อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว

ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพบพระพุทธศาสนา และตัวเราก็เป็นสัมมาทิฐิบุคคล นับว่าเป็นสิ่งที่ได้มายากแสนยาก เพราะนี่คือคุณสมบัติของผู้มีบุญที่จะใช้โอกาสที่ดีเช่นนี้สร้างบารมีตักตวงบุญกุศลได้เต็มที่ https://dmc.tv/a21083

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 6 ก.พ. 2559 ] - [ ผู้อ่าน : 17913 ]
อานิสงส์การบูชาด้วยดอกบัว

เรื่อง : พระมหาเสถียร สุวณฺณฐิโต ป.ธ. ๙ / พระมหาวิริยะ ธมฺมสารี ป.ธ. ๙ /
ภาพประกอบ : กองพุทธศิลป์
จากวารสารอยู่ในบุญฉบับเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
 

     ท่านสาธุชนยอดนักสร้างบารมีผู้มีบุญทั้งหลาย เราเกิดมาภพชาติหนึ่งได้มาทำความดีในมนุษยโลก มาพบพระพุทธศาสนา และตัวเราก็เป็นสัมมาทิฐิบุคคล นับว่าเป็นสิ่งที่ได้มายากแสนยาก เพราะนี่คือคุณสมบัติของผู้มีบุญที่จะใช้โอกาสที่ดีเช่นนี้สร้างบารมีตักตวงบุญกุศลได้เต็มที่ โดยเฉพาะบุญที่เกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประจำทุกวันผ่านมหาธรรมกายเจดีย์ จะทำให้ใจผ่องใส ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายใน ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราและชาวโลก

     ดังนั้น ตลอดปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ นี้ถือเป็นปีแห่งการบูชาพระรัตนตรัยผ่านการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งมีองค์พระธรรมกายประดิษฐานอยู่ทั้งภายนอกและภายใน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ การเดินทางไปสักการบูชามหาธรรมกายเจดีย์ทั้งช่วงเช้าตรู่หรือเวลาเย็นและเวลาอื่น ๆ ตามที่ผู้มีจิตเลื่อมใสจะสะดวกด้วยการนำดอกไม้ พวงมาลัย หรือของหอมไปสักการะ ถือเป็น “อามิสบูชา” และการสวดสรรเสริญพระธรรมกาย นั่งสมาธิเจริญภาวนาจัดเป็น “ปฏิบัติบูชา” อันจะเป็นทางมาแห่งมหากุศลติดตัวเราข้ามภพข้ามชาติ

     ในปีมหามงคลของนักสร้างบารมีนี้ผู้เขียนจึงถือโอกาสน้อมนำเรื่องราวของผู้มีบุญในอดีตที่ปรากฏในพระไตรปิฎก ซึ่งได้รับผลบุญอันเกิดจากการบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้าง บูชามหาเจดีย์ด้วยจิตเลื่อมใสบ้าง มาเล่าสู่ท่านสาธุชน เพื่อจะได้เกิดพลังศรัทธาและพลังใจที่อยากจะไปกราบสักการะและบูชามหาธรรมกายเจดีย์ให้ได้ทุกวัน หรือแม้ไม่ได้ไปแต่ก็ทำการบูชาผ่านสื่อจานดาวธรรมทุกวัน

     มีธรรมภาษิตที่ท้าวสักกะจอมเทพตรัสไว้ในวิมานวัตถุ ความว่า

   “ติฏฺฐนฺเต นิพฺพุเต จาปิ สเม จิตฺเต สมํ ผลํ เจโตปสาทเหตุมฺหิ สตฺตา คจฺฉนฺติ สุคตึ เมื่อพระตถาคตยังมีพระชนม์ชีพอยู่ก็ดีปรินิพพานแล้วก็ดี เมื่อมีจิตเลื่อมใสเสมอกันผลบุญก็เสมอกัน สัตว์ทั้งหลายย่อมไปสู่สุคติเพราะว่ามีจิตเลื่อมใส”

     การยังใจให้เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้า เท่ากับว่าเราได้นำใจของเราเข้าไปผูกไว้กับสิ่งที่ประเสริฐสุด ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุด จะทำให้ใจของเราผ่องใสอยู่เป็นนิจ

     ดังนั้นจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างที่สุด เพราะเป็นการกลั่นจิตกลั่นใจเราให้สะอาดบริสุทธิ์ไปในตัว ธรรมชาติของใจนี้ เมื่อคุ้นเคยกับสิ่งใดก็จะแล่นไปหาสิ่งนั้น หากผูกพันกับสิ่งที่เลิศที่ประเสริฐที่สุด ใจของเราก็จะถูกยกให้สูงตามไปด้วย และไม่ว่าเราจะสั่งสมบุญใดที่สืบเนื่อง ถึงพระองค์ แม้พระองค์ท่านจะยังมีพระชนม์ชีพอยู่หรือดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามอานิสงส์ที่ยิ่งใหญ่ไพศาลก็จะบังเกิดขึ้นกับเราส่งผลให้เรามีชีวิตที่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนับภพนับชาติไม่ถ้วนทีเดียว
 

      ในสมัยของพระปทุมุตตรพุทธเจ้าพระองค์ทรงอุบัติขึ้นเพื่อนำแสงสว่างแห่งธรรมไปจุดประกายในดวงใจของมวลมนุษยชาติทำให้มีพระอริยสาวกทั้งมนุษย์และเทวดาได้บรรลุธรรมาภิสมัยกันมากมายนับไม่ถ้วน ในครั้งนั้น นายมาลาการท่านหนึ่งเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยพระอรหันตสาวกกำลังเสด็จไปบิณฑบาตในนครหังสวดี ก็บังเกิดความศรัทธาเลื่อมใส อยากจะถวายภัตตาหารแด่พระพุทธเจ้า แต่ก็ไม่มี เพราะเป็นคนยากจนมีแต่ดอกบัว ๓ ดอกที่เก็บมาจากทุ่งนา

      ด้วยจิตเลื่อมใสในพระรัตนตรัย นายมาลาการจึงสอนตัวเองว่า ถ้าหากนำดอกบัวนี้ไปขาย เราจะได้รับทรัพย์อย่างมากก็เพียงไม่กี่มาสก แต่หากถวายดอกบัวแด่พระพุทธเจ้าเราย่อมจะได้อริยทรัพย์คืออมตมหานิพพานทรัพย์นี้จะติดตามตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติทำให้เราไม่ต้องตกไปในอบายภูมิ สวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติจะบังเกิดขึ้นกับเราแน่นอน ทรัพย์จากการขายดอกบัวเป็นทรัพย์ที่ไม่ถาวร แต่ถ้าได้ถวายแด่พระบรมศาสดา เราจะได้ทรัพย์ที่ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติเราจะต้องรีบถวายดอกบัวบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่ความเลื่อมใสของเราจะสั่นคลอน

    เมื่อสอนตัวเองเช่นนั้นแล้ว จึงยกมือพนมพร้อมดอกบัว ๓ ดอก ทำการนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วอธิษฐานจิตพร้อมกับซัดดอกบัวไปทางพระบรมศาสดา ด้วยจิตเลื่อมใสอันไม่มีประมาณของนายมาลาการในครั้งนั้น และด้วยพุทธานุภาพ ทำให้ดอกบัวลอยขึ้นไปในอากาศ กลายเป็นดอกบัวขนาดใหญ่มีขั้วอยู่ข้างบน ดอกห้อยลงข้างล่าง คลี่กลีบบานเป็นร่มยักษ์บนอากาศ ให้ความร่มเย็นแด่พระพุทธเจ้าและหมู่ภิกษุสงฆ์ ชาวพระนครเห็นดังนั้นก็เกิดอัศจรรย์ใจไปตาม ๆ กัน ต่างเปล่งเสียงอนุโมทนาสาธุการก้องพระนคร
 

     พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอนุโมทนาพลางตรัสในท่ามกลางมหาสมาคมว่า มาณพใดได้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวนี้ มาณพนั้นจักรื่นรมย์อยู่ในเทวโลกตลอด ๓๐,๐๐๐ กัปและจักได้เป็นจอมเทพเสวยทิพยสมบัติ ๓๐ ครั้ง จักมีวิมานชื่อมหาวิตถาริกะในเทวโลก
สูง ๓๐๐ โยชน์ กว้าง ๑๕๐ โยชน์ พวงดอกไม้ ๔๐๐,๐๐๐ พวง ที่เทวดาเนรมิตอย่างสวยงามจะตามห้อยอยู่ที่ปราสาทอันวิจิตรและจะประดับบนที่นอน นางเทพอัปสรแสนโกฏิผู้มีรูปร่างงดงาม ฉลาดในการฟ้อนรำ การขับร้องและการประโคม จักมาเป็นบริวารคอยแวดล้อมอำนวยความสะดวกทุกอย่าง

     ฝนดอกไม้ทิพย์สีแดงจักตกลงในวิมานอันประเสริฐ ที่เกลื่อนกล่นด้วยหมู่เทพนารีแก้วปัทมราชซึ่งเป็นทับทิมเปล่งแสงแวววาวจักห้อยอยู่ตามฝาผนัง บานประตู ตามต้นเสาของวิมาน เหล่านางเทพอัปสรจักพากันปูลาดและห่มด้วยใบบัวอันเป็นทิพย์ พักผ่อนอยู่ภายในวิมานอันประเสริฐที่ดารดาษด้วยใบบัวดอกบัวแดงจะเบ่งบานแวดล้อมวิมาน แล้วส่งกลิ่นหอมตลบไปประมาณ ๑๐๐ โยชน์ และในภพสุดท้ายจักได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในสมัยของพระสมณโคดมพุทธเจ้า

     คำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นจริงทุกอย่าง เมื่อพระพุทธองค์ทรงพยากรณ์ผู้ใดแล้วจะไม่กลายเป็นอื่น เพราะพุทธญาณเป็นญาณทัสนะที่บริสุทธิ์ ล่วงความเห็นของมนุษย์ ทิพย์ พรหม อรูปพรหม ทรงเห็นแจ้งทั้งอดีต ปัจจุบัน และอนาคต สามารถกำหนดรู้ถึงบุพกรรมและผลวิบากของผู้ที่ทำกรรมไว้

     เพราะฉะนั้นเมื่อละโลกไปแล้ว มาณพท่านนี้ก็ได้เสวยสุขในสวรรค์ มีวิมานทองเป็นรูปดอกบัวสว่างไสว กลิ่นดอกบัวหอมฟุ้งไปทั่วเทวโลก ละจากอัตภาพนั้นยังได้มาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๗๕ ครั้ง เป็นพระเจ้าประเทศราชอันไพบูลย์โดยคณานับมิได้ ทำให้มีโอกาสได้สั่งสมบุญให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป ท่านได้เสวยสมบัติอันเป็นของมนุษย์และของทิพย์ เป็นผู้ปลอดกังวลในทุกภพทุกชาติ
 

    ครั้นมาในภพชาตินี้ อานิสงส์ของการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัว ยังส่งผลให้ท่านได้มาฟังธรรมแล้วออกบวช เพียงไม่นานก็สามารถทำใจให้หยุดนิ่ง หมดกิเลสเป็นพระอรหันต์ได้ เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยฤทธานุภาพ ท่านได้บรรลุวิชชา ๓ วิชชา ๘ ปฏิสัมภิทาญาณ ๔ วิโมกข์ ๘ อภิญญา ๖ อีกทั้งไม่ว่าท่านเดินไปที่ไหนจะปรากฏเหมือนมีดอกบัวเบ่งบานอยู่เหนือศีรษะของท่าน ถึงแม้เดินในที่กลางแจ้งก็เหมือนอยู่ในที่ร่มตลอดเวลา เป็นเพราะอานิสงส์ของการบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกบัวในครั้งนั้นนั่นเอง

      เพราะฉะนั้น หากสาธุชนผู้มีบุญท่านใดปรารถนาบุญพิเศษจากการบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดของพวกเราทั้งหลาย ก็ให้นำดอกบัวหรือดอกมะลิไปบูชาพระ โดยเฉพาะถ้ามีโอกาสไปนมัสการมหาธรรมกายเจดีย์ก็ให้นำดอกบัวซึ่งเป็นดอกไม้แห่งการตรัสรู้ธรรมไปบูชาพระเจดีย์ดั่งเช่นครั้งพุทธกาล

    โดยเฉพาะในเวลาสว่าง เวลาธรรมกายขอเชิญพุทธศาสนิกชนทั่วโลกนอบน้อมส่งใจไปที่มหาธรรมกายเจดีย์ และน้อมนำดอกบัว ดอกมะลิ ไปร่วมกันบูชามหาธรรมกายเจดีย์ ซึ่งประดิษฐานพระธรรมกายจำนวนถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐ องค์ เมื่อบูชาพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกน้อมพระรัตนตรัยไว้ในใจ ทำใจให้หยุดนิ่ง อธิษฐานจิตของเราให้ดีแล้วจะสมปรารถนาทุกอย่างในชีวิต นับจากภพชาตินี้เป็นต้นไปตราบถึงที่สุดแห่งธรรม...

     พระพุทธเจ้าเป็นอจินไตย ธรรมของพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย วิบากของผู้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เป็นอจินไตย
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันพ่อแห่งชาติ 2565 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
      วันลอยกระทง 2565 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
      วันปิยมหาราช ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช
      วันแม่แห่งชาติ 2565 กลอนวันแม่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
      กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย
      วันสื่อสารแห่งชาติ 2565 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการสื่อสาร
      วันภาษาไทยแห่งชาติ 2565 ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
      วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2565 World No Tobacco Day
      วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
      วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล
      วันวาเลนไทน์ Valentine’s Day ประวัติและธรรมเนียมปฏิบัติในวันวาเลนไทน์
      วันตรุษจีน 2565 ประวัติวันตรุษจีน การ์ดและคำอวยพรตรุษจีน

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related