ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี 2563 สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย

ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร ผู้สอบผ่าน บาลีสนามหลวง เปรียญธรรมประโยค ๑, ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙ และ บาลีศึกษา ๑, ๒, ๓, ๕, ๙ สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓ https://dmc.tv/a25940

บทความธรรมะ Dhamma Articles > ข่าวพระพุทธศาสนา
[ 30 มิ.ย. 2563 ] - [ ผู้อ่าน : 1547 ]
 
ประกาศผลสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๓
 
 
รายชื่อผู้สอบประโยคบาลี ชั้นประโยค ๑ - ๒, ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘ และ ๙ ได้
ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๓
 

    ขอแสดงมุทิตาสักการะพระภิกษุ - สามเณร ผู้สอบผ่าน บาลีสนามหลวง เปรียญธรรมประโยค ๙, ๘, ๗, ๖, ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ และ บาลีศึกษา ๓, ๒, ๑  สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย สำนักเรียนคณะจังหวัดปทุมธานี ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๓
 
 
พระมหาอัศนัย​  วิสฺสุตชโย
อายุ ๓๒ ปี พรรษา ๑๒
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๓ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 
 
พระมหาวิริทธิพล​  วีริทฺธิชโย
อายุ ๒๕ ปี พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๔ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 
 
พระมหาพงศธร​  ธีชโย
อายุ ๒๕ ปี พรรษา ๔
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๕ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 

พระมหากิตติพันธ์​  ธมฺมกิตติโก
อายุ ๒๓ ปี พรรษา ๓
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๖ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 
 
พระมหาธงชัย​  ธมฺมปชฺโชโต
อายุ ๒๔ ปี พรรษา 3
เปรียญธรรม ๙ ประโยค
รูปที่ ๘๗ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 
 
 
รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๙ ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาอัศนัย วิสฺสุตชโย นาคะวะรังค์ ๓๒ ๑๒ วัดพระธรรมกาย

พระมหาวิริทธิพล วีริทฺธิชโย อภิวิชญ์ชลชาติ ๒๕
วัดพระธรรมกาย

พระมหาพงศธร ธีชโย เนาว์ภา ๒๕
วัดพระธรรมกาย
พระมหากิตติพันธ์ ธมฺมกิตฺติโก ทฤษฎี ๒๓ วัดพระธรรมกาย
พระมหาธงชัย ธมฺมปชฺโชโต นิยมพิทักษ์พงศ์ ๒๔ วัดพระธรรมกาย


รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๘  ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
พระมหากิตติพงศ์ สิริชโย ศิลาวราเวทย์ ๔๐ วัดพระธรรมกาย
พระมหาสุวินิจ ปญฺญินฺทชโย เลาหวงศ์ ๒๓ วัดพระธรรมกาย


รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๗  ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาธรรมนูญ ธมฺมมินฺทชโย ทาหล้า ๓๘ ๑๖ วัดพระธรรมกาย

พระมหาวีรพล วชิรจิตฺโต กุลศิริ ๓๐ ๑๐ วัดพระธรรมกาย
พระมหาประจักร ปุญฺญิทฺธิชโย บุญฤทธิ์ ๒๙ วัดพระธรรมกาย

สามเณรหมี
อายี ๒๐
วัดพระธรรมกาย
    ๕ สามเณรอธิบุตร
ยอดพุดชา ๒๐
วัดพระธรรมกาย
    ๖ สามเณรวีรพงษ์
บัวศรี ๑๙
วัดพระธรรมกาย


รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๖  ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหารังสรรค์ จิรสคฺโค จิราดิเรก ๔๙ ๒๖ วัดพระธรรมกาย

พระมหาพิเชษฐ์ อภิเชฏฺโฐ ธรรมวิชิตร์ ๓๖ ๑๐ วัดพระธรรมกาย

พระมหาณัฐวุฒิ ณฏฺฐชโย จันทร์โชติ ๒๘ วัดพระธรรมกาย

พระมหาฉัตรดนัย วิสารทชโย ตระกูลคูศรี ๒๗ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระมหาศรายุทร ธมฺมินฺโท กล่ำอินทร์ ๔๐ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระมหาดุสิต ธมฺมเตโช คชเดช ๒๓ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระมหาวรพงศ์ ธมฺมิทิโธ สิริศรีมงคล ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๘ พระมหาปิยะวัฒน์ ธมฺมตฺถธีโร แปลงดี ๒๑ วัดพระธรรมกาย
    ๙ พระมหาเจตน์ภพ ภวชโย วงษ์สมาจารย์ ๒๑ วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ สามเณรณฑัต
สุรเณร ๒๓
วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ สามเณรเดชเมธี
ลังกาพินธุ์ ๒๒
วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ สามเณรกฤตภัค
อินใหม่ ๒๒
วัดพระธรรมกาย
   ๑๓
สามเณรศุภกร

รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๑๔ สามเณรบรรชา
ครองพันธ์ ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๕ สามเณรศหัสวรรต
เอี่ยมสง่า ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๖ สามเณรณัฐดนัย
เจริญศรี ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๗ สามเณรจอเหล่
ทูทอง ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๘ สามเณรสันติสุข
สุขคำมี ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๑๙ สามเณรสามารถ
พรายน้ำ ๑๙
วัดพระธรรมกาย
   ๒๐ สามเณรนิธิพล
สายพินทอง ๑๘
วัดพระธรรมกาย


รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๕ ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาชวลิต อตฺถโชโต สหเจริญชัย ๓๑ ๑๑ วัดพระธรรมกาย

พระมหาภัทร์นฤน จิตปุญฺโญ บุญเทศ ๒๗ วัดพระธรรมกาย

พระมหาเทวนาถ ธมฺมนาโถ โหรี ๒๒ วัดพระธรรมกาย

สามเณรนิติกร
มุยคำ ๒๑
วัดพระธรรมกาย
    ๕ สามเณรสันติภาพ
ตันสิริ ๒๐
วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระมหาไพรัช วชิรธมฺโม นาสาธร ๒๗ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระมหาเทพนิติ จิรเสฏฺโฐ ทิพย์เนตร ๒๖ วัดพระธรรมกาย
   ๘ พระมหาพงศ์พล ธมฺมพโล สุขพันธ์ ๒๔ วัดพระธรรมกาย
   ๙ สามเณรสุรพล
ศรีสะอาด ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ สามเณรเอกพล
วงศ์สวาสดิ์ ๒๑
วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ สามเณรก้องพิภพ
สีพรม ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ สามเณรจักรพันธุ์
อยู่เย็น ๒๐
วัดพระธรรมกาย
   ๑๓ สามเณรเนติธร
มนต์ดี ๑๗
วัดพระธรรมกาย


รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๔  ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระมหาวงศ์วริศ วิสารโท พงษ์ลิ้รัตน์ ๔๓ วัดพระธรรมกาย
พระมหาวิทัสน์ สทฺธาพหุโล รัตนเลิศนาวี ๓๒ วัดพระธรรมกาย

สามเณรศุภมิตร
เจตนาจรัสแสง ๑๘
วัดพระธรรมกาย

สามเณรนิพัทธ์
เจริญศรี ๑๗
วัดพระธรรมกาย
    ๕ สามเณรภูรินทร์
พวงมาลัย ๑๗
วัดพระธรรมกาย
    ๖ สามเณรชินวัตร
มณีโชติ ๑๖
วัดพระธรรมกาย
    ๗ สามเณรพนาวัฒน์
จันทร์เผือก ๑๖
วัดพระธรรมกาย
พระมหาชวิน ธมฺมโกวิโท พรธาดาวิทย์ ๒๓ วัดพระธรรมกาย
สามเณรศรายุทธ
หล้าสุดตา ๒๐
วัดพระธรรมกาย
๑๐ สามเณรเจมส์
ลุงคำ ๒๐
วัดพระธรรมกาย
๑๑ สามเณรทศพล
ประทุมภักดิ์ ๑๙
วัดพระธรรมกาย
๑๒ สามเณรรวายุ
คำทองนาค ๑๘
วัดพระธรรมกาย
๑๓ สามเณรปรเมธ
เต๋จ๊ะ ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๑๔ สามเณรปิยะพงษ์
สีหาพล ๑๗
วัดพระธรรมกายรายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๓  ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด
พระชาญณรงค์ ปคุณธมฺโม กุสลจีรัง ๓๑ วัดพระธรรมกาย

พระเศริษฐวิชญ์ เสฏฺฐวิชฺโช ถิระศรุตานันท์ ๓๘ วัดพระธรรมกาย

พระทัพพ์วริศ ชยาภินนฺโท ศรีสำอางค์ ๓๐ วัดพระธรรมกาย

พระธีรพงษ์ สิริปโภ ศรีสว่าง ๒๘ วัดพระธรรมกาย
    ๕ พระธีรโชติ รตนนนฺโท ถวิลวิสาร ๒๖ วัดพระธรรมกาย
    ๖ พระสุรภพ นิพฺภโย ทรัพย์ทวี ๒๘ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระกานต์ศักดิ์ ธมฺมโกสโล จิตบุณย์กุลธร ๒๒ วัดพระธรรมกาย
    ๘ สามเณรวสุบัณฑิต
ภูชิตธนิสร ๑๙
วัดพระธรรมกาย
    ๙ สามเณรสิริโรชน์
เรือทมิฬ ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ สามเณรดนุสรณ์
จิ๋วปัญญา ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ สามเณรพันธ์วีร์
พันพะม้า ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ สามเณรณภัทร
แสนมั่นคงกุล ๑๔
วัดพระธรรมกาย
๑๓ พระสุรสิทธิ์ สุรสิทฺโธ สุขเกษม ๕๑ ๓๑ วัดพระธรรมกาย
๑๔ พระอนุชา อิทฺธิพทฺโธ โคตะมา ๓๗ ๑๐ วัดพระธรรมกาย
๑๕ พระนิวัฒน์ อาจารสุโภ โชติรัตนจินดา ๓๔ วัดพระธรรมกาย
๑๖ พระอนันต์ ธมฺมสมฺปนฺโน กาญบุตร ๒๒ วัดพระธรรมกาย
๑๗ สามเณรปุณยวีร์
เพ็งศรี ๒๐
วัดพระธรรมกาย
๑๘ สามเณรสิทธิศักดิ์
เข็มนอก ๒๐
วัดพระธรรมกาย
๑๙ สามเณรสิทธินนท์
ติสันทา ๑๙
วัดพระธรรมกาย
๒๐ สามเณรถิรพล
ศรีบุรินทร์ ๑๘
วัดพระธรรมกาย
๒๑ สามเณรพรหมมา
จวงถาวร ๑๘
วัดพระธรรมกาย
๒๒ สามเณรชยธร
พลหาญ ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๒๓ สามเณรสิปปภาส
เจนฐิติกุล ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๒๔ สามเณรปวีณ
ไชยยา ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๒๕ สามเณรชิษณุพงศ์
ปุริปุญโน ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๒๖ สามเณรภูตะวัน
บุญหลวง ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๒๗ สามเณรธนารักษ์
แจ้งอรุณ ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๒๘ สามเณรปฏิวัติ
ภู่เนตร ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๒๙ สามเณรภูวดล
คิดอ่าน ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๓๐ สามเณรคัมภีร์
เป้าบ้านเซ่า ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๓๑ สามเณรเป็นหนึ่ง
ศิลาภัย ๑๔
วัดพระธรรมกาย
๓๒ สามเณรรัชชานนท์
โพธิ์แก้ว ๑๔
วัดพระธรรมกาย


รายนามพระนักเรียน ผู้สอบผ่านเปรียญธรรมประโยค ๑,๒  ประจำปี ๒๕๖๓
(สำนักศาสนศึกษาวัดพระธรรมกาย)

ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
นามสกุล
อายุ
พรรษา
วัด

พระอภิชา ญาณวโร เติมสมบัติบวร ๓๐ วัดพระธรรมกาย

พระสหรัฐ ฉนุทธมฺโม สุดธัมโม ๒๗ วัดพระธรรมกาย

พระชนาธิป สุมโน แสนราษฏร์ ๓๐ วัดพระธรรมกาย

พระวิศักดิ์ ธมฺมสิริโก ศรีไทย ๕๑ วัดพระธรรมกาย
 ๕ พระมงคล คุณมงฺคโล เสนาธง ๒๖ วัดพระธรรมกาย
พระณัฐพล อคฺคสกฺโก ศักดิ์พงศธร ๒๖ วัดพระธรรมกาย
    ๗ พระธุรกิจ ธมฺมาลงฺกโต แก้วเฮือง ๒๑ วัดพระธรรมกาย
    ๘ สามเณรอำนวย
รุ่งสี ๒๐
วัดพระธรรมกาย
    ๙
สามเณรนนทวรรษ

มะณู ๑๘
วัดพระธรรมกาย
   ๑๐ สามเณรณัฐกานต์
มะณู ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๑๑ สามเณรอัครชัย
คำแหงพล ๑๗
วัดพระธรรมกาย
   ๑๒ สามเณรปพน
โรจนธรรมกูล ๑๖
วัดพระธรรมกาย
   ๑๓ สามเณรจามิล
เคนดี ๑๖
วัดพระธรรมกาย
   ๑๔ สามเณรเทวมินทร์
ชาฤทธิ์ ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๑๕ สามเณรณัฐภพ
อ่อนแก้ว ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๑๖ สามเณรกิตติพศ
วะศรี ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๑๗ สามเณรสุทธิภัทร
รุ่งโรจน์ ๑๕
วัดพระธรรมกาย
   ๑๘ สามเณรณัฐวุฒิ
โต๊ะรัมย์ ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๑๙ พระอานุภาพ เขมสิทฺโธ จงชานสิทโธ ๔๓ ๑๖ วัดพระธรรมกาย
๒๐
พระสิทธิชัย
ชยคฺโณ สมัครการ ๕๒ วัดพระธรรมกาย
๒๑
พระศักดิ์ดา
จิตสกฺโก พลราชม ๓๓ วัดพระะรรมกาย
๒๒
พระอานุภาพ
จิตรตโน อาภรณ์รัตน์ ๒๘ วัดพระะรรมกาย
๒๓
พระสหัชชัย
พลปญฺโญ นิกรวงค์ ๒๗ วัดพระธรรมกาย
๒๔ สามเณรวุฒินันท์
เวียงจันทร์ ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๒๕ สามเณรทนงศักดิ์
โชงรัมย์ ๑๗
วัดพระธรรมกาย
๒๖ สามเณรอนันตญา   บุตรอำคา ๑๖   วัดพระธรรมกาย
๒๗ สามเณรอภิวิชญ์
ศรีข้อ ๑๖
วัดรพธรรมกาย
๒๘ สามเณรกล้าตะวัน
บัวนาค ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๒๙ สามเณรเพชร
จันอร่ามตระกูล ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๓๐ สามเณรกตัญญู
สุดโต ๑๖
วัดพระธรรมกาย
๓๑ สามเณรสุทธิชัย
โยมมา ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๓๒ สามเณรศุภศิลป์
สุหา ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๓๓ สามเณรคุณานนท์
ปิ่นแดง ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๓๔ สามเณรกาญจนพล
ชฎาเพชร์ ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๓๕ สามเณรกรัณย์กร
อติเปรมานนท์ ๑๕
วัดพระธรรมกาย
๓๖ สามเณรชิตชนก
สุนันทารอด ๑๔
วัดพระธรรมกาย
๓๗ สามเณรชัชวาล
ยี่สรง ๑๔
วัดพระธรรมกาย
๓๘ สามเณรโกศัลย์
สามารถ ๑๔
วัดพระธรรมกาย
๓๙ สามเณรธนเทพ
เชวงศักดิ์โสภาคย์ ๑๓
วัดพระธรรมกาย
๔๐ สามเณรศุภกฤติ
สุทนต์ ๑๓
วัดพระธรรมกาย
๔๑ สามเณรพงศกร
ดลประเสริฐ ๑๓
วัดพระธรรมกาย
๔๒ สามเณรภานุ
เจริญสุข ๑๓
วัดพระธรรมกาย
๔๓ สามเณรปิยะ
จิตรชื่อ ๑๓
วัดพระธรรมกาย
๔๔ สามเณรภูฤทธิ์   ศรีสมศักดิ์ ๑๓   วัดพระธรรมกาย
๔๕ สามเณรธันวา
ธรรมเจตเดชา ๑๓
วัดพระธรรมกาย
๔๖ สามเณรพิชัย
รายคำ ๑๓
วัดพระธรรมกาย
๔๗ สามเณรส่งบุญ
จำปาเงิน ๑๓
วัดพระธรรมกาย

 
 ค้นหารายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวง ปี พ.ศ. 2563 คลิก 

 

นางสาวประสงค์ สมน้อย
อายุ ๔๘ ปี
บาลีศึกษา ๙ ลำดับที่ ๘ ของวัดพระธรรมกาย
.....................................................................................................................................
 
 
 
รายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ๙  ประจำปี ๒๕๖๓
(วัดพระธรรมกาย)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด
นางสาวประสงค์ สมน้อย ๔๘ วัดพระธรรมกาย


รายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ๕  ประจำปี ๒๕๖๓
(วัดพระธรรมกาย)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด
นางสาวสุดใจ วชิรศักดิ์พานิช ๔๕ วัดพระธรรมกาย
นางสาวนพวรรณ ลาภอนันต์นพคุณ ๕๔ วัดพระธรรมกาย


รายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ๔  ประจำปี ๒๕๖๓
(วัดพระธรรมกาย)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด
นางสาวจิตรา แซ่จง ๓๒ วัดพระธรรมกายรายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ๓  ประจำปี ๒๕๖๓
(วัดพระธรรมกาย)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด
นางสาวจันทิรา ไขทะเล ๕๗ วัดพระธรรมกาย
นางสาวแวว จิบสันเทียะ ๔๕ วัดพระธรรมกาย
นาวสาวสร้อยศจี ศรีสันติสุข ๓๑ วัดพระธรรมกาย
นางสาวดารณี นันติวานิช ๔๐ วัดพระธรรมกาย


รายนามผู้สอบผ่านบาลีศึกษา ๑-๒  ประจำปี ๒๕๖๓
(วัดพระธรรมกาย)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล อายุ วัด
นางสาวสุภาเพ็ญ บำรุงวงศ์ ๖๖ วัดพระธรรมกาย
นาวสาวพิมพ์พิชชา จันทร์เจ้าฉาย ๓๒ วัดพระธรรมกาย
นายญาณวรุตม์ กสิวงศ์ ๒๕ วัดพระธรรมกาย

 

..............................................................................................................................................

บัญชีแสดงผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง และประโยคบาลีศึกษา
รวมทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๓
 
 
 
 
 
 
พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      มอบทาน มอบธรรม มอบเวชภัณฑ์ ชุดปันน้ำใจแก่ 4 โรงเรียนใน จ.ปทุมธานี
      วัดพระธรรมกาย มอบทาน มอบธรรม แก่ประชาชนในหมู่บ้าน อ.คลองหลวง
      คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมแก้วเมืองเลย ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.เลย
      มอบทาน มอบธรรม ส่งแรงใจ สู้ภัยโควิด-19 ณ รร. อนุบาล อบต.คลองสี่
      พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      วัดพระธรรมกาย มอบชุดปันน้ำใจ ณ รร.ชุมชนวัดบางขัน
      ผู้แทนวัดพระธรรมกายมอบนมและสเปรย์แอลกอฮอล์ แก่ รร.วัดกล้าชอุ่ม
      คณะสงฆ์จากธุดงคสถานบ้านหมี่ บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      ศูนย์อบรมเยาวชนบางปะหัน แบ่งปันผักปลอดสารพิษแก่ชาวบ้าน
      คณะสงฆ์ภาคใต้ร่วมพิธีสามีจิกรรม ณ วัดกะพังสุรินทร์ (พระอารามหลวง)
      พระภิกษุ-สามเณร ศูนย์ปฏิบัติธรรมพัทลุง บิณฑบาตโปรดญาติโยม
      คณะสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนลำดวนสวรรค์ ทำสามีจิกรรมพระผู้ใหญ่
      วัดพระธรรมกาย จัดพิธีอุปสมบทสามเณรเตรียม DCI รุ่นที่ 17