งผลที่จริงเรื่องกรรมมีความซับซ้อนมาก ยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกมากมาย

การแก้กรรมมีผลดีอย่างไรบ้าง?

     มีคนถามว่าแก้กรรมได้ไหม ความจริงก็คือ กรรมที่ทำไปแล้วในอดีต เราเปลี่ยนไม่ได้ แต่แก้ไขกรรมได้ แก้อย่างไร? เวลาเราทำบาปก็เหมือนเติมเกลือ ทำบุญเหมือนเติมน้ำ ถ้าน้ำน้อยเกลือมากมันก็เค็มจัด วิบากกรรมก็ส่งผลแรง แต่ถ้าเราเติมบุญ คือเติมน้ำลงไปให้เจือจาง ความเค็มก็น้อยลงทุกอย่างจะทุเลาเบาบาง หนักจะเป็นเบา เบาก็หายไปเลย เพราะฉะนั้นการแก้ไขวิบากกรรมในอดีตทำได้ด้วยการสร้างบุญนั่นเอง
 
แก้กรรม วิธีแก้กรรม ตัดกรรม แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม?
ศึกษาวิธีแก้กรรม

มีวิธีตัดกรรมแก้กรรมตามหลักพระพุทธศาสนาบ้างไหม? อย่างไร?


     วิบากกรรม เกิดจากสิ่งที่เราเคยทำไว้ในอดีต แล้วเกิดเป็นผลบาปตามมา จะแก้ไขต้องเอาบุญแก้ให้เราสร้างบุญ ทั้งทำทาน รักษาศีล เจริญภาวนา สิ่งนี้ช่วยเราได้อยู่แล้ว ขอให้อยู่ในบุญเท่านั้นประการสำคัญอย่ามุ่งแต่เพียงว่าจะไปแก้ไขวิบากกรรมในอดีต ที่สำคัญคือต้องระวังอย่าไปสร้างเหตุที่ไม่ดีในปัจจุบันด้วย (อย่าสร้างกรรมใหม่) อะไรที่ไม่ดีอย่าทำ สิ่งที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งคือ อกุศลกรรม 10 ประการ คือ การฆ่าสัตว์ เบียดเบียนรังแกสัตว์, ลักทรัพย์, ประพฤติผิดในกาม ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น, โกหกหลอกลวง, พูดส่อเสียด ยุยงให้แตกความสามัคคี, พูดคำหยาบ, พูดเพ้อเจ้อ, โลภอยากได้ของของผู้อื่น, คิดร้าย ปองร้ายผู้อื่น, เห็นผิดจากทำนองคลองธรรม

     สมัยนี้มีเรื่องที่ต้องระวังอย่างหนึ่ง เมื่อก่อนโอกาสพูดคำหยาบมีไม่มาก เพราะพูดแล้วกลัวเขาโกรธ เดี๋ยวเราจะเดือดร้อน แต่ตอนนี้เทคโนโลยีพัฒนาไปไกล โอกาสที่จะพูดคำหยาบโดยไม่ถูกโจมตีกลับจัง ๆ มีมากขึ้น เช่น การไปให้ความเห็นในเว็บบอร์ด ให้ความเห็นท้ายข่าวในอินเทอร์เน็ต เป็นต้น เขียนว่าเขาไปแล้วคนอ่านไม่รู้ว่าใครเขียน ดังนั้นเราจะเห็นว่า สำนวนในอินเทอร์เน็ตใช้คำค่อนข้างแรง เพราะผู้เขียนเหมือนไม่ต้องรับผิดชอบเลย อยากว่าใครก็ว่าได้เลยและถ้าไม่มีความผิดจริง ๆ ตำรวจไม่มาสืบจริง ๆ อาจจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนว่า

      แต่กฎแห่งกรรมส่งผลเสมอ แม้นึกว่าไม่มีใครรู้ เราคงไม่ต้องรับผลแห่งการกระทำ จริง ๆ แล้วต้องรับ เพราะไม่มีอะไรหนีพ้นกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมศักดิ์สิทธิ์กว่ากฎหมายบ้านเมืองเสียอีกน่ากลัวกว่าด้วย แล้วถ้าเราเกิดเข้าใจผิด ผสมโรงโจมตีไปกับเขาด้วย ทั้งที่จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นอย่างที่เราเข้าใจ วิบากกรรมเกิดขึ้นหนักเลย ยิ่งประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนา ไปตำหนิติติง โจมตีวิจารณ์ผู้ทรงศีล วิบากกรรมยิ่งหนัก พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบอกว่า ผู้ประทุษร้ายบุคคลที่ไม่ประทุษร้าย ผลแห่งวิบากย่อมกลับมาสู่ผู้กระทำเอง เหมือนคนเอาธุลีพุ่งซัดทวนลมไป ธุลีจะปลิวมาเต็มหน้าเราเอง ฉะนั้นอย่าทำเด็ดขาด ถ้าไปเห็นผลของวิบากกรรมด้วยตัวเอง จะรู้ว่าน่ากลัวมากไม่คุ้มเลย

     ถ้าเราไม่ทำอกุศลกรรมบถ 10 ข้อ ก็เหมือนกับว่า เราสร้างเกราะป้องกันตัวเราไว้ดีพอสมควรและถ้าไม่ยุ่งอบายมุขด้วย ถือว่าชีวิตเราปลอดภัย 99 เปอร์เซ็นต์แล้ว นี่คือสิ่งที่เราควรทำให้ถูกต้องในปัจจุบัน และอดีตที่ผิดพลาดทั้งหลายลืมให้หมด นึกแต่เรื่องดี ๆ แล้วตั้งใจทำความดีทุกชนิดอย่างเต็มที่ อะไรที่ไม่ถูกต้องไม่ทำอีกเด็ดขาด ถ้าทำได้อย่างนี้ เราจะมีความสุขต่อไปในอนาคต
 
วิธีแก้กรรม
วิธีแก้กรรมอย่างถูกหลักวิชชา

แก้กรรมและสะเดาะเคราะห์ต่างกันไหม?

      พฤติกรรมที่ทำไปแล้ว เราเปลี่ยนไม่ได้ แต่สามารถแก้ไขผ่อนหนักเป็นเบาได้ ด้วยการทำความดีไปเจือจางบาปอกุศลใหเบาบางลง แล้วไม่ไปทำอะไรผิดซ้ำอกจะเรียกตรงนี้เป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้เคราะห์เบาลงก็ได้ ถ้าสะเดาะเคราะห์หมายถึงอย่างนี้ก็ถือว่าถูก แต่ถ้าไปสะเดาะเคราะห์ ไปทำพิธีตัดนั่นตัดนี่อะไรต่าง ๆ นานา ก็ไม่ใช่ ต้องถือตามหลักพระพุทธเจ้า คือ ละชั่ว ทำดี ทำใจให้ผ่องใส นี่คือการแก้ไขวิบากกรรมในอดีตที่ดีที่สุด

     ถ้าปัจจุบันเราเจอสิ่งที่ร้าย ๆ อย่าหดหู่ ให้รู้ว่าทุกอย่างมีที่มาที่ไป มีเหตุก็แสดงว่าในอดีตเราทำไว้ไม่ดี ถึงได้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น แตเมื่อรู้แล้วไม่ควรเพิกเฉย ให้แก้ด้วยการตั้งใจทำความดีในปัจจุบันให้ดีที่สุด ขณะเดียวกันอะไรที่ไม่ดี ไม่ทำอีกเด็ดขาด อย่างนี้คือการเห็นตลอดทั้งสาย แล้วดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสมกับเป็นพุทธศาสนิกชน
 

รับชมคลิปวิดีโอชาติก่อนและการแก้กรรม
ชมวิดีโอชาติก่อนและการแก้กรรม  MP3 ธรรมะชาติก่อนและการแก้กรรม   Download ธรรมะชาติก่อนและการแก้กรรม

วิธีแก้กรรม

      คำถาม : กรรมมีวันหมดหรือเปล่าค่ะ หนูรู้ว่าหนูทำบาปเยอะ ไม่รู้ต้องชดใช้ไปอีกนานแค่ไหน

     พระอาจารย์ : อกุศลกรรมที่เราทำไว้ก็มีวันหมด บุญที่เราเองสร้างไว้ ไม่สร้างเพิ่มก็มีวันหมดเหมือนกันนะ ทั้งด้านลบด้านบวกมันมีวันหมดทั้งคู่แหละ เพราะฉะนั้น ถามว่าควรจะทำยังไง ถ้าเราเองทำบาปไว้เยอะ หนึ่ง บาปกรรมอกุศลไม่ทำอีกอย่างเด็ดขาด อย่าไปเติมกรรมใหม่ กรรมเก่าที่ทำไว้แล้ว มันก็อยู่ของมันอย่างนั้น แต่ของใหม่อย่าไปทำเพิ่มอีกนะ สอง คือ บาปกรรมอกุศลในอดีต อย่าไปนึกถึง ลืมให้หมดเลย ไปนึกถึงเหมือนเราไปขุ้ยมันขึ้นมา พอเราลืมไม่นึกถึง ก็ทำให้มันมีฤทธิ์น้อยลงๆ แต่มันยังไม่หมดนะ มันยังอยู่ แต่ว่าเราอย่าไปเสริมฤทธิ์ให้มัน แล้วก็ตั้งใจสร้างบุญกุศลใหม่ให้เยอะๆ เดี๋ยวบุญใหม่ที่เราสร้างไว้ จะเหมือนกับเติมน้ำ ทำบาปเหมือนเติมเกลือ น้ำจะไปเจือจางเกลือให้อ่อนกำลังลงและหมดฤทธิ์ไปในที่สุด อดทนหน่อยคุณโยม ถ้ามีความตั้งใจจริง สุดท้ายเราก็จะพ้นจากวิบากกรรมทั้งหลายเหล่านั้นไปได้ เจริญพร

......................................................................................

ธรรมะจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑ์โฒ M.D., Ph.D.
เติมความสุข กำลังใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
www.facebook.com/ThanavuddhoStory

วิธีแก้กรรม ทางพ้นวิบากรรม

      คำถาม : ทำอย่างไรจึงจะหลุดพ้นจากวิบากกรรมเก่า จะต้องอโหสิกรรมใช่หรือไม่

     พระอาจารย์ : การจะหลุดพ้นจากวิบากรรมเก่าได้ เราต้องสร้างบุญเยอะๆ ทั้งด้วยการให้ทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนา เพื่อให้บุญนั้นไปเจือจางผลแห่งวิบากกรรมที่เคยเกิดขึ้นให้บรรเทาเบาบางลง เหมือนเติมน้ำไปเจือจางเกลือ ให้ลดความเค็มลงนั่นเอง ส่วนที่ว่าเป็นอโหสิกรรมหรือไม่ นั้นเป็นการมุ่งหมายที่ตัวเราเองว่า ตัวเราเองอย่าไปจองเวรกับใคร ให้แผ่เมตตา ไม่ผูกเวรกับใครๆ ทั้งสิ้น เจริญพร

 

แก้กรรม
แก้กรรมคือการสร้างบุญให้มากๆ

......................................................................................

ธรรมะจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑ์โฒ M.D., Ph.D.
เติมความสุข กำลังใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
www.facebook.com/ThanavuddhoStory

แก้กรรมทำแท้ง

      คำถาม : เคยทำแท้งแล้วเลิกต่อกัน ต่างคนจะได้รับผลกรรมอย่างไร และจะได้มารับผลกรรมร่วมกันไหม

     พระอาจารย์ : ทั้งเรา ทั้งแฟน ที่ร่วมกันทำแท้ง เป็ฯการทำกรรมปาณาติบาต คือพรากชีวิตมนุษย์ แม้เด็กยังไม่ได้เกิด อยู่ในครรภ์ ก็มีชีวิตแล้ว ผลกรรมจากปาณาติบาตนี้ทำให้ต่อไปเราไปเจออุบัติเหตุบ้าง เสียชีวิต บาดเจ็บ มีคนมาทำร้าย บางทีพอจะมาเกิดก็ถูกเขาทำแท้งก่อน ส่วนที่ถามว่าจะต้องมารับกรรมด้วยกันไหมนั้น คือ ไม่จำเป็น ต่างคนต่างไปรับกรรม ตามบุญบาปของตนเอง บางกรณี สองคนทำแท้งเหมือนกัน แต่คนหนึ่งยังมีบุญอื่นมาค้ำ ยังมาเกิดเป็นมนุษย์ อีกคนสร้างบุญน้อย อาจไปเกิดในภพภูมิอื่น ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มี ไปตกนรกอยู่ก็มี ไม่ได้มาเจอกันหรอก แต่ไปอยู่ในภพภูมิไหนก็ต้องเจอวิบากรรมที่ตัวเองได้ทำเอาไว้

    ส่วนทางแก้กรรมทำแท้ง คือ หนึ่งสร้างบุญเยอะๆ ให้ทาน ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ถวายภัตตาหารพระ ถวายยารักษาโรค ดูแลภิกษุอาพาธ ทำบุญทุกชนิด สองรักษาศีลห้าเป็นอย่างน้อยให้ดี รักษาศีลห้าให้มั่น ประจำใจ อันที่สามให้หมั่นทำสมาธิภาวนา บุญทีเกิดขึ้นจะไปเจือจางบาปใหเอ่อนกำลังลง และสุดท้ายก็จะรอด เจริญพร

......................................................................................

ธรรมะจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑ์โฒ M.D., Ph.D.
เติมความสุข กำลังใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
www.facebook.com/ThanavuddhoStory


แก้กรรมให้เงินทำแท้ง

      คำถาม : "หนูเคยเอาเงินช่วยคนที่คิดจะทำแท้ง หนูจะบาปไหมค่ะ"

     พระอาจารย์ : การนำเงินไปให้เขาทำแท้งนี้บาป เพราะไปสนับสนุนให้คนอื่นทำบาป เพราะการทำแท้งเป็นการฆ่าคนอย่างหนึ่ง เพราะชีวิตเริ่มเกิดไม่ได้เกิดตอนคลอด แต่เกิดตอนปฏิสนธิวิญญาณ คือเชื้อของพ่อผสมกับไข่ของแม่ แล้วเดินทางจากรังไข่จนมาฝังตัวที่มดลูก พอฝังตัวปฏิสนธิวิญญาณจะเกิดขึ้นในจังหวะนั้น เราไปทำแท้งก็คือการไปฆ่่าคนนั่นเอง เราไปสนับสนุนให้เงินเขา ก็เหมือนเราไปสนับสนุนให้เขาฆ่าลูกตัวเอง จึงบาป ถึงแม้เราเองจะหวังดี เจตนาดีก็บาปอยู่ดี แต่มันผ่านมาแล้ว เรื่องอะไรที่ผิดพลาดก็ลืมมันไปให้หมด ตั้งใจทำบุญทำกุศลเยอะๆ ถวายภัตตาหารพระ ถวายกองทุนยารักษาโรค ปล่อยสัตว์ปล่อยปลา ให้ชีวิตเป็นทาน ให้บุญที่เราสร้างขึ้นมาเจือจางบาปนี้ให้อ่อนกำลังลง เจริญพร

......................................................................................

ธรรมะจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑ์โฒ M.D., Ph.D.
เติมความสุข กำลังใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
www.facebook.com/ThanavuddhoStory


แก้กรรมความรัก

       บาปกรรมของความรัก ความรักกับกรรมจะอธิบายอย่างไร วิธีแก้กรรมความรักด้วยการบวชชีพราหมณ์ได้ไหม

      คำถาม : การแก้กรรมนั้นจำเป็นหรือไม่คะ ที่ต้องถือศีลบวชชีพราหมณ์ การแก้กรรมทำแล้วดีขึ้นหรือไม่คะ มีวิธีอื่นอีกหรือไม่คะ

     พระอาจารย์ : จะแก้กรรมทำได้ด้วยการสร้างบุญ บุญที่เราสร้างจะไปเจือจางกรรมที่เราสร้างให้เบาบางลง ทำบาปทำกรรมเอาไว้ก็เหมือนกับการเติมเกลือ เราจะแก้ก็ต้องเติมน้ำ เพื่อให้เกลือมันเจือจาง ความเค็มจะได้น้อยลง เกลือไม่ได้หายไปไหน แต่เมื่อน้ำเยอะๆ มันก็ทำให้ทุเลาเบาบางนั่นเอง

     วิธีการสร้างบุญโดยย่อก็คือ การให้ทาน การรักษาศีล และการทำสมาธิภาวนา การบวชชีพราหมณ์ก็เป็นการถือศีล และสวดมนต์ ทำสมาธิภาวนาแบบหนึ่ง ซึ่งเราก็สมารถทำด้วยวิธีการอื่นๆ ได้ด้วยเช่นกัน ใครติดขัดเรื่องเวลา ยังไม่สามารถลางานไปบวชชีพราหมณ์อย่างนั้นได้ อะไรที่เป็นการให้ทาน รักษาศ๊ล เราทำได้เลยทุกวัน สวดมนต์ ทำสมาธิภาวนาทุกวัน อย่างนี้ก็จะช่วยทำให้วิบากกรรมนั้นเบาบาง และคลี่คลายหายไปในที่สุด เจริญพร

......................................................................................

ธรรมะจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑ์โฒ M.D., Ph.D.
เติมความสุข กำลังใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
www.facebook.com/ThanavuddhoStory


แก้กรรมความรัก ไม่มีคู่เป็นกรรมใช่ไหม

      คำถามกรรมไร้คู่ : การที่เราอยู่คนเดียวไม่มีคู่ เป็นเพราะกรรมที่ทำมาใช่ไหมคะ?

แก้กรรมความรัก
แก้กรรมความรัก


     พระอาจารย์ : มี 2 แบบ คุณโยม แบบหนึ่งคือ เป็นด้วยกรรม ไปพรากคู่เขาไว้เลยไม่มีคู่ อีกแบบหนึ่งคือ เป็นด้วยแรงอธิษฐานเนื่องจากภพในอดีตเคยมีคู่แล้วมีเรื่องปวดหัวเยอะเหลือเกิน จนอธิษฐานว่าจากนี้ต่อไปขอให้อยู่เป็นโสดเ­ถิด อย่ามีคู่เลย อย่างนี้ก็มี นั่นคือด้วยแรงอธิษฐาน ไม่ใช่เรื่องกรรม

     อีกแบบคืออธิษฐานเพราะว่าตั้งใจอยากจะออกบ­วช ตั้งใจอยากจะประพฤติพรหมจรรย์ แล้วบำเพ็ญเพ­ียร เพื่อมุ่งสู่หนทางนิพพาน อันนี้ก็มาด้วยแรงอธิษฐานในเชิงบวกอย่างเต­็มที่ เช่นเดียวกัน

 

......................................................................................

ธรรมะจับใจ โดยพระมหาสมชาย ฐานวุฑ์โฒ M.D., Ph.D.
เติมความสุข กำลังใจสู่ความสำเร็จในการดำเนินชีวิต
www.facebook.com/ThanavuddhoStory

ประวัติพระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ

บทความเกี่ยวกับแก้กรรม วิธีการแก้กรรม ที่น่าสนใจ

รู้ทันวิบากรรม
แก้กรรม รู้ทันวิบากกรรม

วิบากกรรมที่ทำให้ได้ลูกเกเร

 


http://goo.gl/G89KET


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันลอยกระทง 2566 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
      วันตรุษจีน 2566 ประวัติวันตรุษจีน การ์ดและคำอวยพรตรุษจีน
      วันครูแห่งชาติ 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
      วันพ่อแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
      วันปิยมหาราช ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช
      วันแม่แห่งชาติ 2566 กลอนวันแม่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
      กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย
      วันสื่อสารแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการสื่อสาร
      วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
      วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 World No Tobacco Day
      วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
      วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related