โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย

วัดพระธรรมกายได้จัดตั้งโครงการพระไตรปิฎกขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ รักษา รวบรวม ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน และจัดทำฐานข้อมูลพระไตรปิฎก เพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล https://dmc.tv/a17041

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ความรู้รอบตัว
[ 29 พ.ย. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 18552 ]

พระไตรปิฎก

โครงการพระไตรปิฎก

โครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย
 
โย โว อานนฺท มยา ธมฺโม จ วินโย จ เทสิโต
ปญฺญตฺโต โส ดว มมจฺจเยน สตฺถา

ดูก่อน อานนท์ ธรรมและวินัยที่เราแสดงแล้ว บัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย
หลังจากเราล่วงลับไป ก็จะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลาย


มหาปรินิพพานสูตร ทีฆนิกายมหาวรรค (๑๐/๑๔๑/๑๗๘)

 
พระไตรปิฎกบาลีฉบับธรรมชัย เล่ม 9 (เล่มสาธิต)
พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค / ภาพจาก dhammachaitipitaka.org

      แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนานมาแล้ว แต่พระสัทธรรมคำสอนของพระองค์ ยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่สรรพชีวิตดุจประทีปนำทางมานานกว่า 2,600 ปี

     เหล่าพุทธสาวกตั้งแต่ครั้งพุทธกาลสืบทอดพุทธธรรมด้วยการสวดทรงจำ เรียกว่ามุขปาฐะ กระทั่งเมื่อราวปี พ.ศ. 400 เศษ ในสมัยพระเจ้าวัฏฏคามินีอภัย แห่งประเทศศรีลังกา จึงทรงโปรดให้บันทึกพระไตรปิฎกลงในใบลานเป็นครั้งแรก

     ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่า พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท ได้ทำหน้าที่เป็น “ธรรมเจดีย์” ที่เก็บบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ ดั้งเดิมและสมบูรณ์ที่สุด คัมภีร์ใบลานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันอาจแบ่งได้เป็น 4 สายจารีตใหญ่ ได้แก่ คัมภีร์ใบลานอักษรสิงหล อักษรพม่า อักษรขอม และอักษรธัมม์

     เนื่องจากใบลานมีอายุจำกัดอยู่ได้เพียงไม่กี่ร้อยปี จึงถือเป็นงานสำคัญของเหล่าพระภิกษุสงฆ์ และพุทธศาสนาชนที่จะต้องจารคัดลอกคัมภีร์ใบลานใหม่อยู่เนืองๆ โดยมคตินิยมว่า การคัดลอกใบลานเป็นมหากุศลอย่างยิ่ง อานิสงส์ผลบุญในการจารอักขระแต่ละตัว มีมากมายมหาศาลประหนึ่งสร้างโบสถ์สร้างวิหารทีเดียว

     แต่ปัจจุบันคัมภีร์ใบลานจำนวนมากถูกปล่อยปละละเลย ผุกร่อนไปตามเวลา อีกทั้งผู้ที่สามารถอ่านอักษรโบราณก็มีน้อยลงไปทุกที

     วัดพระธรรมกายจึงได้จัดตั้งโครงการพระไตรปิฎกขึ้นในปี พ.ศ.2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ รักษา รวบรวม ถ่ายภาพคัมภีร์ใบลาน และจัดทำฐานข้อมูลพระไตรปิฎก เพื่อการศึกษาค้นคว้า สำหรับผู้สนใจทั่วไป ทั้งรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และดิจิทัล


     คัมภีร์พระไตรปิฎกใบลาน ทำหน้าที่เก็บรักษาพุทธธรรมอันล้ำค่ามายาวนาน เปรียบประหนึ่ง ธรรมเจดีย์ อันศักดิ์สิทธิ์ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ สืบทอด เป็นมรดกธรรมอันล้ำค่าในพระพุทธศาสนา

     ผู้ใดมีส่วนร่วมในการสถาปนา “ธรรมเจดีย์” ย่อมได้ชื่อว่ามีส่วนสำคัญในการรักษามรดกธรรมและพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้คงอยู่เป็นประทีปนำทางแก่อนุชนรุ่นต่อไปตราบนานเท่านาน
 
ภาพขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
โดยโครงการพระไตรปิฎก วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์
 
พระไตรปิฎก
ขั้นตอนการถ่ายภาพใบลานเป็นข้อมูลดิจิตอลเพื่อการอนุรักษ์


บทความที่เกี่ยวข้องกับคัมภีร์ใบลาน มรดกธรรมจากพุทธกาล
 http://goo.gl/lAjxlq


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ข้อควรรู้ในการมาต้อนรับพระธรรมยาตราให้ได้บุญเยอะ
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2562 ส.ค.ส. พระราชทาน
      วันดินโลก ( World Soil Day)
      การใช้ถ้อยคำถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
      ผ้าอาบน้ำฝน ที่มาและความหมายของผ้าอาบน้ำฝน
      พุทธศาสนากับภาษาไทย
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๔)
      วันนักข่าว ตรงกับวันที่ 5 มีนาคม ของทุกปี
      ส.ค.ส. ปีใหม่ 2561 ส.ค.ส. พระราชทาน
      ปุราณอักษรา
      หลักฐานธรรมกายในคัมภีร์พุทธโบราณ (ตอนที่ ๒๓)
      เพลงลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
      รอยลบ ที่ไม่ลบเลือน   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร