กราบมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9, 8, 7, 6 ประโยค วัดพระธรรมกาย พ.ศ. 2565

กราบมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9, 8, 7, 6 ประโยค พุทธศักราช 2565 สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี https://dmc.tv/a27793

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 25 มี.ค. 2565 ] - [ ผู้อ่าน : 18042 ]

 

กราบมุทิตาสักการะเปรียญธรรม 9, 8, 7, 6 ประโยค พุทธศักราช 2565
สำนักเรียนวัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี

 
พระมหาพิชิต  ปญฺญาวโร
อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๒๓
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๙๕ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 
 
พระมหากฤษดา  อาโลกชโย
อายุ ๓๑ ปี พรรษา ๑๑
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๙๖ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 

พระมหาหล้า  วิชิตชโย
อายุ ๓๐ ปี พรรษา ๑๐
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๙๗ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 

พระมหาสิทธิชัย  ธมฺมวิชฺโช
อายุ ๒๔ ปี พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๙๘ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 
 
สามเณรวีรพงษ์  บัวศรี
อายุ ๒๑ ปี
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๙๙ ของวัดพระธรรมกาย
....................................................................................................................................
 
 
พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค
อายุ ๕๑ พรรษา ๒๘
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................พระมหาธีรพงษ์ ฐานวีโร
อายุ ๓๖ พรรษา ๑๕
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................พระมหาชินวัฒน์ วาทชโย
อายุ ๒๘ พรรษา ๘
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................พระมหาโชคชัย สิริชโย
อายุ ๒๗ พรรษา ๗
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................พระมหาพงศธร สุจิตฺตชโย
อายุ ๒๗ พรรษา ๖
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................พระมหาเทวัญ ทตฺตชโย
อายุ ๒๗ พรรษา ๕
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาอภิสิทธิ์ ธมฺมาภิสิทฺโธ
อายุ ๒๒ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาหมี ชุตินฺทชโย
อายุ ๒๒ พรรษา ๒
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรนิธิพล สายพินทอง
อายุ ๒๐
เปรียญธรรม ๘ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาศรายุทธ ธมฺมินฺโท
อายุ ๔๒ พรรษา ๗
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล
อายุ ๒๕ พรรษา ๖
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาภีมวัจน์ ธมฺมวิสุทฺโธ
อายุ ๒๔ พรรษา ๕
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาเกียรติศักดิ์ ธมฺมกิตฺตโก
อายุ ๒๔ พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาศุภกร ธมฺมติลโก
อายุ ๒๒ พรรษา ๒
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาบรรชา ธมฺมตฺถสุโภ
อายุ ๒๒ พรรษา ๒
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรธนบดี ปัญญาดี
อายุ ๒๓
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรพิทยากร กรวิจิตต์ศิลป์
อายุ ๒๑
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรธไนศวรรย์ จิ๋ววิเศษ
อายุ ๒๐
เปรียญธรรม ๗ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาพจภณ เขมโชโต
อายุ ๓๒ พรรษา ๙
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาภัทร์นฤน จิตปุญฺโญ
อายุ ๒๙ พรรษา ๘
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาภูตะวัน ธมฺมชีโว
อายุ ๒๔ พรรษา ๕
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท
อายุ ๒๔ พรรษา ๕
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
พระมหาถานิต ธมฺมมานิโต
อายุ ๒๒ พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรสันติภาพ ต้นศิริ
อายุ ๒๑
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรศุภมิตร เจตนาจรัสแสง
อายุ ๒๐
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรโชคตระการ สิงห์คำ
อายุ ๒๐
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรพนาวัฒน์ จันทร์เผือก
อายุ ๑๘
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรวายุ คำทองนาค
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
สามเณรนวพล วิลัยเกษ
อายุ ๑๙
เปรียญธรรม ๖ ประโยค
....................................................................................................................................
 
 
 
 
ประโยคบาลีสนามหลวง วัดพระธรรมกาย (รอบแรก)
ประจำปี พ.ศ. 2565

ประโยค 9 สอบได้  5 รูป, 
ประโยค 8 สอบได้  9 รูป
ประโยค 7 สอบได้  9 รูป
ประโยค 6 สอบได้  11 รูป
ประโยค 5 สอบได้  11 รูป
ประโยค 4 สอบได้  18 รูป
ประโยค 3 สอบได้  23 รูป
ประโยค 1-2 สอบได้  22 รูป

รวม 108 รูป

พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรี จัดพิธีตัดปอยผม พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร
      ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์
      นาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณร 500 รูป บังกลาเทศ เข้าพิธีบรรพชา
      ธุดงคสถานพิษณุโลก จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้ จัดพิธีตัดปอยผม พิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร
      ธุดงคสถานแก่นตะวัน จัดพิธีตัดปอยผมและปลงผมนาคธรรมทายาท
      ศูนย์ปฏิบัติธรรมสระบุรี จัดพิธีขอขมา มอบบาตรและผ้าไตร ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
      ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน จัดพิธีฝากตัวเป็นศิษย์โครงการอุปสมบท บูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์
      สำนักเรียนพระอภิธรรม จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรพระอภิธรรมศึกษา
      วัดพระธรรมกาย ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมอุทัยแสง มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุทัยธานี
      สำนักพระปริยัติธรรม จัดงานวันสามเณรอินเตอร์
      บรรยากาศสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี ณ สนามสอบวัดพระธรรมกาย
      วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย ส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบจากภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา