ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วโลก

วัดพระธรรมกาย ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสาขาอยู่ในต่างประเทศจำนวน 40 สาขา ซึ่งทุกสาขาจะมีพระภิกษุผู้สอนสมาธิ และทีมงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม และการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง

บทความธรรมะ Dhamma Articles > แนะนำช่อง DMC > มาวัดพระธรรมกาย > ศูนย์สาขาทั่วโลก
[ 6 พ.ย. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 25271 ]

ศูนย์สาขาทั่วโลก
Worldwide Centers


ศูนย์สาขาทั่วโลก
Worldwide Centers

ศูนย์สาขาทั่วโลก


    วัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกาย สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี มีสาขาอยู่ในต่างประเทศจำนวน 40 สาขา ซึ่งทุกสาขาจะมีพระภิกษุผู้สอนสมาธิ(Meditation) และทีมงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งจัดให้มีกิจกรรม และการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างต่อเนื่อง

ภาคพื้นอเมริกาและแคนาดา มีทั้งหมด 16 วัดได้แก่

ประเทศสหรัฐอเมริกา


1.    วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

Dhammakaya International Meditation Center
ที่อยู่    :    P.O.Box 1036, 865 E. Monrovia Pl., Azusa, CA 91702 USA
โทรศัพท์    :    + (1) 626-334-2160
แฟกซ์    :    + (1) 626-334-0702
E-mail    :       dimcus_ca@dhammakaya.or.th
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศปัญญาภรณ์ (สมบุญ สมฺมาปุญฺโญ)
E-mail    :    pmsamma@hotmail.com, samma072@yahoo.com
รองเจ้าอาวาส : พระครูโสตถิธรรมวิเทศ (ปรัชญา โสตฺถิชญฺโญ)
E-mail    :       ven.pratya@gmail.com

2.    วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

Seattle Meditation Center
ที่อยู่    :    21910   44th Ave. W., Mountlake Terrace, WA 98043, USA                    
โทรศัพท์    :    +(1) 425-608-0096
แฟกซ์    :    + (1) 425-608-0096
E-mail    :    seattle072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาวิเทศ (พม.วิรัตน์ มณิกนฺโต)
E-mail    :    manikanto@hotmail.com

3.    วัดพระธรรมกายชิคาโก
Meditation Center of Chicago
ที่อยู่    :    6224 W.Gunnison St., Chicago, IL 60630 USA                                         
โทรศัพท์    :    +(1) 773-763-8763
แฟกซ์    :    +(1) 773-763-7897
E-mail    :    mcc_072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
E-mail    :    wuttiwungso@yahoo.com


4.    วัดพระธรรมกายดี.ซี.
Meditation Center of D.C.
ที่อยู่    :    3325 Franconia Rd., Alexandria, VA 22310 USA
โทรศัพท์    :    + (1) 703-329-0350
แฟกซ์    :    + (1) 703-329-0062
E-mail    :    mdc072@yahoo.com, mdc072@meditationdc.org
เจ้าอาวาส    :    พระชาญชัย ปิยวาจโก
E-mail    :    alms2539@gmail.com

5.    วัดพระธรรมกายออเรกอน
Oregon Meditation Center
ที่อยู่    :    1244 NE. Cesar E.Chavez  Blvd., Portland, OR  97232
โทรศัพท์    :    + (1) 503-252-3637
E-mail    :    omc072@yahoo.com
Website    :    www.dimcor.org
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดพันธุ์นิติ นิติพนฺโธ
E-mail    :    panniti128@gmail.com

6.    วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี
Dhammakaya International Meditation Center of New Jersey
ที่อยู่    :    257 Midway Ave., Fanwood, NJ 07023 USA
โทรศัพท์    :    + (1) 908-322-4187
แฟกซ์    :    + (1) 908-322-1397
E-mail    :    dimc_nj@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (หาญชัย อาสภกนฺโต)
E-mail    :    asabha072@hotmail.com

7.    วัดพระธรรมกายมินเนโซตา
Minnesota Meditation Center
ที่อยู่    :    242 Northdale Blvd NW, Coon Rapids, MN 55448 USA
โทรศัพท์    :     + (1) 763-862-6122
E-mail    :    mmc_072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระใบฎีกากิตติ กิตฺติโก
E-mail    :    kittigo@gmail.com

8.    วัดพระธรรมกายซิลิคอนวัลเลย์  
Dhammakaya Meditation Center Silicon Valley
ที่อยู่    :    280 Llagas Rd.,Morgan Hill, CA 95037-3010
โทรศัพท์    :    + (1) 408-779-4270
E-mail    :    dmc_sv@outlook.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูวินัยธรนที นนฺทภทฺโท
E-mail    :    pnath072@hotmail.com

9.    วัดพระธรรมกายบอสตัน
Dhammakaya Meditation Center Boston
ที่อยู่    :    65 Roberts Street, Quincy MA 02169
โทรศัพท์    :    + (1) 617-479-0674
แฟกซ์    :    + (1) 617-479-0674
E-mail    :    bostonmeditation@gmail.com
รักษาการเจ้าอาวาส : พระครูภาวนาสุธรรมวิเทศ (พระหาญชัย อาสภกนฺโต)    
E-mail    :     gototew@hotmail.com
รองเจ้าอาวาส :    พระสิทธิพันธ์ ทีปธมฺโม
E-mail    :    ven.sittiphan@gmail.com

10.    วัดพระธรรมกายจอร์เจีย
Georgia Meditation Center
ที่อยู่    :    4522 Tilly Mill Road, Atlanta, GA 30360 USA
โทรศัพท์    :    +(1) 770-452-1111
แฟกซ์    :    + (1) 770-452-1111
E-mail    :    gmc072@yahoo.com
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสงวน สุริยวํโส
E-mail    :    psuriya@hotmail.com

11.    วัดพระธรรมกายเท็กซัส
Meditation Center of Texas
ที่อยู่    :    1011 Thannisch Dr., Arlington, TX 76011 USA                                            
โทรศัพท์    :    + (1) 817-275-7700
แฟกซ์    :    + (1) 817-275-7700
E-mail    :    meditationtexas@gmail.com
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาสุทธิวิเทศ (วิจักษ์ สุทฺธิวโร)
E-mail    :    vc1949@hotmail.com

12.    วัดภาวนาเทนเนสซี
Dhammakaya Meditation Center Tennessee
ที่อยู่    :    2033 Ghee Rd., Murfreesboro, TN 37127
โทรศัพท์    :    + (1) 615-624-6816, + (1) 615-939-7743
D-Phone    :    4518
E-mail     :    dimctn@hotmail.com
Facebook    :    dmctn072
เจ้าอาวาส    :    พระวุฒิพงศ์ วุฑฺฒิวํโส
E-mail    :    wuttiwungso@yahoo.com

13.    วัดพระธรรมกายฟลอริดา
Florida Meditation Center
ที่อยู่    :    1303 N. Gordon St., Plant City, FL 33563 USA
โทรศัพท์    :    + (1) 813-756-3796
แฟกซ์    :    + (1) 813-283-0050
E-mail    :    floridameditation@hotmail.com, floridameditation@gmail.com
เจ้าอาวาส : พระวาริส ติณฺณถทฺโธ
E-mail    :    diimagg@gmail.com

14.    วัดภาวนาปาล์มบีช

Palm Beach Meditation Center
ที่อยู่    :    6080 Pine Drive, Lake worth, FL 33462
โทรศัพท์    :     + (1) 561-472-7073
แฟกซ์    :    + (1) 813-283-0050
E-mail    :    palmbeach072@gmail.com
เจ้าอาวาส    :    พระปลัดชาติชาย ชาคโร
E-mail    :    ven.chatchai@gmail.com

ประเทศแคนาดา


15.    วัดภาวนามอนทริออล
Centre Meditation Dhammakaya de Montreal
ที่อยู่    :    4030 Boulevard Lévesque Ouest Laval, QC H7W 2N9, Canada
โทรศัพท์    :    + (1) 514-800-8637
E-mail    :    dimcofmontreal@gmail.com
Facebook    :    Watbhavana Montreal
เจ้าอาวาส    :    พระครูสมุห์สมบูรณ์ ปุญฺญากโร
E-mail    :    ven.somboon@gmail.com

16.    วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์
Dhammakaya International Meditation Society of B.C
ที่อยู่    :    3331 Capella Pl., Richmond, BC V6X 3N3, Canada
โทรศัพท์    :    + (1) 604-304-3031
D-Phone    :    4511
E-mail    :    072dimc@gmail.com
Website    :    http://dims-bc.com/
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระมหานพดล เตชชโย
E-mail    :    emoazea.1981@gmail.com

ภาคพื้นแอฟริกามีทั้งหมด 2 วัด ได้แก่

ประเทศแอฟริกาใต้

1.    วัดพระธรรมกายโจฮันเนสเบิร์ก
The Johannesburg Meditation Center
ที่อยู่    :    535 Nupen Crescent, Halfway House 1685.
ตู้ ปณ.    :    P.O. Box 6471, Halfway House 1685, South Africa
โทรศัพท์    :    +(27)-11-312-1382
เจ้าอาวาส    :    พระครูสังฆรักษ์กฤตสกล กตคุโณ
E-mail    :    info@peaceforafrica.org
Website    :    www.jmc.org.za

2.    วัดพุทธเคปทาวน์
The Buddhist Temple of Cape Town
ที่อยู่    :    49 Balers Way, Sunset Beach, Milnerton 7441 Malmesbury, Western Cape,
        South Africa
โทรศัพท์    :    +(27)21-552-9333
เจ้าอาวาส    :    พระวรพงศ์ จนฺทวโร
E-mail    :    capetownmeditation@hotmail.com

ภาคพื้นยุโรปมีทั้งหมด 23 วัด ได้แก่

ประเทศเยอรมนี

1.    วัดพระธรรมกายบาวาเรีย
Wat Phra Dhammakaya Bavaria
ที่อยู่    :    Heinkel Str. 1, D-86343 Koenigsbrunn, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 823-1957-4530, + (49) 823-1957-4531
แฟกซ์    :    + (49) 823-1957-4532
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศธรรมภาวนา (ไวโรจน์ วิโรจโน)
รองเจ้าอาวาส : พระมหานิกรณ์ สุทฺธรตโน
E-mail    :    info@watbavaria.net
Website    :    www.watbavaria.net

2.    วัดพระธรรมกายชวาร์ซวัลด์

Wat Phra Dhammakaya Schwarzwald
ที่อยู่    :    Wilhelm-Franz Str. 1, D-77971, Kippenheim, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 078-2520-9864, + (49) 078-2520-9865
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาถิรธรรม (ผจญ เถรธมฺโม)
E-mail    :    wat.schwarzwald@hotmail.com
Website    :    www.watschwarzwald.com

3.    วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

Wat Phra Dhammakaya Frankfurt
ที่อยู่    :    Odenwald Str.22, D-65479, Raunheim, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49)614-2833-0888, + (49) 614-2833-0889
เจ้าอาวาส    :    พระมหาวิวัต ฌาเนสโก ป.ธ.9
E-mail    :    wff072@gmail.com
Website    :    www.watfrankfurt.com

4.    วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน
Wat Phra Dhammakaya Berlin
ที่อยู่    :    Schonefelder Str.12, D-12355, Berlin, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 030-6606-8803
แฟกซ์    :    + (49) 030-3252-7018
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดภูเบศ ฌานาภิญฺโญ
รองเจ้าอาวาส : พระมหามนต์ชัย  มนฺตาคโม
E-mail    :    watberlin072@hotmail.com
Website    :    www.watberlin.net    

5.    วัดพุทธไฮล์บรอนน์
Wat Buddha Heilbron
ที่อยู่    :    Raiffeisen Str.58, D-74182 Obersulm-Willsbach, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 713-4516-5651, + (49) 713-4516-5652
แฟกซ์    :    + (49) 713-4516-5650
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระมหาจันทร์ดี ธมฺมสิทฺธิ ป.ธ.9
E-mail    :    wbs072@hotmail.com
Website    :    www.watheilbronn.com

6.    วัดพุทธนอร์ดไรน์-เวสท์ฟาเลน
Wat Buddha Nordrhein-Westfalen
ที่อยู่    :    Roemer Str. 586, D-47443, Moers, Deutschland  
โทรศัพท์    :    + (49) 284-1881-3581
แฟกซ์    :    + (49) 284-1881-3457
เจ้าอาวาส    :    พระสาธร  ปุญฺเญสิโก
E-mail    :    wbnrw@hotmail.de

7.    วัดพุทธฮัมบวร์ก
Wat Buddha Hamburg
ที่อยู่    :    Wilhelm Str. 34, D-21640, Horneburg, Deutschland
โทรศัพท์    :    + (49) 041-6382-6924
เจ้าอาวาส    :    พระธีระวิทย์ ธีรวิชฺโช
E-mail    :    wathamburg@hotmail.com

ประเทศอังกฤษ

8.    วัดพระธรรมกายลอนดอน
Wat Phra Dhammakaya London
ที่อยู่    :    2 Brushfield Way, Knaphill, Woking,Surrey,GU21 2TG, UK
โทรศัพท์    :    +(44)1483-489633, +(44)1483-475757
เจ้าอาวาส    :    พระสนธยา สุทฺธาโภ
E-mail    :    info@watlondon.org
Website    :    www.dhammakaya.org.uk

9.    วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล
ที่อยู่    :    Dhammakaya Meditation Centre of Newcastle (St.Andrews Centre) Church Street , Hebburn ,Tyne and Wear NE31 1DR
โทรศัพท์    :   +44(0)191 489 4223
เจ้าอาวาส    :    พระสมุห์พิชิต ฐิตชโย
E-mail    :    watnewcastle@hotmail.co.uk
Website    :    www.watnewcastle.tripod.com

10.    วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์
Wat Phra Dhammakaya Manchester
ที่อยู่    :    233A, Edgeley Road, Edgeley, Stockport, SK3 0TL
โทรศัพท์    :    + (44) 161-477-4947
เจ้าอาวาส     :     พระครูสังฆรักษ์ธรรมสาร จิตฺตาภรโณ
E-mail    :    watmanchester@hotmail.com
    Website    :    www.watmanchester.org

ประเทศออสเตรีย

11.    วัดพระธรรมกายออสเตรีย
Wat Buddha Austria
Buddhistisches Meditationszentrum Linz
ที่อยู่    :    Wegscheider Str. 19, 4060 Leonding, Austria
โทรศัพท์    :    + (43) 073-220-7211, + (43) 0699-1720-6002
เจ้าอาวาส    :    พระมหาพิษณุ วิสุทฺธิญาโณ
E-mail    :    wat_at@hotmail.com
Website    :    www.wataustria.com

12.    วัดพุทธเวียนนา
Wat Buddha Vienna
ที่อยู่    :    Goethestrasse 6, Leopoldorf 2333, Austria
โทรศัพท์    :    + (43) 0699-1736-7300
เจ้าอาวาส    :    พระมหาประสิทธิ์ สิทฺธิกนฺโต
 E-mail    :    prasit2236@hotmail.com

ประเทศเบลเยี่ยม

13.    วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

Wat Phra Dhammakaya Benelux
ที่อยู่    :    Ronkenburg straat 25, B-9340 Lede, Aalst,Belgium
โทรศัพท์    :    +(32) 5 33 94 909, +(32) 4 88 56 99 03
เจ้าอาวาส    :    พระภาวนาธรรมวิเทศ (ภูเบศ ฌานาภิญฺโญ)
รองเจ้าอาวาส : พระมหากิมยงค์ จนฺทสุวณฺโณ
E-mail    :    watbelgium@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.be

ประเทศเดนมาร์ก

14.    วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก
Wat Phra Dhammakaya Denmark
ที่อยู่    :    Gl.Landevej 12 Gramrode, 7130 Juelsminde, Denmark               
โทรศัพท์    :    + (45) 46 59 00 72
เจ้าอาวาส    :    พระสมฤทธิ์ จนฺทาโภ
E-mail    :    dimcdk@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.dk

15.    วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ ลุสท์สโกว

Wat Phra Dhammakaya Korsør Lystskov
ที่อยู่    :    Skovvej 120, 4220 Korsør Denmark
โทรศัพท์    :    + (45) 43-44-00-72
เจ้าอาวาส      :    พระครูปลัดภาวนาวัฒน์ (ประคองศักดิ์ สตฺติปญฺโญ)
E-mail    :    dimckldk@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.dk

ประเทศอิตาลี

16.    วัดพระธรรมกายอิตาลี
Wat Phra Dhammakaya Italy
ที่อยู่    :    Via. Baraggiola 2, Vaprio dagogna NO, 28010, Italy
โทรศัพท์    :   + (39) 032-196-6954,
                      + (39) 033-906-9542
เจ้าอาวาส      :   พระครูภาวนาสรกิจ (พนาวัลย์ สุภโชโต)
E-mail    :    dhammakaya_italy@hotmail.com

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

17.    วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Wat Phra Dhammakaya Switzerland
ที่อยู่    :    Gumm 11, 3508 Arni (BE), Switzerland
โทรศัพท์    :    + (41) 031-7011-121
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาวิริยกิจ (วิชิต ผาสุกวาโส)
E-mail    :    dima_geneva@hotmail.com
Website    :    www.dhammakaya.ch

ประเทศฝรั่งเศส

18.    วัดพระธรรมกายปารีส
Wat Phra Dhammakaya Paris    
Dhammakaya International Paris (DIP)
ที่อยู่    :    77, Avenue du President Francois Mitterrand, 77200 Torcy, France
โทรศัพท์    :    + (33) 01 64683833
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสายรุ้ง ธีรโรจโน
E-mail    :    dmc_paris072@yahoo.com

19.    วัดพุทธบอร์คโด

Wat Buddha Bordeaux
ที่อยู่    :    47, Cours du General de Gaulle, 33170 Gradignan, France
โทรศัพท์    :    + (33) 0540212690
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสุรพงศ์ วรสุโร
E-mail    :    wat_bdx@hotmail.com

20.    วัดพุทธตูลูส
Wat Bouddha Toulouse
ที่อยู่    :    5 Rue de la GimoneL'union, Midi-Pyrénées, 31240, France
โทรศัพท์    :    + (33) 0567085472
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสมบัติ ธมฺมทีโป
E-mail    :    wat_bdt@hotmail.com

ประเทศนอร์เวย์

21.    วัดพระธรรมกายนอร์เวย์
Wat Phra Dhammakaya Norway
ที่อยู่    :    Hvittingfossveien 343, 3080 Holmestrand, Norway
โทรศัพท์    :    + (47) 33 61 01 43
แฟกซ์    :    + (47) 33 09 66 09
เจ้าอาวาส    :    พระกล้าณรงค์ ญาณวีโร
E-mail    :    dhammakaya-norway@hotmail.com
Website    :    www.dhammakaya.no

ประเทศสวีเดน
22.    วัดพระธรรมกายบูโรส
Wat Phra Dhammakaya Borås
ที่อยู่    :    Kvibergsgatan 79, 50467 Borås, Swenden
โทรศัพท์    :    +(46) 33-418-724, + (46) 739-130-332
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนาพุทธิธรรม (วีระ วีรนฺธโร)
E-mail    :    watboras@hotmail.com
Website    :    www.watboras.se

23.    วัดพุทธสตอกโฮล์ม
Wat Buddha Stockholm
ที่อยู่    :    Hogvagen 19, 13142 Nacka, Sweden
โทรศัพท์    :    + (46) 831-2210
เจ้าอาวาส    :    พระสมบูรณ์ จิตฺตทนฺโต
E-mail    :    watstockholm@live.com

ภาคพื้นเอเชียมีทั้งหมด 25วัด ได้แก่

ประเทศญี่ปุ่น

1.    วัดพระธรรมกายโตเกียว
Wat Phra Dhammakaya Tokyo
ที่อยู่    :    3-78-5 Arakawa, Arakawa-ku,Tokyo, 116-0002, Japan  
โทรศัพท์    :    + (81) 3-5604-3021
แฟกซ์    :    + (81) 3-5604-3022
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ
รองเจ้าอาวาส     :  พระครูปลัดสุเนตร  ฉฬภิญฺโญ
E-mail    :    dhammakaya.tokyo@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/tokyo

2.    วัดพระธรรมกายโอซาก้า
Wat Phra Dhammakaya Osaka
ที่อยู่    :    4-6-27 Omiya, Asahi-ku, Osaka, 535-0002, Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 6-6956-1400
แฟกซ์    :    + (81) 6-6956-1401    
เจ้าอาวาส    :    พระสุขสันต์  สุขสนฺโต
รองเจ้าอาวาส     :  พระมหาศุภกิจ ณฏฺฐิโก
E-mail    :    dimcosaka@hotmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/osaka

3.    วัดพระธรรมกายนางาโน่
Wat Phra Dhammakaya Nagano
ที่อยู่    :    733-3 Mihari, Tomi-Shi, Nagano-Ken, 389-0501, Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 268-64-7516, +(81) 268-64-7720
แฟกซ์    :    +(81) 268-62-2505
เจ้าอาวาส    :    พระครูสมุห์พรเทพ ญาณคุโณ
E-mail    :    watnagano@hotmail.com, yanakuno@hotmail.com
Website        :      www.dimcjp.org/nagano

4.    วัดพระธรรมกายโทชิหงิ
Wat Phra Dhammakaya Tochigi
ที่อยู่    :    1068 Oya-Machi, Utsunomiya-shi,Tochigi-ken, 321-0345,Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 2-8652-8701 to 2
แฟกซ์    :    + (81) 2-8652-8703
เจ้าอาวาส    :    พระสมเพชร วชิรธมฺโม
E-mail    :    dimctochigijapan@gmail.com
Website        :      www.dimcjp.org/tochigi

5.    วัดพระธรรมกายอิบาราขิ
Wat Phra Dhammakaya Ibaraki
ที่อยู่    :    1055-226, Shimohiro-oka ,Tsukuba-Shi, Ibaraki-ken, 305-0042 Japan   
โทรศัพท์    :    + (81) 29-855-9757
แฟกซ์    :    + (81) 29-875-9422
เจ้าอาวาส    :    พระสุขสันต์  สุขสนฺโต
รองเจ้าอาวาส     :  พระมหาธรรมรัตน์  ธมฺมรตโน
E-mail    :    dimcibaraki@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/ibaraki

6.    วัดพระธรรมกายคานากาว่า
Wat Phra Dhammakaya Kanagawa
ที่อยู่    :    3-39-9 Kokubukita, Ebina-shi, Kanagawa-Ken, 243-0406, Japan
โทรศัพท์    :    +(81) 46-205-6713
แฟกซ์    :    +(81) 46-205-6714
เจ้าอาวาส    :    พระบัญชา สุปติฏฺฐิโต
E-mail    :    watkanagawa@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/kanagawa

7.    วัดพระธรรมกายกุมมะ
Wat Phra Dhammakaya Gumma
ที่อยู่    :    3154 Kaminoda,Yoshioka-Machi, KitaGunma-Gun, Gumma-Ken,
        370-3606, Japan
โทรศัพท์    :    + (81) 279-26-3607
แฟกซ์    :    + (81) 279-26-3608
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดสุเนตร  ฉฬภิญฺโญ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    :  พระชัยวัฒน์  คุณวฑฺฒโน  
E-mail    :    dhammakaya.gunma@gmail.com
Website    :    www.dimcjp/gumma

8.    วัดภาวนายามานาชิ
Wat Bhavana Yamanashi
ที่อยู่    :    1828-39 Yagoshima, Minami-Alps-shi, Yamanashi-Ken, 400-0205,
        Japan 
โทรศัพท์    :    + (81) 55-287-7892
เจ้าอาวาส    :    พระวิฑูรย์ ปูชากโร
E-mail    :    yamanashidimc@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/yamanashi

9.    วัดภาวนาไซตะมะ
Wat Bhavana Saitama
ที่อยู่    :    82-7 Asahigaoka-ku, Hidaka-shi, Saitama-ken, 350-1203, Japan    
โทรศัพท์    :    + (81) 4-2985-6044
แฟกซ์    :    + (81) 4-2895-6044
เจ้าอาวาส    :    พระมหารังสรรค์  กนฺตธมฺโม  
E-mail    :    watbhavanasaitama@gmail.com
Website    :    www.dimcjp.org/saitama

10.    วัดภาวนานาโกย่า

Wat Bhavana Nagoya
ที่อยู่    :    3802-1 Totsubo, Sennonji, Tomida-Cho, Nakagawa-Ku, Nagoya-Shi, Aichi-Ken, 454-0971, Japan               
โทรศัพท์    :    + (81) 52- 462-1170
แฟกซ์    :    + (81) 52-462-1171
เจ้าอาวาส    :    พระต่อพงษ์ ฉนฺทธมฺโม
E-mail    :    dimc_nagoya@hotmail.com
Website    :    www.dimcjp/nagoya

ประเทศเกาหลีใต้

11.     วัดภาวนากรุงโซล
Dhammakaya Meditation center of South Korea
ที่อยู่    :    Room No. 602, 749-6 Myeongseok Building, Sanggye-dong ,
         Nowon-gu, Seoul, South Korea
โทรศัพท์    :    + (82) 010-6874-3230
รักษาการเจ้าอาวาส    :  พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ

12.    วัดภาวนาหยางจู (ทอกจองหยอก)
Wat Bhavana  Yangju
ที่อยู่    :    350-66, Deokjeong-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do, South Korea
รักษาการเจ้าอาวาส    :  พระครูปลัดสุเนตร ฉฬภิญฺโญ        
โทรศัพท์    :    + (82) 10-9597-0072
E-mail    :    dimk.yangju@gmail.com

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

13.    วัดพระธรรมกายฮ่องกง
Wat Phra Dhammakaya Hong Kong
ที่อยู่    :    2/F, Henning House, 385-391 Hennessy Rd., Wanchai, Hong Kong  
โทรศัพท์    :    + (852) 2762-7942
เจ้าอาวาส    :    พระมหาอิทธิพงศ์ ปญฺญาวํโส
E-mail    :    dmchk@netvigator.com
Website    :    www.dhammakaya.org.hk

14.    วัดภาวนาเกาลูน
Wat Bhavana Kowloon
ที่อยู่    :    2/F, Kwong Ming Building, Flat D 7 Tung ming Street, Kwun Tong, Kowloon
โทรศัพท์    :    + (852) 3597-5601          
รักษาการเจ้าอาวาส    :     พระมหาอิทธิพงศ์ ปญฺญาวํโส
E-mail    :    dimc_kowloon@hotmail.com.hk

15.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเซี่ยงไฮ้

Dhammakaya Coordination Center Shanghai China
ที่อยู่    :    200433 China, Shanghai,Yangpu District, Wu Dong Road, Lane 28,
No. 13,10th Floor, Room 1002
โทรศัพท์    :    + (86)137-6470-8236.
หัวหน้าศูนย์    :    พระสุรพรชัย สมจิตฺโต
E-mail    :    xinping1000@hotmail.com 

ประเทศไต้หวัน

16.    วัดพระธรรมกายไทเป

Dhammakaya Internation Meditation Center of Taipei
ที่อยู่        :    3F No.9 Lane 16, Sec. 2 Sihchuan Rd., Banqiao District, Taipei City      
                           220,R.O.C.
โทรศัพท์    :    +(886) 2-8966-1000    
เจ้าอาวาส    :    พระครูวินัยธรบัณฑิต วรปญฺโญ
รองเจ้าอาวาส :  พระธณัช เชฎฺฐธมฺโม
E-mail    :    info@dhammakaya.tc
Website    :    www.dmc.org.tw

17.    วัดภาวนาเถาหยวน

Dhammakaya International Meditation Center of Taoyuan
ที่อยู่    :    2F No.20 Fuxing Rd., TaoyuanCity, Taoyuan County 330,  R.O.C.
โทรศัพท์    :    +(886) 3-377-1261
เจ้าอาวาส    :    พระมหาอำพล ฐิตปญฺโญ
E-mail    :    watthaitaoyuan@hotmail.com
Website    :    www.dmc.org.tw

18.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมไถจง

Dhammakaya Internation Meditation Center of Taichung
ที่อยู่    :    4-5F No.15, Minzu Rd., Central District, Taichong City 400, R.O.C.
โทรศัพท์    :    +(886) 4-2223-7663
เจ้าอาวาส    :    พระธณัช เชฎฺฐธมฺโม
E-mail    :    name072@hotmail.com
Website    :    www.dmc.org.tw

ประเทศอินโดนีเซีย

19.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมอินโดนีเซีย
Meditation Center of Indonesia
ที่อยู่    :    Pulau Dewa5 Blokp 6 No.21 Kota Modern Tangerang Prop. Banten 15117 Indonesia
โทรศัพท์    :    +(62) 2-1522-8908,+(62) 2-1522-1819
เจ้าอาวาส    :    พระครูสังฆรักษ์สมชาย สุคนฺโธ
E-mail    :    dimcindonesia@hotmail.com
Website    :    www.middle072.net/indonesia

ประเทศสิงคโปร์

20.    วัดพระธรรมกายสิงคโปร์
Kalyanamitta Centre (Singapore)
ที่อยู่    :    146B Paya Lebar Road, ACE Building #06-01, Singapore (409017)
โทรศัพท์    :    + (65)-6383-5183
เจ้าอาวาส    :    พระครูภาวนากิจวิเทศ (สมเกียรติ วรวํโส)
รองเจ้าอาวาส :  พระมหากมล ฐิตญาโณ
E-mail    :    info@dhammakaya.org.sg
Website    :    www.dhammakaya.org.sg

ประเทศมาเลเซีย

21.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง
Dhammakaya Meditation Center of Penang
ที่อยู่    :    2G-2,Tingkat Kenari 6, Sungai Ara,11900 Penang, Malaysia               
โทรศัพท์    :    + (60) 4-644-1854, + (60) 19-457-4270
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดนพดล ฐิตวํโส
E-mail    :    dmctpn@hotmail.com

22.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์

Dhammakaya Meditation Association of Selangor
ที่อยู่    :    2A-2,Janlan Puteri 5/1, Bandar Puteri, 47100 Puchong, Selangor D.E., Malaysia   
โทรศัพท์    :    +(60) 3-8063-1882
แฟกซ์    :    +(60)-38-060-4882
เจ้าอาวาส    :    พระครูใบฎีกายุทธนา ชุตินฺธโร
E-mail    :    dimckl@gmail.com
Website    :    www.dimckl.com

ประเทศมองโกเลีย

23.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมมองโกเลีย
Dhammakaya  Meditation Center of Mongolia
ที่อยู่ : Tanan Center 202, Student avenue, 8th khoroo,
Sukhbaatar  district, Ulaanbaatar, Mongolia 97611
Tel: +976-77072072
Mobile : +976-89987076, +976-99242590, +976-95852140

e-mail: dhammakaya.mongolia@yahoo.com

Directer: Phra Chanwit Varavijjo  
พระชาญวิทย์  วรวิชฺโช

ประเทศฟิลิปปินส์

24.    ศูนย์สมาธิทางสายกลางอิโลอิโล
The Middle Way Meditation Institute (Iloilo)
ที่อยู่    :    Black 35, lot 16, Phase1, Puerto Real Subd., Mandave Street, La Paz, Iloilo City, Phillippines
หัวหน้าศูนย์    :    พระบุรินทร์ ฐิตกุสโล
E-mail    :    mmiph@mdwmeditation.org
Website    :    www.mdwmeditation.org/ph

ประเทศเนปาล

25.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเนปาล
Dhammakaya Meditation Center of Nepal
ที่อยู่    :    Godawari Kitni3, Manokranti Chok, Lalitpur, Nepal
โทรศัพท์    :    + (97)-71-556-0511
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระรณภพ โชติลาโภ

ภูมิภาคตะวันออกกลางมีทั้งหมด 3 วัด ได้แก่

ประเทศบาห์เรน

1.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมบาห์เรน
Bahrain Meditation Center
ที่อยู่    :    1301 Road No. 5641, Block No. 0356, Manama City, Bahrain                   
โทรศัพท์    :    +(973)1724-3274
เจ้าอาวาส    :    พระปุณยวีร์ ขนฺติวีโร
E-mail    :    dimc.bahrain@gmail.com

ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

2.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมดูไบ
Dubai Meditation Center
ที่อยู่    :    77a St 83a, Al Warga’a2, Dubai, UAE.P.O.Box 36943                      
โทรศัพท์    :    +(971)5-01044-348, +(971)5-0244-3466,+(971)428-01629
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระรณภพ โชติลาโภ
E-mail    :    dimc_uae@hotmail.com

ประเทศโอมาน

3.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมโอมาน
Oman Meditation Center
ที่อยู่    :    823 Way 6305, Bauwsher, Muscat, Sutanate of Oman
โทรศัพท์    :    + (968) 9571-9848, + (968) 9714-7762
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสุจิตร จิตฺตสุโภ
E-mail    :    dimc_oman@hotmail.com

ภาคพื้นโอเชียเนียมีทั้งหมด 9 วัด ได้แก่

ประเทศออสเตรเลีย

1.    วัดพระธรรมกายนครซิดนีย์
Wat Phra Dhammakaya Sydney
ที่อยู่    :    Lot 3 Inspiration Place Berrilee NSW 2159   
โทรศัพท์    :    + (61) 2-9655-1128, + (61) 2-9742-3031
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : พระสาธิต  ฐิตธมฺโม
E-mail    :    pst113@gmail.com
Website    :    www.dhammakaya.org.au

2.    วัดพระธรรมกายบริสเบน
Wat Phra Dhammakaya Brisbane
ที่อยู่    :    73 Lodge Road, Wooloowin Brisbane, Queensland, Australia
โทรศัพท์    :    + (61) 7-3857-3431
เจ้าอาวาส    :    พระครูปลัดพิพัฒนพร กิตฺติสุโภ
E-mail    :    pipatpon_kitti@hotmail.com

3.    วัดพระธรรมกายเมลเบิร์น
Wat Phra Dhammakaya Melbourne
ที่อยู่    :    18 Centenary Drive, Mill Park Vic, Australia         
โทรศัพท์    :     + (61) 3-9437-6255
เจ้าอาวาส    :    พระครูสังฆรักษ์รณรวี รวิปโภ
E-mail    :    ronrawee@yahoo.com.au

4.    วัดพระธรรมกายเวสเทิร์นออสเตรเลีย
Wat Phra Dhammakaya WA
ที่อยู่    :    (Lot 3)110 Caponi rd, Barragup WA 6209/6210
โทรศัพท์    :    +(61)8-9535-1023
เจ้าอาวาส    :    พระครูสมุห์ทวี สุขิโต
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    :    พระทอง กตทีโป
E-mail    :    phratawee_072@hotmail.com

5.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเมืองอัลบูรี
Dhammakaya Meditation Centre Albury
ที่อยู่    :    88 Finlay Road, Thagoona NSW 2640
โทรศัพท์    :    + (61) 2-69361146  
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
E-mail    :             pst113@gmail.com

ประเทศนิวซีแลนด์

6.    วัดพระธรรมกายดันนีดิน

Wat Phra Dhammakaya Dunedin
ที่อยู่    :    33 Barnes Drive, Caversham, Dunedin, New Zealand 9011                                                              
เจ้าอาวาส    :    พระมหาสมคิด ติกฺขิโณ
E-mail    :    tikkhino@hotmail.com
โทรศัพท์    :    + (64) 3487-6772

7.    วัดพระธรรมกายโอ๊คแลนด์
Wat Phra DhammakayaAuckland
ที่อยู่    :    41A Seaview Road, Castor Bay, Auckland, New Zealand
โทรศัพท์    :    + (64) 21-938592    
เจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : พระเอกศักดิ์  สุทฺธิสกฺโก
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส : พระบัณฑิต   วิสุทฺธาโภ
E-mail    :     pst113@gmail.com  

8.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมเวลลิงตัน
Wellington Meditation Centre  
ที่อยู่    :     298 Main Road, Tawa, Wellington, 5028 New Zealand
โทรศัพท์    :      + (64) 4232-5923
เจ้าอาวาส    :    พระทอง กตทีโป
    E-mail    :    spt072@gmail.com


ประเทศโซโลมอน

9.    ศูนย์ปฏิบัติธรรมโซโลมอน
Solomon Islands Meditation Center
ตู้ ปณ.    :    P.O.Box 865 Bakoi, East Kola’Ridge, Honiara, Guadalcanal, Solomon
            Islands
โทรศัพท์    :    + (67) 7-2025
รักษาการเจ้าอาวาส    :    พระครูวิเทศสุธรรมญาณ (สุธรรม สุธมฺโม)
ผู้ช่วยเจ้าอาวาส    :    พระสาธิต ทิตฺตินนฺโท
E-mail    :    pst113@gmail.com

อัพเดท : 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557


http://goo.gl/kI0ze


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      ชี้แจงวัดพระธรรมกายสอนถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา
      การเดินทางมาวัดพระธรรมกายโดยระบบขนส่งมวลชน
      จุดออกรถมาวัดพระธรรมกาย
      กรณีแนวหน้าออนไลน์ คอลัมน์จับได้ไล่ทัน โดย ส.วิภาวดี
      วิธีการสมัคร webboard DMC.TV ปัญหาและการแก้ไข
      การเปลี่ยนค่าความถี่สำหรับการรับชม DMC
      ดู DMC ไม่ได้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนสัญญาณการรับชม
      วัดพระธรรมกาย กับคำถามที่ถามบ่อย (FAQs)
      คู่มือแนะนำวิธีการใช้หน้า Live.dmc.tv
      5 ช่องทางการรับชม DMC
      กฎแห่งกรรม
      ทำบุญอะไรจึงจะได้ไปสวรรค์ในแต่ละชั้น?โครงการบวชพระ อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน ปี พ.ศ.2558


ขอเชิญร่วมสถาปนาอาคารบุญรักษา


สร้างโลกสดใสด้วยสันติสุขภายใน 24 น.
สำหรับสมาชิกเขตนอก และสาธุชน


DOU ขอเชิญทุกท่านศึกษาเรื่องราวความจริงของชีวิต


รับสมัครบุคลากรช่วยงานพระพุทธศาสนาผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

บันทึกผลปฏิบัติธรรม
บันทึกผลการปฏิบัติธรรม

สถานที่ปฏิบัติธรรม
สถานที่ปฏิบัติธรรมทั่วไทย

สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน
สถานที่ปฏิบัติธรรมดอกไม้บาน

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ประวัติพระเทพญาณมหามุนี
(หลวงพ่อธัมมชโย)

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpageรับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
สมัครเป็นอาสาสมัคร

ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์
ข้อเสนอแนะ และแจ้งปัญหาการใช้งานเว็บไซต์