โอกาสสุดท้ายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว

โอกาสสุดท้ายสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์ ด้วยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพไม่มีประมาณ วัตถุธาตุใดๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็นไม้ ดิน หินศิลา หรือโลหะ แม้จะมีมูลค่าเพียงน้อยนิด หากนำมาทำเป็นสื่อเชื่อมใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เอาโคตรเพชรที่เลิศด้วยมูลค่ามาอุปมา ก็ไม่อาจเทียบได้เพียงแค่เศษเสี้ยวแห่งคุณค่าของวัตถุธาตุนั้นๆ ได้เลย ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อ https://dmc.tv/a10087

บทความธรรมะ Dhamma Articles > Review รายการ
[ 15 เม.ย. 2554 ] - [ ผู้อ่าน : 18324 ]
View this page in:
ประดิษฐานภายในมหาธรรมกายเจดีย์ เจดีย์แห่งพระรัตนตรัย
 
 
พระธรรมกายประจำตัว
 สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวเพื่อร่วมเป็นหนึ่งในล้านองค์
 
     พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอานุภาพไม่มีประมาณ วัตถุธาตุใดๆ ในโลกไม่ว่าจะเป็นไม้ ดิน หินศิลา หรือโลหะ แม้จะมีมูลค่าเพียงน้อยนิด หากนำมาทำเป็นสื่อเชื่อมใจถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เอาโคตรเพชรที่เลิศด้วยมูลค่ามาอุปมา ก็ไม่อาจเทียบได้เพียงแค่เศษเสี้ยวแห่งคุณค่าของวัตถุธาตุนั้นๆ ได้เลย ในโอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อของตัวท่านและหมู่ญาติผู้เป็นที่รัก 
 
     อันจะเป็นทางมาแห่งบุญกุศลยิ่งใหญ่จากการร่วมสถาปนากายมหาบุรุษของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้บังเกิด และคงอยู่คู่โลกใบนี้ไปอีกนานนับพันปี ซึ่งจะยังความปลื้มปีติให้เกิดขึ้นแก่ท่านไปจนตลอดชีวิต และยังเป็นเสบียงบุญติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติตราบจนเข้าถึงพระนิพพาน
 
 
สร้างองค์พระธรรมกาย
สร้างองค์พระธรรมกายประจำตัวจารึกชื่อท่านและผู้เป็นที่รัก
 
    เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลกปีนี้ เราจะประกาศให้ชาวโลกได้รับรู้ว่า “โลกจะปลอดภัย เมื่อใจของทุกคนเข้าถึงธรรม” ซึ่งการนำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเผยแผ่ไปสู่จิตใจของมวลมนุษยชาติ คือสิ่งที่จะช่วยคุ้มครองโลกได้อย่างแท้จริง และสิ่งนี้คือมโนปณิธานของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ (หลวงพ่อธัมมชโย) ผู้อุทิศชีวิตเพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ขจรขจายไปทั่วโลกตลอดมา

   ดังนั้นในวันคุ้มครองโลกจึงมีบุญใหญ่อัศจรรย์ นั่นคือการสร้างพระประจำตัวประดิษฐานภายในมหาธรรมการเจดีย์เป็นโอกาสสุดท้ายและการถวายมหาสังฆทานเพื่อการปกป้องและฟื้นฟูพระพุทธศาสนา แด่คณะสงฆ์จาก 30,000 กว่าวัด จากทั่วประเทศ  
 
    สืบเนื่องจากตลอดปี พ.ศ.2553 ที่ผ่านมา มีสาธุชนจากทั่วประเทศนับล้านคนได้เดินทางไปร่วมงานบุญข้างต้นที่วัดพระธรรมกาย และได้ไปกราบสักการะมหาธรรมกายเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย จึงเป็นเหตุให้สาธุชนใหม่เป็นจำนวนมากได้แจ้งความจำนงของสร้างพระธรรมกายประจำตัว เพื่อจารึก ชื่อ-สกุลของตัวเองและหมู่ญาติมิตรให้คงอยู่คู่มหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะเป็นศูนย์กลางของการฟื้นฟูศีลธรรมโลกและเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปทั่วโลกตราบนานนับพันปี
 
    ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้มีการสร้างพระธรรมกายประจำตัวขึ้น เป็นโอกาสสุดท้ายสำหรับสาธุชนใหม่ ผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตร รวมถึงเจ้าภาพที่เคยจองสร้างไว้แต่เดิม ให้มาร่วมกันสร้างพระธรรมกายประจำตัวให้แก่ตนเอง หรือสร้างเพื่อตอบแทนพระคุณบุพการีและหมู่ญาติให้แก่ตนเอง หรือสร้างเพื่อบูชาธรรมพระราชภาวนาวิสุทธิ์ เนื่องในวาระ วันคล้ายวันเกิดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อในวันคุ้มครองโลกปีนี้อีกด้วย โดยในเบื้องต้นทางวัดจะให้สิทธิการจาลึกชื่อที่ฐานขององค์พระแก่ท่านเจ้าภาพทุกรายทั้งผู้สร้างใหม่และเจ้าขององค์พระแก่ท่านเจ้าภาพทุกรายทั้งผู้สร้างใหม่และเจ้าของบุญเดิม ที่สามารถรวมบุญจนเต็มองค์ภายในวันคุ้มครองโลก คือวันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 นี้ เพื่อให้การประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวทั้ง 1 ล้านองค์ เสร็จสิ้นลงประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวทั้ง 1 ล้านองค์ เสร็จสิ้นลงอย่างสมบูรณ์ และสามารถที่จะเตรียมความพร้อมในการฉลองมหาธรรมกายเจดีย์ในวาระโอกาสที่สมควรสืบไป
 
สร้างพระ
 องค์พระที่มีลักษณะมหาบุรุษเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
     องค์พระผลิตด้วยซิลิกอนบอลเคลือบด้วยอนุภาคทองคำมีความทนแดดฝนลมสูงมากสามารถอยู่ได้ถึงหนึ่งพันปี

 
อานิสงส์ของการสร้างพระธรรมกายประจำตัว
 
1. ทำให้กำลังใจสูงส่ง และมีอานุภาพที่เกิดจากอำนาจพุทธคุณ แผ่คุ้มครองป้องกันภัย สามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้ โดยง่าย
2. ทำให้เกิดในตระกูลสูง เป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิ เป็นที่เคารพกราบไหว้ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
3. ทำให้เป็นผู้ที่มีรูปร่างงาม ผิวพรรณวรรณะผ่องใส ร่างกายได้สัดส่วน สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
4. ทำให้มีสติปัญญา เฉลียวฉลาด รู้เหตุ รู้ผล สามารถประกอบกิจการงานต่างๆ สำเร็จได้โดยง่าย
5. ทำให้เป็นสัมมาทิฏฐิ มีความเห็นถูกต้อง มีความคิดดี คิดสร้างสรรค์ประโยชน์ และความสุขให้แก่ตนเอง และเพื่อนร่วมโลก
6. ทำให้จิตใจหนักแน่นมั่งคงในธรรมะ ใจไม่ตกไปในอกุศลธรรม มีใจน้อมไปในสมาธิ(Meditation) ทำให้ปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่าย
7. ทำให้เข้ถึงฐานะอันเลิศจะเกิดในที่ใดก็สมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ ทั่วโลกกิยทรัพย์ และอริยาทรัพย์ ติดตัวไปทุกภพทุกชาติ ตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรม
8. ทำให้ไปตักรอนวิบากกรรมเก่า ที่ตนได้เคยผิดพราดทำมา ตั่งแต่ในอดีตชาติให้เบาบางลง
9. ทำให้ผลบุญนี้ติดตามเราไป ทุกภพทุกชาติ และดึงดูดให้มาสร้างบารมีร่วมกันตราบวันถึงที่สุดแห่งธรรม
 
การสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญใหญ่  
องค์พระภายนอกประดิษฐาน ณ มหาธรรมกายเจดีย์จำนวน300,000องค์
 
ก่อสร้างมหาธรรมกายเจดีย์  
 มหาธรรมกายเจดีย์ที่ได้รับการออกแบบมาเป็นอย่างดี

สร้างพระภายนอก
พระธรรมกายประจำตัวจำนวนสามแสนองค์ประดิษฐานภายนอกมหาธรรมกายเจดีย์
 
"การสร้างองค์พระเป็นบุญใหญ่ สามารถปิดนรก เปิดสวรรค์ ทำให้มีสุขในปัจจุบันได้"

 ประโยชน์ของการสร้างพระ
ภาพการรวมกันของพระจากทั่วประเทศไทยจำนวนหนึ่งแสนรูปณ มหาธรรมกายเจดีย์
 
<a href=http://www.dmc.tv/index.php?module=articles&action=showarticles&group=latest_update&om=298 title='เด็กดี' target=_blank><font color=#333333>เด็กดี</font></a>V-Star
ภาพการรวมกันของนักเรียนจากทั่วประเทศไทย จำนวนห้าแสนคน
เพื่อมาทำความดี นั่งสมาธิ สวดมนต์ร่วมกัน ณ มหาธรรมกายเจดีย์


มหาธรรมกายเจดีย์  
สาธุชนกว่า 200,000 คนจากทั่วโลก ร่วมกันฉลองมหาธรรมกายเจดีย์

 
ถวายทาน
มหาธรรมกายเจดียเป็นที่รวมให้คนมารวมกันสร้างความดี ทั้งถวายทาน รักษาศีล นั่งสมาธิ
 
บูชามหาธรรมกายเจดีย์
องค์พระที่สร้างจึงมีสาธุชนหมุนเวียนมานมัสการเป็นประจำ มีพิธีบูชาทุกวันทั้งเช้าและเย็น
 
     จึงไม่ต้องกล่าวถึงบุญของผู้ที่ได้สร้างองค์พระแม้เพียงองค์เดียวบรรจุไว้ในเจดีย์ บุญจึงเกิดขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลาการสร้างองค์พระ ณ เจดีย์นี้ จึงได้ชื่อว่าเป็นบุญใหญ่ที่สามารถ ปิดอบายภูมิ เปิดสวรรค์ ได้แก่ผู้ที่สร้างองค์พระ
  
 สร้างพระภายนอก  
องค์พระธรรมกายภายนอกนั้นสร้างสำเร็จแล้วจึงไม่สามารถจะสร้างองค์พระภายนอกเจดีย์ได้อีกแล้ว
 
สร้างพระภายใน  
องค์พระภายในยังสามารถสร้างได้ 
 
      แต่ขณะนี้ องค์พระธรรมกายที่บรรจุภายในเจดีย์ ยังสามารถสร้างและจารึกชื่อได้ภายในมหาธรรมกายเจดีย์เป็นที่ประดิษฐานองค์พระธรรมกายประจำตัวจำนวน 700,000 องค์ มหาธรรมกายเจดีย์ประกอบด้วยองค์พระภายนอกจำนวน 300,000 องค์ และ ภายในจำนวน 700,000 องค์ องค์พระภายนอกนั้นมีเจ้าของหมดแล้ว ขณะนี้เหลือเวลาที่จะสร้างองค์พระที่จารึกชื่อของท่านได้ถึงวันที่ 22 เมษายน พุทธศักราช 2554 นี้เท่านั้น

     จึงขอเชิญทุกท่านสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว จารึกชื่อของท่านเองเพื่อเป็นบุญใหญ่ที่จะทำให้ประสบความสุขและความสำเร็จ ติดตามตัวไปข้ามภพข้ามชาติ 
 
 
 
ของขวัญวันคุ้มครองโลก
ของขวัญสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว เนื่องในวันคุ้มครองโลก 22 เมษายน 2554
 
พระแลองชัย ชิตัง เม 
พระฉลองชัย ชิตัง เม

  การสร้างองค์พระธรรมกายประจำตัว สามารถสร้างได้จนถึงวันวิสาขบูชานี้ คือวันที่ 17 พฤษภาคม 2554

ชื่อ-สกุล โทรศัพท์
Email

รายละเอียดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติม

http://goo.gl/F2oJw


พิมพ์บทความนี้บทความอื่นๆ ในหมวด

      วันลอยกระทง 2566 ประเพณีและประวัติวันลอยกระทง วิธีทำกระทงง่ายๆ
      วันตรุษจีน 2566 ประวัติวันตรุษจีน การ์ดและคำอวยพรตรุษจีน
      วันครูแห่งชาติ 2567 ประวัติความเป็นมาของวันครู กิจกรรมวันครู
      วันพ่อแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาความสำคัญ กลอนวันพ่อ การ์ดวันพ่อ
      วันปิยมหาราช ประวัติและความสำคัญของวันปิยมหาราช
      วันแม่แห่งชาติ 2566 กลอนวันแม่ ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันแม่แห่งชาติ
      กลอนวันแม่ กลอนวันแม่สั้นๆ ซึ้งๆ จากใจลูกน้อย
      วันสื่อสารแห่งชาติ 2566 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของการสื่อสาร
      วันภาษาไทยแห่งชาติ 2566 ประวัติ ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
      วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
      วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2567 World No Tobacco Day
      วันครอบครัว 14 เมษายน ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ
      วันสตรีสากล ประวัติความเป็นมาความสำคัญของวันสตรีสากล