วันวิสาขบูชาโลก

งานวันวิสาขบูชาโลก เป็นการจัดงานเฉลิมฉลอง วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ ภายใต้งานคุณูปการของพระพุทธศาสนาต่อสันติภาพโลก https://dmc.tv/a13736

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา > วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา > วันสำคัญ
[ 5 มิ.ย. 2555 ] - [ ผู้อ่าน : 21111 ]

วันวิสาขบูชาโลก 2012
วิสาขบูชาโลก 2555

UN Day of Vesak วิสาขบูชาโลก

วันวิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 9
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี
แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เอกบุรุษผู้มีวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน
ในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา     งานวันวิสาขบูชาโลก เกิดขึ้นเนื่องด้วยว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระบรมศาสดา พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ สั่งสอนชาวโลกด้วยพระธรรมคำสั่งสอนที่พระองค์ทรงค้นพบ ตั้งแต่แรกจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของพระชนม์ชีพ พระพุทธองค์ทรงมีพุทธประวัติที่งดงาม หมดจด ชัดเจนตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน และทรงเป็นบุคคลที่อัศจรรย์คือ ทรงประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานในวันเดียวกัน คือ วันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือ วันวิสาขบูชา ด้วยเหตุนี้เอง องค์การสหประชาชาติจึงได้กำหนดให้วันวิสาขบูชา เป็นวัน “วันสำคัญสากลของสหประชาชาติ” หรือวันสำคัญสากลของโลก

     คณะกรรมการจัดกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ได้ประชุมพิจารณาหาเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนานาชาติ ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม พ.ศ.2554 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพ 2 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศศรีลังกาและประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงานวิสาขบูชาโลก เนื่องจากในปี พ.ศ.2555 นอกจากจะเป็นการถวายพุทธบูชาฉลอง 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าแล้ว ยังเป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย เพราะเป็นปีที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเป็นปีที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา จึงเห็นสมควรให้จัดกิจกรรมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ขึ้นในประเทศไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่ทั้ง 2 พระองค์

     กิจกรรมการประชุมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 9 (ปี พ.ศ.2555) นี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นฉลอง "2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ภายใต้หัวข้อหลัก เรื่อง "The Buddha's Enlightenment for the well-being of Humanity; พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ" โดยกำหนดจัดใน วันที่ 31 พฤษภาคม และ วันที่ 1-2  มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีรูปแบบการจัดกิจกรรม ดังนี้

     วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2555 เป็นพิธีเปิดการประชุม ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

     วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นการอภิปรายทางวิชาการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม คือ 1) Buddhist Wisdom for Reconciliation พุทธปัญญาเพื่อความปรองดอง
2) Buddhist Wisdom for Environment พุทธปัญญาเพื่อสิ่งแวดล้อม
3) Buddhist Wisdom for Human Transformation พุทธปัญญาเพื่อการปรับเปลี่ยนชีวิตมนุษย์ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัย วังน้อย อยุธยา

     วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 เป็นการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้นำชาวพุทธ ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร เสร็จแล้ว ผู้นำชาวพุทธทั้งหลาย เดินทางไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนถวายเป็นพุทธบูชา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นอกจากกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการแล้ว ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน, ญี่ปุ่น, เวียดนาม, ศรีลังกา, อินโดนีเซีย รวมทั้งการแสดงจากประเทศไทยอีกด้วย


พระโอวาทสมเด็จพระสังฆราชฯ วันวิสาขบูชา 2555

     เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ประทานพระโอวาทเพื่อเป็นสิริมงคงแก่พุทธศาสนิกชน

     วันวิสาขบูชา อันเป็นอภิลักขิตกาลสำคัญในพระพุทธศาสนาได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2555 และสำหรับในปีนี้ นับเป็นอภิลักขิตกาลพิเศษ คือเป็นปีที่ครบ 26 พุทธศตวรรษ หรือ 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือ 2600 ปีแห่งการอุบัติขึ้นของพระพุทธศาสนา

     พระพุทธศาสนา คือ คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้น เมื่อกล่าวโดยย่นย่อก็คือ สอนให้รู้ถึงความจริงของชีวิต คือ เรื่องทุกข์ อันเป็นธรรมชาติของชีวิต และความดับทุกข์ อันเป็นเป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์ของชีวิต เมื่อกล่าวโดยหลักกว้าง ๆ ก็คือ สอนให้เว้นชั่ว ทำดี ทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ และเมื่อกล่าวโดยหลักปฏิบัติก็คือ สอนให้ปฏิบัติในศีล ปฏิบัติในสมาธิ(Meditation) ปฏิบัติในปัญญา ทั้งนี้ก็เพื่อผลคือประโยชน์สุขของพหูชน หรือ เพื่อประโยชน์สุขของชาวโลกทั้งมวล

     ฉะนั้น เนื่องในอภิลักขิตกาลครบ 26 ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนา ซึ่งได้มีการจัดการเฉลิมฉลองกันทั่วไป จึงใคร่ขอเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รำลึกถึงพระธรรมคำสอนของพระ พุทธองค์ ที่ได้ทรงพระกรุณาสั่งสอนไว้ดังกล่าวข้างต้น น้อมนำเข้ามาศึกษาและปฏิบัติกันอย่างจริงจัง พร้อมทั้งแนะนำเผยแผ่ไปยังชาวโลกให้กว้างขวางยิ่งๆ ขึ้น เพื่อศานติสุขของมวลมนุษยชาติตลอดไป ก็จะได้ชื่อว่าได้ร่วมกันเฉลิมฉลอง 26 ศตวรรษแห่งพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง

     ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญกุศล อำนวยให้ทุกท่านเจริญด้วยสุขสิริสวัสดิ์ พิพัฒนมงคลตลอดไปโดยทั่วกัน

ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ครอบครัวข่าวสาม


วัดพระธรรมกาย จัดงาน "วิสาขบูชา”ฉลองพุทธชยันตี
[5 มิถุนายน พ.ศ.2555]

     วันที่ 4 มิถุนายน เวลา 19.30 น.ที่อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี ได้มีการจัดงานวิสาขบูชา เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม  โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2,000  รูป  ภาคสายพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนา  ภาคบ่ายเป็นพิธีบวชอุทิศชีวิตสามเณร จำนวน 12 รูป  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์  เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม  (ป.ธ.9 ,ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์  ภาคค่ำ เวลา 19.30 น. เป็นพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ โดยมีพุทธศาสนาชนนับแสนคนมาร่วมงานในครั้งนี้

วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย พ.ศ.2555

โคมวิสาขประทีปนับแสนดวงสว่างไสวบูชาแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ณ อุโบสถวัดพระธรรมกาย จังหวัดปทุมธานี

 
วิสาขบูชา หน้าอุโบสถ วัดพระธรรมกาย พ.ศ.2555

แสงเทียนจากโคมประทีปสว่างไสวแม้ท่ามกลางสายฝน


วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย พ.ศ.2555

พิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย ประเทศไทย


วัดพระธรรมกายจัด "วิสาขะนานาชาติ" ทั่วโลก !!!

วิสาขบูชา ณ ประเทศอินเดีย

ประเทศอินเดีย จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 3 (พ.ศ.2555)

     "วันวิสาขบูชา" นอกจากจะเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้ว ยังเป็นวันสำคัญของโลกด้วย เพราะเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542  องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เนื่องจากเป็น วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า  และในปีนี้ครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย ซึ่งถือว่าพระองค์ทรงเป็นบรมครูของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก จึงเป็นโอกาสดีที่พุทธบริษัททั้งหลาย ควรให้ความสำคัญและระลึกถึงพระพุทธคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ และน้อมนำพระธรรมคำสอนมาปฏิบัติ  ซึ่งวันวิสาขบูชาปี พ.ศ.2555นี้ตรงกับวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7

     พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ วัดพระธรรมกาย แจ้งว่า ขณะนี้วัดพระธรรมกายได้เตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานวิสาขบูชา ในวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน  พ.ศ.2555 รองรับคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่คาดว่าจะเดินทางมาร่วมงานจากทั่วประเทศกว่า 100,000 คน เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรมในปีนี้อย่างยิ่งใหญ่ 

     โดยภาคเช้าเป็นพิธีตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 2,000  รูป  ภาคสายพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายนำสาธุชนสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและเจริญสมาธิภาวนา  ภาคบ่ายเป็นพิธีบวชอุทิศชีวิตสามเณร จำนวน 12 รูป  ณ อุโบสถ วัดพระธรรมกาย ตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป   ทั้งนี้ได้รับความเมตตาจากพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม (ป.ธ.9 ,ราชบัณฑิต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ภาคค่ำ เวลา 19.30 น. เป็นพิธีจุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณรอบอุโบสถ


กิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติในต่างประเทศ


วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

กิจกรรมวิสาขบูชาโลก ประเทศสิงคโปร์

    ในส่วนของกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติในต่างประเทศ วัดสาขาของวัดพระธรรมกาย ได้จัดกิจกรรมดังนี้    ประเทศสิงคโปร์  จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม ณ ย่านใจกลางชุมชน Bukit Batok  ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมนิทรรศการพุทธประวัติ  และวิถีปฏิบัติของพุทธศาสนิกชนโดยจัดแบ่งเป็นโซนต่าง ๆ ดังนี้  โซนสรงน้ำพระพุทธรูป  ถวายดอกบัว  ถวายดวงประทีป บูชาพระบรมสารีริกธาตุ และห้องนั่งสมาธิ ในแต่ละโซนจะมีเจ้าหน้าที่คอยอธิบาย และให้ความรู้แก่ผู้มาร่วมงาน นอกจากนี้ ยังได้รับความเมตตาจากพระครูอานันทกิจจานุกูล รองประธานสมัชชาสงฆ์ไทย ในประเทศสิงคโปร์ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และฯพณฯ ฮาลิมา ยาขอบ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคม ยุวชน และกีฬา ประเทศสิงคโปร์ ให้เกียรติมาร่วมงานครั้งนี้ด้วย

วันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 4 - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2555

วิสาขบูชา ณ ประเทศอินเดีย

ชาวอินเดียมาร่วมงานลอยโคมวิสาขบูชาเป็นจำนวนมาก

    ประเทศอินเดีย จัดงานวิสาขบูชาขึ้นเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ณ เมืองทาเน่  โดยความร่วมมือระหว่าง วัดพระธรรมกาย และองค์กรสมานเวย์ ปราทิชธาน และได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ บาบันเรา พัชภูติ รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชนเผ่าแห่งรัฐมหาราษฏะ  พร้อมด้วยคุณวิกรม พัชภูติ ผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยปาริกรัมมะ และชาวอินเดียมาร่วมงานจุดประทีป และลอยโคมวิสาขบูชาในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  

วิสาขบูชา ณ ประเทศโอมาน

ชาวโอมานมาร่วมงานวิสาขบูชา

    นอกจากนี้ ยังได้จัดงานวิสาขบูชาที่ประเทศโอมานเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ประเทศมองโกเลีย และประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 4 มิถุนายนที่จะถึงนี้ ส่วนวัดสาขาของวัดพระธรรมกายทั่วโลกใน 25 ประเทศ ขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมที่จะจัดงานวิสาขบูชานานาชาติอย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกัน 

วิสาขบูชา ณ ประเทศโอมาน

ชาวโอมานจุดโคมวิสาขะ

วิสาขบูชา ณ ประเทศโอมาน

ชาวโอมานได้มาร่วมงานนั่งสมาธิในงานวันวิสาขบูชา


85 ประเทศร่วมฉลอง “พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า”

    
"วันวิสาขบูชา" ได้รับการยกย่องจากพุทธศาสนิกชนทั่วโลก ให้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาสากล เพราะเป็นวันที่บังเกิดเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ ที่เกี่ยวเนื่องกับ “พระพุทธเจ้า” และเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาพุทธ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดได้เกิดขึ้นเมื่อ 2,600 ปีก่อน ณ ดินแดนที่เรียกว่าชมพูทวีปในสมัยพุทธกาล
 
เหตุการณ์อัศจรรย์สำคัญ 3 เหตุการณ์ คือ
 
       1. เหตุการณ์แรกเมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช คือ “วันประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน ประเทศเนปาลในปัจจุบัน
 
       2. เหตุการณ์ต่อมาเมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็นวันที่ “เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มโพธิ์พฤกษ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ประเทศอินเดียในปัจจุบัน
 
     3. เหตุการณ์สุดท้าย เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช เป็น “วันเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” ณ ใต้ร่มสาละพฤกษ์ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา ประเทศอินเดียในปัจจุบัน

     ในวาระที่ “พระพุทธเจ้า” ตรัสรู้ครบ 2,600 ปี ในวัน “วิสาขบูชา” ปี 2555 นี้ พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ นายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ ดร.กันทิมา กุญชร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร รับผิดชอบสายงานกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมจัดกิจกรรม “วิสาขบูชานานาชาติ” ครั้งที่ 9 อย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา, ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ภายใต้หัวข้อหลักในการประชุมคือ “พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อประโยชน์สุขของมวลมนุษยชาติ”

     พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานกรรมการดำเนินการจัดการประชุมชาวพุทธนานาชาติ กล่าวว่า “ปี 2555 นี้ ทาง มจร.ได้กำหนดจัดกิจกรรมการประชุมที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมา โดยการเชิญ พระสังฆราช ประมุขสงฆ์ ผู้นำประเทศ ชาวไทยพุทธ และผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศทั่วโลก ร่วมกันเป็นเจ้าภาพและจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง 3 วาระ คือ เฉลิมฉลองในโอกาสพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา

     นอกจากนี้ พระธรรมโกศาจารย์ ยังกล่าวอีกว่า “สิ่งที่น่าสนใจและถือเป็นไฮไลท์ของการประชุมปีนี้ คือ การที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมาช่วยกันค้นหาว่า พระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั้น สามารถนำประโยชน์สุขมาสู่มวลมนุษยชาติได้อย่างไร พระปัญญาตรัสรู้จะมาพัฒนาจิตใจมนุษย์และทำให้มนุษย์โลกมีความสามัคคี มีความปรองดองและเกิดความสุขสงบสันติได้อย่าไร

     สุดท้ายคือพระปัญญาตรัสรู้จะทำให้มนุษย์อยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลได้อย่างไร โดยมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมปาฐกถา อาทิ มหินทา ราชปักษา ประธานาธิบดีประเทศศรีลังกา, พระสังฆราชประเทศกัมพูชา, พระมหานายก, พระภาวนาวิเทศ (หลวงพ่อเขม ธัมโม) ประเทศอังกฤษ เป็นต้น”

     การประชุมครั้งนี้จะมีการจัดตั้งสำนักงานศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกขึ้นที่พุทธมณฑล และจะทำพิธีวางศิลาฤกษ์ด้วย เพื่อให้สำนักงานดังกล่าวเป็นศูนย์ประสานงาน เชื่อมโยงข้อมูลของชาวพุทธทั่วโลก โดยกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในครั้งนี้ ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีไทยและผู้นำชาวพุทธจาก 85 ประเทศ คณะรัฐมนตรี คณะทูตานุทูตจากประเทศไทยและต่างประเทศ การแสดงทางวัฒนธรรมนานาชาติ การสัมมนาทางวิชาการนานาชาติ การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยคนไทยและทั่วโลก

    สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดได้ในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม-วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2555 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง TNN 2 (ทรูวิชั่นส์ 08)    


ข้อมูลจากเว็บไซต์บ้านเมือง
 

วิสาขบูชาโลก ครั้งที่ 9 ในประเทศไทย

     สัปดาห์ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรี “ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” เห็นชอบและอนุมัติงบประมาณจัดงานเฉลิมฉลอง “วันวิสาขบูชา” ประจำปี 2555 นับเป็นปี ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครอบ 2,600 ปีโดยประเทศที่นับถือพระพุทะศาสนาต่างกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองถวายเป็นพุทธบูชาในช่วงเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่เป็นพิเศษ

    นิยมเรียกว่า “งานแลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า” ประกอบกับที่ประชุม” มหาเถรสมาคม” ได้มีมติเห็นชอบให้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2555 เห็นพิเศษ โดยคณะสงฆ์และรัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพและให้มีคณะกรรมการเตรียมการจัดงานวันวิสาขบูชา ปี 2555

    มีกิจกรรมที่จัดเน้นบูรณาการการศึกษาปฏิบัติ และเผยแพร่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ทรงสั่งสอนสู้ประชาชนทุกเพศทุกวัยอย่างกว้างขวางรวมถึงกำหนดแนวทางในการจักกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชาปี 2555 อย่างถูกต้องเหมาะสมสอดคล้องกับติมหาเถรสมาคม
“สำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)” ก็เป็นเจ้าภาพที่สำคัญจึงเสนอของประมาณการจัดกิจกรรมของคณะสงฆ์ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยอนุมัติเงินงบประมาณจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 150,000,000 บาท เพื่อจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า แบ่งเป็น

    งบประมาณ การ “สัมมานาพุทธศาสนิกชนนานาชาติ” โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จำนวน 54,000,000 บาท

    งบประมาณสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่จำนวน 9 องค์ ฉลองพุทธชยันตี และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มกุฏราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมพรรษา  60 พรรษา จำนวน 30,000,000 บาท

    งบประมาณงาน เฉลิมฉลองพุทธยับตี ณ พุทธมณฑล และพื้นทีส่วนกลางอื่นๆ จำนวน16,000,000 บาท

     งบประมาณ “การประชาสัมพันธ์ งานพุทธชยันตี”  จำนวน 20,000,000 บาท
ขณะที่ การจัดงานในนามของรัฐบาลไทย ได้กำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งมีวัตถุเพื่อให้ชาวพุทธนานาชาติรู้จักประเทศไทย ในฐานะที่เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันจะต้องทำให้ชาวพุทธในเมืองไทยเกิดความตื่นตัวมากขึ้นด้วย โดยมีองค์กรต่างๆ ร่วมขับเคลื่อนพร้อมทั้งเกิดความตื่นตัวมากขึ้นด้วย โดยมีองค์กรต่างๆ ร่วมกันขับเคลื่อนพร้อมทั่งเชิญชวนแขกรัฐบาลและผู้นำชาวพุทธนานาชาติเข้าร่วมงานและขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีส่วนร่วมในการจัดงานยิ่งใหญ่

     โดยกำหนดให้พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางการจัดงานและสถานที่จัดงานอื่นๆ เพื่อให้พุทธศาสนาสนิกชนได้ร่วมกิจกรรมอย่างเป็นเอกภาพพร้อมเพรียง ในการเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า รูปแบบของการจัดงานมี 3 ด้าน ประกอบด้วย

    ด้านการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา มุ่งเน้นการจัดกิจกรรมการศึกษา การเผยแผ่ การปฏิบัติบูชา และการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วนและประชาชนในการจัดงานฯ โดยมีสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนา เป็นหน่วยงานหลัก รับผิดชอบดำเนินการจักกิจกรรม

    ด้านวิชาการ จัดกิจกรรมประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธประวัติหลักธรรมตำสอน โดยมีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ  และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในการจัดประชุมสัมมานาวิชาการนานาชาติ และการประชุมสัมมานาวิชาการภาคภาษาไทย โดยให้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนสาขาพระพุทธศาสนา ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการ (ภาคภาษาไทย) หัวข้อการสัมมนา เป็นเรื่องราวพระพุทธศาสนากับศาสตร์ต่างๆ

    ด้านกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะวัฒนาธรรม มีกระทรวงวัฒนธรรม เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับเรือข่าย เช่น มูลนิธิ หอจดหมายเหตุ เป็นต้น จัดหาการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการแสดงภาพยนตร์เพื่อเป็นแนวทางส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา

     โดยการจัดกิจกรรมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้  เห็นควรให้หน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมโดยใช้งบประมาณของหน่วยงานแต่ละหน่วยร่วมกับการใช้งบประมาณจากการระดมทุนภาคประชาชน
    
     อีกเรื่องที่ "คณะรัฐมนตรี" อนุมัติคือ “ให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ 99 รูป งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก เพื่อฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน พ.ศ.2555 รวม 15 วันโดยไม่ถือเป็นวันลาเป็นกรณีพิเศษ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)เสนอ

     โดยโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ยังประโยชน์สูงสุด ให้เกิดต่อกุลบุตรที่มีจิตจงรักภักดี ให้ได้เข้ามาอุปสมบทเป็นพระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา และร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจ อบรมกาย วาจาใจ ให้สงบเรียบร้อย ตามหลักสัมมาปฏิปทาขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการเทิดทูน แสดงออกถึงความจงรักภักดี ในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระประมุขของชาติ สมกับเป็นโอกาสพิเศษที่พระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชย์ด้วยทศพิธราชธรรมยาวนานที่สุดในโลก โดยผู้เข้าร่วมโครงการอุปสมบท มีจำนวน 199 คน

     ด้าน “การะทรวงมหาดไทย” เตรียมจัดงานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในส่วนภูมิภาคเช่นกัน ตามชื่อโครงการ “หนึ่งจังหวัด หนึ่งพุทธบุชา หนึ่งอำเภอ หนึ่งพุทธบูชา  หนึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนึ่งพุทธบูชา” ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พงศ.2555 รวม 7 วัน โดยกำหนดพื้นที่จัดกิจกรรม 3 ส่วน ได้แก่ การจัดกิจกรรม ณ พุทะมณฑลจังหวัดนครปฐม การจัดกิจกรรม ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร และการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานในส่วนกลาง

     ขณะที่รัฐบาลแต่งตั้ง “นายยงยุทธ วิชัยดิฐ” รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพุทธชยันตรี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า


บรรยากาศวิสาขบูชาโลก 2012 ในต่างประเทศ
[27 พฤษภาคม พ.ศ.2555]

ประเทศ
วันที่จัดงาน
กิจกรรม
ลิงค์อ่านต่อ
ประเทศสิงคโปร์
4 – 6 พฤษภาคม
นิทรรศการงานพระพุทธศาสนา
ประเทศอินเดีย
6 พฤษภาคม
ปล่อยโคมลอย
ประเทศโอมาน
11 พฤษภาคม
 
 
ประเทศมองโกเลีย
4 มิถุนายน
ปล่อยโคมลอย ครั้งที่ 5 จัดที่สนามกีฬาแห่งชาติ
ประเทศอินโดนีเซีย
 
 
 

- ทุกศูนย์สาขาต่างประเทศ ของวัดพระธรรมกาย จัดงานวิสาขบูชาอย่างยิ่งใหญ่ ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2555 พร้อมวัดพระธรรมกาย เช่น วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

     งานวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศ อินเดียฯพณฯ บาบันเรา พัชภูติ
 รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาชนเผ่าแห่งรัฐมหาราษฏะ


     พิธีจุดประทีป ลอยโคมวิสาขบูชา ประเทศอินเดีย ได้จัดให้มีขึ้นทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2555 ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3


     งานวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศ มองโกเลีย

วิสาขบูชา ที่มองโกเลีย

พิธีลอยโคมวิสาขประทีป ถวายเป็นพุทธบูชา ครั้งที่ 5
ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ประเทศมองโกเลียในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2555     งานวันวิสาขบูชาโลก ณ ประเทศ สิงคโปร์

วันวิสาขบูชา ที่สิงคโปร์

วันวิสาขบูชาที่สิงคโปร์


          เวสัก เด ที่สิงคโปร์ เป็นงานระดับอินเตอร์ ที่ผู้คนหลากเชื้อชาติและความเชื่อ ให้ความสนใจมาร่วมงานอย่างเนืองแน่นทุกวัน ซึ่งผู้ที่มาร่วมงานต่างให้สัมภาษณ์ความประทับไว้ด้วย ดังนี้

    “นี่เป็นนิทรรศการอันยิ่งใหญ่ ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่าง ชัดแจ้ง  การได้เข้ามาชมสิ่งต่างๆในงานนี้  ทำให้ใจของผมได้รับความสุขและสงบ  ผมอยากจะฝึกสมาธิแบบนี้ทุกวัน ซึ่งผมเที่ยวไปบอกใครต่อใคร ให้มาชมนิทรรศการนี้ เพราะจะได้รับความสุขสงบจากการมาที่นี่”

    “พวกเราดีใจที่ได้มาฉลองวันวิสาขบูชาที่ สิงคโปร์  การจัดงานที่นี่ดีมาก  เป็นการฉลองวันวิสาขบูชา ที่สวยงามและสะอาดบริสุทธิ์มาก  ดีจริงๆที่ผู้คนสามารถมาฉลองวันวิสาขบูชา ณ ที่แห่งนี้ได้”


บาทหลวง ไมเคิล เดอ ครูส  หัวหน้าคณะบาทหลวงนิกายโรมันแคทอลิค

บาทหลวง ไมเคิล เดอ ครูส
 หัวหน้าคณะบาทหลวงนิกายโรมันแคทอลิค

 
     บาท หลวง ไมเคิล เดอ ครูส กล่าวว่า “ผมรู้สึกสงบสุขและเป็นบุญอย่างมากในวันวิสาขบูชา และปีนี้ผมรู้สึกมีความสุขและตื้นตันใจมากที่ได้มาที่นี่ ผมอยากบอกว่าการได้มาอยู่ท่ามกลางฝูงชน ที่กำลังเยี่ยมชมนิทรรศการพุทธประวัติ เป็นความรู้สึกที่ดีมาก เพราะหลายศาสนาต้องการให้คนเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวเอง ซึ่งเราจะทำให้สันติสุขเกิดขึ้นได้ ก็ต่อเมื่อเราได้เข้าถึงแก่นแท้ของตัวเรา และการฝึกสมาธิ ก็คือการเข้าถึงแก่นแท้ภายใน ที่มีอยู่ในตัวของทุกๆ คน  ซึ่งแก่นแท้ภายในนี่เอง ที่เป็นที่มาของสันติสุข”


วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย

วิสาขบูชา ณ วัดพระธรรมกาย


วันวิสาขบูชาโลกเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ ?
[27 พฤษภาคม พ.ศ.2555]


     องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 54 ได้พิจารณาระเบียบวาระที่ 174 International recognition of the Day of Vesak  ระบุว่า "พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งของโลก ที่ได้หล่อหลอมจิตวิญญาณของมนุษยชาติมานาน ควรที่จะยกย่องกันทั่วโลก จึงประกาศให้วันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนพฤษภาคม เป็นวันสำคัญสากลนานาชาติ (International Day)
" โดยการเสนอของประเทศศรีลังกา และมีมติเป็นเอกฉันท์ในที่ประชุมสมัชชาครั้งนี้


 
UN Day of Vesak

     เหตุผลที่สำคัญก็คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์ทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ ทรงเปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยไม่คิดค่าตอบแทน

    ในการพิจารณาประธานสมัชชาฯ ครั้งนั้นได้เชิญผู้แทนจากประเทศศรีลังกาขึ้นกล่าวนำเสนอร่างข้อมติ และเชิญผู้แทนไทย พม่า สิงคโปร์ บังคลาเทศ ภูฐาน เนปาล ปากีสถาน อินเดีย สเปนขึ้นกล่าวถ้อยแถลง สรุปความได้ว่า "วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ เสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน ให้มวลมนุษย์มีเมตตาธรรมและขันติธรรมต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลาย เพื่อให้เกิดสันติสุขในสังคม อันเป็นแนวทางของสหประชาชาติ จึงขอให้ที่ประชุมรับรองข้อมตินี้ " ซึ่งเท่ากับเป็นการรับรองความสำคัญของพุทธศาสนาในองค์การสหประชาชาติอีกด้วยการเฉลิมฉลองในวันวิสาขบูชาโลกวิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ หรือเดือน 6


     วิสาขบูชา หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะหรือเดือน 6 เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

   ชาวพุทธฝ่ายเถรวาทได้ประกอบพิธีฉลองวิสาขบูชาเป็นการใหญ่มานานแล้ว โดยเฉพาะประเทศไทย เริ่มฉลองวิสาขบูชามาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานี สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากศรีลังกา

     คัมภีร์มหาวงศ์บันทึกไว้ว่าเมื่อประมาณ 2,100 ปีมาแล้ว ในรัชสมัยของพระเจ้าทุฏฐคามณี กษัตริย์แห่งลังกา มีการประกอบพิธีวิสาขบูชาถึง 24 ครั้ง (มหาเวสาขปูชา จ จตุวีสติ การยิ)

         วิสาขบูชาฉลองกันในประเทศฝ่ายเถรวาท เป็นส่วนมาก สิ่งที่ชาวไทยเรียกว่า วิสาขบูชานั้น ชาวศรีลังกาเรียกว่า เวสัก (Vesak) ชาวพุทธอินโดเนเซียเรียกว่า ไวศาขะ ชาวพุทธอินเดียเรียกว่า พุทธชยันตี (วันประสูติของพระพุทธเจ้า) ชาวพุทธเนปาล เรียกว่า พุทธปุรณมี (วันเพ็ญพระพุทธเจ้า)

         ชาวพุทธฝ่ายมหายานในประเทศจีน เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น ไม่จัดฉลองวิสาขบูชาตามแบบเถรวาทที่ถือว่าพระพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานในวันเพ็ญเดือนหกทางจันทรคติ ทั้งนี้เพราะชาวพุทธฝ่ายมหายานถือคติเรื่องวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานต่างจากคติฝ่ายเถรวาท นั่นคือ ชาวพุทธฝ่ายมหายานถือคติว่า พระศากยมุนีพุทธเจ้า ประสูติในวันที่ 8 เมษายน ตรัสรู้ในวันที่ 8 ธันวาคม และปรินิพพานในวันที่ 15 กุมภาพันธ์

     จนกระทั่งถึงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2542 ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติพิจาณาเห็นว่าพระพุทธศาสนาเป็นหนึ่งในศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในโลก มีคุณูปการอันใหญ่หลวงในทางจิตใจต่อมวลมนุษยชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 2,500 ปี และจะยังคงมีคุณูปการต่อไปในอนาคต จึงมีมติรับรองให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญสากล ซึ่งสำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กและที่ทำการสาขาสหประชาชาติในภูมิภาคต่างๆทั่วโลก จะจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชาตามความเหมาะสม

   ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติกำหนดให้จัดพิธีฉลองวิสาขบูชา ในวันเพ็ญเดือนพฤษภาคมของทุกปี

     ประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาจำนวน 16 ประเทศได้ร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองวันวิสาขบูชา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ตั้งแต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยแต่ละประเทศผลัดเปลี่ยนกันเป็นผู้ประสานงาน ประเทศไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประเทศประสานงานเพื่อจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2547 (พระธรรมโกศาจารย์ :2549)
 
     การที่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดวันวิสาขบูชาตรงกับวันเพ็ญกลางเดือน 6 จึงเป็นการกำหนดตามแบบพระพุทธศาสนาเถรวาท และในภาษาของสหประชาชาติจึงไม่เรียกวันเพ็ญกลางเดือน 6 เพราะเดือน 6 เป็นจันทรคติ สหประชาชาติ ใช้คำว่า วันเพ็ญเดือนพฤษภาคม ดังนั้น ถ้าวันเพ็ญกลางเดือนตรงกับวันใดในเดือนพฤษภาคม สหประชาชาติถือว่าวันนั้นเป็นวันวิสาขบูชา
 

รับชมคลิปวิดีโอสปอต วันวิสาขบูชา 2555
ชมวิดีโอสปอต วันวิสาขบูชา 2555   Download ธรรมะสปอต วันวิสาขบูชา 2555


http://goo.gl/Avyhi


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      วันออกพรรษา 2561 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2561 World Meditation Day
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      วันอาสาฬหบูชา 2561 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ
      วันมาฆบูชา...สำคัญอย่างไร ?
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันเข้าพรรษา 2561 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันวิสาขบูชา 2561 ประวัติวันวิสาขบูชางานบุญวันคุ้มครองโลก

   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร