ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ - พุทธประวัติ

พุทธประวัติ พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน https://dmc.tv/a7732

บทความธรรมะ Dhamma Articles > พุทธประวัติ - วันสำคัญในพระพุทธศาสนา
[ 23 ส.ค. 2553 ] - [ ผู้อ่าน : 18270 ]
พุทธประวัติ - ประกาศพระศาสนา
 
ประกาศพระศาสนานำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์

เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระสาวกจำนวนหนึ่งแล้ว
ก็ทรงมีพระดำรัสให้พระสาวกแยกย้ายกัน
ออกเผยแผ่พระศาสนา โดยมีพุทธดำรัสว่า
“พวกเธอจงเที่ยวจาริกไป
เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูล
เพื่อความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ทั้งหลาย
.....สัตว์ทั้งหลายที่มีกิเลสน้อยมีอยู่ ผู้สามารถรู้ธรรมยังมีอยู่
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
แม้เราก็จักไปยังอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม”
ทรงเผยแผ่พระศาสนาจนมีผู้บรรลุมรรคผลมากมาย
ทั้งมนุษย์ เทวดา และพรหม
สมดังที่ตั้งความปรารถนาไว้เมื่อครั้งเป็นพระโพธิสัตว์
ว่าจะนำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์
 
 

http://goo.gl/t2CVR


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันวิสาขบูชา 2566 ประวัติวันวิสาขบูชา
      วันมหาปูชนียาจารย์ 3 กุมภาพันธ์ของทุกปี
      วันออกพรรษา 2566 ประวัติวันออกพรรษา วันออกพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันสมาธิโลก 2566 World Meditation Day
      วันอาสาฬหบูชา 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญและธรรมเนียมปฏิบัติ
      วันเข้าพรรษา 2566 ประวัติวันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษามีความสำคัญอย่างไร
      วันอัฏฐมีบูชา ประวัติความสำคัญธรรมเนียมปฏิบัติในวันอัฏฐมีบูชา
      วันคุ้มครองโลก EarthDay ประวัติและความเป็นมาของวันคุ้มครองโลก
      วันครูผู้ค้นพบวิชชาธรรมกาย
      วันมหาปวารณา วันที่พระภิกษุสงฆ์ทุกรูปเปิดโอกาสให้ว่ากล่าวตักเตือนกันได้
      ทอดกฐินทุกวัดทั่วไทย สร้างบุญใหญ่ให้แผ่นดิน
      เวียนเทียนวันวิสาขบูชา
      ลักษณะมหาบุรุษ 32 ประการ