พระมหากัสสปะเถระ กับอานิสงส์สร้างพระสถูปเจดีย์

ประวัติการสร้างและบูชาพระเจดีย์ของนักสร้างบารมีในกาลก่อนว่าท่านเหล่านั้นทำกันอย่างไร และผลบุญที่ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้รับเป็นอย่างไร https://dmc.tv/a16385

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก
[ 13 ส.ค. 2556 ] - [ ผู้อ่าน : 14907 ]

แรงบันดาลใจจากพระไตรปิฎก

 

พระมหากัสสปะเถระ
ประวัติการสร้างและบูชาพระเจดีย์ของนักสร้างบารมีในกาลก่อน

"การบูชาเจดีย์" มี<a href=http://www.dmc.tv/search/อานิสงส์ title='อานิสงส์' target=_blank><font color=#333333>อานิสงส์</font></a>อย่างยิ่ง
แท่นบูชาฯหน้า มหาธรรมกายเจดีย์

 
     นักสร้างบารมีในกาลก่อน นับตั้งแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระอสีติมหาสาวก มหาเศรษฐีทั้งหลายต่างก็ได้ประกอบเหตุแห่งการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนมาแล้วทั้งสิ้น

     เรื่องราวของท่านได้ถูกบันทึกเอาไว้ในคัมภีร์ต่างๆ มีคำภีร์อปทาน เป็นต้น เพื่อให้บุคคลรุ่นหลังได้ศึกษา และเห็นประจักษ์ในผลแห่งการบูชา เป็นการตอกย้ำความเลื่อมใสศรัทธาในคุณของพระรัตนตรัยยิ่งๆ ขึ้นไป

     บุคคลที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนา ถึงแม้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะยังทรงพระชนม์อยู่ก็ตาม จะปรินิพพานไปแล้วก็ตาม หากทำการขวนขวายในบุญกุศล บูชาสักการะพระองค์ หรือสิ่งที่เนื่องด้วยพระองค์ มีพระสถูปเจดีย์ และพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้น แม้ว่าเครื่องสักการะจะมีประมาณน้อย แต่หากทำด้วยจิตที่เลื่อมใส ผลบุญที่เกิดขึ้นนั้นย่อมยิ่งใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณ ย่อมเป็นเพื่อปิดนรก เปิดทางสวรรค์ เปิดทางไปสู่มรรคผลนิพพานได้ เหมือนดังเรื่องราวแห่งการบูชาของนักสร้างบารมี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
 
 
อานิสงส์การ<a href=http://www.dmc.tv/pages/top_of_week/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%86%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81-%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7.html title='สร้างพระ' target=_blank><font color=#333333>สร้างพระ</font></a>เจดีย์
ลูกสุวรรณนิธิ
 

เพราะสร้างพระเจดีย์จึงมีปราสาทแก้วในเทวโลก


พระมหากัสสปะเถระ


     การได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ได้มาพบพระพุทธศาสนาและมีโอกาสสร้างพระสถูปเจดีย์ถือว่า ได้ประกอบเหตุแห่งมนุษย์สมบัติ ทิพยสมบัติ และนิพพานสมบัติ เอาไว้อย่างดีแล้ว เหมือนเรื่องราวของ พระมหากัสสปเถระ ดังต่อไปนี้

     ในกาลแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้า พระนามว่า ปทุมุตระ เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว ท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ในยุคนั้น ในขณะที่ชนทั้งหลายกำลังเกิดความสังเวชใจ ท่านกลับมีความปีติใจที่จะได้สร้างศาสนสถานเพื่อบูชาพระองค์ จึงได้ประชุมหมู่ญาติและมิตรสหาย แล้วให้สร้างพระเจดีย์ อันมีค่า ตั้งใจทำอย่างเรียบร้อย ประณีตสวยงาม สูง ๑๐๐ ศอก กว้าง ๑๕๐ ศอก พุ่งขึ้นในท้องฟ้า ดุจวิมานที่มีสว่างไสวไปทั่วทั้ง ทิศ เมื่อสร้างเจดีย์อันประดับประดาด้วยดอกไม้ที่งดงามนั้นแล้ว ได้ยังจิตของตนให้เลื่อมใส อีกทั้งระลึกถึงกรรมนั้นอยู่เนืองๆ ตราบสิ้นชีวิต

อานิสงส์สร้างพระสถูปเจดีย์

    
     ๑. เมื่อละสังขารแล้วได้เข้าถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
      - มีวิมานสูงสุด ชั้น
      - มียานทิพย์อันเทียมด้วยม้าสินธพหนึ่งพันตัว
      - มีเรือนยอดพันหนึ่งสำเร็จด้วยทองคำล้วน สว่างไสวไปทั่วทุกทิศ
      - มีศาลาหน้ามุขอันสำเร็จด้วยแก้วมณีมีรัศมีทั้ง ทิศ
      - มีปราสาทอันสำเร็จด้วยแก้วมณี ส่องสว่างทั่วทุกทิศโดยรอบ แสงสว่างแห่งปราสาทนั้นย่อมสว่างโชติช่วง ครอบงำเทวดาทั้งปวง

     ๒. ในหกหมื่นกัปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดินามว่า อุพพิทธะ

     ๓. ในภัทรกัปนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ ๓๐ ครั้ง
      - ปราสาทของท่านสว่างไสว ด้านยาว ๒๔ โยชน์ ด้านกว้าง ๑๒ โยชน์
     - นครชื่อรัมมกะ มีกำแพงและค่ายมั่นคงด้านยาว ๕๐๐ โยชน์ ด้านกว้าง ๒๕๐ โยชน์ คับคั่งด้วยหมู่ชนเหมือนเทพนครของชาวสวรรค์
      - มีนครเกลื่อนด้วยช้างม้าและรถ คับคั่งด้วยหมู่มนุษย์ อันน่ารื่นรมย์

     ๔. ในชาติสุดท้ายเกิดในตระกูลพราหมณ์ สละทรัพย์ ๘๐ โกฎิแล้วออกบวช บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ ถึงพร้อมด้วยวิชชา วิชชา อภิญญา ปฎิสัมภิทาญาน ครบถ้วนบริบูรณ์ด้วยผลแห่งการสร้างพระเจดีย์นั้น

     ดังนั้น "บุคคลที่มาทันในยุคที่มีการสร้างพระสถูปเจดีย์ นับเป็นความโชคดี ที่จะได้มีส่วนร่วมในการสร้างและชักชวนผู้อื่นให้มีส่วนร่วมด้วย ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งบุญและสมบัติทั้งหลาย ที่จะติดตามตัวไปในภพชาติเบื้องหน้าจนกระทั่งภพชาติสุดท้าย บุญนี้ก็ยังส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพาน"


มหาธรรมกายเจดีย์

http://goo.gl/TSosNs


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      เพราะบูชาพระเจดีย์จึงมีรัศมีสว่างไสว บูชาด้วยดอกไม้แปดดอก
      พระปัญจทีปทายิกาเถรี กับอานิสงส์บูชาพระเจดีย์จึงมีทิพยจักษุ
      พระอุปวาณเถระ กับอานิสงส์การบูชาพระเจดีย์
      บุญ คือ อะไร ?
      ศีลดี คือ อะไร ?
      เมื่อสวรรค์มีจริง ทำอย่างไรจึงจะได้ไปสวรรค์ ?
      ถ้าจิตขุ่นมัวในขณะนั้น ตายแล้วไปไหน ?
      นรก-สวรรค์
      อานิสงส์ของการฟังธรรม
      ทำทานอย่างไร จึงจะได้ บุญมาก ?
      ทำไมคนจึงต่างกัน ?
      ใคร คือ เนื้อนาบุญ ?
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร