พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย อนาคตพระพุทธศาสนากับเด็กไทยจะเป็นอย่างไร มาติดตามกันค่ะ... https://dmc.tv/a19514

บทความธรรมะ Dhamma Articles > เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
[ 28 ม.ค. 2558 ] - [ ผู้อ่าน : 11311 ]

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย


พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย
เยาวชนคืออายุพระพุทธศาสนา

พุทธทำนายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเยาวชน

     ในทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวเรื่องการพุทธทำนายของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเยาวชน ตอนหนึ่งดังนี้ว่า.. พระเจ้าปเสนทิโกศลได้ทรงเล่านิมิตแห่งความฝันประการที่สองให้พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าฟังว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ หม่อมฉันฝันว่า...ต้นไม้และก่อไผ่เล็กๆงอกขึ้นมาจากแผ่นดินได้คืบหนึ่งบ้าง ศอกหนึ่งบ้าง แล้วต้นไม้และก่อไผ่เหล่านั้นก็ผลิดอกออกผลไปตามๆ กัน นิมิตแห่งความฝันนี้จะมีผลเป็นอย่างไรหรือ พระเจ้าข้า” 


ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศลเกี่ยวกับเยาวชน

   “ครั้นพระบรมศาสดาได้สดับตรับฟังนิมิตแห่งความฝันประการที่สอง (จากทั้งหมด 16 ข้อ) ของพระเจ้าปเสนทิโกศลจบแล้ว พระองค์ก็ทรงพยากรณ์ความฝันว่า “มหาบพิตร...ผลของความฝันนี้ จะยังไม่เกิดขึ้นในสมัยของพระองค์ และในยุคสมัยที่พระศาสนาของเราเจริญรุ่งเรืองอยู่ แต่จะบังเกิดขึ้นในอนาคตกาล เมื่อโลกถึงยุคเสื่อมและมนุษย์มีอายุน้อยลง (หมายถึงในยุคที่มนุษย์เสื่อมจากศีลธรรม เห็นผิดเป็นถูก เห็นถูกเป็นผิด อีกทั้ง เป็นยุคที่พวกอลัชชี หรือภิกษุนอกรีตมีจำนวนมากกว่าภิกษุผู้เคร่งครัดในศีลและข้อวัตรปฏิบัติ) ในยุคนั้น สัตว์ทั้งหลายจะมีราคะมาก เด็กผู้หญิงที่ยังโตไม่เต็มวัย ก็จะริสมสู่กับผู้ชาย ไม่รู้จักรักนวลสงวนตัว อีกทั้งเด็กผู้หญิงจะมีระดู และตั้งครรภ์กันตั้งแต่ยังเด็ก เหมือนดั่งต้นไม้ที่ยังเล็กๆ แต่ก็กลับให้ผลแล้ว ฉะนั้น ความฝันนี้จะไม่ทำให้เกิดภัยใดๆ แก่มหาบพิตรอย่างแน่นอน เพราะจักเป็นสิ่งที่จะบังเกิดขึ้นในอนาคต” [พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เอกนิบาตชาดก เล่ม ๓ ภาค ๒]  


ปัญหาสังคมของเยาวชน

ปัญหาเยาวชนที่เหินห่างพระพุทธศาสนา

     ปัญหาเยาวชนทุกวันนี้ เราเริ่มเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่คล้ายคลึงกับพุทธทำนายมากขึ้น เด็กในสมัยปัจจุบันนี้เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ อินเตอร์เน็ต การใช้โซเชียลมีเดีย และสื่อในปัจจุบันก็มีความล่อแหลม ทำให้เด็กๆ เข้าถึงสิ่งที่ไม่เหมาะไม่ควรได้อย่างง่ายมากขึ้น ปัญหาท้องก่อนแต่ง การทำแท้ง เด็กถูกทอดทิ้งเกิดเป็นปัญหาสังคมมากขึ้น หากจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ก็ต้องเริ่มต้นด้วยการนำธรรมะของพระพุทธศาสนาให้กลับคืนมาสู่ใจเยาวชน

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย
พระพุทธศาสนากับเด็กไทย

    การที่จะทำให้เยาวชนสนใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น     สื่อธรรมะเองก็ต้องปรับตัวให้ทันยุคสมัย  การปลูกฝังความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาควรดำเนินการในขณะที่บุคคลมีอายุน้อย เพราะเป็นวัยที่ยังไม่มีภาระ ไม่มีเรื่องที่ต้องคิดมากจึงสามารถซึมซับเอาหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาซึ่ง เป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดได้หากใช้วิธีที่เหมาะสม ในทุกศาสนาการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวเป็นวิธีการที่ส่งผลต่อความเชื่อและการปฎิบัติทางศาสนามากที่สุด (วรรณะ บรรจง ๒๕๔๒ : ๓๖)

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย
พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย

การนำธรรมะกลับคืนสู่ใจเยาวชน

     ด้วยเหตุนี้เอง ทางวัดพระธรรมกาย นำโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงได้มีการเผยแผ่ธรรมะในรูปแบบใหม่ ที่เข้ากับยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็นรายการธรรมะเพื่อประชาชน ทีวีธรรมะ จานดาวเทียม การจัดรายการธรรมะผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา ซึ่งออกอากาศทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 19.00-21.00 น. ทางช่อง DMC เพื่อสอนธรรมะ กฎแห่งกรรม นรก สวรรค์ ด้วยธรรมะที่เข้าใจง่ายๆ มีเพลง มีภาพ มีพูด มีการ์ตูน เพื่อให้เหมาะกับผู้รับชมธรรมะทุกเพศทุกวัย ทุกเชื้อชาติ นอกจากนั้นยังได้เผยแผ่ธรรมะทางวิทยุ สื่ออินเตอร์เน็ต สื่อ CD DVD หนังสือธรรมะมากมาย เป็นต้น

     สมเด็จพระมหาสมณะเจ้า กรมพระวชิรญาณวโรรส ทรงอธิบายไว้ว่า ประชาชนจะเข้าใจพระพุทธศาสนาอย่างชัดเจนได้ 3 ทาง คือ ด้วยการฟังธรรมเทศนา ด้วยการสนทนาธรรม และด้วยการได้อ่านหนังสือที่เป็นคำสั่งสอน ซึ่งการอ่านหนังสือนั้นดีกว่าการฟังธรรมเทศนา เพราะมีเวลาที่จะคิดตรึกตรองได้ตามความพอใจและกลับมาดูทบทวนได้อีกหากลืม ทั้งนี้ความยินดีในธรรมของคนต่างกัน บางคนยินดีในธรรมที่ลึกซึ้ง บางคนยินดีในธรรมที่ไม่ลึกซึ้ง หนังสือพุทธศาสนาจึงควรมีหลากหลายตามอัธยาศัยของคนที่แตกต่างกัน (มหามกุฎราชวิทยาลัย 2521 : 20 – 21)  หลายประเภท รวมถึงมีกลยุทธ์ในการเข้าถึงหรือสร้างนวัตกรรมในการสื่อสารเป็นต้น

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย
เยาวชนไทยรักพระพุทธศาสนา

     พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้มีดำริที่จะฟื้นฟูศีลธรรมโลก โดยเริ่มจากเยาวชน ผ่านโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก เด็กดีวีสตาร์ ซึ่งได้จัดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 และในแต่ละปี ท่านได้เมตตาให้จัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา และสร้างแรงบันดาลใจในการทำความดีให้กับเด็กๆ โดยจัดมาถึงปี 2557 เป็นครั้งที่ 9 แล้ว ในแต่ละครั้งก็ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง สามารถที่จะสร้างสัมมาทิฏฐิให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และครูอาจารย์ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา รวมไปถึงประชาชนผู้ที่ได้มีโอกาสมาชมนิทรรศการ รวมแล้วนับล้านคน

    อีกทั้งยังได้มีโครงการบรรพชาสามเณรฟื้นฟูพระพุทธศาสนาทั่วไทย เพื่อส่งเสริมสนับสนุน และสร้างความตระหนักรู้ให้กับเด็กและเยาวชนไทย ในคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรมไทย มิใช่เป็นเพียง การบวชตามประเพณี แต่เป็นหลักสูตรการอบรม เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง ประกอบด้วยสื่อการสอนที่ทันสมัยเข้าใจง่าย มีพระอาจารย์ให้คำปรึกษา โดยผู้บวชจะต้องฝึกอบรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ฝึกความมีวินัย ความเคารพ ความอดทน การบริหารเวลา การบริหารปัจจัยสี่ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้องตามหลักพุทธวิธี เพื่อให้เกิดหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย
พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย

     และโครงการธรรมยาตรา ธุดงค์ธรรมชัย เส้นทางพระผู้ปราบมาร ซึ่งพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ได้ดำริให้มีพระภิกษุเข้ามาบวชจำพรรษาตลอด 1 พรรษา และได้ออกเดินธุดงค์บนเส้นทางอันเกี่ยวเนื่องกับพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย อันเป็นเส้นทางที่ท่านได้เกิดด้วยรูปกายเนื้อ เกิดในเพศสมณะ (บวช) เกิดด้วยกายธรรม และเผยแผ่วิชชาธรรมกาย ดังนั้น ตลอดเส้นทางที่พระธุดงค์จาริกผ่านไปในแต่ละที่แต่ละชุมชน จึงเสมือนเป็นการนำพระพุทธศาสนาเข้าไปสู่บ้านเรือน เยาวชน ตลอดจนสถาบันครอบครัว โรงเรียน และสังคม ได้เกิดความตื่นตัวต่อพระพุทธศาสนามากขึ้น และจะได้นำไปสู่การน้อมนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิต ซึ่งจะทำให้สังคมมีความสงบร่มเย็น ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรือง

พระพุทธศาสนากับเยาวชนไทย
ศีลธรรมคืนกลับสู่ใจเยาวชน

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ความฝันของพระเจ้าปเสนทิโกศล และคำทำนายของพระพุทธเจ้าทั้ง 16 ประการ
วันรวมพลังเด็กดี V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก ครั้งที่ 9
บวชสามเณรยุวธรรมทายาท รุ่นที่ 24
บวชสามเณรมัชฌิมธรรมทายาท รุ่นที่ 20
ธรรมทายาทอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา รุ่นที่ 43
ธุดงค์ธรรมชัย ปีที่ 4 วันที่ 2 - 31 มกราคม พ.ศ. 2558


http://goo.gl/uWFUVw


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      กิจกรรมที่พึงปฏิบัติในวันพระ
      กรณีการจัดการถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่คณะพระธรรมยาตรา
      ข้อคิดสะกิดใจ ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
      ประมวลภาพพิธีทอดกฐินสามัคคีบำรุงวัด วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2561
      ประมวลภาพวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย ประจำปี 2561
      ประมวลภาพงานบุญวันธรรมชัย 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561
      ประวัติการสวดมนต์บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร
      ประมวลภาพงานบุญวันสมาธิโลก ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      ประมวลภาพวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      5 เทคนิคใน "การสื่อสาร" ให้โดนใจ
      ศีล 5 กับกลอนสุนทรภู่
      ประมวลภาพวันวิสาขบูชา 2561 ณ วัดพระธรรมกาย
      วันวิสาขบูชามีความสําคัญอย่างไร
   ค้นหา บทความธรรม    

  ฝันในฝันวิทยา
  สารพันธรรมะ
  ปกิณกธรรม
  ผลการปฏิบัติธรรม
  โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
  ธรรมะบันเทิง
  ข่าว
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวบุญฝากประกาศ
  DMC NEWS
  ข่าวรอบโลก
  กิจกรรมเว็บ dmc.tv
  Scoop - Review DMC
  เรื่องเด่นทันเหตุการณ์
  Review รายการ DMC
  หนังสือธรรมะ
  ธรรมะเพื่อประชาชน
  ที่นี่มีคำตอบ
  หลวงพ่อตอบปัญหา
  อยู่ในบุญ
  สุขภาพนักสร้างบารมี
  นิทานชาดก
  CaseStudy กฎแห่งกรรม
  กฎแห่งกรรม
  เรื่องราวชีวิต
  เหลือเชื่อแต่จริง
  อุทาหรณ์สอนใจ
  ฮอตฮิต...ติดดาว
  วิบากกรรม...ทำให้ทุกข์
  บุญเกื้อหนุน
  ปรโลกนิวส์
  ธรรมะและสมาธิ
  พุทธประวัติ
  สมาธิ
  ผลการปฏิบัติธรรมนานาชาติ
  ทศชาติชาดก
  พุทธประวัติและวันสำคัญ
  บทสวดมนต์
  ศัพท์ธรรมะ ภาษาอังกฤษ
  มหาปูชนียาจารย์
  อานุภาพมหาปูชนียาจารย์
  ประวัติ
  กิจกรรม
  ธุดงค์สถาปนาเส้นทางมหาปูชนียาจารย์
  About DMC
  เกี่ยวกับ DMC
  DMC GUIDE
  มือถือ Mobile
  คู่มือเว็บ www.dmc.tv
  มาวัดพระธรรมกาย
   ค้นหา บทความธรรม    

ธรรมะที่เกี่ยวข้อง - Related
ปฏิทินวันพระ
ปฏิทินวันพระ

ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
ธุดงค์แก้ว ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว

ปฏิบัติธรรมสมาธิแก้ว
บวชนานาชาติ

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ตารางตักบาตรพระทั่วไทย

ตารางตักบาตรทั่วไทย
ศึกษาธรรมะทางไกล DOU

บวชพระ
สมัครบวชพระ

ค่ายปิดเทอม
ค่ายปิดเทอม

ธรรมะเพื่อประชาชน
ธรรมะเพื่อประชาชน

พุทธประวัติ
พุทธประวัติ

พุทธสุภาษิต
พุทธสุภาษิต

พระไตรปิฎก
พระไตรปิฎก

เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก
เคล็ดลับสุขภาพจากพระไตรปิฎก

พระศรีอริยเมตไตรย์
พระศรีอริยเมตไตรย์

สามเณรอรหันต์
สามเณรอรหันต์

ธรรมกาย
ธรรมกาย

บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล
บทสวดธัมมจักกัปปวัตตนสูตร พร้อมคำแปล

วัดในพระพุทธศาสนา
วัดในพระพุทธศาสนา

โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข
โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชาเป็นสุข

ความดีพื้นฐานสากล 5 ประการ
ความดีสากล 5 ประการ

สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา
สื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนา

ร้านหนังสือออนไลน์
ร้านหนังสือออนไลน์

Social Network กับงานพระพุทธศาสนา
Facebook Fanpage


รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนาบนสังคมออนไลน์
รับแจ้งข่าวภัยพระพุทธศาสนา
บนสังคมออนไลน์ (Social Network)

สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย
สื่อประกาศขอขมาต่อวัดพระธรรมกาย


สมัครเป็นอาสาสมัคร
สมัครเป็นอาสาสมัคร