51 ปี วัดพระธรรมกาย

ผลงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 51 ปี ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้สร้างวัดไป พร้อม ๆ กับการสร้างคน คือ สร้างพระภิกษุให้เป็นพระแท้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งปลูกฝังศีลธรรมลงในใจของผู้คนทุกเพศทุกวัย https://dmc.tv/a10669

บทความธรรมะ Dhamma Articles > มหาปูชนียาจารย์
[ 10 ก.พ. 2557 ] - [ ผู้อ่าน : 18735 ]
View this page in:
วัดพระธรรมกาย
ผลงานที่ผ่านมาของวัดพระธรรมกาย
 
ผลงานของวัดพระธรรมกายตลอดระยะเวลา 51 ปี ที่ผ่านมา
 
ผลงานของวัดพระรรมกายและหลวงพ่อธัมมชโย
 
ผลงานวัดพระธรรมกาย
 
     ตลอดระยะเวลา 51 ปี (2564) ที่ผ่านมา วัดพระธรรมกายได้สร้างวัดไปพร้อมๆ กับการสร้างคน คือ สร้างพระภิกษุให้เป็นพระแท้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา รวมทั้งปลูกฝังศีลธรรมลงในใจของผู้คนทุกเพศทุกวัยด้วยการจัดโครงการอบรมศีลธรรมขึ้น ทั้งนี้ เป็นไปตามแนวความคิดเมื่อแรกเริ่มสร้างวัด คือ จะสร้างวัดให้เป็นวัด สร้างพระให้เป็นพระ และสร้างคนให้เป็นคนดี
 
งานต่างประเทศของวัดพระธรรมกาย
 
งานบุญจากศูนย์สาขาต่างประเทศ
 
     นอกจากนี้ ยังได้ขยายโครงการบางโครงการออกไปยังประเทศต่างๆ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ชาวโลกมีโอกาสเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รู้วิธีการทำสมาธิภาวนา และรู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงของการเกิดมาเป็นมนุษย์ คือ การสร้างบุญ สร้างบารมี ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตและจิตใจของชาวโลกแล้วยังเป็นการช่วยฟื้นฟูศีลธรรมโลก ซึ่งจะเป็นทางมาแห่งสันติภาพโลกอย่างแท้จริง
 
ต่อไปนี้เป็นบางส่วนของโครงการที่เกิดขึ้นในช่วง 51 ปี (2564) ปีแห่งการก่อตั้งวัดพระธรรมกาย
 
สร้างพระให้เป็นพระแท้
 
โครงการมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยค
 
วัดพระธรรมกาย
 
วัดพระรรมกายได้จัดพิธีมุฑิตาสักการะเปรียญธรรม 9 ประโยคทุกปี  
 
     โครงการนี้จัดต่อเนื่องทุกปีตั้งแต่พ.ศ.2531 - 2553 มีจำนวนพระภิกษุสามเณรเปรียญธรรม 9 ประโยคที่เข้าร่วมงานมุทิตาสักการะรวมแล้วนับพันรูป
 
โครงการมอบทุนการศึกษาธรรมะแด่พระภิกษุสามเณร จำนวน 100,000 รูป และโครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า “พระแท้”
 
การจัดสอบพระแท้ของวัดพระรรมกาย
 
โครงการมอบทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสามเณรโดยวัดพระธรรมกาย
 
     โครงการนี้จัดขึ้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2542 และครั้งที่ 2 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2544 รวมจำนวนพระภิกษุเข้าสอบกว่า 200,000 รูป
 
โครงการอบรมสัมมนาพระกัลยาณมิตร 
 
พระกัลยาณมิตร
 
โครงการพระกัลยาณมิตร
 
     เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีพระภิกษุจากทั่วประเทศผ่านการอบรมในโครงการนี้เป็นจำนวนหนึ่งหมื่นกว่ารูป
 
โครงการถวายมหาสังฆทาน 1,000 วัด 2,000 วัด 3,000 วัด 10,000 วัด 20,000 วัด และ 30,000 วัด
 
ถวายมหาสังฆทาน ณ วัดพระธรรมกาย
 
โครงการถวายมหาสังฆทาน ณ วัดพระธรรมกาย
 
     เริ่มโครงการเมื่อ พ.ศ. 2545 และจัดอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้การสนับสนุนในเรื่องปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสามเณร และเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สร้างมหาทานบารมีกับพระภิกษุทั่วทั้งสังฆมณฑล
 
โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 323 วัด และทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ผู้วายชนม์ ในเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดภาคใต้ 
 
วัดพระธรรมกายช่วยภาคใต้
 
โครงการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ใน 4 จังหวัดภาคใต้
 
     ให้การสนับสนุนพระภิกษุสามเณรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ความไม่สงบใน 4 จังหวัดภาคใต้ โครงการนี้เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2548 และจัดเป็นประจำทุกเดือนจนถึงปัจจุบันโดยไม่ขาดเลยแม้แต่เดือนเดียว รวมเป็นเวลาเกือบ 7 ปีแล้ว และจะจัดตลอดไปจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ ทั้งนี้เพื่อถวายกำลังใจให้พุทธบุตรทุกรูปสามารถยืนหยัดเป็นพระแท้ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาได้ตลอดไป
 
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกสำหรับบรรพชิต หรือ World-PEC for Monk
 
ตอบปัญหาศีลธรรมสำหรับพระภิกษุ
 
โครงการตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลกสำหรับบรรพชิต
 
     จัดขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 เพื่อส่งเสริมให้พระภิกษุเกิดการตื่นตัวในการศึกษาพระธรรมวินัย เพื่อนำไปใช้ฝึกฝนตนเองให้เป็นพระแท้ที่สมบูรณ์ และปลูกฝังให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนในฐานะผู้นำสันติภาพโลก ด้วยการทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอน และเป็นต้นแบบทางศีลธรรมให้ชาวโลกได้ปฏิบัติตามเพื่อความสงบร่มเย็นของโลกสืบไป World-PEC สำหรับบรรพชิต ครั้งที่ 1 มีพระภิกษุ สามเณร สมัครเข้าสอบเป็นทีม ทีมละ 3 รูป เข้าสอบประมาณ 30,000 ทีม หรือประมาณแสนรูป
 
โครงการถวายพระพุทธรูป จำนวน 222 องค์ แด่วัดต่าง ๆ ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
 
วัดพระธรรมกายถวายพระพุทธรูป222องค์
 
มอบพระพุทธรูป 222 องค์แด่ประเทศศรีลังกา
 
     พระพุทธรูปองค์แรกมอบแด่ประธานาธิบดีมหินทา ราชปักษี อีก 221 องค์ นำไปถวายวัดต่าง ๆ ในประเทศศรีลังกา เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศศรีลังกาให้รุ่งเรือง ซึ่งรัฐบาลศรีลังกาได้จัดพิธีเฉลิมฉลองพระประธาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2551 ณ เมืองมาตะเล ต่อมา ในวันมาฆบูชาที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 นายกรัฐมนตรีรัตนสิริ วิกรามานายาเก แห่งศรีลังกาได้เดินทางมาวัดพระธรรมกาย เพื่อถวายโล่ขอบคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโย
 
โครงการทอดกฐินตกค้างทุกวัดทั่วประเทศไทย 
 
โครงการทอดกฐินตกค้างจากวัดพระธรรมกาย
 
โครงการทอดกฐินตกค้างโดยเด็กดี V-Star
 
     โครงการทอดกฐินตกค้างทุกวัดทั่วประเทศไทย (กฐินสัมฤทธิ์) เป็นโครงการที่สนับสนุนให้เด็กดี V-Star ทำหน้าที่เป็นประธานกฐินไปทอดตามวัดต่าง ๆ ที่มีกฐินตกค้างทั่วประเทศ เพื่อให้ปรากฏการณ์กฐินตกค้างหมดสิ้นไป ซึ่งจะเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และรักษาวัดให้รอดพ้นจากการเป็นวัดร้าง กลับกลายเป็นวัดรุ่งเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองทางศีลธรรมกลับมาสู่แผ่นดินไทย โครงการนี้จัดขึ้นครั้งแรกที่วัดหนองเครือตาปา จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
 
โครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทย
 
อุปสมบทหมู่ 7000รูปที่วัดพระธรรมกาย
 
โครงการอุปสมบทหมู่ 7,000 รูป ณ วัดพระธรรมกาย
 
     จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม ถึง 11 กันยายน พ.ศ.2552 เพื่อฟื้นฟูประเพณีการบวชให้กลับมาเฟื่องฟูอีกครั้งหนึ่ง และสร้างศาสนทายาทสืบทอดอายุพระศาสนา โครงการบวชครั้งนี้ มีผู้บวชเกินเป้าที่ตั้งไว้ คือ 10,685 รูป หลังจบโครงการพุทธบุตรหลายรูปเกิดกุศล ศรัทธาอยู่ในเพศสมณะต่อไป และแยกย้ายกันไปช่วยพัฒนาวัดร้างในชุมชนต่าง ๆ ให้หวนกลับคืนมาเป็นวัดรุ่ง ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายอันดียิ่งแห่งการเริ่มต้นยุคทองของพระพุทธศาสนาบนผืนแผ่นดินไทย

โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 
อุปสมบทหมู่100,000รูป ณ วัดพระธรรมกาย
 
โครงการอุปสมบทหมู่ 100,000 รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย
 
     จัดขึ้นร่วมกับคณะสงฆ์ทั้งแผ่นดินและคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยองค์กรต่าง ๆ กว่า 25 องค์กร เพื่อสืบสานความสำเร็จต่อจากโครงการอุปสมบท 7,000 รูป 7,000 ตำบลทั่วไทย โครงการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มกราคม – 8 มีนาคม พ.ศ. 2553 โดยมีพิธีบรรพชาร่วมกันที่วัดพระธรรมกาย แต่ไปอบรมและอุปสมบท ณ วัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ การบวชครั้งนี้ มีจำนวนผู้บวชทำลายสถิติการบวชทุกครั้งที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์ชาติไทย และที่สำคัญมีพระภิกษุจำนวนมากเกิดกุศลศรัทธาบวชต่อเพื่อเป็นพระแท้สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา นับเป็นโครงการที่สร้างพระภิกษุให้เกิดขึ้นในสังฆมณฑลได้เป็นจำนวนมาก
 
โครงการตักบาตรพระ 500,000 รูป 76 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย โครงการตักบาตรพระ 1,000,000 รูป และโครงการตักบาตรพระ 2 ล้านรูป 77 จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
 
โครงการตักบาตรพระ1ล้านรูป
 
โครงการตักบาตรพระ ๑,๐๐๐,๐๐๐ รูป ๗๖ จังหวัดทุกวัดทั่วไทย
 
     โครงการนี้นอกจากจะเป็นการฟื้นฟูศีลธรรมและประเพณีตักบาตรให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองดังเช่นในอดีตแล้ว ยังเป็นการรวมพลังชาวพุทธส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่พระภิกษุ สามเณร 266 วัด ใน 4 จังหวัดภาคใต้ ที่ไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ รวมทั้งพระภิกษุ สามเณร และชาวพุทธ ที่ประสบภัยต่าง ๆ เช่น ภัยน้ำท่วม ภัยหนาวภัยแล้งต่าง ๆ เพื่อให้พุทธบุตรทั่วประเทศมีกำลังใจที่จะยืนหยัดดำรงอยู่ในสมณเพศ เป็นพระแท้สืบทอดพระพุทธศาสนาสืบไป โครงการนี้ ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 และจัดต่อเนื่องมาจนครบทั้ง 76 จังหวัด และในอนาคตจะมีโครงการตักบาตร 10,000,000 ล้านรูปต่อไป
 
สร้างคนให้เป็นคนดี : ในประเทศ
 
 
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 
 
 
 
บวชภาคฤดูร้อน ณ วัดพระธรรมกาย
 
บวชภาคฤดูร้อน
 
• ระดับอุดมศึกษา เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 เพื่อสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม โดยรับสมัครนิสิต นักศึกษาชายเข้ามาบรรพชาอุปสมบทในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน
• ระดับมัธยมศึกษา ใช้ชื่อว่ารุ่นมัชฌิมธรรมทายาท
• ระดับประถมศึกษาใช้ชื่อว่า รุ่นยุวธรรมทายาท
 
โครงการอบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน 
 
อบรมธรรมทายาทหญิง
 
อบรมธรรมทายาทหญิงภาคฤดูร้อน
 
• ระดับอุดมศึกษา สำหรับนิสิต นักศึกษาหญิง
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ใช้ชื่อว่า รุ่นมัชฌิมธรรมทายาทหญิง
 
     โครงการอบรมธรรมทายาทช่วยพัฒนาศีลธรรมและสร้างเยาวชนเก่งและดีให้แก่สังคมไทยเป็นจำนวนมาก นับรวมยอดระหว่างปี พ.ศ. 2515 จนถึงปัจจุบัน มีเยาวชนผ่านการอบรมไปแล้วนับแสนคน
 
โครงการสอบตอบปัญหาธรรมะทางก้าวหน้า 
 
ตอบปัญหาธรรมทางก้าวหน้า
 
รับโล่ทางก้าวหน้าในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธรรมกาย
 
     เริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2525 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับอุดมศึกษา ตลอดจนนักเรียนทหาร ตำรวจ รวมไปถึงครูอาจารย์ ได้มีโอกาสศึกษาธรรมะและสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน โครงการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นประจำทุกปี และได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพราะทุกฝ่ายต่างก็ตระหนักดีว่า หากเยาวชนเป็นคนดี โลกนี้ก็จะดีตามไปด้วย ทำให้ในปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการปีละประมาณ 5,000,000 คน ตลอดระยะเวลา 20 กว่าปีที่ผ่านมา โครงการนี้ได้ช่วยปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชนไทยไปแล้วนับ 10 ล้านคน เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2543 โครงการนี้ ได้เป็นหนึ่งในโครงการสร้างวัฒนธรรมสันติภาพและความไม่รุนแรง (Culture of Peace and Non-violence) ขององค์การยูเนสโก (UNESCO)
 
โครงการเด็กดี V-Star เพื่อฟื้นฟูศีลธรรมโลก สร้างเยาวชนต้นแบบด้านศีลธรรม
หรือดาวแห่งความดี V-Star (The Virtuous Star)
 
โครงการเด็กดี V-star
 
เด็กดี V-Star มารวมตัวกัน ณ ลานธรรม มหาธรรมกายเจดีย์ วัดพระธรรมกาย
 
     โครงการเด็กดี V-Star เป็นโครงการปลูกฝังศีลธรรมลงในจิตใจของเยาวชน เพื่อบ่มเพาะคุณธรรมให้มีนิสัยรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม จะได้เป็นคนเก่งและดี ที่เป็นอนาคตและความหวังของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเป็นเยาวชนต้นแบบทางศีลธรรมของโลกในอนาคต
 
วัดพระธรรมกายได้จัดโครงการเด็กดี V*starขึ้น
 
โครงการเด็กดี V-Star เป็นหนึ่งในโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
 
     วัดพระธรรมกายได้จัดประเมินมาตรฐานศีลธรรมและประกวดวัฒนธรรมชาวพุทธและมีพิธีมอบรางวัลแก่สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในระดับประเทศมาแล้ว 4 ครั้ง ครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ณ ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์ โดยแต่ละครั้งมีเด็กดี V-Star มาร่วมกิจกรรมหลายแสนคน
 
โครงการอบรมพนักงานองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
 
โครงการอบรมที่ทางวัดพระธรรมกายได้จัดขึ้น
 
โครงการอบรมทั้งภาครัฐและเอกชน
 
     นอกจากอบรมเยาวชนแล้ว วัดพระธรรรมกายยังมีโครงการเผยแผ่ธรรมะแก่บุคลากรในองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางศีลธรรมแก่ผู้ใหญ่ในวัยทำงาน ให้สามารถนำธรรมะไปใช้ควบคู่กับการทำงานและการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
 
โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว 13,842 รูป
 
โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว ณ วัดพระธรรมกาย
 
โครงการบรรพชาสามเณรแก้ว
 
เพื่ออัญเชิญ “พระบรมพุทธเจ้า” ประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541
 
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว กว่า 140,000 คน
 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถวันที่ 7-9 สิงหาคม พ.ศ. 2541
 
บวชอุบาสกแก้ว และบวชอุบาสิกาแก้ว
 
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วกว่า 140,000 คน และโครงการบวชอุบาสกแก้ว กว่า 200,000 คน
 
โครงการบวชอุบาสกแก้ว กว่า 200,000 คน
 
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ. 2542
 
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน 100,000  500,000 และ 1,000,000 คน
 
โครงการบวชอุบาสิกาแก้วหน่ออ่อน ณ วัดพระธรรมกาย
 
โครงการบวชอุบาสิกาแก้ว ณ วัดพระธรรมกาย
 
     จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 15 มีนาคม พ.ศ. 2553 เพื่อเปิดโอกาสแก่สตรี ซึ่งเป็นเพศที่ให้ชีวิตแก่มวลมนุษยชาติได้บวชสร้างความดี และเพื่อปลูกฝังศีลธรรมรวมทั้งอุดมการณ์พระพุทธศาสนาเข้าไปในใจของสตรี ซึ่งจะมีผลต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา และจะช่วยพัฒนาศีลธรรมโลกให้รุ่งเรืองสืบต่อไป โครงการบวชอุบาสิกาแก้วได้รับการตอบรับจากสตรีไทยทั้งแผ่นดินอย่างดียิ่ง คณะผู้จัดงานจึงได้จัดโครงการขึ้นเป็นครั้งที่ 2 โดยรับสมัครผู้บวชถึง 500,000 คน เข้าอบรมระหว่างวันที่ 16 - 29 เมษายน พ.ศ. 2553
 
สร้างคนให้เป็นคนดี : สำหรับชาวต่างชาติ
 
โครงการอบรมธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ 
 
บวชธรรมทายาทรุ่นนานาชาติ
 
บวชพระธรรมทายาทนานาชาติ
 
     เริ่มโครงการเมื่อปี พ.ศ. 2546 ในปี พ.ศ. 2552 ได้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 7 โดยรุ่นนี้ มีชาวต่างชาติ 83 คน จาก 16 ประเทศ รวมทั้งชาวไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศเข้ารับการอบรม ภาษาที่ใช้ในการอบรมมี 2 ภาษา คือ ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ บรรพชาอุปสมบทที่วัดพระธรรมกาย
 
โครงการสอบตอบปัญหาศีลธรรมเพื่อสันติภาพโลก 
หรือ World Peace Ethics Contest (World-PEC)
 
World Peace Ethics
 
การสอบ World-PEC ณ วัดพระธรรมกาย
 
     การสอบ World-PEC จัดขึ้นพร้อมกันในประเทศต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วโลกมีโอกาสศึกษาธรรมะ จะได้มีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ทำให้ครอบครัวอบอุ่นมากขึ้น ช่วยลดปัญหาสังคมซึ่งจะช่วยนำพาโลกของเราให้สงบร่มเย็น เป็นทางมาแห่งสันติภาพโลกที่แท้จริง ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2551 ครั้งที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2552 ครั้งนี้ มีผู้เข้าสอบ 72 เชื้อชาติจากทั่วโลก ออกข้อสอบ 13 ภาษา พิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศทุกประเภทจัดขึ้น ณ วัดพระธรรมกายในวันมาฆบูชา (โครงการนี้จัดขึ้นสำหรับชาวไทยในประเทศไทยด้วย)
 
โครงการจุดโคมวิสาขประทีปถวายเป็นพุทธบูชา ประเทศมองโกเลีย 
 
วัดพระธรรมกายจัดงานวิสาขบูชาที่ประเทศมองโกเลีย
 
งานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศมองโกเลีย
 
     วัดพระธรรมกายได้จัดงานจุดโคมวิสาขประทีปเป็นพุทธบูชาขึ้นครั้งแรก ณ ประเทศมองโกเลีย เมื่อวันวิสาขบูชา วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในมองโกเลีย ซึ่งหนังสือพิมพ์ในมองโกเลียแทบทุกฉบับได้พาดหัวข่าวพิธีจุดโคมวิสาขประทีปครั้งนี้นับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการพลิกฟื้นพระพุทธศาสนาในมองโกเลียที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ต่อมาในวันวิสาขบูชาปี พ.ศ. 2552 ได้จัดพิธีจุดโคมวิสาขประทีปขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2
 
การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์ 
 
วัดพระธรรมกายจัดงานวันวิสาขบูชาที่ประเทศสิงคโปร์
 
จัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศสิงคโปร์
 
     จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 - 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวสิงคโปร์ โดยมีการนำเสนอภาพจำลองเหตุการณ์วันวิสาขบูชา ตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน และจัดนิทรรศการพุทธประวัติ รวมทั้งสอนวิธีนั่งสมาธิ จุดวิสาขประทีป และเวียนประทักษิณ
 
การจัดงานวันวิสาขบูชา ณ ประเทศอินโดนีเซีย 
 
     จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เพื่อฟื้นฟูพระพุทธศาสนาในประเทศอินโดนีเซีย โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ พิธีจุดประทีปและโคมลอย และพิธีเวียนประทักษิณรอบเจดีย์บรมพุทโธเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
 
สงเคราะห์โลก
 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยไซโคลนนาร์กีส ประเทศสหภาพเมียนมาร์ 
 
วัดพระธรรมกายช่วยผุ้ประสบภัยน้ำท่วมที่ประเทศเมียนมาร์
 
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบภัย
ที่ประเทศเมียนมาร์ เมื่อปี พ.ศ.2551
 
     มูลนิธิธรรมกายได้นำถุงยังชีพพร้อมสิ่งของที่จำเป็นกว่า 2 ตัน ไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนนาร์กีสยังประเทศสหภาพเมียนมาร์ รวมทั้งสิ้น 5 ครั้งด้วยกัน ในวันที่ 8, 20, 21พฤษภาคม และ 9, 18 มิถุนายน พ.ศ. 2551
 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ช่วยผู้ประสบภัยที่อเมริกา
 
มูลนิธิธรรมกายและวัดพระธรรมกายมอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อเมริกา
 
     มอบสิ่งของแก่ผู้ประสบอัคคีภัยในมลรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 9 และ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550
 
โครงการช่วยเหลือครูผู้ให้แสงสว่างใน 4 จังหวัดภาคใต้ 
 
วัดพระธรรมกายช่วยครู 4 จังหวัดภาคใต้
 
มูลนิธิธรรมกายโดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
ได้มอบเงินช่วยเหลือครู 4 จังหวัดภาคใต้ทุกเดือน
 
     นอกจากการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และทหาร ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ว มูลนิธิธรรมกายยังให้ความช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูใน 4 จังหวัดภาคใต้ด้วย โดยมอบเงินช่วยเหลือทุกเดือนนับตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2551 เป็นต้นมา
 
รางวัลที่ได้รับ
 
     โครงการต่างๆ ของวัดพระธรรมกายหลายโครงการได้รับการยอมรับจากนานาชาติจนกระทั่งได้รับรางวัลอันทรงเกียรติหลายรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายได้รับ
 
รางวัลเหรียญเกียรติยศ มหาตมะ คานธี เพื่อสันติภาพ
จากองค์กร Akhil Bharat Rachanatmak Samaj
 
รางวัลที่วัดพระธรรมกายได้รับ
 
รางวัลนี้พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้มาจากการอุทิศตนให้กับการพัฒนาเยาวชน
 
     ได้รับเมื่อ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2548 เป็นรางวัลที่ได้มาจากการอุทิศตนให้กับการพัฒนาเยาวชนมากว่า 40 ปี
 
รางวัล World No Tobacco Day Awards 2004 จากองค์การอนามัยโลก 
 
World No Tobacco Awards 2004
 
World No Tobacco Day Awards 2004
 
     ได้รับเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ได้มาจากการรณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนเลิกสูบบุหรี่ และดำเนินกิจกรรมเทเหล้า-เผาบุหรี่อย่างต่อเนื่อง
 
รางวัล Universal Peace Award จากผู้นำชาวพุทธประเทศต่าง ๆ
ที่เข้าร่วมประชุมยุวพุทธสงฆ์โลก (WBSY) ครั้งที่ 3 ณ ประเทศศรีลังกา
 
Universal Peace Award
 
Universal Peace Awards
 
     ได้รับเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2550 ได้มาจากการเป็นผู้นำชาวพุทธที่มีผลงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นของโลก
 
โล่ประกาศเกียรติคุณจากคณะผู้แทน 4 จังหวัด 

      ในวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2549 คณะผู้แทนจาก 4 จังหวัด ที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา  อ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท ได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัด แด่พระเทพญาณมหามุนี ประธานมูลนิธิธรรมกาย ที่ได้ให้ความเมตตาช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยจำนวนมากในหลายจังหวัด ทั้งมอบถุงยังชีพและบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นเวลาหลายเดือนต่อเนื่องโดยมิได้ขาดแม้แต่วันเดียว นอกจากนี้ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2550 คณะผู้แทนจากกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้แทนจากองค์กรต่างๆ ของอีก 4 จังหวัดที่ประสบอุทกภัย ได้แก่ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดนครปฐม ได้พร้อมใจกันถวายโล่ประกาศเกียรติคุณ และของที่ระลึกประจำจังหวัด รวมทั้งสิ้นกว่า 41 รางวัล ประกอบไปด้วย กระทรวงศึกษาธิการ 3 รางวัล จังหวัดปทุมธานี 18 รางวัล จังหวัดสุพรรณบุรี 7 รางวัล จังหวัดนครปฐม 11 รางวัล จังหวัดนนทบุรี 2 รางวัล
 
รางวัล “สถานีวิทยุโทรทัศน์ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น”
จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
 
     ได้รับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ได้มาจากการผลิตสื่อธรรมะถ่ายทอดผ่านดาวเทียมทางช่อง DMC (Dhamma Media Channel) เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เพื่อเผยแผ่ธรรมะ 24 ชั่วโมง แก่มหาชนทั่วโลก โดยแปลเป็นภาษาอังกฤษและจีน
 
รางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครั้งที่ 28 จากประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
Telly Awards
Telly Awards จากประเทศสหรัฐอเมริกา
 
     ได้รับเมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2550 ได้มาจากการผลิตสื่อธรรมะ DMC โดยได้รับรางวัลถึง 12 รางวัล
 
รางวัลโล่เกียรติยศวุฒิสภา 
 
โล่เกียรติยศวุฒิสภา
 
โล่เกียรติยศวุฒิสภาได้มาจากการช่วยงานบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก้ผู้ประสบภัยสึนามิ
 
       ได้รับเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 ได้มาจากการสนับสนุนการจัดงานบำเพ็ญกุศลและไว้อาลัยแก่ผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจญาติพี่น้องผู้ประสบภัย ที่ จ.ภูเก็ต ในวันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2548 และที่ อ.ตะกั่วป่า จ. พังงา ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ.2548

สมาธิภาวนา : กรณียกิจที่ทุกคนควรทำ
 
วัดพระรรมกายในความสำคัญกับการปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิ
 
สันติภาพโลกเริ่มจากสันติสุขภายใน
 
     การสร้างคนให้เป็นคนดีทุกโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น มีสิ่งหนึ่งที่ทางวัดพระธรรมกายให้ความสำคัญมากที่สุด และจะต้องบรรจุลงไปในทุกโครงการ นั่นก็คือ การทำสมาธิภาวนา เพราะการทำสมาธิภาวนาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างบุคลากรของวัดพระธรรมกาย และเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตซึ่งเรื่องนี้ หลวงพ่อธัมมชโยเคยให้โอวาทไว้ว่า
 
“การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับชีวิต สำคัญยิ่งกว่าอากาศที่เราหายใจ เพราะถ้าเราขาดอากาศ เราก็แค่ตายจากโลกนี้ไป แต่ถ้าขาดธรรมะแล้ว เราจะตายจากความดี ตายจากทุกสิ่งทุกอย่าง” 
 
     นอกจากนี้ การทำสมาธิภาวนายังเป็นบุญอย่างหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 และเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าทานและศีล เพราะนำไปสู่มรรคผลนิพพานได้โดยตรง 
 
     ด้วยเหตุนี้วัดพระธรรมกายจึงสนับสนุนให้ทุกคนปฏิบัติธรรมตลอดมานับตั้งแต่เริ่มสร้างวัดจนกระทั่งปัจจุบัน โดยมีการสอนทำสมาธิภาวนาทุกๆ เช้า-บ่าย วันอาทิตย์ ณ สภาธรรมกายสากล และ ในวันจันทร์-วันเสาร์ ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยา นอกจากนี้ยังได้จัดโครงการต่างๆ ขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติธรรม
 
โครงการธุดงค์สุดสัปดาห์ ที่วัดพระธรรมกาย 
 
อยู่กรด หมดทุกข์ พบสุขแท้จริง
 
โครงการธุดงค์สุดสัปดาห์ ณ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
 
     มีการจัดธุดงค์สุดสัปดาห์ ทุก ๆ วันศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ เรียนเชิญผู้ที่สนใจสมัครอยู่ธุดงค์ในโครงการปฏิบัติธรรมธุดงค์แก้ว โทร. 02-831-1820-3, 089-485-7039
 
โครงการปฏิบัติธรรม 1 สัปดาห์ ที่สวนพนาวัฒน์ 
 
ปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
 
โครงการปฏิบัติธรรมที่เชียงใหม่
 
     สวนพนาวัฒน์ ตั้งอยู่บนภูเขาสูง 1,100 เมตร จากระดับน้ำทะเลที่อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ อากาศสดชื่นเย็นสบายเกือบตลอดปีล้อมรอบด้วยขุนเขาแมกไม้ที่สวยสดงดงาม
 
สวนพณาวัฒน์ เชียงใหม่
 
สงบ สบาย เหมาะกับการปฏิบัติธรรม
 
     มีอาคารปฏิบัติธรรมที่สมบูรณ์แบบ และบ้านพักพร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครัน สนใจเชิญติดต่อโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) โทร.02-831-1130-2, 083-540-4636, www.dokmaiban.com
 
โครงการปฏิบัติธรรม 1 สัปดาห์ ที่สวนป่าหิมวันต์ 
 
ปฏิบัติ
 
โครงการปฏิบัติธรรมที่จังหวัดเลย
 
     สวนป่าหิมวันต์ตั้งอยู่ท่ามกลางทะเลหมอก และดอกไม้งามบานสะพรั่ง ที่อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย มีอาคารปฏิบัติธรรมที่เหมาะกับการทำสมาธิภาวนา
 
สวนป่าหิมวันต์
 
สงบสุข ห่างไกลความวุ่นวาย
 
     พร้อม “บ้านรังนก” สถานที่พักส่วนตัวสำหรับทุกท่านผู้ที่ปรารถนาวันเวลาอันสงบสุข ห่างไกลความวุ่นวายทางโลก เชิญติดต่อโครงการปฏิบัติธรรมพิเศษ (ดอกไม้บาน) www.dokmaiban.com
 
The Middle Way Meditation Retreat
 
Meditation
 
Meditation for WorldPeace
 
     เป็นโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติที่มีความสนใจจะฝึกสมาธิ โดยมีพระอาจารย์สอนการทำสมาธิเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย มีพี่เลี้ยงคอยดูแลอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองสถานที่พักสงบ เรียบง่าย ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความสุขสงบทั้งจากการนั่งสมาธิและจากธรรมชาติรอบ ๆ ตัว ซึ่งจะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่สุดครั้งหนึ่งของชีวิต สมัครปฏิบัติธรรมสำหรับชาวต่างชาติได้ที่ www.meditationthai.org
 
     นอกจากสนับสนุนการปฏิบัติธรรมในประเทศแล้ว วัดพระธรรมกายยังได้จัดตั้งศูนย์สาขาในต่างประเทศขึ้น เพื่อให้ชาวโลกได้มีโอกาสพบแสงสว่างในชีวิตจากธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และให้เขาได้รู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีความพิเศษอยู่ในตนเอง คือ มีพระธรรมกายอยู่ภายในตัว แม้ว่าเขาเหล่านั้นจะอยู่ห่างไกลดินแดนที่พระพุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ในขณะนี้เพียงใดก็ตามปัจจุบันศูนย์สาขาในทวีปต่าง ๆ ทั่วโลกมีทั้งหมด 85 แห่ง   >> ศูนย์สาขาวัดพระธรรมกายทั่วโลก
 
ส้รางพระธรรมกายประจำตัว
 
บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จในชีวิต
 
     บุญอยู่เบื้องหลังความสุขและความสำเร็จของชีวิตนับตั้งแต่สร้างวัดจนกระทั่งปัจจุบัน วัดพระธรรมกายได้ตั้งใจเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อส่งเสริมศีลธรรมให้แก่ประชาชนตลอดมาโดยยึดหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการพัฒนาจิตใจของมนุษย์ คือ ให้ละความชั่ว หมั่นทำความดี และทำใจให้ผ่องใส ด้วยการส่งเสริมให้ผู้คนทำทาน รักษาศีล และเจริญสมาธิภาวนาอย่างสม่ำเสมอการบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุทั้ง 3 ประการนี้ จะหล่อเลี้ยงชีวิตให้อยู่เย็นเป็นสุข ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน การศึกษาเล่าเรียนและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่าง ๆ ของชีวิตได้ง่ายขึ้น เพราะความสุขความสำเร็จทั้งปวงในชีวิตล้วนเกิดจาก “บุญ”
 
บทความที่เกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกาย
 
วัดพระธรรมกาย ชมวัดพระธรรมกาย แผนที่วัดพระธรรมกาย


http://goo.gl/CjgPi


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      พิธีหล่อรูปเหมือนทองคำคุณยายฯ เพื่อประดิษฐาน ณ อาคาร 100 ปี
      ขอเรียนเชิญร่วมตอกเสาเข็มสถาปนาอนุสรณ์สถานบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2559
      ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน 7 แห่ง ปีที่ 5 วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2559