การกระจายตัวของเจดีย์พระบรมธาตุ

พระอรหันต์ทั้งปวงและพระเจ้าอโศกมหาราชได้ร่วมกันอธิษฐานว่า...เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น เคยเสด็จไปยังถิ่นฐานบ้านเมืองหลายแห่ง แล้วทรงหมายสถานที่อันควรแก่การประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ จึงขออัญเชิญพระบรมธาตุไปสถิตในที่อันพระพุทธองค์ได้ทรงหมายเอาไว้นั้นเถิด... https://dmc.tv/a17468

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พระพุทธศาสนา
[ 13 ก.พ. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 15082 ]

พระบรมธาตุ

การกระจายตัวของเจดีย์พระบรมธาตุ
 
การกระจายตัวของเจดีย์พระบรมธาตุ

พระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากอง
 
      พระอรหันต์ทั้งปวงและพระเจ้าอโศกมหาราชได้ร่วมกันอธิษฐานว่า...เมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังมีพระชนม์ชีพอยู่นั้น เคยเสด็จไปยังถิ่นฐานบ้านเมืองหลายแห่ง แล้วทรงหมายสถานที่อันควรแก่การประดิษฐานพระบรมธาตุไว้ จึงขออัญเชิญพระบรมธาตุไปสถิตในที่อันพระพุทธองค์ได้ทรงหมายเอาไว้นั้นเถิด...

      ...เมื่ออธิษฐานแล้วพระธาตุทั้งหลายก็เสด็จไปโดยทางอากาศ ไปตั้งอยู่ในที่แห่งนั้นๆ ทุกแห่ง ส่วนที่เหลือพระอรหันต์ทั้งปวงก็อัญเชิญไปบรรจุพระเจดีย์ 84,000 องค์นั้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้ว แล้วก็ประกาศแก่เทวดาทั้งหลาย ให้ช่วยกันพิทักษ์รักษาตลอดไป จนกว่าจะหมดอายุแห่งพระพุทธศาสนา

ช่วงเวลาที่มีการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุมาก

     สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พุทธศตวรรษที่ 3 ราว พ.ศ. 270 – 312 ได้ทรงสร้างเจดีย์พระบรมธาตุ 84,000 แห่ง ทั่วชมพูทวีป (มีสร้างในพม่าและไทยด้วย เช่นพระธาตุลำปางหลวง พระธาตุพระฝาง พระธาตุวัดธรรมศาลา วัดพระงาม พระธาตุเนินยายหอม พระปฐมเจดีย์) โดยสร้างควบคู่ไปกับวิหาร เพื่อเป็นที่ให้ภิกษุสามเณรได้เล่าเรียนพระธรรมวินัย บำเพ็ญสมณะธรรมและสั่งสอนประชาชน ใช้พระราชทรัพย์ 96 โกฏิ มีพระอินทคุตตเถระ พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์มากควบคุม ใช้เวลาทั้งสิ้น 3 ปี (พระธาตุมากมายนั้นได้จากสถูปใหญ่ ซึ่งรวบรวมพระธาตุไว้ในสมัยพระเจ้าอชาตศัตรู และพระมหากัสสปะนั่นเอง)

     สมัยหลังจากนั้น แม้จะไม่มีการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุมากมายเท่าสมัยพระเจ้าอโศกแต่ก็มีบางสมัยซึ่งมีการสร้างเจดีย์พระบรมธาตุมากพอสมควร เช่น สมัยพระนางจามเทวีแห่งหริภุญชัยลำพูน พ่อขุนผาเมือง พระเจ้าลิไทแห่งกรุงสุโขทัย พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง พระยานันทเสนแห่งอาณรจักรศรีโคตรบูรณ์ พระยาสุวรรณภิงคารแห่งหนองหารน้อย พระเจ้ากนิษกะ (พ.ศ. 621 – 648) แห่งราชวงศ์กุษาณะ (อินเดีย)

     ในยุครัตนโกสินทร์ก็มีการสร้างและบูรณะเจดีย์พระบรมธาตุกันมาก ในรัชกาลปัจจุบันในวาระสำคัญยิ่ง เช่น การฉลองกึ่งพุทธกาล พ.ศ. 2500 ฉลองปีกรุงเทพ 200 ปี พ.ศ. 2525 ฉลองพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 50 ปี พ.ศ.2539 มีบันทึกว่าวัดหลายแห่งในราชอาณาจักรไทยได้พระบรมธาตุจากลังกาบ้าง อินเดีย หรือที่อื่นๆ บ้าง และได้สร้างเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไว้หลายแห่ง (โดยมากอยู่ในภาคกลาง)

ช่วงเวลาที่มีการกระจายตัวของพระบรมธาตุมาก

      ภายหลังพุทธปรินิพพาน พระบรมธาตุได้กระจายไปหลายแว่นแคว้นในชมพูทวีป ต่อมาพระมหากัสสปะ ได้อธิษฐานรวบรวมพระบรมธาตุ (กว่า 80%) อัญเชิญไปประดิษฐานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงราชคฤห์ ในสมัยของพระเจ้าอชาตศัตรู ได้สร้างพระมหาเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไว้ ต่อมาในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช พระบรมธาตุได้กระจายไปทั่วชมพูทวีป โดยพระอรหันต์ที่มีบทบาทสำคัญหลายรูป ได้แก่

พระกุมารกัสสปะ พระเมฆิยะ เข้ามาทางล้านนา
พระโสณะเถระ พระอุตตรเถระ ฌานียะเถระ ภูริยะเถระ มูนียเถระ ไปทางสุวรรณภูมิ
พระมหาเทวาเถระ ไปทางมณฑลไมซอร์
พระรักขิตเถระ ไปบอมเบย์
พระธรรมรักขิตเถระ ไปแว่นแคว้นชายทะเลเหนือเมืองบอมเบย์
พระมหาธรรมรักขิตเถระ ไปแถบลำน้ำโคทาวารี
พระมัชฌันติกเถระ ไปแคชเมียร์และอาฟกานิสถาน
พระมัชฌิมเถระ ไปแถบหิมาลัย
พระมหารักขิตเถระ ไปเปอร์เซีย
พระมหินทเถระ (โอรสของพระเจ้าอโศก) ไปลังกา

แหล่งที่มาของพระบรมธาตุ

      มีหลายลักษณะ จะขอยกตัวอย่างเพียงสังเขปเท่านั้น

จากอินเดีย


      ในสมัย ร.5 ได้จากกรุงกบิลพัสดุ์ ปัจจุบันอยู่บนยอดภูเขาทอง มหาตมะคานธีถวายวัดถ้ำช้างเผือก อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี พ.ศ. 2477

พระมหากัสสปะ


       นำพระบรมธาตุ พระอุรังคธาตุ มาที่ภูกำพร้า (พระธาตุพนม)

พระอรหันต์ทั้งแปด


    มีพระมหารัตนเถระ พระจุลรัตนเถระ พระมหาสุวรรณปราสาทเถระ พระจุลสุวรรณปราสาทเถระ พระสังควิชเถระ เป็นต้น นำพระบรมธาตุหัวเหน่า พระธาตุเขี้ยวฝาง และพระธาตุฝ่าพระบาทขวามาแถบอีสาน (พระธาตุบังพวน พระธาตุเวียงงัว พระธาตุหอแพ และพระธาตุเมืองลาหนองคาย)

ลังกา


    เช่น ที่วัดอินทรวิหาร ได้พระบรมธาตุจากลังกาบรรจุไว้ในพระเกศจุฬามณีขององค์หลวงพ่อโต พ.ศ.2521 สมัยสุโขทัย พระยาลิไท ได้ทรงผนวช เสด็จไปลังกา และนำพระบรมธาตุกลับมาหลายองค์

พม่า


   วัดหลายแห่งในภาคเหนือเคยได้พระธาตุจากพม่า นำมาสร้างเจดีย์บรรจุไว้

ปากีสถาน


     ในสมัย ร.8 รัฐบาลจอมพล ป. ได้พระบรมธาตุซึ่งขุดได้จากมหาสถูปธรรมราชิกะ เมืองตักศิลา

บังคลาเทศ


    สมัย ร.9 วัดธรรมมงคลได้พระบรมธาตุจากบังคลาเทศ พ.ศ.2517

      นอกจากนี้ ยังมีพระธุดงค์บางรูปและฆราวาสบางคนเคยได้พระบรมธาตุจากซากเจดีย์พระธาตุเก่าในป่า จากในถ้ำ และบางครั้งก็เสด็จมาเอง
 
จาก :  หนังสือพระบรมธาตุ เขียนโดย : อ.บริภัทร
พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ.2539
 
อ่านบทความอื่นๆ

 


http://goo.gl/mN2PhZ


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กำหนดการ เฝ้าถวายสักการะ สมเด็จพระสังฆราช
      ประวัติโดยสังเขป สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ.๙)
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการศึกษาสงเคราะห์
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านศาสนศึกษา
      สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์กับงานด้านการปกครอง
      ความแตกต่างของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์
      วัดโบสถ์บนบางคูเวียง
      ประวัติย่อพระพุทธเจ้า 28 พระองค์
      พระมหาเจดีย์ชัยมงคล
      พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) พระอุปัชฌาย์ของเหล่าธรรมทายาท
      บรรพชาสามเณรหนึ่งล้าน คือ สิ่งอัศจรรย์ของโลก
      การบริภาษพระภิกษุผู้ทรงศีลเป็นกรรมอันหนัก
      การแต่งกายไปวัด เมื่อจะไปวัดควรแต่งกายอย่างไร ให้ถูกต้องและสุภาพ
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร