กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2557

กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2557 “บุญใหญ่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว” https://dmc.tv/a18842

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวประชาสัมพันธ์
[ 20 ต.ค. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 18059 ]
กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย ประจำปี พ.ศ.2557
 
ทอดกฐินศูนย์สาขาวัดพระธรรมกาย
 
     ประเพณีทอดกฐิน ถือกำเนิดมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเล็งเห็นความสำคัญในการผลัด เปลี่ยนจีวรเก่าของพระสงฆ์ จึงมีพุทธานุญาตให้พระสงฆ์รับผ้ากฐินเพื่อผลัดเปลี่ยนจีวรเก่าได้ และเกิดเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาสองพันกว่าปีจนกระทั่งปัจจุบัน
 
    ขอเชิญผู้มีบุญทุกท่าน ร่วมพิธีทอดกฐินศูนย์สาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ศูนย์สาขาทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประสานงานสาขาภายในประเทศ หมายเลขโทรศัพท์ 083-540-6603, 083-540-6613, 0831-581-6301 หรือที่เสาจี 5 (G5) สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 

กำหนดการทอดกฐินศูนย์สาขาภายในประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557

 

ลำดับที่

วัด/ธุดงคสถาน/ศูนย์

จังหวัด

ประธานสงฆ์/เจ้าอาวาส

เบอร์โทรศัพท์

วัน

วัน/เดือน/ปี

1

วัดบ้านขุน

เชียงใหม่

พระครูสังวรสิทธิโชติ

081-9514789

เสาร์

11 ตุลาคม 2557

2

วัดทุ่งเจริญธรรม

เชียงใหม่

พระปลัดจันทร์แก้ว  ฉนฺทธมฺโม

081-2888251

เสาร์

11 ตุลาคม 2557

3

วัดแม่ลายเตียนอาง

เชียงใหม่

พระวัย  ปหฏฺโฐ

086-0163074

เสาร์

11 ตุลาคม 2557

4

ศูนย์อบรมเยาวชนกาญจนบุรี

กาญจนบุรี

พระจักรกฤษณ์   ปิยสีโล

089-1753765

เสาร์

11 ตุลาคม 2557

5

ธุดงคสถานพิษณุโลก

พิษณุโลก

พระถาวร   ถาวโร

081-4443013

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

6

ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมา

นครราชสีมา

พระสุนันท์  ปญฺญานนฺโท

081-3084701

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

7

วัดถ้ำเขาวง

นครราชสีมา

พระครูภาวนาวรานุสิฐ

084-9833419

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

8

ธุดงคสถานชุมพร

ชุมพร

พระสมุห์ประยูร  อตฺถลทฺโธ

081-6293128

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

9

วัดบางปรัง

นครนายก

พระมหาชัยยะ  จนฺทสโม

081-4361825

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

10

ศูนย์อบรมเยาวชนสุรินทร์

สุรินทร์

พระสมพงษ์  ยโสธโร

081-5712620

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

11

ธุดงคสถานพัฒนานิคม

ลพบุรี

พระวัชระ ฐิตสํวโร

088-2278147

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

12

ศูนย์กัลยาณมิตร ท่าตะโก

นครสวรรค์

พระยงยุทธ วีรธมฺโม

085-1502087

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

13

ธุดงคสถานอุบลราชธานี

อุบลราชธานี

พระมหาเสถียร  สุวณฺณฐิโต

081-4206772

อาทิตย์

12 ตุลาคม 2557

14

วัดห้วยตองสัก

เชียงใหม่

พระครูวาปีวรมานิต

081-7420173

จันทร์

13 ตุลาคม 2557

15

ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จ

ปราจีนบุรี

พระศุภโชค  ศุภคฺโค

081-4236841

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

16

วัดป่าโนนสะอาด

หนองคาย

พระนิพนธ์  สิริภทฺโท

086-8341717

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

17

ศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

พระอรรถชาติ อตฺถชาโต

089-7876546

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

18

ธุดงคสถานลุ่มน้ำฝาง

เชียงใหม่

พระธนฤทธิ์ คุณิทฺธิโก

081-5616077

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

19

ศูนย์อบรมเยาวชนอำเภอวังเจ้า  

ตาก

พระศราวุธ  พลสโร

090-7433097

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

20

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดนนทบุรี

นนทบุรี

พระกล้า  จิตฺตรกฺโข

083-5406402

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

21

ศูนย์อบรมเยาวชนพนมสารคาม

ฉะเชิงเทรา

พระนคร  คุณโรจโน

088-2278141

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

22

ศูนย์อบรมเยาวชนลพบุรี

ลพบุรี

พระครูปลัด ทวี พรหมเทโว

083-5406604

เสาร์

18 ตุลาคม 2557

23

วัดเมืองคง

ศรีสะเกษ

พระครูโกศลสุตากร  

081-6699338

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

24

ธุดงคสถานจันทปุระ

จันทบุรี

พระวศิล  จนฺทกนฺโค

081-5754373

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

25

วัดวังกอง

เชียงใหม่

พระครูสุนันทนิเวศน์

086-9111688

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

26

ธุดงคสถานปราจีนบุรี

ปราจีนบุรี

พระธีรากานต์  สมปญฺโญ

082-4509913

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

27

ธุดงคสถานนครธรรม

นครศรีธรรมราช

พระมหาคมเพชร ธมฺมวชิโร

082-3324596

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

28

ศูนย์ปฏิบัติธรรมนครราชสีมา

นครราชสีมา

พระมหาวีรวัฒน์   วีรวฑฺฒโก

081-3417177

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

29

ศูนย์อบรมเยาวชนแก่นตะวัน

ขอนแก่น

พระศรายุทธ จนฺทปาโมชฺโช

088-0882452

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

30

ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดตราด

ตราด

พระครูสมุห์ณัฐ  อภิเวชโช

082-7827999

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

31

ศูนย์ปฏิบัติธรรมชุมพร 1

ชุมพร

พระพันธ์ดิษฐ    ยติวํโส

089-4703368

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

32

ธุดงคสถานชัยบาดาล

ลพบุรี

พระ อำนาจเวธน์ สกฺกวํโส

086-7529986

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

33

ศูนย์อบรมเยาวชนพระนครศรีอยุธยา

อยุธยา

พระไพศิลป์  สิปฺปทีโป

091-5015836

อาทิตย์

19 ตุลาคม 2557

34

ธุดงคสถานประจวบคีรีขันธ์

ประจวบคีรีขันธ์

พระสุรศักดิ์  สุรสกฺโก

089-7940305

พุธ

23 ตุลาคม 2557

35

ศูนย์อบรมเยาวชนดอยโมคคัลลานะ

เชียงใหม่

พระรัฐพล  สุริยเปโม

084-6121748

พุธ

23 ตุลาคม 2557

36

ศูนย์อบรมเยาวชนเถินเทิดธรรม

ลำปาง

พระวิชัย อภิชโย

088-0154221

ศุกร์

24 ตุลาคม 2557

37

ธุดงคสถานล้านนา

เชียงใหม่

พระกล้าธรรม  โชติสิปฺโป

083-5404604

เสาร์

25 ตุลาคม 2557

38

วัดกิ่วลม

เชียงใหม่

พระอธิการสุธรรม  สิริสุโข

081-5955903

เสาร์

25 ตุลาคม 2557

39

สนแก้ววนาราม

เชียงใหม่

พระฉัตรมงคล  ฉตฺตลาโภ

081-4928607

เสาร์

25 ตุลาคม 2557

40

ศูนย์อบรมเยาวชนผาสุกวนิช

ราชบุรี

พระอติเทพ  ธมฺมนาโถ

083-5406607

เสาร์

25 ตุลาคม 2557

41

ศูนย์อบรมเยาวชนชัยนาท

ชัยนาท

พระเสกสรรค์ อตฺตทโม

085-0454625

เสาร์

25 ตุลาคม 2557

42

ศูนย์อบรมเยาวชนนครปฐม

นครปฐม

พระอรรถ สุจิตฺโต

083-5406653

เสาร์

25 ตุลาคม 2557

43

ธรรมอุทยานแก้วกลางดอย

เชียงใหม่

พระชาญณรงค์  วาณิชฺชชญฺโญ

084-9162573

เสาร์

25 ตุลาคม 2557

44

วัดหนองไผ่ล้อม

ปราจีนบุรี

พระสมุห์กมล  กมลสุโภ

081-8639789

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

45

วัดทวีพูลรังสรรค์

นครนายก

พระสมุห์มงคล   สุมํคโล

081-4051506

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

46

ศูนย์อบรมเยาวชนแพร่

แพร่

พระมหาอนันตชัย   ฐิตชโย  

081-5556816

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

47

ศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้

สงขลา

พระพรมสรร  อภิวฑฺฒโน

085-1728388

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

48

ศูนย์อบรมเยาวชนอุ้มผาง

ตาก

พระธาดา จรณธโร

081-9535638

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

49

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเพชรบูรณ์

เพชรบูรณ์

พระมหาอุเทน สิริภทฺโท

087-6199747

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

50

ศูนย์ปฏิบัติธรรมเชียงราย

เชียงราย

พระวินัย ฐิตวินโย

089-7771132

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

51

ศูนย์ปฏิบัติธรรมลำปาง

ลำปาง

พระชาญจิตร์ ญาณยุตฺโต

083-5404877

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

52

ศูนย์ปฏิบัติธรรมอรัญประเทศ

สระแก้ว

พระประจักษ์ ชยมงฺคโล

083-5404623

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

53

ศูนย์ปฏิบัติธรรมสุราษฎร์ธานี 

สุราษฎร์ธานี 

รก.พระสมุห์ประยูร  อตฺถลทฺโธ

081-6293128

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

54

ธุดงคสถานบ้านหมี่

ลพบุรี

พระสุรชัย  ชยสโม

086-8906422 

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

55

ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์

บุรีรัมย์

พระปลัดเกื้อกูล  สุภนนฺโท

081-5926631

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

56

ศูนย์อบรมเยาวชนจังหวัดน่าน

น่าน

พระอุกฤษฏ์  พฺรหฺมํโส

083-5404602

อาทิตย์

26 ตุลาคม 2557

57

วัดพระธาตุกองลอย

เชียงใหม่

พระครูสีลวงศ์ประสิทธิ์ (จต.)

087-5030712

พฤหัสบดี

30 ตุลาคม 2557

58

ศูนย์อบรมสมุทรปราการ

สมุทรปราการ

พระอารีพงศ์ ธมฺมิโก

089-6699103

เสาร์

1 พฤศจิกายน 2557

59

ธุดงคสถานเมืองลพบุรี

ลพบุรี

พระวัชระ ฐิตสํวโร

088-2278147

เสาร์

1 พฤศจิกายน 2557

60

วัดแม่สะนาม

เชียงใหม่

พระครูใบฏีกาวิสุทธิ์  ธมฺมสุทฺโธ

081-5956947

พุธ

5 พฤศจิกายน 2557

61

วัดหนองกินเพล

อุบลราชธานี

พระครูวาปีปทุมกิจ

083-3817260

พฤหัสบดี

6 พฤศจิกายน 2557

62

วัดราษฎร์สังคม

มหาสารคาม

พระครูชัยธรรโมภาส (จต.)

086-2355472

พฤหัสบดี

6 พฤศจิกายน 2557

63

วัดถ้ำเนรมิต

กาญจนบุรี

พระครูวิสุทธิ์กาญจนกิจ  

086-339254664

วัดแม่ลาย

เชียงใหม่

พระมหาดนัย  อิทฺธิปาโล

081-951751765

ศูนย์ปฏิบัติธรรมพระมงคลเทพมุนี

สุพรรณบุรี

ทอดผ้าป่าสามัคคี

083-5406604

เสาร์

15 พฤศจิกายน 2557

66

ศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา

ฉะเชิงเทรา

ทอดผ้าป่าสามัคคี

082-7827999

อาทิตย์

23 พฤศจิกายน 2557


กำหนดการวันทอดกฐินศูนย์สาขาต่างประเทศ 
ประจำปี พ.ศ.2557

วันทอดกฐินของภาคพื้นอเมริกา ปี 2557

ลำดับที่

ชื่อวัด

วันทอดกฐิน

1.

วัดภาวนาปาล์มบีช

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2557

2.

วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนีย

วันอาทิตย์ 12 ตุลาคม 2557

3.

วัดพระธรรมกายบอสตัน

วันอาทิตย์ 12 ตุลาคม 2557

4.

วัดพระธรรมกายมินเนโซตา

วันอาทิตย์ 12 ตุลาคม 2557

5.

วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซี

วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2557

6.

วัดพระธรรมกายซีแอตเติล

วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2557

7.

วัดพระธรรมกายชิคาโก

วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2557

8.

วัดพระธรรมกายซิลิกอนวัลเลย์

วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2557

9.

วัดพระธรรมกายฟลอริดา

วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2557

10.

วัดภาวนามอนทรีออล

วันอาทิตย์ 19 ตุลาคม 2557

11.

วัดพระธรรมกายจอร์เจีย

วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557

12.

วัดพระธรรมกายออเรกอน

วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557

13.

วัดพระธรรมกายเท็กซัส

วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557

14.

วัดพระธรรมกายดีซี

วันอาทิตย์ 26 ตุลาคม 2557

15.

วัดภาวนาเดนเวอร์ (ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน 2557

16.

วัดพระธรรมกายเทนเนสซี (ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันเสาร์ที่1พฤศจิกายน2557

17.

วัดพระธรรมกายแวนคูเวอร์

วันอาทิตย์2พฤศจิกายน2557


วันทอดกฐินภาคพื้นยุโรป ปี 2557

ลำดับที่

วัด

ประเทศ

วันทอดกฐิน

1.

วัดพระธรรมกายบาวาเรีย

เยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

2.

วัดพระธรรมกายปารีส

ฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

3.

วัดพระธรรมกายสวิสเซอร์แลนด์

สวิสเซอร์แลนด์

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

4.

วัดพระธรรมกายลอนดอน

อังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

5.

วัดพระธรรมกายบูโรส

สวีเดน

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

6.

วัดพระธรรมกายคอร์ซัวร์ฯ

เดนมาร์ก

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

7.

วัดพระธรรมกายเดนมาร์ก

เดนมาร์ก

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2557

8.

วัดพระธรรมกายเบเนลักซ์

เบลเยี่ยม

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

9.

วัดพระธรรมกายแฟรงก์เฟิร์ต

เยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

10.

วัดพระธรรมกายป่าดำ

เยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

11.

วัดพระธรรมกายแมนเชสเตอร์

อังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

12.

วัดพุทธนอร์ดไรน์เวสฟาเลน

เยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

13.

วัดพระธรรมกายออสเตรีย

ออสเตรีย

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

14.

วัดพุทธสตอกโฮล์ม

สวีเดน

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2557

15.

วัดพระธรรมกายเบอร์ลิน

เยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

16.

วัดพระธรรมกายนอร์เวย์

นอร์เวย์

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

17.

วัดพระธรรมกายอิตาลี

อิตาลี

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

18.

วัดพระธรรมกายนิวคาสเซิล

อังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

19.

วัดพุทธฮัมบวร์ก

เยอรมนี

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

20.

วัดพุทธตูลูส

ฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

21.

วัดพุทธบอร์คโด

ฝรั่งเศส

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557

22.

วัดพุทธไฮล์บรอนน์

เยอรมนี วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม 2557
23.

วัดพุทธเวียนนา

ออสเตรีย วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557
24.

วัดพุทธมอลต้า

มอลต้า วันอาทิตย์ที่  2  พฤศจิกายน 2557


วันทอดกฐินของประเทศจีน- ฮ่องกง – ไต้หวัน – มาเลเซีย –สิงคโปร์ปี 2557

 

ลำดับที่

วัด

วันทอดกฐิน

1.

วัดพระธรรมกายไทเป

วันอาทิตย์ที่  12 ตุลาคม 2557

2.

วัดพระธรรมกายสิงคโปร์

วันอาทิตย์ที่  19  ตุลาคม 2557

3.

วัดพระธรรมกายเถาหยวน

วันอาทิตย์ที่  19  ตุลาคม 2557

4.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมกัวลาลัมเปอร์

วันอาทิตย์ที่  19  ตุลาคม 2557

5.

ศูนย์ปฏิบัติธรรมปีนัง

วันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557

6.

วัดภาวนาไถจง(ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันอาทิตย์ที่  26  ตุลาคม 2557

7.

วัดพระธรรมกายฮ่องกง

วันอาทิตย์ที่  2  พฤศจิกายน 2557


วันทอดกฐินของประเทศญี่ปุ่น  ปี 2557

 

ลำดับที่

วัด

วันทอดกฐิน

1.

วัดพระธรรมกายอิบาราขิ วันอาทิตย์ที่  12 ตุลาคม 2557

2. 

วัดพระธรรมกายคานากาว่า วันอาทิตย์ที่  12 ตุลาคม 2557

3.

วัดพระธรรมกายโตเกียว วันอาทิตย์ที่  19 ตุลาคม 2557

4.

วัดพระธรรมกายโอซาก้า

วันอาทิตย์ที่  19 ตุลาคม 2557

5.

วัดพระธรรมกายนากาโน่(ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันอาทิตย์ที่  19 ตุลาคม 2557

6.

วัดภาวนายามานาชิ(ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันอาทิตย์ที่  19 ตุลาคม 2557

7.

วัดพระธรรมกายโทชิหงิ

วันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557

8.

วัดพระธรรมกายกุมมะ  (ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2557

9.

วัดภาวนาไซตะมะ  (ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันอาทิตย์ที่  2 พฤศจิกายน 2557

10.

วัดภาวนานาโกย่า

วันอาทิตย์ที่  2 พฤศจิกายน 2557


วันทอดกฐินของประเทศเกาหลี  ปี 2557

ลำดับที่

วัด

วันทอดกฐิน

1.

วัดภาวนาหยางจู  (ทอดผ้าป่าบริวารกฐิน)

วันอาทิตย์ที่  26 ตุลาคม 2557


คำอธิษฐานจิตบุญกฐินศูนย์สาขาทั่วโลก

   คำอธิษฐานจิตบุญกฐิน

 

บทสัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดและศูนย์สาขาทั่วโลก

กฐิน 161 วัด "ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ก็สร้างบุญใหญ่ได้ทั่วโลก"สปอตทอดกฐินศูนย์สาขาภายในประเทศ ประจำปี พ.ศ.2557


  อานิสงส์การทำบุญทอดกฐิน

พระของขวัญที่ระลึกบุญกฐิน 161 วัด

พระของขวัญร่วมบุญกฐิน 161 วัด

การร่วมบุญกฐิน 161 วัด

    ท่านสามารถร่วมบุญเข้ากองเว็บไซต์ DMC ได้ โดยจะได้รับพระของขวัญ (ถ้ามี) และใบอนุโมทนาบัตรจัดส่งให้ถึงบ้าน ทุกท่านสามารถทำบุญด้วยตนเองที่ห้องรับบริจาควัดพระธรรมกาย รหัสกอง คือ 08-1006-851-6880 หรือทำออนไลน์ได้โดยกดปุ่มด้านล่าง และทำตามขั้นตอนต่างๆ ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน

การร่วมบุญ

บทความที่น่าาสนใจ

 


http://goo.gl/Ma9Hvi


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      โครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ ประจำปี 2566
      กำหนดการวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย (วันศุกร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2566)
      ขอเชิญร่วมบุญวิหารทาน "สร้างพุทธสถานในทวีปยุโรป" (วัดพระธรรมกายไฮล์บรอนน์ ประเทศเยอรมนี)
      ขอเชิญปิดแผ่นทอง "ลูกนิมิตมหาสมบัติ" ณ มหารัตนวิหารคด คอร์ 1 วัดพระธรรมกาย
      งานบุญพิธีทอดผ้าป่าสมทบ และพิธีทอดกฐินวัดพระธรรมกาย พ.ศ.2566
      กำหนดการวันธรรมชัย วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2566
      106 ปี โครงการอุปสมบทหมู่บูชาธรรมวันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      พิธีถวายคิลานเภสัชและอุปกรณ์ทางการแพทย์ วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2566
      ตักบาตรพระนานาชาติ 10,000 รูป ใจกลางเมืองหาดใหญ่ 20 สิงหาคม 2566
      กำหนดการวันสมาธิโลก (วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
      โครงการ MONK LIFE PROJECT รุ่น 9 (ภาคภาษาอังกฤษ)
      กำหนดการงานบุญวันอาสาฬหบูชา (วันอังคารที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2566)
      พิธีถวายผ้าอาบน้ำฝนและประทีปโคมไฟ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา พ.ศ. 2566